r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gerecht (onderdeel Europees Hof van Justitie van de EU)

Het Gerecht behandelt zaken tegen de instellingen en organen van de Europese Unie. Partijen kunnen onder andere een zaak bij het Gerecht starten wanneer zij vinden dat een Europese regel of besluit hun rechten schendt.

Het Gerecht is één van de rechtsprekende instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wordt ook wel het Gerecht van eerste aanleg genoemd, omdat sommige zaken worden doorverwezen naar het Hof van Justitie, dat zich richt op de uitleg van de Europese verdragen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Basiskenmerken

Locatie (Stad)

Luxemburg

Locatie (Land)

Luxemburg

Grondslag

Artikel VwEU 251 t/m 281

Opgericht

1988

Aard organisatie

Orgaan van de Europese Unie

President

Marc van der Woude

2.

Bevoegdheden

Het Gerecht behandelt een aantal soorten zaken. Concreet gaat het om:

  • rechtstreekse beroepen van natuurlijke en rechtspersonen tegen handelingen van, of de weigering om een besluit te nemen door Europese instellingen, organen en instanties
  • beroepen ingesteld door lidstaten tegen de Europese Commissie
  • beroepen tot vergoeding van schade veroorzaakt door instellingen van de Europese Unie of hun personeelsleden
  • beroepen op het gebied van staatssteun en handelspolitieke belemmeringen, ingesteld door lidstaten
  • beroepen op het gebied van het communautaire merkenrecht
  • geschillen tussen EU-instellingen en hun personeelsleden

Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, gespecialiseerde rechtbanken instellen die worden toegevoegd aan het Gerecht, en die in eerste aanleg kennis nemen van bepaalde categorieën van beroepen in specifieke aangelegenheden.

3.

Samenstelling

Het Gerecht zetelt in Luxemburg en bestond uit één rechter per lidstaat. Naar aanleiding van de hoge werkdruk is er in oktober 2015 besloten om het aantal rechters van het Gerecht in fasen te verdubbelen. Sinds 2019 beschikt het Gerecht over 56 rechters.

In september 2016 zijn het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken geïntegreerd.

De rechters worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten voor zes jaar benoemd. Uit hun midden kiezen zij hun president. In tegenstelling tot het Hof beschikt het Gerecht niet over permanente advocaten-generaal. Het Hof van Justitie kan bepalen dat het Gerecht in uitzonderlijke situaties toch door advocaten-generaal wordt bijgestaan.

4.

Procedures

Het Gerecht houdt zitting in kamers van vijf of drie rechters of, bij eenvoudige zaken, in enkelvoudige kamer. In juridisch ingewikkelde of belangrijke zaken kan het ook zitting houden in grote kamer (dertien rechters) of in volle samenstelling. Meer dan 80% van de zaken die voor het Gerecht worden gebracht, worden berecht door een kamer van drie rechters. Na indiening van een verzoekschrift wijst de president van het Gerecht de zaak aan een kamer toe.

5.

Nederland en het Gerecht

Het Gerecht kent twee Nederlandse rechters. Mr. Marc van der Woude is lid vanaf 13 september 2010 en sinds 27 september 2019 voorzitter van het Gerecht. Mr. Steven Verschuur is per 1 september 2022 lid van het Gerecht.

Nederlandse vertegenwoordiging bij zaken voor het Hof

Bij processen waarbij Nederland betrokken is als partij wordt het vertegenwoordigd door ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling Europees recht).

Een commissie waar alle ministeries in zijn vertegenwoordigd (het ICER) bekijkt alle zaken die voor het Hof komen. Nederland kan besluiten om een inbreng te leveren bij een zaak die ook gevolgen kan hebben voor Nederlandse regelgeving of Nederlands beleid.

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven