r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gerecht (onderdeel Europees Hof van Justitie van de EU)

Het Gerecht is één van de rechtsprekende instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De functie van het Gerecht is onder andere de behandeling van beroepszaken tegen instellingen, organen en instanties van de Europese Unie. Dit kan gedaan worden door natuurlijke en rechtspersonen en lidstaten. Toezicht op de uitleg van de verdragen en toepassing van het gemeenschapsrecht vallen onder het Hof van Justitie.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Bevoegdheden

Het Gerecht behandelt een aantal soorten zaken. Concreet gaat het om:

  • rechtstreekse beroepen van natuurlijke en rechtspersonen tegen handelingen van, of de weigering om een besluit te nemen door Europese instellingen, organen en instanties
  • beroepen ingesteld door lidstaten tegen de Europese Commissie
  • beroepen tot vergoeding van schade veroorzaakt door instellingen van de Europese Unie of hun personeelsleden
  • beroepen op het gebied van staatssteun en handelspolitieke belemmeringen, ingesteld door lidstaten
  • beroepen op het gebied van het communautaire merkenrecht
  • geschillen tussen EU-instellingen en hun personeelsleden

Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, gespecialiseerde rechtbanken instellen die worden toegevoegd aan het Gerecht, en die in eerste aanleg kennis nemen van bepaalde categorieën van beroepen in specifieke aangelegenheden.

2.

Samenstelling

Het Gerecht zetelt in Luxemburg en bestond uit één rechter per lidstaat. Naar aanleiding van de hoge werkdruk is er in oktober 2015 besloten om het aantal rechters van Het Gerecht te verdubbelen. Deze uitbreiding vindt plaats in drie fasen. In de eerste helft van 2016 werden er 12 nieuwe rechters benoemd. Vervolgens zijn in september 2016 het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken geïntegreerd. In september 2019 zijn de laatste negen rechters benoemd. Het Gerecht beschikt nu over 56 rechters.

De rechters worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten voor zes jaar benoemd. Uit hun midden kiezen zij voor drie jaar hun president en zij benoemen een griffier voor een periode van zes jaar. In tegenstelling tot het Hof beschikt het Gerecht niet over permanente advocaten-generaal. Het Hof van Justitie kan bepalen dat het Gerecht in uitzonderlijke situaties toch door advocaten-generaal wordt bijgestaan.

3.

Procedures

Het Gerecht houdt zitting in kamers van vijf of drie rechters of, bij eenvoudige zaken, in enkelvoudige kamer. In juridisch ingewikkelde of belangrijke zaken kan het ook zitting houden in grote kamer (dertien rechters) of in volle samenstelling. Meer dan 80% van de zaken die voor het Gerecht worden gebracht, worden berecht door een kamer van drie rechters. Na indiening van een verzoekschrift wijst de president van het Gerecht de zaak aan een kamer toe.

4.

Nederland en het Gerecht

Het Nederlandse lid is vanaf 13 september 2010 mr. Marc van der Woude. Sinds 27 september 2019 is hij voorzitter van Het Gerecht.

Nederlandse vertegenwoordiging bij zaken voor het Hof

Bij processen waarbij Nederland betrokken is als partij wordt het vertegenwoordigd door ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling Europees recht).

Een commissie waar alle ministeries in zijn vertegenwoordigd (het ICER) bekijkt alle zaken die voor het Hof komen. Nederland kan besluiten om een inbreng te leveren bij een zaak die ook gevolgen kan hebben voor Nederlandse regelgeving of Nederlands beleid.

5.

Historische ontwikkeling

Op 24 oktober 1988 besloot de Raad van Ministers tot instelling van een Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen. In het EGKS-Verdrag, het EEG-Verdrag en het EGA-Verdrag (EURATOM) was al de mogelijkheid vastgelegd om een dergelijk Gerecht aan het Hof van Justitie toe te voegen.

De Raad wilde hiermee het Hof in staat stellen zich te concentreren op zijn wezenlijke taak, het verzekeren van eenheid in de uitleg van het gemeenschapsrecht. Zeker met betrekking tot zaken die een grondig onderzoek van complexe feiten nodig hebben, werd de invoering van rechtspraak in twee instanties geacht de rechtsbescherming van de burgers te verbeteren.

Tot invoering van het Verdrag van Lissabon heette het Gerecht nog het Gerecht van Eerste Aanleg.

6.

Meer informatie

Terug naar boven