r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kapitaalmarktenunie: belemmeringen voor grensoverschrijdende beleggingen afbreken en sneller resultaten boeken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 12 maart 2018.

Vandaag zet de Europese Commissie een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van een kapitaalmarktenunie (KMU) door alternatieve financieringsbronnen te promoten en belemmeringen voor grensoverschrijdende beleggingen weg te nemen.

De KMU zal alle lidstaten ten goede komen maar zal vooral de economische en monetaire unie versterken door risicodeling met de particuliere sector te bevorderen.

Voortbouwend op de vorderingen die al zijn gemaakt sinds de lancering van de kapitaalmarktenunie in 2015, beogen de vandaag ingediende voorstellen de grensoverschrijdende markt voor beleggingsfondsen te bevorderen, de EU-markt voor gedekte obligaties te stimuleren en beleggers meer rechtszekerheid te bieden bij grensoverschrijdende effectentransacties en vorderingen. De KMU behoort tot de prioriteiten van de Commissie Juncker om de Europese economie te versterken en investeringen te stimuleren en zo meer banen tot stand te brengen. De doelstelling is dat kapitaal gemobiliseerd wordt en doorgesluisd wordt naar alle ondernemingen in de EU en vooral naar kleine en middelgrote ondernemingen die middelen nodig hebben om te groeien en te bloeien.

Als deze voorstellen snel door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen, zullen ondernemingen en beleggers meer ten volle kunnen profiteren van de kansen die de eengemaakte markt biedt. De Commissie roept de medewetgevers ook op de belangrijke hervormingen voor de voltooiing van de KMU die nu hangende zijn, snel goed te keuren. Het gaat onder meer om voorstellen inzake sterker toezicht op de kapitaalmarkten, herstructurering van ondernemingen en nieuwe kansen voor de spaargelden van consumenten. Van de twaalf voorstellen die de Commissie heeft ingediend als bouwsteunen voor de KMU, zijn er tot op heden drie door de medewetgevers aangenomen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, hierover: “De voorstellen van vandaag maken deel uit van een bredere strategie ter versterking van de kapitaalmarkten en stimuleren beleggingen in de EU. Om tegen 2019 in Europa een echte kapitaalmarktenunie te hebben, moeten we in drie richtingen vooruit: Europese labels en paspoorten voor financiële producten, geharmoniseerde en vereenvoudigde regels om de kapitaalmarkten te verdiepen en een consistenter en efficiënter toezicht.”

Jyrki Katainen, vicevoorzitter bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “Wij willen het voor ondernemingen en dan vooral voor kleine en middelgrote bedrijven gemakkelijker en goedkoper maken de financiële middelen op te halen die zij nodig hebben. Een diepere eengemaakte markt betekent dat ondernemingen daarvoor de nodige hulp krijgen en verder kunnen groeien. De Commissie komt haar verbintenis na om tegen 2019 alle bouwstenen voor de KMU aan te brengen. Het Europees Parlement en de Raad moeten nu hun bijdrage leveren. De Commissie staat klaar om met hen samen te werken voor de goedkeuring van alle wetgevingsvoorstellen tegen 2019.”

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “De nieuwe regels maken kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf gemakkelijker en bevorderen en grensoverschrijdende beleggingen. Wij willen zorgen voor rechtszekerheid en de risico's ten gevolge van wetgeving wegnemen bij grensoverschrijdende cessie van schuldvorderingen en bij transacties die van belang zijn voor de financiering van kleine en middelgrote bedrijven.”

Nadere toelichting over de voorstellen van vandaag

  • Europese gedekte obligaties

De Commissie stelt vandaag gemeenschappelijke regels voor - in de vorm van een richtlijn en een verordening - voor gedekte obligaties. Met 2,1 biljoen EUR aan uitstaande bedragen gaat het momenteel om een van de grootste schuldmarkten in de EU. De Europese banken zijn wereldleiders op deze markt en vertegenwoordigen een belangrijke bron van langetermijnfinanciering in vele lidstaten van de EU.

Gedekte obligaties zijn financieel instrumenten die gedekt worden door een aparte groep leningen. Deze worden beschouwd als voordelige instrumenten, niet alleen omdat het om een kosteneffectieve vorm van kredietverlening gaat maar ook omdat ze zeer veilig zijn. De EU-markt is momenteel echter verbrokkeld langs nationale grenzen en er bestaan verschillen tussen lidstaten.

