r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Dit is een van de Europese structuurfondsen. Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit.

Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

1.

In vogelvlucht

EFRO en ESF 2014-2020
EFRO en ESF 2014-2020 (Infographic)

Het EFRO draagt in de periode 2014-2020 bij aan vier prioriteiten:

 • 1. 
  innovatie en onderzoek
 • 2. 
  digitale agenda
 • 3. 
  steun voor het mkb
 • 4. 
  de koolstofarme economie
 •  
 •  
 •  

Voor de periode 2014-2020 zal het EFRO beschikken over een bedrag van 183,3 miljard euro, een daling ten opzichte van de 201 miljard die in het vorige meerjarig financieel kader beschikbaar was. Gedurende deze periode ontvangt Nederland voor de uitvoering van EFRO-programma's 507 miljoen euro. In de periode 2007-2013 ontving Nederland nog 830 miljoen euro. Een voorwaarde voor het geld is dat dit bedrag door de Nederlandse overheid of private bedrijven wordt verdubbeld. Dit heeft te maken met het door de EU gehanteerde uitgangspunt van cofinanciering ten aanzien van de subsidieverstrekking.

2.

EFRO vanaf 2021

De Europese Commissie heeft voorgesteld om één gemeenschappelijk rulebook, oftewel pakket regels, te introduceren dat zeven EU-fondsen omvat die in partnerschap met de EU-lidstaten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om de volgende fondsen: het EFRO, het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds+, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa. Volgens de Commissie zal dit gemeenschappelijk rulebook het werk van zowel programmamanagers als begunstigden gemakkelijker maken.

3.

Subsidie aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert de besteding van het geld uit de structuurfondsen in Nederland. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: structuurfondsen@minez.nl of bellen met (070) 379 86 17.

Voor informatie over regionale projecten:

Noord-Nederland: SNN www.snn.nl

Oost-Nederland: Provincie Gelderland en Overijssel www.op-oost.eu

Zuid-Nederland: Stimulus www.stimulus.nl

West-Nederland: Kansen voor West www.kansenvoorwest2.nl

4.

Meer informatie

Terug naar boven