r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Inhoud

1.

Tekst

Europees Parlement

2014-2019

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2017/0355(COD)

3.10.2018

ADVIES

van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zake

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Rapporteur voor advies: Maria Arena

AD\1164233NL.docx PE623.821v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

PA_Legam

PE623.821v03-00 2/16 AD\1164233NL.docx

NL

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 1, onder b), en lid 2, artikel 153, lid 1, onder b), lid 2, onder b), onder b), en artikel 157,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn

Visum 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 1, onder b), en lid 2, artikel 153, lid 1, onder b), artikel 153, onder b), lid 2, onder b), alsmede artikel 157,

leden 1 tot en met 3,

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Beginsel 2 van de Europese pijler van sociale rechten bevestigt nogmaals dat gelijke behandeling en kansen van vrouwen en mannen op alle terreinen moeten worden gewaarborgd en bevorderd, waaronder

AD\1164233NL.docx 3/16 PE623.821v03-00

NL

arbeidsmarktparticipatie, arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling, en het recht op gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde, overeenkomstig artikel 157, leden 1 tot en met 3, VWEU.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Erkent dat collectieve arbeidsovereenkomsten die worden onderhandeld tussen werkgeversverenigingen en de organisaties die werknemers vertegenwoordigen cruciaal zijn voor het voorkomen en wegnemen van de verstoringen van de arbeidsmarkt die het gevolg zijn van de opkomst van nieuwe soorten arbeidsverhoudingen, die vaak worden gekenmerkt door precaire en onzekere arbeidsrelaties, waarvan met name vrouwen de nadelen ondervinden; collectieve onderhandelingen vormen derhalve een belangrijk instrument om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de werkvloer weg te nemen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In haar mededeling van 8 maart 2016 over de Europese pijler van sociale rechten (COM(2016) 0127, bijlage I) heeft de Commissie erkend dat op de Europese arbeidsmarkten vrouwen nog steeds gediscrimineerd worden; dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en oververtegenwoordigd in

PE623.821v03-00 4/16 AD\1164233NL.docx

NL

deeltijdse banen en sectoren met lage lonen, en dat zij een lager uurloon ontvangen dan mannen, ook al verrichten zij gelijkwaardig werk en ook al is hun opleidingsniveau inmiddels gelijk aan of hoger dan dat van mannen;

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Benadrukt de noodzaak dat lidstaten een juridisch kader vaststellen waarbinnen de nodige maatregelen kunnen worden genomen om gelijke beloning voor gelijke arbeid te garanderen in alle arbeidsrelaties, ongeacht hun aard of duur, als een manier om te garanderen dat vrouwen en mannen gelijk worden betaald en de aanhoudende ongelijkheden te verminderen waardoor vrouwen niet alleen aanzienlijk minder betaald krijgen dan mannen, maar ook een groter risico lopen op armoede en sociale uitsluiting.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • (13) 
  De informatie die over de beloning (13) De informatie die over de beloning moet worden verstrekt, moet alle moet worden verstrekt, moet onder andere, elementen van de beloning omvatten, maar niet uitsluitend alle elementen van waaronder bijdragen in geld of in natura de beloning omvatten, waaronder bijdragen die de werknemer in het kader van zijn of in geld of in natura die de werknemer in haar werk rechtstreeks of onrechtstreeks het kader van zijn of haar werk rechtstreeks ontvangt. Het verstrekken van dergelijke of onrechtstreeks ontvangt en betalingen informatie moet gebeuren zonder afbreuk van overuren, bonussen en andere te doen aan de vrijheid van werkgevers om rechten, zoals ziektegeld of verlof, met aanvullende elementen van beloning, zoals vermelding van de berekeningsmethode eenmalige betalingen, aan te bieden. Het en informatie over de hoogte van lonen,