De voorgestelde regels zijn gebaseerd op normen van hoge kwaliteit en beste praktijken. Ze zijn bedoeld om het gebruik van gedekte obligaties te versterken als stabiele en efficiënte bron van financiering voor kredietinstellingen, vooral waar de markten minder ontwikkeld zijn. Ook wordt aan beleggers een bredere en veiligere waaier aan beleggingsmogelijkheden geboden.

Tegelijkertijd beoogt het voorstel de financieringskosten voor de economie in ruimere zin te beperken. Volgens ramingen van de Commissie zouden de totale jaarlijkse besparingen voor Europese kredietnemers kunnen oplopen tot 1,5 à 1,9 miljard EUR.

  • Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn belangrijke kanalen om particuliere spaargelden naar de economie te leiden en om de financieringsmogelijkheden voor ondernemingen te versterken. De Europese markt voor beleggingsfondsen bedraagt in totaal 14,3 biljoen EUR. Deze markt heeft echter haar volledige potentieel nog niet benut. Iets meer dan een derde (37 %) van de icbe-fondsen en ongeveer 3 % van de alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) hebben een registratie voor verkoop in meer dan drie lidstaten. Dit is ook te wijten aan belemmeringen van regelgevende aard die momenteel de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen in de weg staan.

Het voorstel van vandaag wil deze belemmeringen opheffen voor alle soorten beleggingsfondsen en de grensoverschrijdende distributie daarvan eenvoudiger, sneller en goedkoper maken. Door de verhoogde concurrentie krijgen beleggers meer keuze en betere prijzen en blijft tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor het beleggerspubliek gewaarborgd.

  • Toepasselijk recht op grensoverschrijdende transacties en effecten

Er is sprake van cessie van een vordering wanneer een schuldeiser het recht om een schuld te vorderen aan een andere persoon overdraagt in ruil voor een betaling. Het systeem wordt door ondernemingen gebruikt om liquiditeit en toegang tot krediet te verkrijgen. Op dit ogenblik bestaat er geen rechtszekerheid over de vraag welk nationaal recht van toepassing is wanneer vastgesteld dient te worden wie een vordering bezit na de overdracht daarvan in een grensoverschrijdende zaak. De vandaag voorgestelde nieuwe regels moeten duidelijk maken volgens welk recht deze geschillen dienen te worden beslecht - over het algemeen zou het recht worden toegepast van het land waar de schuldeisers hun gewone verblijfplaats hebben - ongeacht de lidstaat waar de autoriteiten of de rechters zich uitspreken over de zaak. Dit voorstel zal grensoverschrijdende beleggingen en goedkopere kredietverlening bevorderen en systeemrisico's voorkomen.

De Commissie heeft ook een mededeling aangenomen waarin zij toelicht welk nationaal recht van toepassing is wanneer vastgesteld wordt wie een effect bezit in een grensoverschrijdende transactie. Meer rechtszekerheid zal bevorderlijk zijn voor grensoverschrijdende beleggingen, goedkopere kredietverlening en marktintegratie.

Achtergrond:

De Commissie heeft haar actieplan voor een kapitaalmarktenunie in 2015 gelanceerd met de bedoeling een echte eengemaakte markt voor kapitaal tot stand te brengen in de EU. Het actieplan is een belangrijke pijler van het investeringsplan voor Europa, het zogenoemde plan Juncker. Een eengemaakte kapitaalmarkt zal voordelen hebben voor alle lidstaten maar zal vooral de economische en monetaire unie versterken door grensoverschrijdende particuliere risicodeling in de eurozone te bevorderen. Dit is van cruciaal belang om systeemschokken in de economie op te vangen.

Het is opgebouwd rond de volgende kernbeginselen:

  • de financiële integratie verdiepen en zorgen voor meer concurrentie
  • meer kansen scheppen voor beleggers
  • de financiering koppelen aan de reële economie door het bevorderen van niet-bancaire financieringsbronnen
  • zorgen voor een sterker en veerkrachtiger financieel stelsel.

Bij de tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie in juni 2017 is verslag uitgebracht over de vooruitgang die tot dan toe geboekt was bij de uitvoering van het actieplan, en is het tijdpad voor nieuwe maatregelen uitgestippeld. In deze context kondigde de Commissie aan dat zij in het eerste kwartaal van 2018 een aantal wetgevingsvoorstellen zou indienen, met name op het gebied van beleggingsfondsen, gedekte obligaties en geschillenbeslechting. Het pakket van vandaag bevat die voorstellen.

Meer informatie:

MEMO

Factsheet

Meer informatie over het voorstel

IP/18/1364

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven