r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verdrag van Nice

Dit Europese verdrag maakte hervormingen mogelijk die nodig waren vanwege de uitbreiding van de Europese Unie van 15 naar 25 landen in mei 2004. Het Verdrag van Nice is op 1 februari 2003 in werking getreden.

Niveau

Delen

1.

Inhoudelijke veranderingen

Europese Raad

Het Verdrag van Nice bepaalde dat vanaf 2002 per voorzitterschap (elk halfjaar) één bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel werd gehouden, en de rest in het land dat op dat moment voorzitter is. Zodra de Unie achttien leden telde, zo stelt het verdrag, moesten alle bijeenkomsten in Brussel plaatsvinden. Deze regeling had alleen betrekking op formele bijeenkomsten van de Europese Raad. Informele bijeenkomsten worden geregeld gehouden in het land dat dat halfjaar voorzitter is.

Raad van Ministers

Het aantal stemmen in de Raad van Ministers werd vanaf 2005 voor elke lidstaat verhoogd, maar de verhoging was relatief het grootst voor de lidstaten met de grootste bevolking.

Europese Commissie

Tot aan de uitbreiding in 2004 had de Commissie twintig leden (twee leden uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Italië; één lid voor elk van de andere lidstaten). Vanaf het moment dat de nieuwe Commissie aantrad (november 2004) mag iedere lidstaat één commissaris leveren.

Vastgelegd werd dat na toetreding van Roemenië en Bulgarije, de Commissie kleiner zou worden. Dat is later geschrapt. De voorzitter van de Commissie wordt sinds het Verdrag van Nice met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad aangewezen; deze aanwijzing moet worden goedgekeurd door het Parlement.

Europees Parlement

Vanwege de uitbreiding van de Unie in mei 2004 werd in het Verdrag van Nice een nieuwe samenstelling van het Europees Parlement overeengekomen, waarbij het maximumaantal leden was vastgesteld op 732. De `oude' lidstaten bezetten dan 535 zetels in plaats van de huidige 626 (gezamenlijk leverden zij er 91 in; Nederland leverde 6 van de 31 zetels in).

Het Europees parlement kreeg op zeven nieuwe beleidsterreinen meer zeggenschap.

Hof van Justitie

Het Verdrag van Nice nam belangrijke bepalingen in het EG-Verdrag op over de taakverdeling tussen het Europese Hof van Justitie en het Gerecht: het onderdeel van het Hof van Justitie dat de meeste ingediende zaken behandelt.

Nauwere samenwerking/flexibiliteit

Het Verdrag van Nice maakte het mogelijk dat groepen EU-lidstaten op bepaalde terreinen nauwer zouden gaan samenwerken. Daarvoor waren nog maar acht landen nodig (in plaats van een meerderheid van de lidstaten).

Delen

Terug naar boven