AD\1164233NL.docx 5/16 PE623.821v03-00

NL

feit dat de componenten van de beloning uitgesplitst naar geslacht, voor die verplicht zijn bij wet of collectieve categorieën werknemers die hetzelfde of arbeidsovereenkomst niet zijn opgenomen gelijkwaardig werk doen. Het verstrekken in die informatie, mag geen reden zijn om van dergelijke informatie moet gebeuren ze niet aan de werknemer mee te delen. zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van werkgevers om aanvullende elementen van beloning, zoals eenmalige betalingen, aan te bieden. Het feit dat de componenten van de beloning die verplicht zijn bij wet of collectieve arbeidsovereenkomst niet zijn opgenomen in die informatie, mag geen reden zijn om ze niet aan de werknemer mee te delen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • (19) 
  Proeftijden stellen werkgevers in (19) Proeftijden stellen werkgevers in staat na te gaan of werknemers geschikt staat na te gaan of werknemers geschikt zijn voor de functie waarvoor zij zijn zijn voor de functie waarvoor zij zijn aangesteld terwijl zij hen kunnen aangesteld terwijl zij hen kunnen begeleiden met advies en opleiding. begeleiden met advies en opleiding. Dergelijke perioden kunnen gepaard gaan Dergelijke perioden kunnen gepaard gaan met een beperkte bescherming tegen met een beperkte bescherming tegen ontslag. Een intrede op de arbeidsmarkt of ontslag. Een intrede op de arbeidsmarkt of een overgang naar een nieuwe functie mag een overgang naar een nieuwe functie mag niet gepaard gaan met aanhoudende niet gepaard gaan met aanhoudende onzekerheid. Daarom moeten proeftijden onzekerheid. Proeftijden mogen niet een redelijke tijdsduur hebben, zoals worden gebruikt als mechanisme voor de vastgesteld in de Europese pijler van uitbuiting van werknemers waarbij sociale rechten. Een groot aantal lidstaten werknemers gedurende langere tijd heeft een algemene maximale duur van de gegarandeerd werk hebben tegen een laag proeftijd vastgesteld tussen drie en zes loon en vervolgens aan het eind van de maanden, wat als redelijk moet worden proeftijd worden ontslagen. Dit zou beschouwd. Proeftijden mogen langer zijn namelijk een manier zijn om contracten dan zes maanden als dat gerechtvaardigd voor bepaalde tijd te vervangen door meer is door de aard van het werk (zoals voor onzekere contracten, een praktijk die leidinggevende functies) en als het in het vrouwen wederom onevenredig benadeelt. belang van de werknemer is, zoals in het Proeftijden mogen niet langer duren dan geval van langdurige ziekte of in het kader drie maanden en zijn idealiter zelfs nog van specifieke maatregelen ter korter. In naar behoren onderbouwde bevordering van vaste banen, met name gevallen, bijvoorbeeld wanneer de voor jonge werknemers. technische complexiteit van de werkzaamheden of het hoge

PE623.821v03-00 6/16 AD\1164233NL.docx

NL

verantwoordelijkheidsniveau van de functie van de werknemer dit rechtvaardigt of wanneer de werknemer wordt aangesteld op een leidinggevende functie, mogen proeftijden langer zijn dan drie maanden. De lidstaten moeten wetgeving aannemen waarin wordt bepaald in welke uitzonderlijke gevallen de proeftijd langer mag zijn dan drie maanden en wat in die gevallen passende perioden zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • (26) 
  Als werkgevers bij wet of (26) Als werkgevers bij wet of collectieve overeenkomst verplicht zijn collectieve overeenkomst verplicht zijn hun werknemers van opleiding te voorzien hun werknemers van opleiding te voorzien voor het uitvoeren van het werk waarvoor voor het uitvoeren van het werk waarvoor zij zijn aangeworven, is het belangrijk zij zijn aangeworven, is het belangrijk ervoor te zorgen dat dergelijke opleiding ervoor te zorgen dat dergelijke opleiding gelijkelijk wordt gegeven, ook aan gelijkelijk en zonder discriminatie op personen met atypisch werk. De kosten van welke grond dan ook, bijvoorbeeld dergelijke opleiding mogen niet aan de geslacht, wordt gegeven, ook aan personen werknemer worden aangerekend of worden met atypisch werk. De kosten van ingehouden of afgetrokken van zijn of haar dergelijke opleiding mogen niet aan de loon. werknemer worden aangerekend of worden

  ingehouden of afgetrokken van zijn of haar loon. De opleiding moet onder werktijd plaatsvinden.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De lidstaten moeten garanderen dat alle vormen van discriminatie worden bestreden die betrekking hebben op de verschillende aspecten van beloning – waarbij het

AD\1164233NL.docx 7/16 PE623.821v03-00

NL

beginsel van gelijke beloning voor hetzelfde of gelijkwaardig werk moet worden geëerbiedigd – en op de arbeidsvoorwaarden, ongeacht het type contract, zoals gedefinieerd in deze richtlijn, dat de werknemer heeft.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • (32) 
  Werknemers die gebruikmaken van (32) Werknemers die gebruikmaken van de rechten krachtens deze richtlijn, moeten de rechten krachtens deze richtlijn, moeten worden beschermd tegen ontslag of worden beschermd tegen ontslag of gelijkaardig nadeel (zoals een gelijkaardig nadeel (zoals een oproepwerker aan wie niet langer werk oproepwerker aan wie niet langer werk wordt toegewezen) of tegen alle wordt toegewezen) of tegen alle voorbereidingen voor een mogelijk ontslag voorbereidingen voor een mogelijk ontslag op grond van het feit dat zij van dergelijke op grond van het feit dat zij van dergelijke rechten wilden gebruikmaken. Als rechten wilden gebruikmaken. Als werknemers van mening zijn dat zij op werknemers van mening zijn dat zij op grond daarvan zijn ontslagen of een grond daarvan zijn ontslagen of een gelijkaardig nadeel hebben ondervonden, gelijkaardig nadeel hebben ondervonden, moeten de werknemers en de bevoegde moeten de werknemers en de bevoegde instanties de werkgever kunnen verzoeken instanties de werkgever verzoeken om om gegronde redenen op te geven voor het gegronde redenen op te geven voor het ontslag of de gelijkaardige maatregel. ontslag of de gelijkaardige maatregel en de werknemer terug in dienst te nemen indien de aangedragen redenen ongegrond zijn. De relevante autoriteiten zorgen ervoor dat de werknemer wordt gecompenseerd voor de veroorzaakte schade en zijn bevoegd om de bedrijven die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken, sancties op te leggen. Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan situaties die met name vrouwen treffen en situaties die het resultaat zijn van discriminatie op grond van moederschap. De laatstgenoemde situaties moet worden opgevat als verzwarende omstandigheden.

Amendement 12

PE623.821v03-00 8/16 AD\1164233NL.docx

NL

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • 6. 
  De lidstaten kunnen besluiten de Schrappen verplichtingen van de artikelen 10 en 11 en artikel 14, onder a), niet toe te passen op natuurlijke personen die deel uitmaken van een huishouden en die werken in dat huishouden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • e) 
  indien het een tijdelijke e) indien het een tijdelijke arbeidsrelatie betreft: de einddatum of de arbeidsrelatie betreft: de einddatum of de voorzienbare duur ervan; voorzienbare duur ervan; de naam van de

  inlenende onderneming in het geval van uitzendkrachten en de vergoedingsregelingen van de inlenende onderneming om gelijke beloning te waarborgen;

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de methode voor de berekening van de beloning en informatie over de hoogte van lonen, uitgesplitst naar geslacht, voor categorieën werknemers die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen;

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter h

AD\1164233NL.docx 9/16 PE623.821v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • h) 
  de duur van het betaald verlof h) de duur van het betaald verlof en de waarop de werknemer recht heeft of, indien verschillende manieren voor het opnemen deze op het moment waarop de informatie van het verlof waarop de werknemer recht wordt verstrekt niet kan worden heeft of, indien deze op het moment aangegeven, de wijze waarop dit verlof waarop de informatie wordt verstrekt niet wordt toegekend en vastgesteld; kan worden aangegeven, de wijze waarop dit verlof wordt toegekend en vastgesteld;

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) alle prerogatieven en rechten waarop werknemers recht hebben, zoals uitkeringen bij ziekte, moederschap en gelijkwaardig, ouderschap, vaderschap, zorg-, invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen, vervroegd pensioen, ouderdoms- en overlevingspensioen of gezinstoeslagen;

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 • j) 
  het aanvangsbedrag, de overige j) het aanvangsbedrag, de overige bestanddelen, de betalingswijze en de bestanddelen, de betalingswijze en de frequentie van de betalingen van het loon frequentie van de betalingen van het loon waarop de werknemer recht heeft; waarop de werknemer recht heeft, evenals andere regelmatig en periodieke voordelen van gelijke waarde of voor gelijke arbeid waarop werknemers recht hebben;

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter m bis (nieuw)

PE623.821v03-00 10/16 AD\1164233NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) ter wille van de transparantie en de bestrijding van loondiscriminatie waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd, de salarisschaal die van toepassing is op werknemers op basis van de aan hen daadwerkelijk door de onderneming toegekende functie, op grond van de arbeidsrelatie met de werkgever;

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter m ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m ter) het geheel van prerogatieven waarop de werknemers recht hebben en die voortvloeien uit de arbeidsrelatie met hun werkgever, maar ook het geheel van sociale rechten verworven op grond van hun hoedanigheid van werknemer in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), van onderhavige richtlijn, zoals moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, alsmede de toegang tot opleidingen waar zij recht op hebben en de uitvoeringsregeling daarvan;

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) het mechanisme dat werknemers kunnen gebruiken om klachten in te dienen, met inbegrip van informatie over specifieke mechanismen voor klachten over psychologische en seksuele intimidatie.

AD\1164233NL.docx 11/16 PE623.821v03-00

NL

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Gelijke behandeling en non-discriminatie

De lidstaten garanderen de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor hetzelfde of gelijkwaardig werk en treffen maatregelen om te garanderen dat werkgevers in ondernemingen en organisaties regelmatig informatie verstrekken over de gemiddelde beloning per categorie werknemers of functie, opgesplitst naar geslacht.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle vormen van discriminatie ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning, gelijke behandeling en kansen met betrekking tot de toegang tot en de voorwaarden van arbeid, ongeacht de arbeidsstatus van werknemers, worden uitgebannen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Collectieve arbeidsovereenkomsten moeten onder meer bijdragen aan het garanderen van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid, het uitbannen van onzekere arbeidsrelaties en de bescherming van moederschapsrechten en als instrumenten dienen om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in arbeidsverhoudingen te verminderen.

Amendement 23

PE623.821v03-00 12/16 AD\1164233NL.docx

NL

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Gelijke behandeling

De lidstaten zorgen ervoor dat het beginsel van gelijke beloning en arbeidsvoorwaarden van toepassing is op alle werknemers, ongeacht hun arbeidsstatus. De lidstaten zorgen ervoor dat discriminatie ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning en arbeidsvoorwaarden wordt uitgebannen; hierbij is de arbeidsstatus niet relevant.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om psychologische en seksuele intimidatie op het werk te voorkomen door middel van beleid dat voorziet in preventiemaatregelen, doeltreffende, transparante en vertrouwelijke procedures voor de behandeling van klachten, sancties voor daders, voorlichting en opleidingen voor werknemers en werkgevers en hulp voor bedrijven bij het opstellen van actieplannen om al deze maatregelen in te voeren.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis

AD\1164233NL.docx 13/16 PE623.821v03-00

NL

Faciliteren van klachten

Lidstaten zorgen voor specifieke en vertrouwelijke procedures voor de behandeling van klachten inzake psychologische en seksuele intimidatie.

PE623.821v03-00 14/16 AD\1164233NL.docx

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Document- en procedurenummers COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Bevoegde commissie EMPL Datum bekendmaking 18.1.2018

Advies uitgebracht door FEMM Datum bekendmaking 18.1.2018

Rapporteur voor advies Maria Arena Datum benoeming 15.3.2018

Behandeling in de commissie 10.7.2018

Datum goedkeuring 27.9.2018

Uitslag eindstemming +: 17

–: 2

0: 3

Bij de eindstemming aanwezige leden Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija

Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García

Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir,

Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Bij de eindstemming aanwezige vaste Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, plaatsvervangers Jordi Solé

Bij de eindstemming aanwezige Marek Plura, Damiano Zoffoli plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

AD\1164233NL.docx 15/16 PE623.821v03-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

17 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno,

Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Jordi Solé, Ernest Urtasun

2 -

ENF André Elissen

PPE Anna Maria Corazza Bildt

3 0

ECR Jadwiga Wiśniewska

PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Verklaring van de gebruikte tekens: + : voor - : tegen 0 : onthouding

PE623.821v03-00 16/16 AD\1164233NL.docx

NL


 
 
 

2.

Meer informatie

 

Terug naar boven