r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Natura 2000

Logo Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese Unie in 1992 werd opgezet. Het netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) als de wilde planten en dieren op het Europese grondgebied van de lidstaten.

Hierbij wordt uitgegaan van het idee dat de natuur niet ophoudt bij landsgrenzen, en dat het voor behoud van de vitaliteit en diversiteit van de natuur van belang is om internationale maatregelen te nemen. Het netwerk omvat in totaal meer dan 750.000 km², ongeveer 18 procent van de oppervlakte van de EU.

Natura 2000 kent feitelijk geen einddatum; eenmaal aangewezen gebieden blijven in principe voor altijd te boek staan als natuurgebied. De aanwijzing en het beheer van Natura 2000-gebieden is een taak van de afzonderlijke lidstaten. In Nederland wijst de staatssecretaris van Economische Zaken zulke gebieden aan. Dat gebeurt op basis van diverse criteria, zoals biodiversiteit en eventuele aanwezigheid van bedreigde dier- en plantensoorten.

De rijksoverheid is bij het natuurbeleid verantwoordelijk voor de kaders en de doelstellingen. Provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, waarover afspraken zijn gemaakt in het Natuurakkoord.

De Natura 2000-gebieden in Nederland vallen grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland, de naam voor de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit nationale natuurnetwerk wordt, inclusief de verbindingszones tussen de gebieden, op dit moment gerealiseerd. Er wordt ingezet op het maken van afspraken met provincies en natuurbeheerorganisaties over prioriteiten, tijdpad en inzet van middelen. In 2016 wordt het beleid geanalyseerd. Belangrijk daarbij is te kijken wat de effecten hiervan zullen zijn op het Nederlandse ondernemerschap.

De Europese Commissie draagt financieel bij aan de verwezenlijking van dit netwerk van natuurgebieden via diverse subsidies, zoals het LIFE-fonds.

In het kader van Natura 2000 zijn in Nederland in eerste instantie 162 gebieden aangewezen, zowel op land als op zee. De gezamenlijke omvang van deze gebieden is ongeveer een miljoen hectare (waarvan tweederde open water, inclusief de kustwateren). Na aanwijzingsbesluiten moeten beheerplannen worden vastgesteld om de natuur in de betreffende gebieden te beschermen. Later heeft Nederland nog vier gebieden in de Noordzee aangemeld, deze wachten nog op een besluit om opgenomen te worden.

Elk jaar reikt de Europese Commissie een Natura 2000-prijs uit aan mensen die zich inzetten op het gebied van natuurbescherming in Europa. Er zijn vijf categorieën waarbinnen prijzen vallen. Deze kunnen gaan naar iedereen die bij Natura 2000 betrokken is, zoals bijvoorbeeld publieke en lokale autoriteiten, ondernemingen, ngo's, landeigenaren, onderwijsinstellingen en particulieren. De prijs is in 2014 voor het eerst uitgereikt.

Meer informatie

Terug naar boven