r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Water reuse for agricultural irrigation: Council agrees general approach

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 26 juni 2019.

De EU neemt nieuwe maatregelen tegen het risico op water­tekorten voor de irrigatie van landbouw­gewassen. De Raad heeft vandaag zijn standpunt (algemene oriëntatie) bepaald over een verordening die het gemakkelijker maakt stedelijk afvalwater te gebruiken voor landbouw­irrigatie.

Mede dankzij deze nieuwe regels zal Europa zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaat­verandering. De verordening, die volledig past in het kader van een circulaire economie, zal ervoor zorgen dat er meer water beschikbaar is en dat het efficiënter wordt gebruikt. Verzekeren dat er genoeg water is voor het irrigeren van akkers, met name tijdens hittegolven en ernstige droogte, kan tekorten aan gewassen en levens­middelen helpen voorkomen.

Water is een kostbaar goed. Wij hebben vandaag een belangrijke stap gezet met het oog op nieuwe regels waardoor water zal kunnen worden terug­gewonnen zonder gevaar voor mens en dier en met gunstige effecten voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat onze boeren terug­gewonnen water kunnen gebruiken, zijn er geharmoniseerde minimum­normen voor de waterkwaliteit en de monitoring van de naleving nodig. Daarbij wordt lering getrokken uit de ervaring van bepaalde lidstaten die al decennialang water hergebruiken.

Ioan Deneș, Minister van Waterbeheer en Bosbouw van Roemenië

Verscheidene lidstaten hebben al veel en succesvolle ervaring met het hergebruik van water voor uiteen­lopende doeleinden, waaronder landbouw­irrigatie. Hergebruik is beter voor het milieu dan alternatieve water­voorzienings­methoden, zoals omleiding van water of ontzilting. De voorgestelde nieuwe regels zullen vooral nuttig zijn in regio's waar de vraag naar water, ondanks preventieve maatregelen om de vraag te reduceren, nog steeds hoger ligt dan het aanbod. De bestaande EU-regels inzake levens­middelen­hygiëne blijven van toepassing en worden ten volle in acht genomen.

In het standpunt van de Raad krijgen de lidstaten de flexibiliteit om te besluiten of ze die water­voorraden voor irrigatie willen gebruiken, aangezien de geografische en klimatologische omstandigheden erg verschillen tussen de lidstaten. Een lidstaat kan bepalen dat (een deel van) zijn grondgebied niet geschikt is voor het gebruik van terug­gewonnen water voor landbouw­irrigatie.

Het voorstel bevat strikte eisen voor de kwaliteit van terug­gewonnen water en de monitoring ervan, zodat de gezondheid van mens en dier en ook het milieu beschermd zijn.

De lidstaten willen dat de eisen in de verordening steeds gebaseerd zijn op de recentst beschikbare wetenschappelijke gegevens. Daarom hebben ze een bepaling ingevoegd die de Commissie verplicht om te beoordelen of het nodig is de minimum­eisen voor de kwaliteit van het terug­gewonnen water te toetsen, op basis van de resultaten van de evaluatie of telkens wanneer dat nodig is vanwege nieuwe technische en weten­schappelijke kennis.

Achtergrond en volgende stappen

De Europese Commissie bracht het voorstel voor een verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van water op 28 mei 2018 uit in het kader van het actieplan circulaire economie. Het Europees Parlement nam zijn standpunt over het voorstel op 12 februari 2019 aan.

De vandaag bereikte algemene oriëntatie is het mandaat van de Raad voor onderhandelingen met het Europees Parlement. De trialoog­onder­handelingen zullen naar verwachting onder het Finse voorzitterschap van start gaan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven