r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Bijlagen bij Lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening 2232/96, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening 1334/2008

Bijlage 6 bij de notulen van de 98e vergadering van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding, 21- 22 september 1995.

[7] Flavouring Substances and Natural Sources of Flavourings, Volume I, Chemically-Defined Flavouring Substances, Fourth Edition. Raad van Europa, Partial Agreement in the Social and Public Health Field, Straatsburg, 1992, inclusief de daarna gepubliceerde losbladige wijzigingen tot en met 1999.

[8] Evaluation of certain food additives and contaminants. 46th Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 868, 1997.49th Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 884, 1999.51st Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 891, 2000.53rd Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series 896, 2000.

[9] PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

[10] PB L 128 van 21.5.2005, blz. 73.

[11] PB L 91 van 29.3.2006, blz. 48.

[12] PB L 163 van 24.6.2008, blz. 42.

[13] PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

[14] Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties. The EFSA Journal (2008) 729, blz. 1-15.

[15] Report of the Scientific Committee for Food on Quinine. (Advies van 19 februari 1988). In Food _ Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-first series). Directoraat-generaal Interne Markt en Industrie.

[16] Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18.

[17] Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Flavouring Group Evaluation 36, (FGE.36) Two triterpene glycosides from the priority list. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19.

[18] Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt (van 4 april 2003). Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 10 april 2003. Europese Commissie, directoraat-generaal Veiligheid en Consumentenbescherming.

[19] PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21.

[20] Zie bladzijde 162 van dit Publicatieblad.

--------------------------------------------------

BIJLAGE

EU-LIJST VAN AROMA'S EN UITGANGSMATERIALEN

DEEL A

EU-lijst van aromastoffen

AFDELING 1

Inhoud van de lijst

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FL-nr.): het unieke identificatienummer van de stof;

kolom 2 (chemische naam): de naam van de stof;

kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;

kolom 4 (Jecfa-nr.): het door het Gezamenlijk Comité van deskundigen inzake levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (Jecfa) toegekende nummer;

kolom 5 (RvE-nr.): het door de Raad van Europa toegekende nummer;

kolom 6 (zuiverheid van de stof minimaal 95 %, tenzij anders vermeld): de zuiverheid van de vermelde aromastof moet minimaal 95 % zijn. Indien dat lager mag zijn, wordt de samenstelling van de aromastof in deze kolom gespecificeerd;

kolom 7 (gebruiksbeperkingen): aromastoffen mogen worden gebruikt overeenkomstig goede productiepraktijken, tenzij in deze kolom specifieke beperkingen worden vermeld. Aromastoffen waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, mogen alleen worden toegevoegd aan de genoemde levensmiddelencategorieën, met inachtneming van de gespecificeerde gebruiksvoorwaarden. Voor de toepassing van de beperkingen gelden de volgende levensmiddelencategorieën, die zijn vastgelegd in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1333/2008:

Categorienummer | Levensmiddelencategorie |

1 | Zuivelproducten en zuivelanalogen |

2 | Oliën, vetten en emulsies van oliën en vetten |

3 | Consumptie-ijs |

4.2 | Verwerkte groenten en fruit |

5 | Snoepgoed |

5.3 | Kauwgom |

6 | Granen en graanproducten |

7 | Bakkerijproducten |

8 | Vlees |

9 | Vis en visserijproducten |

10 | Eieren en eiproducten |

11 | Suikers, stroop, honing en tafelzoetstoffen |

12 | Zouten, specerijen, soepen, sauzen, salades en eiwitproducten |

13 | Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen als omschreven in Richtlijn 2009/39/EG [1] |

14.1 | Niet-alcoholhoudende dranken |

14.2 | Alcoholhoudende dranken, inclusief hun alcoholvrije en alcoholarme pendanten |

15 | Kant-en-klare hapjes en snacks |

16 | Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen |

17 | Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad [2], met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters |

18 | Niet onder de categorieën 1 tot en met 17 vallende verwerkte levensmiddelen, met uitzondering van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters |

kolom 8 (noot): noot 1 betekent dat de Autoriteit de beoordeling van de desbetreffende aromastof nog moet afronden. De noten 2 tot en met 4 verwijzen naar de termijnen waarbinnen de aanvragers moeten voldoen aan de verzoeken in de gepubliceerde adviezen van de Autoriteit. Indien de nodige informatie niet binnen de termijn wordt verstrekt, wordt de desbetreffende aromastof van de EU-lijst geschrapt. De Autoriteit beoordeelt de ingediende gegevens binnen negen maanden na de ontvangst daarvan. Stoffen die al door het Jecfa zijn beoordeeld, zijn te herkennen aan het Jecfa-nummer in kolom 4.

(1) De beoordeling moet nog door de Autoriteit worden afgerond.

(2) Uiterlijk 31 december 2012 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

(3) Uiterlijk 30 juni 2013 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

(4) Uiterlijk 31 december 2013 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend;

kolom 9 (referentie): de wetenschappelijke instantie die de beoordeling heeft uitgevoerd.

AFDELING 2

Opmerkingen

Opmerking 1: Ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten alsmede chloriden, carbonaten en sulfaten vallen onder de stof zelf, voor zover zij aromatiserende eigenschappen hebben.

Opmerking 2: Als de toegestane aromastof een racemaat is (een mengsel van gelijke delen optische isomeren), zijn de R- en de S- vorm afzonderlijk ook toegestaan. Is alleen de R-vorm toegestaan, dan geldt dat niet voor de S-vorm, en omgekeerd.

Opmerking 3: De maximumhoeveelheden verwijzen naar de hoeveelheden in of op het levensmiddel in de vorm waarin het in de handel wordt gebracht. In afwijking van dit beginsel zijn bij gedroogde en/of geconcentreerde levensmiddelen die gereconstitueerd moeten worden de maximumhoeveelheden levensmiddelenadditieven van toepassing op het levensmiddel zoals gereconstitueerd volgens de aanwijzingen op het etiket, rekening houdend met de minimale verdunningsfactor.

Opmerking 4: De aanwezigheid van een aromastof is toegestaan:

a) in samengestelde levensmiddelen die niet in de bijlage zijn vermeld, mits de aromastof is toegestaan in een van de ingrediënten van het samengestelde levensmiddel;

b) in een levensmiddel dat uitsluitend bestemd is voor gebruik bij de bereiding van een samengesteld levensmiddel, mits het samengestelde levensmiddel aan deze verordening voldoet.

Tabel 1

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

FL-nr. | Chemische naam | CAS-nr. | Jecfa-nr. | RvE-nr. | Zuiverheid van de stof minimaal 95 %, tenzij anders vermeld | Gebruiksbeperkingen | Noot | Referentie |

01.001 | limoneen | 138-86-3 | | 491 | | | | EFSA |

01.002 | 1-isopropyl-4-methylbenzeen | 99-87-6 | 1325 | 620 | | | | EFSA |

01.003 | pin-2(10)-een | 127-91-3 | 1330 | 2114 | | | 2 | EFSA |

01.004 | pin-2(3)-een | 80-56-8 | 1329 | 2113 | | | 2 | EFSA |

01.005 | terpinoleen | 586-62-9 | 1331 | 2115 | | | | EFSA |

01.006 | α-fellandreen | 99-83-2 | 1328 | 2117 | minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 10-12 % cymeen en andere terpeenkoolwaterstoffen | | | EFSA |

01.007 | β-caryofylleen | 87-44-5 | 1324 | 2118 | 80-92 % β-caryofylleen en 15-19 % C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen) | | 2 | EFSA |

01.008 | myrceen | 123-35-3 | 1327 | 2197 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen); bij het minimale gehalte kunnen er sporen limoneen, α- en β-pineen en andere veel voorkomende C10H16-terpenen aanwezig zijn | | 4 | EFSA |

01.009 | kamfeen | 79-92-5 | 1323 | 2227 | minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 15-19 % C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen) | | 2 | EFSA |

01.010 | 1-isopropenyl-4-methylbenzeen | 1195-32-0 | 1333 | 2260 | | | | EFSA |

01.014 | 1-methylnaftaleen | 90-12-0 | 1335 | 11009 | | | 4 | Jecfa/EFSA |

01.015 | vinylbenzeen | 100-42-5 | | 11022 | | | 1 | EFSA |

01.016 | 1,4(8),12-bisabolatrieen | 495-62-5 | 1336 | 10979 | | | | EFSA |

01.017 | valenceen | 4630-07-3 | 1337 | 11030 | minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 1-4 % andere C15H24-sesquiterpenen | | 2 | EFSA |

01.018 | β-ocimeen | 13877-91-3 | 1338 | 11015 | minimaal 80 %; secundair bestanddeel 15-17 % cis-β-ocimeen | | 4 | EFSA |

01.019 | α-terpineen | 99-86-5 | 1339 | 11023 | minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 6-7 % 1,4- en 1,8-cineool | | | EFSA |

01.020 | γ-terpineen | 99-85-4 | 1340 | 11025 | | | | EFSA |

01.024 | β-bourboneen | 5208-59-3 | 1345 | 11931 | | | 2 | EFSA |

01.026 | 1(5),7(11)-guajadieen | 88-84-6 | 1347 | | | | 2 | EFSA |

01.027 | bisabola-1,8,12-trieen | 17627-44-0 | | | | | | EFSA |

01.028 | β-bisaboleen | 495-61-4 | | | | | | EFSA |

01.029 | δ-3-careen | 13466-78-9 | 1342 | 10983 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-3 % β-pineen, 1-2 % limoneen, 1-2 % myrceen, 0-1 % p-cymeen | | 2 | EFSA |

01.033 | 2,2-dimethylhexaan | 590-73-8 | | | | | | EFSA |

01.034 | 2,4-dimethylhexaan | 589-43-5 | | | | | | EFSA |

01.035 | 2,6-dimethylocta-2,4,6-trieen | 673-84-7 | | | | | 2 | EFSA |

01.038 | dodecaan | 112-40-3 | | | | | | EFSA |

01.039 | δ-elemeen | 20307-84-0 | | 10996 | | | | EFSA |

01.040 | α-farneseen | 502-61-4 | 1343 | 10998 | minimaal 38 % α- en 29 β- (som van cis- en trans-isomeren); secundaire bestanddelen 20 % bisaboleen, maximaal 10 % andere isomeren (valenceen, bourboneen, cadineen, guajeen) | | 4 | EFSA |

01.045 | d-limoneen | 5989-27-5 | 1326 | 491 | | | | EFSA |

01.046 | l-limoneen | 5989-54-8 | | 491 | | | | EFSA |

01.054 | pentadecaan | 629-62-9 | | | | | | EFSA |

01.057 | tetradecaan | 629-59-4 | | | | | | EFSA |

01.059 | 4(10)-thujeen | 3387-41-5 | | 11018 | | | 2 | EFSA |

01.061 | undeca-1,3,5-trieen | 16356-11-9 | 1341 | | minimaal 94 % (som van cis- en trans-isomeren); secundair bestanddeel (Z,Z,E)-2,4,6-undecatrieen | | 4 | EFSA |

01.064 | cis-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrieen | 3338-55-4 | | | | | 2 | EFSA |

01.070 | 1-octeen | 111-66-0 | | | | | 2 | EFSA |

01.077 | 1-methyl-1,3-cyclohexadieen | 1489-56-1 | 1344 | | | | | EFSA |

02.001 | 2-methylpropaan-1-ol | 78-83-1 | 251 | 49 | | | | Jecfa |

02.002 | propaan-1-ol | 71-23-8 | 82 | 50 | | | | Jecfa |

02.003 | isopentanol | 123-51-3 | 52 | 51 | | | | Jecfa |

02.004 | butaan-1-ol | 71-36-3 | 85 | 52 | | | | Jecfa |

02.005 | hexaan-1-ol | 111-27-3 | 91 | 53 | | | | Jecfa |

02.006 | octaan-1-ol | 111-87-5 | 97 | 54 | | | | Jecfa |

02.007 | nonaan-1-ol | 143-08-8 | 100 | 55 | | | | Jecfa |

02.008 | dodecaan-1-ol | 112-53-8 | 109 | 56 | | | | Jecfa |

02.009 | hexadecaan-1-ol | 36653-82-4 | 114 | 57 | | | | Jecfa |

02.010 | benzylalcohol | 100-51-6 | 25 | 58 | | | | EFSA |

02.011 | citronellol | 106-22-9 | 1219 | 59 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % tweevoudig onverzadigde en verzadigde C10-alcoholen, 1 % citronellylacetaat, 1 % citronellal | | | EFSA |

02.012 | geraniol | 106-24-1 | 1223 | 60 | | | | EFSA |

02.013 | linalool | 78-70-6 | 356 | 61 | | | | Jecfa |

02.014 | α-terpineol | 98-55-5 | 366 | 62 | | | | Jecfa |

02.015 | menthol | 89-78-1 | 427 | 63 | | | | Jecfa |

02.016 | DL-borneol | 507-70-0 | 1385 | 64 | | | | EFSA |

02.017 | cinnamylalcohol | 104-54-1 | 647 | 65 | | | | EFSA |

02.018 | nerolidol | 7212-44-4 | 1646 | 67 | | | | EFSA |

02.019 | 2-fenylethaan-1-ol | 60-12-8 | 987 | 68 | | | | EFSA |

02.020 | hex-2-een-1-ol | 2305-21-7 | 1354 | | | | 2 | EFSA |

02.021 | heptaan-1-ol | 111-70-6 | 94 | 70 | | | | Jecfa |

02.022 | octaan-2-ol | 123-96-6 | 289 | 71 | | | | Jecfa |

02.023 | oct-1-een-3-ol | 3391-86-4 | 1152 | | | | 1 | EFSA |

02.024 | decaan-1-ol | 112-30-1 | 103 | 73 | | | | Jecfa |

02.026 | 3,7-dimethyloctaan-1-ol | 106-21-8 | 272 | 75 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-7 % geraniol en citronellol | | | Jecfa |

02.027 | (-)-rodinol | 6812-78-8 | 1222 | 76 | | | | EFSA |

02.028 | 3,7-dimethyloctaan-3-ol | 78-69-3 | 357 | 77 | | | | Jecfa |

02.029 | 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-ol | 4602-84-0 | 1230 | 78 | | | | EFSA |

02.030 | α-pentylcinnamylalcohol | 101-85-9 | 674 | 79 | | | | EFSA |

02.031 | 3-fenylpropaan-1-ol | 122-97-4 | 636 | 80 | | | | EFSA |

02.033 | 1-fenylpropaan-1-ol | 93-54-9 | 822 | 82 | | | | EFSA |

02.034 | 1-fenylpentaan-2-ol | 705-73-7 | 825 | 83 | | | | EFSA |

02.035 | 1-fenyl-2-methylpropaan-2-ol | 100-86-7 | 1653 | 84 | | | | EFSA |

02.036 | 4-fenylbutaan-2-ol | 2344-70-9 | 815 | 85 | | | | EFSA |

02.037 | 1-fenyl-3-methylpentaan-3-ol | 10415-87-9 | 1649 | 86 | | | | EFSA |

02.038 | fenchylalcohol | 1632-73-1 | 1397 | 87 | | | | EFSA |

02.039 | 4-isopropylbenzylalcohol | 536-60-7 | 864 | 88 | | | | EFSA |

02.040 | pentaan-1-ol | 71-41-0 | 88 | 514 | | | | Jecfa |

02.041 | 2-methylbutaan-2-ol | 75-85-4 | | 515 | | | | EFSA |

02.042 | 2-(4-methylfenyl)propaan-2-ol | 1197-01-9 | 1650 | 530 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 9-11 % p-isopropenyltolueen | | | EFSA |

02.043 | 2-ethylbutaan-1-ol | 97-95-0 | | 543 | | | | WCMV/RvE |

02.044 | heptaan-3-ol | 589-82-2 | 286 | 544 | | | | Jecfa |

02.045 | heptaan-2-ol | 543-49-7 | 284 | 554 | | | | Jecfa |

02.047 | 3,7-dimethyloctaan-1,7-diol | 107-74-4 | 610 | 559 | | | | Jecfa |

02.049 | nona-2,6-dieen-1-ol | 7786-44-9 | 1184 | 589 | | | 2 | EFSA |

02.050 | pent-2-een-1-ol | 20273-24-9 | 1793 | 665 | | | 2 | EFSA |

02.051 | 5-fenylpentaan-1-ol | 10521-91-2 | 675 | 674 | | | | EFSA |

02.052 | 2-methylpropaan-2-ol | 75-65-0 | | 698 | | | | EFSA |

02.054 | p-menthaan-1,8-diol | 80-53-5 | | 701 | | | | EFSA |

02.055 | 3,5,5-trimethylhexaan-1-ol | 3452-97-9 | 268 | 702 | | | | Jecfa |

02.056 | hex-3(cis)-een-1-ol | 928-96-1 | 315 | 750c | | | | Jecfa |

02.057 | undecaan-1-ol | 112-42-5 | 106 | 751 | | | | Jecfa |

02.058 | (Z)-nerol | 106-25-2 | 1224 | 2018 | | | | EFSA |

02.059 | DL-isoborneol | 124-76-5 | 1386 | 2020 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-5 % borneol | | | EFSA |

02.060 | p-mentha-1,8-dieen-7-ol | 536-59-4 | 974 | | | | 2 | EFSA |

02.061 | dihydrocarveol | 619-01-2 | 378 | 2025 | | | | Jecfa |

02.062 | carveol | 99-48-9 | 381 | 2027 | | | | Jecfa |

02.063 | d-neomenthol | 2216-52-6 | 428 | 2028 | | | | Jecfa |

02.064 | 1-fenylethaan-1-ol | 98-85-1 | 799 | 2030 | | | | EFSA |

02.065 | 1-fenyl-4-methylpentaan-2-ol | 7779-78-4 | 827 | 2031 | | | | EFSA |

02.066 | 4-fenylbut-3-een-2-ol | 17488-65-2 | 819 | | | | 2 | EFSA |

02.067 | 1R,2S,5R-isopulegol | 89-79-2 | 755 | 2033 | | | 4 | EFSA |

02.070 | cyclohexanol | 108-93-0 | | 2138 | | | | EFSA |

02.071 | p-menthaan-2-ol | 499-69-4 | 376 | 2228 | | | | Jecfa |

02.072 | 4-terpinenol | 562-74-3 | 439 | 2229 | | | | Jecfa |

02.073 | 2-fenylpropaan-1-ol | 1123-85-9 | 1459 | 2257 | | | | EFSA |

02.074 | hex-4-een-1-ol | 6126-50-7 | 318 | 2295 | | | | Jecfa |

02.075 | (1R,2S,5S)-neodihydrocarveol | 18675-33-7 | | 2296 | | | | EFSA |

02.076 | 2-methylbutaan-1-ol | 137-32-6 | 1199 | 2346 | | | | EFSA |

02.077 | pentaan-3-ol | 584-02-1 | | 2349 | | | | EFSA |

02.078 | ethanol | 64-17-5 | 41 | 11891 | | | | Jecfa |

02.079 | propaan-2-ol | 67-63-0 | 277 | | | | | Jecfa |

02.080 | 1-(p-tolyl)ethaan-1-ol | 536-50-5 | 805 | 10197 | | | | EFSA |

02.081 | 2,6-dimethylheptaan-4-ol | 108-82-7 | 303 | 11719 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 8-9 % heptaan-2-ol | | | Jecfa |

02.082 | 2-ethylhexaan-1-ol | 104-76-7 | 267 | 11763 | | | | Jecfa |

02.083 | p-menth-1-een-3-ol | 491-04-3 | 434 | 10248 | | | | Jecfa |

02.085 | sabineenhydraat | 546-79-2 | 441 | 10309 | | | | Jecfa |

02.086 | undecaan-2-ol | 1653-30-1 | 297 | 11826 | | | | Jecfa |

02.087 | nonaan-2-ol | 628-99-9 | 293 | 11803 | | | | Jecfa |

02.088 | pentaan-2-ol | 6032-29-7 | 280 | 11696 | | | | Jecfa |

02.089 | hexaan-3-ol | 623-37-0 | 282 | 11775 | | | | Jecfa |

02.090 | non-2(trans)-een-1-ol | 31502-14-4 | 1365 | 10292 | | | 2 | EFSA |

02.091 | myrtenol | 515-00-4 | 981 | 10285 | | | 2 | EFSA |

02.092 | dehydrodihydrojonol | 57069-86-0 | 397 | 10195 | minimaal 70 %; secundair bestanddeel 25-27 % tetrahydrojonon | | | Jecfa |

02.093 | non-6-een-1-ol | 35854-86-5 | 324 | 10294 | | | | Jecfa |

02.094 | oct-3-een-1-ol | 20125-84-2 | 321 | 10296 | | | | Jecfa |

02.095 | 2-ethylfenchol | 18368-91-7 | 440 | 10208 | | | | Jecfa |

02.096 | 1-terpinenol | 586-82-3 | 373 | 10252 | | | | Jecfa |

02.097 | β-terpineol | 138-87-4 | 374 | 10254 | | | | Jecfa |

02.098 | octaan-3-ol | 589-98-0 | 291 | 11715 | | | | Jecfa |

02.099 | pent-1-een-3-ol | 616-25-1 | 1150 | 11717 | | | 1 | EFSA |

02.100 | pinocarveol | 5947-36-4 | 1403 | 10303 | | | | EFSA |

02.101 | pin-2-een-4-ol | 473-67-6 | 1404 | 10304 | | | | EFSA |

02.102 | oct-3-een-2-ol | 76649-14-4 | 1140 | | | | 1 | EFSA |

02.103 | decaan-3-ol | 1565-81-7 | 295 | 10194 | | | | Jecfa |

02.104 | hex-1-een-3-ol | 4798-44-1 | 1151 | 10220 | | | 1 | EFSA |

02.105 | 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol | 25312-34-9 | 391 | | | | 2 | Jecfa |

02.106 | 4-(2,2,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol | 22029-76-1 | 392 | | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-8 % jonol en jonon | | 2 | Jecfa |

02.107 | dihydro-β-jonol | 3293-47-8 | 395 | | | | | Jecfa |

02.108 | 4-fenyl-2-methylbutaan-2-ol | 103-05-9 | 1477 | 10281 | | | | EFSA |

02.109 | 3-methylbut-2-een-1-ol | 556-82-1 | 1200 | 11795 | | | | EFSA |

02.110 | 2,6-dimethylhept-6-een-1-ol | 36806-46-9 | 348 | | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % 6-methyl-5-hepteen-2-on | | | Jecfa |

02.111 | 3-methylbutaan-2-ol | 598-75-4 | 300 | | | | | Jecfa |

02.112 | non-2(cis)-een-1-ol | 41453-56-9 | 1369 | 10292 | | | 2 | EFSA |

02.113 | oct-5(cis)-een-1-ol | 64275-73-6 | 322 | | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 7-9 % trans-5-octeen-1-ol | | | Jecfa |

02.114 | 2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethaan-1-ol | 1901-38-8 | 970 | | | | | EFSA |

02.115 | 3-methylpentaan-1-ol | 589-35-5 | 263 | 10275 | | | | Jecfa |

02.119 | cedrenol | 28231-03-0 | | 10189 | | | | EFSA |

02.120 | (+)-cedrol | 77-53-2 | | 10190 | | | | EFSA |

02.121 | butaan-2-ol | 78-92-2 | | 11735 | | | | WCMV/RvE |

02.122 | p-mentha-1,8(10)-dieen-9-ol | 3269-90-7 | | | | | 2 | EFSA |

02.123 | 2-methylbut-3-een-2-ol | 115-18-4 | | 11794 | | | | EFSA |

02.124 | 6-methylhept-5-een-2-ol | 1569-60-4 | | 10264 | | | | EFSA |

02.125 | undec-10-een-1-ol | 112-43-6 | | 10319 | | | | EFSA |

02.126 | tetradecaan-1-ol | 112-72-1 | | 10314 | | | | EFSA |

02.128 | p-anisylalcohol | 105-13-5 | 871 | 66 | | | | EFSA |

02.129 | (l)-α-bisabolol | 23089-26-1 | | 10178 | som van de isomeren minimaal 95 % | | | EFSA |

02.131 | but-3-een-2-ol | 598-32-3 | | | | | 1 | EFSA |

02.132 | butaan-1,3-diol | 107-88-0 | | | | | | EFSA |

02.133 | butaan-2,3-diol | 513-85-9 | | 10181 | | | | EFSA |

02.134 | 2-cyclohexylethaan-1-ol | 4442-79-9 | | | | | | EFSA |

02.135 | cyclopentanol | 96-41-3 | | 10193 | | | | EFSA |

02.136 | dec-1-een-3-ol | 51100-54-0 | 1153 | | | | 1 | EFSA |

02.137 | dec-2-een-1-ol | 22104-80-9 | 1794 | 11750 | | | 2 | EFSA |

02.138 | dec-9-een-1-ol | 13019-22-2 | | | | | | EFSA |

02.139 | deca-2,4-dieen-1-ol | 18409-21-7 | 1189 | | | | 2 | EFSA |

02.140 | 1,2-dihydrolinalool | 2270-57-7 | | | | | | EFSA |

02.141 | 2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een-2-yl)ethaan-1-ol | 128-50-7 | 986 | | | | | EFSA |

02.142 | 3,3-dimethylbutaan-2-ol | 464-07-3 | | | | | | EFSA |

02.144 | 2,6-dimethyloct-7-een-2-ol | 18479-58-8 | | | | | | EFSA |

02.145 | 2,6-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol | 29414-56-0 | | | | | 1 | EFSA |

02.146 | (E)-3,7-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol | 53834-70-1 | | 10202 | minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % linalool, 1-2 % linalooloxide en maximaal 1 % neroloxide | | 4 | EFSA |

02.147 | 3,6-dimethyloctaan-3-ol | 151-19-9 | | | | | | EFSA |

02.148 | dodecaan-2-ol | 10203-28-8 | | 11760 | | | | EFSA |

02.149 | (-)-α-elemol | 639-99-6 | | 10205 | | | | EFSA |

02.150 | (E,E)-geranyllinalool | 1113-21-9 | | | | | | EFSA |

02.152 | hept-3-een-1-ol | 10606-47-0 | | 10219 | | | | EFSA |

02.153 | hepta-2,4-dieen-1-ol | 33467-79-7 | 1784 | | | | 2 | EFSA |

02.154 | heptadecaan-1-ol | 1454-85-9 | | | | | | EFSA |

02.155 | 1-hepteen-3-ol | 4938-52-7 | 1842 | 10218 | | | 1 | EFSA |

02.156 | hex-2(cis)-een-1-ol | 928-94-9 | 1374 | 69 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % hex-2(trans)-een-1-ol | | 2 | EFSA |

02.159 | hex-3-een-1-ol | 544-12-7 | 315 | 750 | | | | WCMV/RvE |

02.162 | hexa-2,4-dieen-1-ol | 111-28-4 | 1174 | | | | 2 | EFSA |

02.164 | 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalcohol | 530-56-3 | | | | | | EFSA |

02.165 | 4-hydroxybenzylalcohol | 623-05-2 | 955 | | | | | EFSA |

02.166 | 2-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-ol | 501-94-0 | | 10226 | | | | EFSA |

02.167 | (1R,2R,5S)-isodihydrocarveol | 18675-35-9 | | | | | | EFSA |

02.168 | isofytol | 505-32-8 | | 10233 | | | | EFSA |

02.170 | (R)-(-)-lavandulol | 498-16-8 | | | | | | EFSA |

02.171 | p-menthaan-8-ol | 498-81-7 | | | | | | EFSA |

02.173 | 3-(4-methoxyfenyl)propaan-1-ol | 5406-18-8 | | | | | | EFSA |

02.174 | 2-methylbut-2-een-1-ol | 4675-87-0 | | 10258 | | | 1 | EFSA |

02.175 | 2-methylbut-3-een-1-ol | 4516-90-9 | | 10259 | | | | EFSA |

02.176 | 3-methylbut-3-een-1-ol | 763-32-6 | | 10260 | | | | EFSA |

02.177 | 2-methylhexaan-3-ol | 617-29-8 | | 10266 | | | | EFSA |

02.178 | 2-methyloctaan-1-ol | 818-81-5 | | | | | | EFSA |

02.180 | 4-methylpentaan-1-ol | 626-89-1 | | 10278 | | | | EFSA |

02.181 | 2-methylpentaan-2-ol | 590-36-3 | | 10274 | | | | EFSA |

02.182 | 3-methylpentaan-2-ol | 565-60-6 | | 10276 | | | | EFSA |

02.183 | 4-methylpentaan-2-ol | 108-11-2 | | 10279 | | | | EFSA |

02.184 | 3-methylpentaan-3-ol | 77-74-7 | | 10277 | | | | EFSA |

02.186 | myrtanol | 514-99-8 | | | | | | EFSA |

02.187 | non-1-een-3-ol | 21964-44-3 | | 10291 | | | 1 | EFSA |

02.188 | nona-2,4-dieen-1-ol | 62488-56-6 | 1183 | 11802 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-noneen-1-ol | | 2 | EFSA |

02.189 | (Z,Z)-nona-3,6-dieen-1-ol | 76649-25-7 | 1283 | 10289 | | | | EFSA |

02.190 | nonaan-3-ol | 624-51-1 | | 10290 | | | | EFSA |

02.192 | oct-2-een-1-ol | 22104-78-5 | | | | | 2 | EFSA |

02.193 | oct-2-een-4-ol | 4798-61-2 | 1141 | | | | 1 | EFSA |

02.194 | octa-1,5-dieen-3-ol | 83861-74-9 | | | | | 1 | EFSA |

02.195 | octa-(3Z,5E)-dieen-1-ol | 70664-96-9 | | | | | | EFSA |

02.196 | octadecaan-1-ol | 112-92-5 | | | | | | EFSA |

02.197 | 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethylnaftaleen-2-ol | 41199-19-3 | | 10173 | | | | EFSA |

02.198 | octaan-1,3-diol | 23433-05-8 | | | | | | EFSA |

02.201 | pent-4-een-1-ol | 821-09-0 | | | | | | EFSA |

02.202 | pentadecaan-1-ol | 629-76-5 | | | | | | EFSA |

02.203 | 2-fenylpropaan-2-ol | 617-94-7 | | 11704 | | | | EFSA |

02.204 | fytol | 150-86-7 | 1832 | 10302 | | | | EFSA |

02.205 | piperonylalcohol | 495-76-1 | | 10306 | | | | EFSA |

02.206 | (-)-sclareol | 515-03-7 | | 10311 | | | | EFSA |

02.207 | thujylalcohol | 21653-20-3 | 1865 | | | | | EFSA |

02.209 | 3,3,5-trimethylcyclohexaan-1-ol | 116-02-9 | 1099 | | | | | EFSA |

02.210 | undec-2-een-1-ol | 37617-03-1 | 1384 | | | | 2 | EFSA |

02.211 | undeca-1,5-dieen-3-ol | 56722-23-7 | | | | | 1 | EFSA |

02.213 | vanillylalcohol | 498-00-0 | 886 | 690 | | | | EFSA |

02.214 | vetiverol | 89-88-3 | 1866 | 10321 | | | 2 | EFSA |

02.216 | 12-β-santaleen-14-ol | 77-42-9 | | 74 | | | 2 | EFSA |

02.217 | 12-α-santaleen-14-ol | 115-71-9 | | 74 | | | 2 | EFSA |

02.219 | 2,6-dimethylheptaan-2-ol | 13254-34-7 | | | | | | EFSA |

02.222 | pent-3-een-1-ol | 39161-19-8 | | 10298 | | | | EFSA |

02.224 | 3-(1-menthoxy)propaan-1,2-diol | 87061-04-9 | 1408 | | | | | EFSA |

02.226 | [S-(cis)]-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol | 142-50-7 | | 67 | | | | EFSA |

02.229 | (-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol | 7540-51-4 | | | minimaal 90 % cis-isomeer; secundaire bestanddelen 2-6 % tweevoudig onverzadigde en verzadigde C10-alcoholen, 2-4 % citronellylacetaat en 2-3 % citronellal | | 1 | EFSA |

02.230 | terpineol | 8000-41-7 | | | som van de isomeren: 91-99 %. relatief aandeel van elk isomeer: 55-75 % α-, 16-23 % γ-, 1-10 % cis-β-, 1-13 % trans-β-, 0-1 % δ- | | | EFSA |

02.231 | trans-2,cis-6-nonadieen-1-ol | 28069-72-9 | | | | | 2 | EFSA |

02.234 | (Z)-non-3-een-1-ol | 10340-23-5 | | 10293 | | | | EFSA |

02.242 | 2-butoxyethaan-1-ol | 111-76-2 | | 10182 | | | | EFSA |

02.243 | (E,Z)-3,6-nonadieen-1-ol | 56805-23-3 | 1284 | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 6 % (E,E)-3,6-nonadieen-1-ol | | | EFSA |

02.245 | 2,3,4-trimethyl-3-pentanol | 3054-92-0 | 1643 | | | | | EFSA |

02.246 | p-menthaan-3,8-diol | 42822-86-6 | 1416 | | | | | EFSA |

02.247 | l-menthoxyethanol | 38618-23-4 | 1853 | | | | | EFSA |

02.248 | vanilline-3-(l-menthoxy)propaan-1,2-diolacetaal | 180964-47-0 | 1879 | | | | | EFSA |

02.249 | (4Z)-hepteen-1-ol | 6191-71-5 | 1280 | | | | | EFSA |

02.250 | 2,4,8-trimethyl-7-noneen-2-ol | 437770-28-0 | 1644 | | | | | EFSA |

02.251 | 2,4,8-trimethyl-3,7-nonadieen-2-ol | 479547-57-4 | 1645 | | | | | EFSA |

02.252 | 4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-ol | 67845-50-5 | 1841 | | | | 1 | EFSA |

02.253 | 2,4-dimethyl-4-nonanol | 74356-31-3 | 1850 | | | | | EFSA |

02.254 | (1R,2S,5S)-3-menthoxy-2-methylpropaan-1,2-diol | 195863-84-4 | 1411 | | | | | EFSA |

02.255 | (Z)-4-hepteen-2-ol | 66642-85-1 | | | minimaal 91 %; secundaire bestanddelen (E)-4-hepteen-2-ol (4-5 %), heptaan-2-ol (maximaal 1 %), trans-3-hepteen-2-ol (maximaal 1 %), cis-3-hepteen-2-ol (maximaal 1 %) | | | EFSA |

03.001 | 1,8-cineool | 470-82-6 | 1234 | 182 | | | | EFSA |

03.003 | benzylethylether | 539-30-0 | 1252 | 521 | | | | EFSA |

03.004 | dibenzylether | 103-50-4 | 1256 | 11856 | | | | EFSA |

03.005 | 2-butylethylether | 2679-87-0 | 1231 | 10911 | | | | EFSA |

03.006 | 2-methoxyethylbenzeen | 3558-60-9 | 1254 | 11812 | | | | EFSA |

03.007 | 1,4-cineool | 470-67-7 | 1233 | 11225 | minimaal 75 %; secundair bestanddeel 20-25 % 1,8-cineool | | | EFSA |

03.008 | 2-acetoxy-1,8-cineool | 57709-95-2 | | | | | | EFSA |

03.010 | benzylbutylether | 588-67-0 | 1253 | 520 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-5 % benzylalcohol | | | EFSA |

03.011 | benzylmethylether | 538-86-3 | | 10910 | | | | EFSA |

03.012 | benzyloctylether | 54852-64-1 | | | | | | EFSA |

03.015 | ethylgeranylether | 40267-72-9 | | | | | | EFSA |

03.016 | hexylmethylether | 4747-07-3 | | | | | | EFSA |

03.019 | ethylprenylether | 22094-00-4 | 1232 | | | | | EFSA |

03.020 | methyl-α-terpinylether | 14576-08-0 | | | | | | EFSA |

03.022 | 1-methoxy-1-deceen | 79930-37-3 | 1802 | | | | | EFSA |

03.023 | 1-ethoxyethylacetaat | 1608-72-6 | | | | | | EFSA |

03.024 | digeranylether | 31147-36-1 | | | | | | EFSA |

04.002 | 6-ethoxyprop-3-enylfenol | 94-86-0 | 1264 | 170 | | | | EFSA |

04.003 | eugenol | 97-53-0 | 1529 | 171 | | | | EFSA |

04.004 | iso-eugenol | 97-54-1 | 1260 | 172 | | | | EFSA |

04.005 | 2-methoxyfenol | 90-05-1 | 713 | 173 | | | | EFSA |

04.006 | thymol | 89-83-8 | 709 | 174 | | | | EFSA |

04.007 | 2-methoxy-4-methylfenol | 93-51-6 | 715 | 175 | | | | EFSA |

04.008 | 4-ethylguajacol | 2785-89-9 | 716 | 176 | | | | EFSA |

04.009 | 2-methoxy-4-vinylfenol | 7786-61-0 | 725 | 177 | | | | EFSA |

04.010 | 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzeen | 4180-23-8 | 217 | 183 | | | | Jecfa |

04.013 | 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen | 93-16-3 | 1266 | 186 | | | | EFSA |

04.014 | 1-methoxy-2-methylbenzeen | 578-58-5 | 1242 | 187 | | | | EFSA |

04.015 | 1-methoxy-4-methylbenzeen | 104-93-8 | 1243 | 188 | | | | EFSA |

04.016 | 1,3-dimethoxybenzeen | 151-10-0 | 1249 | 189 | | | | EFSA |

04.017 | 1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen | 7784-67-0 | 1267 | 190 | | | | EFSA |

04.018 | benzylisoeugenylether | 120-11-6 | 1268 | 522 | | | | EFSA |

04.019 | 2,5-dimethylfenol | 95-87-4 | 706 | 537 | | | | EFSA |

04.020 | 3,5-dimethylfenol | 108-68-9 | | 538 | | | | EFSA |

04.021 | 3-ethylfenol | 620-17-7 | | 549 | | | | EFSA |

04.022 | 4-ethylfenol | 123-07-9 | 694 | 550 | | | | EFSA |

04.026 | 3-methylfenol | 108-39-4 | 692 | 617 | | | | EFSA |

04.027 | 2-methylfenol | 95-48-7 | 691 | 618 | | | | EFSA |

04.028 | 4-methylfenol | 106-44-5 | 693 | 619 | | | | EFSA |

04.029 | benzeen-1,2-diol | 120-80-9 | | 680 | | | | WCMV/RvE |

04.031 | carvacrol | 499-75-2 | 710 | 2055 | | | | EFSA |

04.032 | anisool | 100-66-3 | 1241 | 2056 | | | | EFSA |

04.033 | ethyl-β-naftylether | 93-18-5 | 1258 | 2058 | | | | EFSA |

04.034 | 1,4-dimethoxybenzeen | 150-78-7 | 1250 | 2059 | | | | EFSA |

04.035 | difenylether | 101-84-8 | 1255 | 2201 | | | | EFSA |

04.036 | 2,6-dimethoxyfenol | 91-10-1 | 721 | 2233 | | | | EFSA |

04.037 | 4-ethoxyfenol | 622-62-8 | 720 | 2258 | | | | EFSA |

04.038 | carvacrylethylether | 4732-13-2 | 1247 | 11840 | | | | EFSA |

04.039 | 1-methoxy-4-propylbenzeen | 104-45-0 | 1244 | 11835 | | | | EFSA |

04.040 | 1,2-dimethoxy-4-vinylbenzeen | 6380-23-0 | 1251 | 11228 | | | | EFSA |

04.041 | fenol | 108-95-2 | 690 | 11811 | | | | EFSA |

04.042 | 2,6-dimethylfenol | 576-26-1 | 707 | 11261 | | | | EFSA |

04.043 | 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen | 1076-56-8 | 1246 | 11245 | | | | EFSA |

04.044 | 2-isopropylfenol | 88-69-7 | 697 | 11234 | | | | EFSA |

04.045 | 2-(ethoxymethyl)fenol | 20920-83-6 | 714 | 11905 | | | | EFSA |

04.046 | 2-propylfenol | 644-35-9 | 695 | 11908 | | | | EFSA |

04.047 | benzeen-1,3-diol | 108-46-3 | 712 | 11250 | | | | EFSA |

04.048 | 3,4-dimethylfenol | 95-65-8 | 708 | 11262 | | | | EFSA |

04.049 | 2-methoxy-4-propylfenol | 2785-87-7 | 717 | | | | | EFSA |

04.050 | 4-propylfenol | 645-56-7 | 696 | | | | | EFSA |

04.051 | 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol | 6627-88-9 | 726 | 11214 | | | | EFSA |

04.052 | 4-ethyl-2,6-dimethoxyfenol | 14059-92-8 | 723 | 11231 | | | | EFSA |

04.053 | 2,6-dimethoxy-4-methylfenol | 6638-05-7 | 722 | | | | | EFSA |

04.054 | isobutyl-β-naftylether | 2173-57-1 | 1259 | 11886 | | | | EFSA |

04.055 | 2,6-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)fenol | 20675-95-0 | 1265 | | | | | EFSA |

04.056 | 2,6-dimethoxy-4-propylfenol | 6766-82-1 | 724 | | | | | EFSA |

04.057 | 4-vinylfenol | 2628-17-3 | 711 | 11257 | | | | EFSA |

04.058 | 4-allylfenol | 501-92-8 | 1527 | 11218 | | | | EFSA |

04.059 | carvacrylmethylether | 6379-73-3 | | 11224 | | | | EFSA |

04.061 | 2,6-dimethoxy-4-vinylfenol | 28343-22-8 | | 11229 | | | | EFSA |

04.062 | 1,2-dimethoxybenzeen | 91-16-7 | 1248 | 10320 | | | | EFSA |

04.063 | 1,3-dimethyl-4-methoxybenzeen | 6738-23-4 | 1245 | | | | | EFSA |

04.064 | 4-(1,1-dimethylethyl)fenol | 98-54-4 | 733 | | | | | EFSA |

04.065 | 2,3-dimethylfenol | 526-75-0 | | 11258 | | | | EFSA |

04.066 | 2,4-dimethylfenol | 105-67-9 | | 11259 | | | | EFSA |

04.067 | 1-ethoxy-2-methoxybenzeen | 17600-72-5 | | | | | | EFSA |

04.068 | 1-ethoxy-4-methoxybenzeen | 5076-72-2 | | | | | | EFSA |

04.069 | 1-ethyl-4-methoxybenzeen | 1515-95-3 | | | | | | EFSA |

04.070 | 2-ethylfenol | 90-00-6 | | 11232 | | | | EFSA |

04.072 | 3-isopropylfenol | 618-45-1 | | | | | | EFSA |

04.073 | 4-isopropylfenol | 99-89-8 | | | | | | EFSA |

04.074 | 2-methoxynaftaleen | 93-04-9 | 1257 | | | | | EFSA |

04.075 | 1-methoxynaftaleen | 2216-69-5 | | | | | | EFSA |

04.076 | 3-methoxyfenol | 150-19-6 | | | | | | EFSA |

04.077 | 4-methoxyfenol | 150-76-5 | | 11241 | | | | EFSA |

04.078 | 2-(tert-butyl)-5-methylfenol | 88-60-8 | | | | | | EFSA |

04.079 | 4-methoxybenzylmethylether | 1515-81-7 | | | | | | EFSA |

04.084 | 1,2,3-trimethoxybenzeen | 634-36-6 | | | | | | EFSA |

04.085 | 2,3,6-trimethylfenol | 2416-94-6 | 737 | | | | | EFSA |

04.088 | 1-methoxy-4-(1-propenyl)benzeen | 104-46-1 | | 183 | | | | RvE |

04.091 | ethyl-4-hydroxybenzylether | 57726-26-8 | | | | | | EFSA |

04.092 | 4-hydroxybenzylmethylether | 5355-17-9 | | | | | | EFSA |

04.093 | butylvanillylether | 82654-98-6 | 888 | | | | | EFSA |

04.094 | ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether | 13184-86-6 | 887 | | | | | EFSA |

04.095 | 2,4,6-trimethylfenol | 527-60-6 | | | | | | EFSA |

04.096 | 2-methoxy-6-(2-propenyl)fenol | 579-60-2 | 1528 | | | | | EFSA |

04.097 | 4-prop-1-enylfenol | 539-12-8 | | | | | | EFSA |

05.001 | aceetaldehyde | 75-07-0 | 80 | 89 | | | | Jecfa |

05.002 | propanal | 123-38-6 | 83 | 90 | | | | Jecfa |

05.003 | butanal | 123-72-8 | 86 | 91 | | | | Jecfa |

05.004 | 2-methylpropanal | 78-84-2 | 252 | 92 | | | | Jecfa |

05.005 | pentanal | 110-62-3 | 89 | 93 | | | | Jecfa |

05.006 | 3-methylbutanal | 590-86-3 | 258 | 94 | | | | Jecfa |

05.007 | 2-ethylbutanal | 97-96-1 | 256 | 95 | | | | Jecfa |

05.008 | hexanal | 66-25-1 | 92 | 96 | | | | Jecfa |

05.009 | octanal | 124-13-0 | 98 | 97 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylheptanal | | | Jecfa |

05.010 | decanal | 112-31-2 | 104 | 98 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylnonanal | | | Jecfa |

05.011 | dodecanal | 112-54-9 | 110 | 99 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-6 % tetradecanal, 2-5 % decanal, 1-2 % hexadecanal | | | Jecfa |

05.012 | 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal | 107-75-5 | 611 | 100 | | | | Jecfa |

05.013 | benzaldehyde | 100-52-7 | 22 | 101 | | | | EFSA |

05.014 | kaneelaldehyde | 104-55-2 | 656 | 102 | | | | EFSA |

05.015 | 4-methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | 878 | 103 | | | | EFSA |

05.016 | piperonal | 120-57-0 | 896 | 104 | | | | EFSA |

05.017 | veratraldehyde | 120-14-9 | 877 | 106 | | | | EFSA |

05.018 | vanilline | 121-33-5 | 889 | 107 | | | | EFSA |

05.019 | ethylvanilline | 121-32-4 | 893 | 108 | | | | EFSA |

05.020 | citral | 5392-40-5 | 1225 | 109 | | | | EFSA |

05.021 | citronellal | 106-23-0 | 1220 | 110 | minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 12-14 % mengsel van terpeenachtige stoffen (hoofdzakelijk 1,8-cineool, 2-isopropylideen-5-methylcyclohexanol, linalool, citronellylacetaat en andere van nature voorkomende terpenen) | | | EFSA |

05.022 | 4-isopropylbenzaldehyde | 122-03-2 | 868 | 111 | | | | EFSA |

05.023 | 2,6-dimethyloctanal | 7779-07-9 | 273 | 112 | | | | Jecfa |

05.024 | 2-methyloctanal | 7786-29-0 | 270 | 113 | | | | Jecfa |

05.025 | nonanal | 124-19-6 | 101 | 114 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % 2-methyloctanal | | | Jecfa |

05.026 | o-tolualdehyde | 529-20-4 | | | | | 1 | EFSA |

05.027 | tolualdehyde | 1334-78-7 | 866 | 115 | minimaal 95 % (som van o-, m- en p-isomeer); | | | EFSA |

05.028 | m-tolualdehyde | 620-23-5 | | | | | 1 | EFSA |

05.029 | p-tolualdehyde | 104-87-0 | | | | | 1 | EFSA |

05.030 | fenylaceetaldehyde | 122-78-1 | 1002 | 116 | | | | EFSA |

05.031 | heptanal | 111-71-7 | 95 | 117 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylhexanal | | | EFSA |

05.032 | tetradecanal | 124-25-4 | 112 | 118 | minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 10-12 % dodecanal, hexadecanal en octadecanal | | | Jecfa |

05.033 | 2-ethylhept-2-enal | 10031-88-6 | 1216 | 120 | | | 1 | EFSA |

05.034 | undecanal | 112-44-7 | 107 | 121 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % 2-methyldecanal | | | Jecfa |

05.035 | undec-10-enal | 112-45-8 | 330 | 122 | | | | Jecfa |

05.036 | undec-9-enal | 143-14-6 | 329 | 123 | | | | Jecfa |

05.037 | 2-dodecenal | 4826-62-4 | 1350 | 124 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-dodeceenzuur | | 2 | EFSA |

05.038 | 2-fenylpropanal | 93-53-8 | 1467 | 126 | | | | EFSA |

05.039 | α-butylkaneelaldehyde | 7492-44-6 | 684 | 127 | | | | EFSA |

05.040 | α-pentylkaneelaldehyde | 122-40-7 | 685 | 128 | | | | EFSA |

05.041 | α-hexylkaneelaldehyde | 101-86-0 | 686 | 129 | | | | EFSA |

05.042 | p-tolylaceetaldehyde | 104-09-6 | 1023 | 130 | | | | EFSA |

05.043 | 2-(p-tolyl)propionaldehyde | 99-72-9 | 1471 | 131 | | | | EFSA |

05.044 | p-isopropylfenylaceetaldehyde | 4395-92-0 | 1024 | 132 | | | | EFSA |

05.045 | 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde | 103-95-7 | 1465 | 133 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5 % 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionzuur | | | EFSA |

05.046 | 4-fenyl-2-methylbutyraldehyde | 40654-82-8 | 1462 | 134 | | | | EFSA |

05.047 | 4-hydroxybenzaldehyde | 123-08-0 | 956 | 558 | | | | EFSA |

05.048 | 2-methoxykaneelaldehyde | 1504-74-1 | 688 | 571 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 3 % o-methoxykaneelzuur | | | EFSA |

05.049 | 2-methylbutyraldehyde | 96-17-3 | 254 | 575 | | | | Jecfa |

05.050 | α-methylkaneelaldehyde | 101-39-3 | 683 | 578 | | | | EFSA |

05.051 | 3-(4-methoxyfenyl)-2-methylprop-2-enal | 65405-67-6 | 689 | 584 | | | | EFSA |

05.052 | 2-methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyde | 41496-43-9 | 1466 | 587 | | | | EFSA |

05.053 | 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxaan | 123-63-7 | | 594 | | | | WCMV/RvE |

05.055 | salicylaldehyde | 90-02-8 | 897 | 605 | | | | EFSA |

05.056 | 4-ethoxybenzaldehyde | 10031-82-0 | 879 | 626 | | | | EFSA |

05.057 | hexa-2(trans),4(trans)-diënal | 142-83-6 | 1175 | 640 | | | 2 | EFSA |

05.058 | nona-2(trans),6(cis)-diënal | 557-48-2 | 1186 | 659 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % (E,E)-2,6-nonadiënal | | 2 | EFSA |

05.059 | non-6(cis)-enal | 2277-19-2 | 325 | 661 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-9 % trans-6-nonenal | | | Jecfa |

05.060 | oct-2-enal | 2363-89-5 | 1363 | 663 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % 2-octeenzuur en ethyloctanoaat | | 2 | EFSA |

05.061 | oct-6-enal | 63826-25-5 | | 664 | | | | EFSA |

05.062 | 2-fenylcrotonaldehyde | 4411-89-6 | 1474 | 670 | | | 2 | EFSA |

05.064 | trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-triënal | 13552-96-0 | 1198 | 685 | minimaal 71 %; secundaire bestanddelen 14 % trideca-4(cis),7(cis)-diënol, 6 % trideca-3(cis),7(cis)-diënol, 5 % trideca-2(trans),7(cis)-diënal, 3 % trideca-2(trans),4(trans),7(cis)-triënal | | 2 | EFSA |

05.066 | 4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyde | 120-25-2 | | 703 | | | | EFSA |

05.068 | 4-ethylbenzaldehyde | 4748-78-1 | 865 | 705 | | | | EFSA |

05.069 | 2-methylpentanal | 123-15-9 | 260 | 706 | | | | Jecfa |

05.070 | 2-heptenal | 2463-63-0 | 1360 | 730 | | | 2 | WCMV/RvE |

05.071 | nona-2,4-diënal | 6750-03-4 | 1185 | 732 | minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 5-6 % 2,4-nonadiëen-1-ol en 1-2 % 2-noneen-1-ol | | 2 | EFSA |

05.072 | trans-2-nonenal | 18829-56-6 | | 733 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % non-2-eenzuur | | 2 | RvE |

05.073 | hex-2(trans)-enal | 6728-26-3 | 1353 | 748 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-hexeenzuur | | 2 | RvE |

05.074 | 2,6-dimethylhept-5-enal | 106-72-9 | 349 | 2006 | minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 9-10 % 6-methyl-5-hepteen-2-on, 1-2 % 2,6-dimethylhept-6-enal | | | Jecfa |

05.075 | hex-3(cis)-enal | 6789-80-6 | 316 | 2008 | | | | Jecfa |

05.076 | dec-2-enal | 3913-71-1 | 1349 | 2009 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % dec-2-eenzuur | | 2 | EFSA |

05.077 | 2-methylundecanal | 110-41-8 | 275 | 2010 | | | | Jecfa |

05.078 | tridec-2-enal | 7774-82-5 | 1359 | 2011 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-trideceenzuur | | 2 | EFSA |

05.079 | citronellyloxyaceetaldehyde | 7492-67-3 | 592 | 2012 | minimaal 75 %; secundaire bestanddelen 20-21 % geranyloxyaceetaldehyde, 1-2 % citronellol | | | EFSA |

05.080 | 3-fenylpropanal | 104-53-0 | 645 | 2013 | | | | EFSA |

05.081 | 2,4-decadiënal | 2363-88-4 | | | minimaal 89 %; secundaire bestanddelen: mengsel van cis,cis-, cis,trans- en trans,cis-2,4-decadiënal (som van alle isomeren 95 %), aceton en propaan-2-ol | | 2 | EFSA |

05.082 | (Z,Z)-3,6-dodecadiënal | 13553-09-8 | | 2121 | | | | EFSA |

05.084 | hepta-2,4-diënal | 4313-03-5 | 1179 | 729 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadiënal en 2-4 % 2,4-heptadieenzuur | | 2 | EFSA |

05.085 | hept-4-enal | 6728-31-0 | 320 | 2124 | | | | Jecfa |

05.090 | 2-methylpent-2-enal | 623-36-9 | 1209 | 2129 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 1,5-2,5 % propionaldehyde en 3,5-4,5 % propionzuur | | 1 | EFSA |

05.091 | 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde | 698-27-1 | 898 | 2130 | | | | EFSA |

05.094 | 3-(4-isopropylfenyl)propionaldehyde | 7775-00-0 | 680 | 2261 | 85-90 % p-isomeer en 5-10 % o-isomeer | | | EFSA |

05.095 | 2-methylcrotonaldehyde | 497-03-0 | 1201 | 2281 | | | 1 | EFSA |

05.096 | 4-decenal | 30390-50-2 | 326 | 2297 | | | | Jecfa |

05.097 | 2-fenyl-3-methylbutyraldehyde | 2439-44-3 | 1463 | 135 | | | | EFSA |

05.098 | p-menth-1-een-9-al | 29548-14-9 | 971 | 10347 | | | | EFSA |

05.099 | 2-fenyl-5-methyl-hex-2-enal | 21834-92-4 | 1472 | 10365 | | | 2 | EFSA |

05.100 | 2-fenyl-4-methylpent-2-enal | 26643-91-4 | 1473 | 10366 | | | 2 | EFSA |

05.101 | penta-2,4-diënal | 764-40-9 | 1173 | 11695 | | | 2 | EFSA |

05.102 | pent-2-enal | 764-39-6 | 1364 | 10375 | | | 2 | EFSA |

05.103 | 3-fenylpent-4-enal | 939-21-9 | 679 | 10378 | | | | EFSA |

05.104 | 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dieen-1-carbaldehyde | 116-26-7 | 977 | 10383 | | | | EFSA |

05.105 | 2-butylbut-2-enal | 25409-08-9 | 1214 | 10324 | | | 1 | EFSA |

05.106 | myrtenal | 564-94-3 | 980 | 10379 | | | 2 | EFSA |

05.107 | 2-isopropyl-5-methylhex-2-enal | 35158-25-9 | 1215 | 10361 | | | 1 | EFSA |

05.108 | undeca-2,4-diënal | 13162-46-4 | 1195 | 10385 | | | 2 | EFSA |

05.109 | 2-undecenal | 2463-77-6 | 1366 | 11827 | | | 2 | EFSA |

05.110 | 2,4-dimethylbenzaldehyde | 15764-16-6 | 869 | | | | | EFSA |

05.111 | octa-2(trans),6(trans)-diënal | 56767-18-1 | 1182 | 10371 | | | 2 | EFSA |

05.112 | 2,6,6-trimethylcyclohex-1-een-1-aceetaldehyde | 472-66-2 | 978 | 10338 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-3 % β-cyclocitral, 0,5-1 % β-jonon, 2-4 % methyl-β-homocyclogeranaat, 0,6-1 % ethyl-β-homocyclogeranaat | | | EFSA |

05.113 | hex-4-enal | 4634-89-3 | 319 | 10337 | | | | Jecfa |

05.114 | 4-methylpent-2-enal | 5362-56-1 | 1208 | 10364 | | | 2 | EFSA |

05.115 | 2-fenylpent-4-enal | 24401-36-3 | 1476 | 10377 | | | | EFSA |

05.116 | 3,5,5-trimethylhexanal | 5435-64-3 | 269 | 10384 | | | | Jecfa |

05.117 | p-mentha-1,8-dieen-7-al | 2111-75-3 | 973 | 11788 | | | 2 | EFSA |

05.118 | 4-methoxykaneelaldehyde | 1963-36-6 | 687 | 11919 | | | | EFSA |

05.119 | (1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-ylaceetaldehyde | 4501-58-0 | 967 | 10325 | | | | EFSA |

05.120 | dodeca-2,6-diënal | 21662-13-5 | 1197 | | | | 2 | EFSA |

05.121 | 2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-carbaldehyde | 432-25-7 | 979 | 2133 | | | 2 | EFSA |

05.122 | p-methylkaneelaldehyde | 1504-75-2 | 682 | 10352 | | | | EFSA |

05.123 | (1R,2R,5S)-5-isopropenyl-2-methylcyclopentaancarbaldehyde | 55253-28-6 | 968 | | | | | EFSA |

05.124 | 3-methylcrotonaldehyde | 107-86-8 | 1202 | 10354 | | | | EFSA |

05.125 | dodeca-2,4-diënal | 21662-16-8 | 1196 | 11758 | minimaal 85 %; secundair bestanddeel 11-12 % 2-trans,4-cis-isomeer | | 2 | EFSA |

05.126 | 2-methyloct-2-enal | 49576-57-0 | 1217 | 10363 | | | 1 | EFSA |

05.127 | octa-2(trans),4(trans)-diënal | 30361-28-5 | 1181 | 11805 | | | 2 | EFSA |

05.128 | oct-5(cis)-enal | 41547-22-2 | 323 | | minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-15 % trans-5-octenal | | | Jecfa |

05.129 | 2-methoxybenzaldehyde | 135-02-4 | | 10350 | | | | EFSA |

05.134 | 2-methyl-3-tolylpropionaldehyde (mengsel van o-, m- en p-) | | | 587 | minimaal 95 % (som van de isomeren: p- 80 %, o- 10 %, m- 5 %) | | | RvE |

05.137 | dec-4(cis)-enal | 21662-09-9 | | | minimaal 90 %; secundair bestanddeel minimaal 5 % trans-isomeer | | 1 | EFSA |

05.139 | dec-9-enal | 39770-05-3 | 1286 | | | | | EFSA |

05.140 | deca-2(trans),4(trans)-diënal | 25152-84-5 | 1190 | 2120 | minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 3-4 % mengsel van cis,cis-, cis,trans- en trans,cis-2,4-decadiënal, 3-4 % aceton en sporen propaan-2-ol | | 2 | EFSA |

05.141 | deca-2,4,7-triënal | 51325-37-2 | 1786 | | | | 2 | EFSA |

05.142 | 3,4-dihydroxybenzaldehyde | 139-85-5 | | 10328 | | | | EFSA |

05.143 | 2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal | 56134-05-5 | | | | | | EFSA |

05.144 | dodec-2(trans)-enal | 20407-84-5 | | | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % 2-dodeceenzuur | | 2 | EFSA |

05.147 | 2-ethylhexanal | 123-05-7 | | 10331 | | | | EFSA |

05.148 | farnesal | 19317-11-4 | 1228 | | | | | EFSA |

05.149 | glutaaraldehyde | 111-30-8 | | | | | | EFSA |

05.150 | hept-2(trans)-enal | 18829-55-5 | 1360 | 730 | | | 2 | EFSA |

05.152 | hexadecanal | 629-80-1 | | 10336 | | | | EFSA |

05.153 | 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde | 134-96-3 | 1878 | 10340 | | | | EFSA |

05.154 | (E)-4-hydroxy-3,5-dimethoxykaneelaldehyde | 4206-58-0 | | 10341 | | | | EFSA |

05.155 | 4-hydroxy-3-methoxykaneelaldehyde (mengsel van isomeren) | 458-36-6 | | 10342 | | | | EFSA |

05.156 | 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propanal | 80638-48-8 | | | | | | EFSA |

05.157 | isocyclocitral | 1335-66-6 | | | | | | EFSA |

05.158 | 3-methoxybenzaldehyde | 591-31-1 | | 10351 | | | | EFSA |

05.159 | p-methoxyfenylaceetaldehyde | 5703-26-4 | | | | | | EFSA |

05.160 | 2-methyldecanal | 19009-56-4 | | | | | | EFSA |

05.164 | 2-methylhexanal | 925-54-2 | | | | | | EFSA |

05.166 | 4-methylpentanal | 1119-16-0 | | 10369 | | | | EFSA |

05.167 | 12-methyltetradecanal | 75853-50-8 | | | | | | EFSA |

05.169 | 12-methyltridecanal | 75853-49-5 | 1229 | | | | | EFSA |

05.170 | neral | 106-26-3 | | | | | 1 | EFSA |

05.171 | non-2-enal | 2463-53-8 | 1362 | 733 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % non-2-eenzuur | | 2 | EFSA |

05.172 | nona-2(trans),6(trans)-diënal | 17587-33-6 | 1187 | | | | 2 | EFSA |

05.173 | nona-2,4,6-triënal | 57018-53-8 | 1785 | | | | 2 | EFSA |

05.174 | pent-4-enal | 2100-17-6 | 1619 | | | | | EFSA |

05.175 | 2-fenylpent-2-enal | 3491-63-2 | | | | | 2 | EFSA |

05.179 | (E)-tetradec-2-enal | 51534-36-2 | 1803 | | | | 2 | EFSA |

05.182 | 2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1-carbaldehyde | 432-24-6 | | | | | 1 | EFSA |

05.183 | 4-(2,6,6-trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal | 73398-85-3 | | | | | | EFSA |

05.184 | undec-2(trans)-enal | 53448-07-0 | | | | | 2 | EFSA |

05.186 | 2,4-octadiënal | 5577-44-6 | | | | | 2 | EFSA |

05.188 | trans-3,7-dimethylocta-2,6-diënal | 141-27-5 | | | | | 1 | EFSA |

05.189 | 2-hexenal | 505-57-7 | | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-hexeenzuur | | 2 | EFSA |

05.190 | trans-2-octenal | 2548-87-0 | | | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % 2-octeenzuur en ethyloctanoaat | | 2 | EFSA |

05.191 | trans-2-decenal | 3913-81-3 | | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-deceenzuur | | 2 | EFSA |

05.192 | 3-hexenal | 4440-65-7 | 1271 | | minimaal 80 % (som van cis- en trans-isomeer); secundair bestanddeel 18-20 % trans-2-hexenal | | | EFSA |

05.194 | t-2,t-4-nonadiënal | 5910-87-2 | | | minimaal 89 %; secundaire bestanddelen minimaal 5 % 2,4-nonadiëen-1-ol en 2-noneen-1-ol en andere isomeren van 2,4-nonadiënal | | 2 | EFSA |

05.195 | trans-2-tridecenal | 7069-41-2 | | | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % 2-trideceenzuur en 3-5 % cis-2-tridecenal | | 2 | EFSA |

05.196 | t-2,t-4-undecadiënal | 30361-29-6 | | 10385 | | | 2 | EFSA |

05.198 | 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)but-3-enal | 58102-02-6 | | | | | | EFSA |

05.203 | 9-octadecenal | 5090-41-5 | 1641 | | | | | EFSA |

05.208 | (Z)-8-tetradecenal | 169054-69-7 | 1640 | | | | | EFSA |

05.211 | 6-methyloctanal | 30689-75-9 | | | | | | EFSA |

05.217 | (Z)-5-decenal | 21662-08-8 | | | | | | EFSA |

05.218 | 16-octadecenal | 56554-87-1 | | | | | | EFSA |

05.219 | 3-methylhexanal | 19269-28-4 | | | | | | EFSA |

05.220 | 4Z-dodecenal | 21944-98-9 | 1636 | | minimaal 94 % (4Z)-dodecenal; secundair bestanddeel 3-4 % dodecanal | | | EFSA |

05.221 | 6,6'-dihydroxy-5,5'-dimethoxybifenyl-3,3'-dicarbaldehyde | 2092-49-1 | 1881 | | | | | EFSA |

05.222 | 2-fenyl-4-methyl-2-hexenal | 26643-92-5 | | | | | 2 | EFSA |

05.223 | 4-ethyloctanal | 58475-04-0 | 1819 | | | | | EFSA |

05.224 | (4E)-hexenal | 25166-87-4 | 1622 | | | | | EFSA |

05.225 | 6-methylheptanal | 63885-09-6 | | | | | | EFSA |

05.226 | (E)-4-undecenal | 68820-35-9 | | | | | | EFSA |

06.001 | 1,1-diëthoxyethaan | 105-57-7 | 941 | 35 | | | | EFSA |

06.002 | 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan | 1708-40-3 | 838 | 36 | minimaal 98 % (som van 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan en 2-fenyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan) | | | EFSA |

06.003 | α,α-dimethoxytolueen | 1125-88-8 | 837 | 37 | | | | EFSA |

06.004 | citral-diëthylacetaal | 7492-66-2 | 948 | 38 | minimaal 98 % (som van de isomeren + hemiacetalen + citral) | | | EFSA |

06.005 | citral-dimethylacetaal | 7549-37-3 | 944 | 39 | minimaal 98 % (som van de isomeren + hemiacetalen + citral) | | | EFSA |

06.006 | 2-fenyl-1,1-dimethoxyethaan | 101-48-4 | 1003 | 40 | | | | EFSA |

06.007 | fenylaceetaldehyde-glycerylacetaal | 29895-73-6 | 1004 | 41 | 57 % 2-fenyl-5-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan, 38 % 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan | | | EFSA |

06.008 | 1,1-dimethoxyoctaan | 10022-28-3 | 942 | 42 | | | | EFSA |

06.009 | 1,1-dimethoxydecaan | 7779-41-1 | 945 | 43 | | | | EFSA |

06.010 | 1,1-diëthoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol | 7779-94-4 | 613 | 44 | | | | Jecfa |

06.011 | 1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol | 141-92-4 | 612 | 45 | | | | Jecfa |

06.012 | tolualdehyde-glycerylacetaal | 1333-09-1 | 867 | 46 | 40 % 5-hydroxydioxaan, 60 % 5-hydroxymethyldioxolaan | | | EFSA |

06.013 | α-pentylkaneelaldehyde-dimethylacetaal | 91-87-2 | 681 | 47 | | | | EFSA |

06.014 | kaneelaldehyde-ethyleenglycolacetaal | 5660-60-6 | 648 | 48 | | | | EFSA |

06.015 | 1,1-dimethoxyethaan | 534-15-6 | 940 | 510 | | | | EFSA |

06.016 | 1-fenylethoxy-1-propoxyethaan | 7493-57-4 | 1000 | 511 | | | | EFSA |

06.017 | (diëthoxymethyl)benzeen | 774-48-1 | | 517 | | | | EFSA |

06.019 | 1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethaan | 7492-39-9 | 840 | 523 | | | | EFSA |

06.020 | 1,1-diëthoxydecaan | 34764-02-8 | | 531 | | | | WCMV/RvE |

06.021 | 1,1-diëthoxyheptaan | 688-82-4 | | 553 | | | | WCMV/RvE |

06.023 | 1,1-diëthoxyhexaan | 3658-93-3 | | 557 | | | | WCMV/RvE |

06.024 | 2-fenyl-1,1-diisobutoxyethaan | 68345-22-2 | 1006 | 595 | | | | EFSA |

06.025 | 1,1-diëthoxynona-2,6-dieen | 67674-36-6 | 946 | 660 | | | 2 | EFSA |

06.027 | 2-benzyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan | 5468-06-4 | 1005 | 669 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % butaan-2,3-diol | | | EFSA |

06.028 | 1,1-dimethoxyheptaan | 10032-05-0 | 947 | 2015 | | | | EFSA |

06.029 | heptanal-glycerylacetaal (mengsel van 1,2- en 1,3-acetaal) | 72854-42-3 | 912 | 2016 | mengsel van acetalen (56-58 % dioxolaan, 37-39 % dioxaan) en 1-2 % niet-omgezet heptanal | | | EFSA |

06.030 | 2-fenyl-1,1-dimethoxypropaan | 90-87-9 | 1468 | 2017 | | | | EFSA |

06.031 | 1,1-diëthoxyhex-2-een | 54306-00-2 | 1383 | 2135 | | | 2 | EFSA |

06.032 | 2-fenyl-4-methyl-1,3-dioxolaan | 2568-25-4 | 839 | 2226 | | | | EFSA |

06.033 | 1,1-dibutoxyethaan | 871-22-7 | | 2341 | | | | WCMV/RvE |

06.034 | 1,1-dipropoxyethaan | 105-82-8 | | 2342 | | | | WCMV/RvE |

06.035 | citral-propyleenglycolacetaal | 10444-50-5 | | 2343 | | | | WCMV/RvE |

06.036 | 1-butoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan | 64577-91-9 | 1001 | 10007 | | | | EFSA |

06.037 | 1,1-diëthoxyhept-4-een (cis- en trans-) | 1192738-48-9 | 949 | 10011 | | | | EFSA |

06.038 | 4,4-dimethoxybutaan-2-on | 5436-21-5 | 593 | 10029 | | | | Jecfa |

06.039 | 1,2-bis[(1-ethoxy)ethoxy]propaan | 67715-79-1 | 927 | | | | | EFSA |

06.040 | 1,2,3-tris[(1-ethoxy)ethoxy]propaan | 67715-82-6 | 913 | 11930 | | | | EFSA |

06.041 | 1-ethoxy-1-isobutoxy-2-methylpropaan | | | 10055 | | | | EFSA |

06.042 | 1-ethoxy-1-isobutoxy-3-methylbutaan | 85136-40-9 | | 10057 | | | | EFSA |

06.043 | 1-ethoxy-1-isoamyloxypropaan | 238757-30-7 | | 10038 | | | | EFSA |

06.044 | 1-ethoxy-1-isobutoxypropaan | 67234-04-2 | | 10058 | | | | EFSA |

06.045 | 1-isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropaan | | | 10061 | | | | EFSA |

06.046 | 1-isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutaan | | | 10060 | | | | EFSA |

06.047 | 1-isopentyloxy-1-propoxyethaan | 238757-63-6 | | 10065 | | | | EFSA |

06.048 | 1-isopentyloxy-1-propoxypropaan | 238757-65-8 | | 10066 | | | | EFSA |

06.049 | 1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan | 77249-20-8 | | | | | | EFSA |

06.050 | 1-butoxy-1-ethoxyethaan | 57006-87-8 | | 10003 | | | | EFSA |

06.051 | 1,1-bis(2-methylbutoxy)ethaan | 13535-43-8 | | | | | | EFSA |

06.052 | 1,1-diisobutoxy-2-methylpropaan | 13262-24-3 | | 10025 | | | | EFSA |

06.053 | 1,1-diisobutoxyethaan | 5669-09-0 | | 10023 | | | | EFSA |

06.054 | 1,1-diisobutoxypentaan | 13262-27-6 | | 10026 | | | | EFSA |

06.055 | 1,1-diisopentyloxyethaan | 13002-09-0 | 1729 | 10028 | | | | EFSA |

06.057 | 1,1-diëthoxy-2-methylbutaan | 3658-94-4 | | 10013 | | | | EFSA |

06.058 | 1,1-diëthoxy-2-methylpropaan | 1741-41-9 | | 10015 | | | | EFSA |

06.059 | 1,1-diëthoxy-3-methylbutaan | 3842-03-3 | 1730 | 10014 | | | | EFSA |

06.061 | 1,1-diëthoxybutaan | 3658-95-5 | | 10009 | | | | EFSA |

06.062 | 1,1-diëthoxydodecaan | 53405-98-4 | | | | | | EFSA |

06.063 | (Z)-1,1-diëthoxyhex-3-een | 73545-18-3 | | | | | | EFSA |

06.064 | diëthoxymethaan | 462-95-3 | | 10012 | | | | EFSA |

06.065 | 1,1-diëthoxynonaan | 54815-13-3 | | 10016 | | | | EFSA |

06.066 | 1,1-diëthoxyoctaan | 54889-48-4 | | | | | | EFSA |

06.067 | 1,1-diëthoxypentaan | 3658-79-5 | | 10017 | | | | EFSA |

06.069 | 1,1-diëthoxypropaan | 4744-08-5 | | 10018 | | | | EFSA |

06.070 | 1,1-diëthoxyundecaan | 53405-97-3 | | | | | | EFSA |

06.071 | 1,1-dihexyloxyethaan | 5405-58-3 | | 10022 | | | | EFSA |

06.072 | 1,1-dimethoxyhex-2(trans)-een | 18318-83-7 | 1728 | | | | 2 | EFSA |

06.073 | 1,1-dimethoxyhexaan | 1599-47-9 | | | | | | EFSA |

06.074 | dimethoxymethaan | 109-87-5 | | 10031 | | | | EFSA |

06.075 | 1,1-dimethoxypentaan | 26450-58-8 | | | | | | EFSA |

06.076 | 1,1-dimethoxypropaan | 4744-10-9 | | | | | | EFSA |

06.077 | 2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan | 3390-12-3 | 1711 | | | | | EFSA |

06.078 | 1,1-difenethoxyethaan | 122-71-4 | | | | | | EFSA |

06.079 | 1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan | 13602-09-0 | | 10040 | | | | EFSA |

06.080 | 1-ethoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan | 2556-10-7 | | 10049 | | | | EFSA |

06.081 | (Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan | 28069-74-1 | 943 | 10034 | | | | EFSA |

06.082 | 1-ethoxy-1-hexyloxyethaan | 54484-73-0 | | 11948 | | | | EFSA |

06.083 | 1-ethoxy-1-isopentyloxyethaan | 13442-90-5 | | 10037 | | | | EFSA |

06.084 | 1-ethoxy-1-methoxyethaan | 10471-14-4 | | 10039 | | | | EFSA |

06.085 | 1-ethoxy-1-pentyloxyethaan | 13442-89-2 | | 10046 | | | | EFSA |

06.086 | 1-ethoxy-1-propoxyethaan | 20680-10-8 | | 10050 | | | | EFSA |

06.087 | ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat | 6290-17-1 | 1715 | | | | | EFSA |

06.088 | 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolaan | 4359-46-0 | | | | | | EFSA |

06.089 | 2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan | 6454-22-4 | 1712 | | | | | EFSA |

06.090 | 4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan | 3773-93-1 | | | | | | EFSA |

06.091 | 1-ethoxy-1-isobutoxyethaan | 6986-51-2 | | 10054 | | | | EFSA |

06.092 | 1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan | 75048-15-6 | | 10059 | | | | EFSA |

06.094 | 4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolaan | 1599-49-1 | 928 | | | | | EFSA |

06.095 | 4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolaan | 4352-99-2 | | | | | | EFSA |

06.096 | triëthoxymethaan | 122-51-0 | | 10903 | | | | EFSA |

06.097 | 1,1,3-triëthoxypropaan | 7789-92-6 | | 10075 | | | | EFSA |

06.098 | 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolaan | 1193-11-9 | 929 | 11423 | | | | EFSA |

06.100 | 1,1-dipentyloxyethaan | 13002-08-9 | | 10032 | | | | EFSA |

06.102 | 2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan | 1708-36-7 | | 2016 | | | | EFSA |

06.104 | vanilline-propyleenglycolacetaal | 68527-74-2 | 1882 | | | | | EFSA |

06.105 | 1,1-diisopentyloxy-3-methylbutaan | 13285-51-3 | | 10070 | | | | EFSA |

06.106 | 1,1-diisopentyloxy-2-methylpropaan | 13112-63-5 | | 10071 | | | | EFSA |

06.107 | 1-isopentyloxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan | 13548-84-0 | | 10068 | | | | EFSA |

06.109 | 8,8-diëthoxy-2,6-dimethyloct-2-een | 71662-17-4 | | | | | | EFSA |

06.111 | 1-ethoxy-1-methoxypropaan | 127248-84-4 | | | | | | EFSA |

06.114 | 1-hexyloxy-1-isopentyloxyethaan | 233665-90-2 | | | | | | EFSA |

06.115 | 1-isopentyloxy-1-pentyloxyethaan | 13442-92-7 | | | | | | EFSA |

06.120 | DL-menthon-1,2-glycerolketaal | 63187-91-7 | 446 | | | | | Jecfa |

06.123 | 1-butoxy-1-isopentyloxyethaan | 238757-27-2 | | 10004 | | | | EFSA |

06.124 | 1,1-diisobutoxy-3-methylbutaan | 13439-98-0 | | 10024 | | | | EFSA |

06.125 | 1,1-diisobutoxypropaan | 13002-11-4 | | 10027 | | | | EFSA |

06.128 | 1-ethoxy-1-pentyloxybutaan | 3658-92-2 | | 10045 | | | | EFSA |

06.129 | 1-ethoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropaan | 253679-74-2 | | 10043 | | | | EFSA |

06.130 | 1-ethoxy-2-methyl-1-propoxypropaan | 238757-42-1 | | 10044 | | | | EFSA |

06.131 | 1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutaan | 238757-35-2 | | 10042 | | | | EFSA |

06.132 | vanilline-butaan-2,3-diolacetaal (mengsel van stereo-isomeren) | 63253-24-7 | 960 | | | | | EFSA |

06.133 | 1-menthon-1,2-glycerolketaal | 563187-91-7 | 445 | | | | | Jecfa |

06.135 | 2-isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolaan | 18433-93-7 | 1732 | | | | | EFSA |

06.136 | 6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decaan-2-on | 831213-72-0 | 1859 | | som van de isomeren 98 % met minimaal 60-70 % (3S,5R,6S,9R)-6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decaan-2-on | | | EFSA |

06.137 | aceetaldehyde-ethylisopropylacetaal | 25334-93-4 | | | | | | EFSA |

07.001 | 2-oxopropanal | 78-98-8 | 937 | 105 | | | | EFSA |

07.002 | heptaan-2-on | 110-43-0 | 283 | 136 | | | | Jecfa |

07.003 | heptaan-3-on | 106-35-4 | 285 | 137 | | | | Jecfa |

07.004 | acetofenon | 98-86-2 | 806 | 138 | | | | EFSA |

07.005 | vanillylaceton | 122-48-5 | 730 | 139 | | | | EFSA |

07.007 | α-jonon | 127-41-3 | 388 | 141 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.008 | β-jonon | 14901-07-6 | 389 | 142 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.009 | methyl-α-jonon | 7779-30-8 | 398 | 143 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % methyl-β-jonon | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.010 | methyl-β-jonon | 127-43-5 | 399 | 144 | minimaal 88 %; secundaire bestanddelen 7-10 % α- en β-isomethyljonon | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.011 | 4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buteen-2-on | 79-69-6 | 403 | 145 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.012 | carvon | 99-49-0 | 380 | 146 | | | | WCMV/RvE |

07.013 | methyl-2-naftylketon | 93-08-3 | 811 | 147 | | | | EFSA |

07.014 | maltol | 118-71-8 | 1480 | 148 | | | 2 | EFSA |

07.015 | 6-methylhept-5-een-2-on | 110-93-0 | 1120 | 149 | | | | EFSA |

07.016 | undecaan-2-on | 112-12-9 | 296 | 150 | | | | Jecfa |

07.017 | 4-methylpentaan-2-on | 108-10-1 | 301 | 151 | | | | Jecfa |

07.018 | hexaan-2,3-dion | 3848-24-6 | 412 | 152 | minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % hexaandionen | | | Jecfa |

07.019 | octaan-2-on | 111-13-7 | 288 | 153 | | | | Jecfa |

07.020 | nonaan-2-on | 821-55-6 | 292 | 154 | | | | Jecfa |

07.021 | undeca-2,3-dion | 7493-59-6 | 417 | 155 | | | | Jecfa |

07.022 | 4-methylacetofenon | 122-00-9 | 807 | 156 | | | | EFSA |

07.023 | 2,4-dimethylacetofenon | 89-74-7 | 809 | 157 | | | | EFSA |

07.024 | 4-fenylbut-3-een-2-on | 122-57-6 | 820 | 158 | | | 2 | EFSA |

07.025 | 1-fenyl-4-methylpentaan-2-on | 5349-62-2 | 828 | 159 | | | | EFSA |

07.026 | 4-(p-tolyl)butaan-2-on | 7774-79-0 | 817 | 160 | | | | EFSA |

07.027 | 4-fenyl-3-methylbut-3-een-2-on | 1901-26-4 | 821 | 161 | | | 2 | EFSA |

07.028 | benzoïne | 119-53-9 | 836 | 162 | | | | EFSA |

07.029 | 4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on | 104-20-1 | 818 | 163 | | | | EFSA |

07.030 | 1-(4-methoxyfenyl)pent-1-een-3-on | 104-27-8 | 826 | 164 | | | 2 | EFSA |

07.031 | piperonylaceton | 55418-52-5 | | 165 | | | | WCMV/RvE |

07.032 | benzofenon | 119-61-9 | 831 | 166 | | | | EFSA |

07.033 | isojasmon | 11050-62-7 | 1115 | 167 | | | 2 | EFSA |

07.034 | 2-hexylideencyclopentaan-1-on | 17373-89-6 | 1106 | | | | | EFSA |

07.035 | ethyltetramethylcyclohexenon (mengsel van isomeren) | 17369-60-7 | 1111 | 168 | | | | EFSA |

07.036 | α-isomethyljonon | 127-51-5 | 404 | 169 | | | 2 | Jecfa |

07.038 | 4-methoxyacetofenon | 100-06-1 | 810 | 570 | | | | EFSA |

07.040 | 1-fenylpropaan-1-on | 93-55-0 | 824 | 599 | | | | EFSA |

07.041 | β-isomethyljonon | 79-89-0 | | 650 | | | 2 | EFSA |

07.042 | 4-isopropylacetofenon | 645-13-6 | 808 | 651 | | | | EFSA |

07.044 | pent-3-een-2-on | 625-33-2 | 1124 | 666 | | | 1 | EFSA |

07.045 | 2,2,6-trimethylcyclohexanon | 2408-37-9 | 1108 | 686 | | | | EFSA |

07.046 | vanillylideenaceton | 1080-12-2 | 732 | 691 | | | 2 | EFSA |

07.047 | ethylmaltol | 4940-11-8 | 1481 | 692 | | | | EFSA |

07.048 | 4-hexeen-3-on | 2497-21-4 | 1125 | 718 | | | 1 | EFSA |

07.049 | 1-(4-methoxyfenyl)-4-methylpent-1-een-3-on | 103-13-9 | 829 | 719 | | | 2 | EFSA |

07.050 | aceton | 67-64-1 | 139 | 737 | | | | Jecfa |

07.051 | 3-hydroxybutaan-2-on | 513-86-0 | 405 | 749 | | | | Jecfa |

07.052 | diacetyl | 431-03-8 | 408 | 752 | | | | Jecfa |

07.053 | butaan-2-on | 78-93-3 | 278 | 753 | | | | Jecfa |

07.054 | pentaan-2-on | 107-87-9 | 279 | 754 | | | | Jecfa |

07.055 | 4-(p-hydroxyfenyl)butaan-2-on | 5471-51-2 | 728 | 755 | | | | EFSA |

07.056 | 3-methylcyclopentaan-1,2-dion | 80-71-7 | 418 | 758 | | | | Jecfa |

07.057 | 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion | 21835-01-8 | 419 | 759 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion (enolvorm) | | | Jecfa |

07.058 | heptaan-4-on | 123-19-3 | 287 | 2034 | | | | Jecfa |

07.059 | p-menthaan-3-on | 10458-14-7 | | | | | 1 | EFSA |

07.060 | pentaan-2,3-dion | 600-14-6 | 410 | 2039 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % 2,5-diëthylcyclohexadieen-1,4-dion (dimeer van pentaan-2,3-dion) | | | Jecfa |

07.061 | allyl-α-jonon | 79-78-7 | 401 | 2040 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.062 | octaan-3-on | 106-68-3 | 290 | 2042 | | | | Jecfa |

07.063 | 4-methylpentaan-2,3-dion | 7493-58-5 | 411 | 2043 | | | | Jecfa |

07.064 | heptaan-2,3-dion | 96-04-8 | 415 | 2044 | | | | Jecfa |

07.065 | 5-hydroxyoctaan-4-on | 496-77-5 | 416 | 2045 | | | | Jecfa |

07.067 | 2R,5S-isopulegon | 29606-79-9 | 754 | 2051 | | | 4 | EFSA |

07.069 | tetrahydropseudojonon | 4433-36-7 | 1121 | 2053 | | | | EFSA |

07.070 | 3-benzylheptaan-4-on | 7492-37-7 | 830 | 2140 | | | | EFSA |

07.071 | octaan-4,5-dion | 5455-24-3 | | 2141 | | | | EFSA |

07.072 | 6-methylheptaan-3-on | 624-42-0 | | 2143 | | | | EFSA |

07.075 | 3,4-dimethylcyclopentaan-1,2-dion | 13494-06-9 | 420 | 2234 | | | | Jecfa |

07.076 | 3,5-dimethylcyclopentaan-1,2-dion | 13494-07-0 | 421 | 2235 | | | | Jecfa |

07.077 | hexaan-3,4-dion | 4437-51-8 | 413 | 2255 | | | | Jecfa |

07.078 | d,l-isomenthon | 491-07-6 | 430 | 2259 | | | | Jecfa |

07.079 | 1-fenylpropaan-1,2-dion | 579-07-7 | 833 | 2275 | | | | EFSA |

07.080 | 3-methylcyclohexaan-1,2-dion | 3008-43-3 | 425 | 2311 | | | | Jecfa |

07.081 | oct-1-een-3-on | 4312-99-6 | 1148 | 2312 | | | 1 | EFSA |

07.082 | oct-2-een-4-on | 4643-27-0 | 1129 | 2313 | | | 1 | EFSA |

07.083 | β-damascon | 23726-92-3 | 384 | 2340 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % α- en δ-damascon | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.084 | pentaan-3-on | 96-22-0 | | 2350 | | | | EFSA |

07.086 | 1,3-difenylpropaan-2-on | 102-04-5 | 832 | 11839 | | | | EFSA |

07.087 | 4-methoxyfenylaceton | 122-84-9 | 813 | 11836 | | | | EFSA |

07.088 | methyl-δ-jonon | 7784-98-7 | 400 | 11852 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.089 | nootkaton | 4674-50-4 | 1398 | 11164 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-4 % dihydronootkaton | | 2 | EFSA |

07.090 | 1-hydroxybutaan-2-on | 5077-67-8 | 1717 | 11102 | | | | EFSA |

07.091 | γ-jonon | 79-76-5 | 390 | | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.092 | p-menthaan-2-on | 499-70-7 | 375 | 11128 | | | | Jecfa |

07.093 | 5-methylhexaan-2,3-dion | 13706-86-0 | 414 | 11148 | | | | Jecfa |

07.094 | 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-een-1-on | 488-10-8 | 1114 | 11786 | | | 2 | EFSA |

07.095 | 2-(sec-butyl)cyclohexanon | 14765-30-1 | 1109 | 11044 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 2-2,5 % 2-isobutylcyclohexanon | | | EFSA |

07.096 | hexaan-3-on | 589-38-8 | 281 | 11097 | | | | Jecfa |

07.097 | 3-(hydroxymethyl)octaan-2-on | 59191-78-5 | 1839 | 11113 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 7 % 3-methyleen-2-octanon | | | EFSA |

07.098 | 3-methylcyclohex-2-een-1-on | 1193-18-6 | 1107 | 11134 | | | | EFSA |

07.099 | 6-methylhepta-3,5-dieen-2-on | 1604-28-0 | 1134 | 11143 | | | 1 | EFSA |

07.100 | 5-methylhex-5-een-2-on | 3240-09-3 | 1119 | 11150 | | | | EFSA |

07.101 | 4-methylpent-3-een-2-on | 141-79-7 | 1131 | 11853 | | | 1 | EFSA |

07.102 | pent-1-een-3-on | 1629-58-9 | 1147 | 11179 | | | 1 | EFSA |

07.103 | tridecaan-2-on | 593-08-8 | 298 | 11194 | | | | Jecfa |

07.104 | hept-2-een-4-on | 4643-25-8 | 1126 | 11093 | | | 1 | EFSA |

07.105 | hept-3-een-2-on | 1119-44-4 | 1127 | 11094 | | | 1 | EFSA |

07.106 | 5-methylhex-3-een-2-on | 5166-53-0 | 1132 | 11149 | | | 1 | EFSA |

07.107 | oct-3-een-2-on | 1669-44-9 | 1128 | 11170 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 4-6 % 4-octeen-2-on | | 1 | EFSA |

07.108 | β-damascenon | 23696-85-7 | 387 | 11197 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.109 | 2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1,4-dion | 1125-21-9 | 1857 | 11200 | | | 2 | EFSA |

07.112 | 3-methyl-2-cyclopenteen-1-on | 2758-18-1 | 1105 | 11137 | | | 2 | EFSA |

07.113 | nonaan-3-on | 925-78-0 | 294 | 11160 | | | | Jecfa |

07.114 | 6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trieen-2-on | 762-29-8 | 1123 | 11206 | | | | EFSA |

07.115 | 3,4-dehydrodihydro-β-jonon | 20483-36-7 | 396 | 11057 | minimaal 70 %; secundair bestanddeel 25-27 % tetrahydrojonon | | | Jecfa |

07.117 | 3-ethyl-2-hydroxy-4-methylcyclopent-2-een-1-on | 42348-12-9 | 422 | 11077 | | | | Jecfa |

07.118 | 5-ethyl-2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-een-1-on | 53263-58-4 | 423 | 11078 | | | | Jecfa |

07.119 | 2-hydroxycyclohex-2-een-1-on | 10316-66-2 | 424 | 11046 | | | | Jecfa |

07.120 | 2-hydroxy-3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on | 4883-60-7 | 426 | 11198 | | | | Jecfa |

07.121 | dec-3-een-2-on | 10519-33-2 | 1130 | 11751 | | | 1 | EFSA |

07.122 | 2,6-dimethylheptaan-4-on | 108-83-8 | 302 | 11914 | minimaal 80 %; secundair bestanddeel 15-17 % 4,6-dimethylheptaan-2-on | | | Jecfa |

07.123 | geranylaceton | 3796-70-1 | 1122 | 11088 | | | | EFSA |

07.124 | 2-hydroxyacetofenon | 118-93-4 | 727 | 11784 | | | | EFSA |

07.125 | 3-hydroxypentaan-2-on | 3142-66-3 | 409 | 11115 | | | | Jecfa |

07.126 | 3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on | 78-59-1 | 1112 | 11918 | | | | EFSA |

07.127 | p-mentha-1,4(8)-dieen-3-on | 491-09-8 | 757 | 11189 | | | 2 | EFSA |

07.128 | dihydrocarvon | 7764-50-3 | 377 | 11703 | minimaal 77 %; secundaire bestanddelen 10-15 % dihydrocarveol, 5-6 % carvon, 2-3 % carveol | | | Jecfa |

07.129 | 3-methyl-5-propylcyclohex-2-een-1-on | 3720-16-9 | 1113 | | | | | EFSA |

07.130 | δ-damascon | 57378-68-4 | 386 | | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.131 | dihydro-β-jonon | 17283-81-7 | 394 | 11060 | | | | Jecfa |

07.132 | dihydro-α-jonon | 31499-72-6 | 393 | 11059 | | | | Jecfa |

07.134 | α-damascon | 43052-87-5 | 385 | 11053 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

07.135 | 2,4-dihydroxyacetofenon | 28631-86-9 | 729 | 11884 | 23-25 % 2,3-isomeer, 19-22 % 2,4-isomeer, 19-20 % 2,5-isomeer, 20-21 % 3,4-isomeer en 15-18 % 3,5-isomeer | | | EFSA |

07.136 | 4,4a,5,6-tetrahydro-7-methylnaftaleen-2(3H)-on | 34545-88-5 | 1405 | | | | 2 | EFSA |

07.137 | pentadecaan-2-on | 2345-28-0 | 299 | 11808 | | | | Jecfa |

07.139 | 5-methylhept-2-een-4-on | 81925-81-7 | 1133 | | | | 1 | EFSA |

07.140 | 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-een-1-on | 1128-08-1 | 1406 | | | | 2 | EFSA |

07.142 | acetovanillon | 498-02-2 | | 11035 | | | | EFSA |

07.146 | d-carvon | 2244-16-8 | 380.1 | | | | | Jecfa |

07.147 | l-carvon | 6485-40-1 | 380.2 | | | | | Jecfa |

07.148 | cyclohexanon | 108-94-1 | 1100 | 11047 | | | | EFSA |

07.149 | cyclopentanon | 120-92-3 | 1101 | 11050 | | | | EFSA |

07.150 | decaan-2-on | 693-54-9 | | 11055 | | | | EFSA |

07.151 | decaan-3-on | 928-80-3 | 1118 | 11056 | | | | EFSA |

07.152 | 3,3-diëthoxybutaan-2-on | 51933-13-2 | | | | | | EFSA |

07.153 | (4R,4aS,6R,8aS)-1,10-dihydronootkaton | 20489-53-6 | 1407 | | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % nootkaton | | | EFSA |

07.154 | 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)propaan-1-on | 5650-43-1 | | 11106 | | | | EFSA |

07.156 | 2,6-dimethyloct-6-een-3-on (mengsel van E- en Z-isomeer) | 90975-15-8 | | | | | | EFSA |

07.157 | 6,10-dimethylundecaan-2-on | 1604-34-8 | | 11068 | | | | EFSA |

07.158 | dodecaan-2-on | 6175-49-1 | | 11069 | | | | EFSA |

07.159 | d-fenchon | 4695-62-9 | 1396 | 551 | | | | EFSA |

07.160 | heptadecaan-2-on | 2922-51-2 | | 11089 | | | | EFSA |

07.161 | hex-1-een-3-on | 1629-60-3 | | | | | 1 | EFSA |

07.162 | hex-5-een-2-on | 109-49-9 | | | | | | EFSA |

07.164 | 4-hydroxy-3,5-dimethoxyacetofenon | 2478-38-8 | | 11105 | | | | EFSA |

07.165 | 4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on | 123-42-2 | | | | | | EFSA |

07.167 | 4-hydroxyhexaan-3-on | 4984-85-4 | | 11108 | | | | EFSA |

07.168 | 2-hydroxypiperiton | 490-03-9 | | | | | | EFSA |

07.169 | 1-hydroxypropaan-2-on | 116-09-6 | | 11101 | | | | EFSA |

07.170 | β-jononepoxide | 23267-57-4 | 1571 | 11202 | | | 2 | EFSA |

07.171 | isopinokamfon | 18358-53-7 | 1868 | 11125 | | | | EFSA |

07.172 | 4-isopropylcyclohex-2-een-1-on | 500-02-7 | 1110 | 11127 | | | | EFSA |

07.175 | p-menth-1-een-3-on | 89-81-6 | 435 | 2052 | minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 2-3 % menthol en menthon | | | Jecfa |

07.176 | trans-menthon | 89-80-5 | 429 | 2035 | | | | Jecfa |

07.177 | 7-methyloct-3-een-2-on | 33046-81-0 | 1135 | | minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 2-4 % 7-methyl-4-octeen-2-on, 5,6-dimethyl-3-hepteen-2-on en 3-noneen-2-on | | 1 | EFSA |

07.178 | 3-methylbutaan-2-on | 563-80-4 | | 11131 | | | | EFSA |

07.179 | 2-methylcyclohexanon | 583-60-8 | 1102 | | | | | EFSA |

07.180 | 3-methylcyclohexanon | 591-24-2 | 1103 | | | | | EFSA |

07.181 | 6-methylheptaan-2-on | 928-68-7 | | 11146 | | | | EFSA |

07.182 | 5-methylheptaan-3-on | 541-85-5 | | | | | | EFSA |

07.184 | 3-methylnonaan-2,4-dion | 113486-29-6 | 2032 | | | | 4 | Jecfa/EFSA |

07.185 | 3-methylpentaan-2-on | 565-61-7 | | 11157 | | | | EFSA |

07.187 | non-2-een-4-on | 32064-72-5 | | 11162 | | | 1 | EFSA |

07.188 | non-3-een-2-on | 14309-57-0 | 1136 | 11163 | | | 1 | EFSA |

07.189 | nonaan-4-on | 4485-09-0 | | 11161 | | | | EFSA |

07.190 | octa-1,5-dieen-3-on | 65213-86-7 | 1848 | | | | 1 | EFSA |

07.193 | 1-fenylbutaan-1-on | 495-40-9 | | | | | | EFSA |

07.194 | 4-fenylbutaan-2-on | 2550-26-7 | | 11182 | | | | EFSA |

07.195 | 1-fenylpropaan-2-on | 103-79-7 | | 11042 | | | | EFSA |

07.196 | pin-2-een-4-on | 80-57-9 | 1870 | 11186 | | | | EFSA |

07.198 | pseudojonon | 141-10-6 | | 11191 | | | 1 | EFSA |

07.199 | tetradecaan-2-on | 2345-27-9 | | 11192 | | | | EFSA |

07.200 | 4-(2,5,6,6-tetramethyl-1-cyclohexenyl)but-3-een-2-on | 79-70-9 | | | | | 2 | EFSA |

07.201 | tridec-12-een-2-on | 60437-21-0 | | | | | | EFSA |

07.202 | 2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1-on | 20013-73-4 | | | | | 1 | EFSA |

07.203 | 3,3,5-trimethylcyclohexaan-1-on | 873-94-9 | | | | | | EFSA |

07.204 | 3,3,6-trimethylhepta-1,5-dieen-4-on | 546-49-6 | | | | | 1 | EFSA |

07.205 | 6,10,14-trimethylpentadecaan-2-on | 502-69-2 | | 11205 | | | | EFSA |

07.206 | 4-(2,3,6-trimethylfenyl)but-3-een-2-on | 56681-06-2 | | | | | 2 | EFSA |

07.210 | 1-noneen-3-on | 24415-26-7 | | | | | 1 | EFSA |

07.214 | α-methylnaftylketon | 941-98-0 | | | | | | EFSA |

07.215 | d-kamfer | 464-49-3 | 1395 | 140 | | in categorie 1: maximaal 16 mg/kg; in de categorieën 2 en 8: maximaal 50 mg/kg; in categorie 3: maximaal 20 mg/kg; in de categorieën 5, 6, 7, 12 en 15: maximaal 100 mg/kg; in categorie 14.1: maximaal 50 mg/l; in categorie 14.2: maximaal 50 mg/l (behalve Schwedenbitter: maximaal 850 mg/l) | | EFSA |

07.219 | trans-3-methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenteen-1-on | 6261-18-3 | | | | | 2 | EFSA |

07.224 | trans-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)but-2-een-1-on | 23726-91-2 | | | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 2-4 % α-damascon en 2-4 % δ-damascon | | 2 | EFSA |

07.225 | cis-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)but-2-een-1-on | 23726-94-5 | | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4 % trans-isomeer | | 2 | EFSA |

07.226 | trans-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)but-2-een-1-on | 24720-09-0 | | | | | 2 | EFSA |

07.231 | α-damascenon | 35044-63-4 | | | | | 2 | EFSA |

07.234 | 1-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-3-decanon | 27113-22-0 | 2021 | | | | | EFSA |

07.236 | (Z)-5-octeen-2-on | 22610-86-2 | | 11171 | | | | EFSA |

07.238 | 3-hydroxy-2-octanon | 37160-77-3 | | | | | | EFSA |

07.239 | [R-(E)]-5-isopropyl-8-methylnona-6,8-dieen-2-on | 2278-53-7 | 1840 | | | | | EFSA |

07.240 | 2-methylheptaan-3-on | 13019-20-0 | 1156 | | | | | EFSA |

07.242 | 4-fenyl-3-hydroxybutaan-2-on | 5355-63-5 | 2041 | | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-5 % 4-fenyl-4-hydroxybutaan-2-on | | | EFSA |

07.243 | 4-hydroxyacetofenon | 99-93-4 | | | | | | EFSA |

07.244 | (6E)-methyl-3-hepteen-2-on | 20859-10-3 | 1138 | | | | 1 | EFSA |

07.247 | (E,E)-3,5-octadieen-2-on | 30086-02-3 | 1139 | | | | 1 | EFSA |

07.248 | octaan-2,3-dion | 585-25-1 | | | | | | EFSA |

07.249 | undecaan-6-on | 927-49-1 | 1155 | | | | | EFSA |

07.254 | 2-methoxyacetofenon | 579-74-8 | | | | | | EFSA |

07.255 | l-piperiton | 4573-50-6 | 1856 | | | | 1 | EFSA |

07.256 | (E)- en (Z)-4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-on | 817-88-9 | 1137 | | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 3-4 % 4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-ol | | 1 | EFSA |

07.257 | 2-(3,7-dimethyl-2,6-octadiënyl)cyclopentanon | 68133-79-9 | 1117 | | | | | EFSA |

07.258 | 6-methyl-3-hepteen-2-on | 2009-74-7 | | | | | 1 | EFSA |

07.259 | 2-methylacetofenon | 577-16-2 | 2044 | | | | | EFSA |

07.260 | 3-hydroxy-5-methyl-2-hexanon | 163038-04-8 | | | | | | EFSA |

07.261 | 4-methyl-3-hepteen-5-on | 22319-31-9 | | | | | 1 | EFSA |

07.262 | 9-deceen-2-on | 35194-30-0 | | | | | | EFSA |

08.001 | mierenzuur | 64-18-6 | 79 | 1 | | | | Jecfa |

08.002 | azijnzuur | 64-19-7 | 81 | 2 | | | | Jecfa |

08.003 | propionzuur | 79-09-4 | 84 | 3 | | | | Jecfa |

08.004 | melkzuur | 598-82-3 | 930 | 4 | | | | EFSA |

08.005 | boterzuur | 107-92-6 | 87 | 5 | | | | Jecfa |

08.006 | 2-methylpropionzuur | 79-31-2 | 253 | 6 | | | | Jecfa |

08.007 | valeriaanzuur | 109-52-4 | 90 | 7 | | | | Jecfa |

08.008 | 3-methylboterzuur | 503-74-2 | 259 | 8 | | | | Jecfa |

08.009 | hexaanzuur | 142-62-1 | 93 | 9 | | | | Jecfa |

08.010 | octaanzuur | 124-07-2 | 99 | 10 | | | | Jecfa |

08.011 | decaanzuur | 334-48-5 | 105 | 11 | | | | Jecfa |

08.012 | dodecaanzuur | 143-07-7 | 111 | 12 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 3-6 % tetradecaanzuur, 2-5 % decaanzuur, 1-2 % hexadecaanzuur | | | Jecfa |

08.013 | oliezuur | 112-80-1 | 333 | 13 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-7 % palmitinezuur en andere vetzuren | | | Jecfa |

08.014 | hexadecaanzuur | 57-10-3 | 115 | 14 | minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 8-11 % octadecaanzuur, 5-7 % tetradecaanzuur, 3-5 % heptadecaanzuur, < 1 % pentadecaanzuur | | | Jecfa |

08.015 | octadecaanzuur | 57-11-4 | 116 | 15 | minimaal 40 %; secundaire bestanddelen 5-50 % hexadecaanzuur, < 3 % tetradecaanzuur, < 5 % 9-octadeceenzuur, < 3 % heptadecaanzuur, < 2 % icosaanzuur, < 1 % pentadecaanzuur | | | Jecfa |

08.016 | tetradecaanzuur | 544-63-8 | 113 | 16 | minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 2-4 % hexadecaanzuur, 1-3 % dodecaanzuur | | | Jecfa |

08.017 | L-appelzuur | 6915-15-7 | 619 | 17 | | | | Jecfa |

08.018 | wijnsteenzuur | 133-37-9 | 621 | 18 | | | | Jecfa |

08.019 | pyrodruivenzuur | 127-17-3 | 936 | 19 | | | | EFSA |

08.021 | benzoëzuur | 65-85-0 | 850 | 21 | | | | EFSA |

08.022 | kaneelzuur | 621-82-9 | 657 | 22 | | | | EFSA |

08.023 | 4-oxovaleriaanzuur | 123-76-2 | 606 | 23 | | | | Jecfa |

08.024 | barnsteenzuur | 110-15-6 | | 24 | | | | RvE |

08.025 | fumaarzuur | 110-17-8 | 618 | 25 | | | | Jecfa |

08.026 | adipinezuur | 124-04-9 | 623 | 26 | | | | Jecfa |

08.028 | heptaanzuur | 111-14-8 | 96 | 28 | | | | Jecfa |

08.029 | nonaanzuur | 112-05-0 | 102 | 29 | | | | Jecfa |

08.031 | 2-methylvaleriaanzuur | 97-61-0 | 261 | 31 | | | | Jecfa |

08.032 | 3-fenylpropionzuur | 501-52-0 | 646 | 32 | | | | EFSA |

08.033 | prop-1-een-1,2,3-tricarbonzuur | 499-12-7 | 627 | 33 | | | | Jecfa |

08.034 | cyclohexylazijnzuur | 5292-21-7 | 965 | 34 | | | | EFSA |

08.035 | 2-methylhexaanzuur | 4536-23-6 | 265 | 582 | | | | Jecfa |

08.036 | citronelzuur | 502-47-6 | 1221 | 616 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % citronellal, citronellyl-, neryl- en geranylacetaat en andere van nature voorkomende terpenen | | | EFSA |

08.037 | 2-oxoglutaarzuur | 328-50-7 | 634 | 653 | | | | Jecfa |

08.038 | fenylazijnzuur | 103-82-2 | 1007 | 672 | | | | EFSA |

08.039 | undec-10-eenzuur | 112-38-9 | 331 | 689 | | | | Jecfa |

08.040 | 4-hydroxybenzoëzuur | 99-96-7 | 957 | 693 | | | | EFSA |

08.041 | octadeca-9,12-dieenzuur | 60-33-3 | 332 | 694 | 44-46 % linoleenzuur, 18-20 % linolzuur, 22-25 % stearine- en oliezuur, 7-8 % palmitinezuur | | | Jecfa |

08.042 | undecaanzuur | 112-37-8 | 108 | 696 | | | | Jecfa |

08.043 | vanillinezuur | 121-34-6 | 959 | 697 | | | | EFSA |

08.044 | (2E),4-dimethylpent-2-eenzuur | 21016-46-6 | 1211 | 744 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-7 % 4-methyl-2-methyleenvaleriaanzuur | | | EFSA |

08.045 | 2-ethylboterzuur | 88-09-5 | 257 | 2001 | | | | Jecfa |

08.046 | 2-methylboterzuur | 116-53-0 | 255 | 2002 | | | | Jecfa |

08.047 | 2-methylheptaanzuur | 1188-02-9 | 1212 | 2003 | | | | EFSA |

08.048 | pent-4-eenzuur | 591-80-0 | 314 | 2004 | | | | Jecfa |

08.049 | fenoxyazijnzuur | 122-59-8 | 1026 | 2005 | | | | EFSA |

08.050 | hex-3-eenzuur | 4219-24-3 | 317 | 2256 | | | | Jecfa |

08.051 | 3-methyl-2-oxoboterzuur | 759-05-7 | 631 | 2262 | | | | Jecfa |

08.052 | 4-methyl-2-oxovaleriaanzuur | 816-66-0 | 633 | 2263 | | | | Jecfa |

08.053 | malonzuur | 141-82-2 | | 2264 | | | | EFSA |

08.054 | hex-2(trans)-eenzuur | 13419-69-7 | 1361 | 11777 | | | | EFSA |

08.055 | 2-methylpent-2-eenzuur | 3142-72-1 | 1210 | 11680 | | | | EFSA |

08.056 | 3-methylvaleriaanzuur | 105-43-1 | 262 | 10149 | | | | Jecfa |

08.057 | 4-methylvaleriaanzuur | 646-07-1 | 264 | 10150 | | | | Jecfa |

08.058 | 2-methylpent-3-eenzuur | 37674-63-8 | 347 | 10147 | | | | Jecfa |

08.059 | 2-methylpent-4-eenzuur | 1575-74-2 | 355 | 10148 | | | | Jecfa |

08.060 | cyclohexaancarbonzuur | 98-89-5 | 961 | 11911 | | | | EFSA |

08.061 | 5-methylhexaanzuur | 628-46-6 | 266 | 10142 | | | | Jecfa |

08.062 | 4-methylnonaanzuur | 45019-28-1 | 274 | 11925 | | | | Jecfa |

08.063 | 4-methyloctaanzuur | 54947-74-9 | 271 | 11926 | | | | Jecfa |

08.064 | (2E)-methylcrotonzuur | 80-59-1 | 1205 | 10168 | | | | EFSA |

08.065 | dec-9-eenzuur | 14436-32-9 | 328 | 10090 | | | | Jecfa |

08.066 | 2-oxoboterzuur | 600-18-0 | 589 | | | | | Jecfa |

08.067 | 1,2,5,6-tetrahydrocuminezuur | 71298-42-5 | 976 | | | | | EFSA |

08.068 | dec-(5 en 6)-eenzuur | 72881-27-7 | 327 | | | | | Jecfa |

08.070 | 3-methylcrotonzuur | 541-47-9 | 1204 | 10138 | | | | EFSA |

08.071 | p-anijszuur | 100-09-4 | 883 | 10077 | | | | EFSA |

08.072 | but-2-eenzuur (cis- en trans-) | 3724-65-0 | | 10080 | | | | EFSA |

08.073 | dec-2-eenzuur | 3913-85-7 | 1372 | 10087 | | | | EFSA |

08.074 | dec-3-eenzuur | 15469-77-9 | | 10088 | | | | EFSA |

08.075 | dec-4-eenzuur | 26303-90-2 | 1287 | 10089 | | | | EFSA |

08.076 | 2,4-dihydroxybenzoëzuur | 89-86-1 | 908 | | | | | EFSA |

08.078 | 2-ethylhexaanzuur | 149-57-5 | | | | | | EFSA |

08.079 | 4-ethyloctaanzuur | 16493-80-4 | 1218 | | | | | EFSA |

08.080 | galluszuur | 149-91-7 | | 10170 | | | | EFSA |

08.081 | geraniumzuur | 459-80-3 | 1825 | 10094 | | | | EFSA |

08.082 | glutaarzuur | 110-94-1 | | | | | | EFSA |

08.083 | hept-2-eenzuur | 18999-28-5 | | 10102 | | | | EFSA |

08.085 | (E,E)-hexa-2,4-dieenzuur | 110-44-1 | 1176 | | | | | EFSA |

08.086 | 3-hydroxy-2-oxopropionzuur | 1113-60-6 | 635 | | | | | Jecfa |

08.087 | 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoëzuur | 530-57-4 | | 10111 | | | | EFSA |

08.088 | 4-hydroxy-3,5-dimethoxykaneelzuur (mengsel van isomeren) | 530-59-6 | | | | | | EFSA |

08.089 | 4-hydroxy-3-methoxykaneelzuur (mengsel van isomeren) | 1135-24-6 | | 10113 | | | | EFSA |

08.090 | 2-hydroxy-4-methylvaleriaanzuur | 498-36-2 | | 10118 | | | | EFSA |

08.092 | 3-methoxybenzoëzuur | 586-38-9 | 882 | | | | | EFSA |

08.093 | 3-methyl-2-oxovaleriaanzuur | 39748-49-7 | 632 | 10146 | | | | Jecfa |

08.094 | 4-methyldecaanzuur | 24323-24-8 | | | | | | EFSA |

08.095 | 8-methyldecaanzuur | 5601-60-5 | | | | | | EFSA |

08.096 | 3-methylhexaanzuur | 3780-58-3 | | | | | | EFSA |

08.097 | 4-methylhexaanzuur | 1561-11-1 | | | | | | EFSA |

08.099 | 4-methylpent-2-eenzuur | 10321-71-8 | 1818 | | | | | EFSA |

08.100 | 4-methylpent-3-eenzuur | 504-85-8 | | | | | | EFSA |

08.101 | non-2-eenzuur | 3760-11-0 | | 10153 | | | | EFSA |

08.102 | non-3-eenzuur | 4124-88-3 | | 10154 | | | | EFSA |

08.103 | nonaandizuur | 123-99-9 | | 10079 | | | | EFSA |

08.107 | (E)-pent-2-eenzuur | 13991-37-2 | 1804 | 10163 | | | | EFSA |

08.108 | 2-fenylpropionzuur | 492-37-5 | | 10164 | | | | EFSA |

08.109 | 3-fenylpyrodruivenzuur | 156-06-9 | 1478 | | | | | EFSA |

08.112 | salicylzuur | 69-72-7 | 958 | 10165 | | | | EFSA |

08.113 | dinatriumsuccinaat | 150-90-3 | | | | | | EFSA |

08.114 | 2-octeenzuur | 1871-67-6 | 1805 | 10156 | | | | EFSA |

08.115 | 4-methylheptaanzuur | 3302-03-2 | | | | | | EFSA |

08.119 | 2-hexeenzuur | 1191-04-4 | | 11777 | | | | EFSA |

08.120 | 2-methyl-2-buteenzuur | 13201-46-2 | | 10168 | | | | EFSA |

08.123 | trans-2-hepteenzuur | 10352-88-2 | 1373 | | | | | EFSA |

08.127 | 2-(4-methoxyfenoxy)propionzuur | 158833-38-6 | | | | | | EFSA |

08.131 | cis-2-heptylcyclopropaancarbonzuur | 697290-76-9 | 1907 | | | | | EFSA |

08.132 | 3-hydroxybenzoëzuur | 99-06-9 | | | | | | EFSA |

08.133 | 3,4-dihydroxybenzoëzuur | 99-50-3 | | | | | | EFSA |

08.134 | 4-hydroxy-3-methoxyamandelzuur | 55-10-7 | | | | | | EFSA |

08.135 | 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butaanzuur | 957136-80-0 | | | | | | EFSA |

09.001 | ethylacetaat | 141-78-6 | 27 | 191 | | | | Jecfa |

09.002 | propylacetaat | 109-60-4 | 126 | 192 | | | | Jecfa |

09.003 | isopropylacetaat | 108-21-4 | 305 | 193 | | | | Jecfa |

09.004 | butylacetaat | 123-86-4 | 127 | 194 | | | | Jecfa |

09.005 | isobutylacetaat | 110-19-0 | 137 | 195 | | | | Jecfa |

09.006 | hexylacetaat | 142-92-7 | 128 | 196 | | | | Jecfa |

09.007 | octylacetaat | 112-14-1 | 130 | 197 | | | | Jecfa |

09.008 | nonylacetaat | 143-13-5 | 131 | 198 | | | | Jecfa |

09.009 | decylacetaat | 112-17-4 | 132 | 199 | | | | Jecfa |

09.010 | dodecylacetaat | 112-66-3 | 133 | 200 | | | | Jecfa |

09.011 | geranylacetaat | 105-87-3 | 58 | 201 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 4-6 % geraniol en 1-2 % nerol | | | Jecfa |

09.012 | citronellylacetaat | 150-84-5 | 57 | 202 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-6 % citronellol | | | Jecfa |

09.013 | linalylacetaat | 115-95-7 | 359 | 203 | | | | Jecfa |

09.014 | benzylacetaat | 140-11-4 | 23 | 204 | | | | EFSA |

09.015 | α-terpinylacetaat | 80-26-2 | 368 | 205 | | | | WCMV/RvE |

09.016 | menthylacetaat | 29066-34-0 | 431 | 206 | | | | Jecfa |

09.017 | DL-bornylacetaat | 76-49-3 | 1387 | 207 | | | | EFSA |

09.018 | cinnamylacetaat | 103-54-8 | 650 | 208 | | | | EFSA |

09.019 | p-anisylacetaat | 104-21-2 | 873 | 209 | | | | EFSA |

09.020 | eugenylacetaat | 93-28-7 | 1531 | 210 | | | | EFSA |

09.021 | pentylacetaat | 628-63-7 | | 211 | | | | WCMV/RvE |

09.022 | heptylacetaat | 112-06-1 | 129 | 212 | | | | Jecfa |

09.023 | methylacetaat | 79-20-9 | 125 | 213 | | | | Jecfa |

09.024 | isopentylacetaat | 123-92-2 | 43 | 214 | | | | Jecfa |

09.025 | 2-ethylbutylacetaat | 10031-87-5 | 140 | 215 | | | | Jecfa |

09.026 | α-pentylcinnamylacetaat | 7493-78-9 | 677 | 216 | | | | EFSA |

09.027 | cyclohexylacetaat | 622-45-7 | 1093 | 217 | | | | EFSA |

09.028 | 2-cyclohexylethylacetaat | 21722-83-8 | 964 | 218 | | | | EFSA |

09.029 | 3-fenyl-1,1-dimethylpropylacetaat | 103-07-1 | 1460 | 219 | | | | EFSA |

09.030 | 2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenylacetaat | 93-29-8 | 1262 | 220 | | | | EFSA |

09.031 | fenethylacetaat | 103-45-7 | 989 | 221 | | | | EFSA |

09.032 | 3-fenylpropylacetaat | 122-72-5 | 638 | 222 | | | | EFSA |

09.033 | rodinylacetaat | 141-11-7 | 60 | 223 | minimaal 87 %; secundair bestanddeel 9-12 % rodinol | | | Jecfa |

09.034 | santalylacetaat | 1323-00-8 | 985 | 224 | | | 2 | EFSA |

09.035 | vanillylacetaat | 881-68-5 | 890 | 225 | | | | EFSA |

09.036 | p-tolylacetaat | 140-39-6 | 699 | 226 | | | | EFSA |

09.037 | ethylacrylaat | 140-88-5 | 1351 | 245 | | | | EFSA |

09.038 | methylbutyraat | 623-42-7 | 149 | 263 | | | | Jecfa |

09.039 | ethylbutyraat | 105-54-4 | 29 | 264 | | | | Jecfa |

09.040 | propylbutyraat | 105-66-8 | 150 | 266 | | | | Jecfa |

09.041 | isopropylbutyraat | 638-11-9 | 307 | 267 | | | | Jecfa |

09.042 | butylbutyraat | 109-21-7 | 151 | 268 | | | | Jecfa |

09.043 | isobutylbutyraat | 539-90-2 | 158 | 269 | | | | Jecfa |

09.044 | pentylbutyraat | 540-18-1 | 152 | 270 | | | | Jecfa |

09.045 | hexylbutyraat | 2639-63-6 | 153 | 271 | | | | Jecfa |

09.046 | octylbutyraat | 110-39-4 | 155 | 272 | | | | Jecfa |

09.047 | decylbutyraat | 5454-09-1 | 156 | 273 | | | | Jecfa |

09.048 | geranylbutyraat | 106-29-6 | 66 | 274 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-5 % geraniol en 1 % nerol | | | Jecfa |

09.049 | citronellylbutyraat | 141-16-2 | 65 | 275 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-8 % citronellol | | | Jecfa |

09.050 | linalylbutyraat | 78-36-4 | 361 | 276 | | | | Jecfa |

09.051 | benzylbutyraat | 103-37-7 | 843 | 277 | | | | EFSA |

09.052 | terpinylbutyraat | 2153-28-8 | 370 | 278 | | | | Jecfa |

09.053 | cinnamylbutyraat | 103-61-7 | 652 | 279 | | | | EFSA |

09.054 | allylbutyraat | 2051-78-7 | 2 | 280 | | | 2 | Jecfa |

09.055 | 3-methylbutyl-butyraat | 106-27-4 | 45 | 282 | | | | Jecfa |

09.057 | 2-fenylpropyl-butyraat | 80866-83-7 | 1469 | 285 | | | | EFSA |

09.058 | p-anisylbutyraat | 6963-56-0 | 875 | 286 | | | | EFSA |

09.059 | ethyldecanoaat | 110-38-3 | 35 | 309 | | | | Jecfa |

09.060 | ethylhexanoaat | 123-66-0 | 31 | 310 | | | | Jecfa |

09.061 | propylhexanoaat | 626-77-7 | 161 | 311 | | | | Jecfa |

09.062 | isopropylhexanoaat | 2311-46-8 | 308 | 312 | | | | Jecfa |

09.063 | butylhexanoaat | 626-82-4 | 162 | 313 | | | | Jecfa |

09.064 | isobutylhexanoaat | 105-79-3 | 166 | 314 | | | | Jecfa |

09.065 | pentylhexanoaat | 540-07-8 | 163 | 315 | | | | Jecfa |

09.066 | hexylhexanoaat | 6378-65-0 | 164 | 316 | | | | Jecfa |

09.067 | geranylhexanoaat | 10032-02-7 | 70 | 317 | | | | Jecfa |

09.068 | linalylhexanoaat | 7779-23-9 | 364 | 318 | | | | Jecfa |

09.069 | methylhexanoaat | 106-70-7 | 1871 | 319 | | | | WCMV/RvE |

09.070 | 3-methylbutyl-hexanoaat | 2198-61-0 | 46 | 320 | | | | Jecfa |

09.071 | 3-fenylpropyl-hexanoaat | 6281-40-9 | 642 | 321 | | | | EFSA |

09.072 | ethylformiaat | 109-94-4 | 26 | 339 | | | | Jecfa |

09.073 | propylformiaat | 110-74-7 | 117 | 340 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 4-6 % propaan-1-ol | | | Jecfa |

09.074 | heptylformiaat | 112-23-2 | 121 | 341 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 1-5 % heptanal | | | Jecfa |

09.075 | octylformiaat | 112-32-3 | 122 | 342 | | | | Jecfa |

09.076 | geranylformiaat | 105-86-2 | 54 | 343 | minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 8-10 % geraniol en 2-4 % nerol | | | Jecfa |

09.077 | benzylformiaat | 104-57-4 | 841 | 344 | | | | EFSA |

09.078 | citronellylformiaat | 105-85-1 | 53 | 345 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % citronellol | | | Jecfa |

09.079 | rodinylformiaat | 141-09-3 | 56 | 346 | minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-13 % rodinol | | | Jecfa |

09.080 | linalylformiaat | 115-99-1 | 358 | 347 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-8 % linalool | | | Jecfa |

09.081 | α-terpinylformiaat | 2153-26-6 | 367 | 348 | | | | Jecfa |

09.082 | DL-bornylformiaat | 7492-41-3 | 1389 | 349 | | | | EFSA |

09.083 | fenethylformiaat | 104-62-1 | 988 | 350 | | | | EFSA |

09.084 | 3-fenylpropyl-formiaat | 104-64-3 | 637 | 351 | | | | EFSA |

09.085 | cinnamylformiaat | 104-65-4 | 649 | 352 | | | | EFSA |

09.086 | 1-fenyl-2-methylpropaan-2-yl-formiaat | 10058-43-2 | 1654 | 353 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 5-7 % α,α-dimethylfenethylalcohol | | | EFSA |

09.087 | p-anisylformiaat | 122-91-8 | 872 | 354 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 8 % anisylalcohol | | | EFSA |

09.088 | eugenylformiaat | 10031-96-6 | 1530 | 355 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 2-3 % eugenol | | | EFSA |

09.089 | iso-eugenylformaat | 7774-96-1 | 1261 | 356 | | | | EFSA |

09.090 | α-pentylcinnamyl-formiaat | 7493-79-0 | 676 | 357 | minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-12 % α-amylcinnamylalcohol | | | EFSA |

09.091 | butylheptanoaat | 5454-28-4 | 169 | 363 | | | | Jecfa |

09.092 | isobutylheptanoaat | 7779-80-8 | 172 | 364 | | | | Jecfa |

09.093 | ethylheptanoaat | 106-30-9 | 32 | 365 | | | | Jecfa |

09.094 | octylheptanoaat | 5132-75-2 | 171 | 366 | | | | Jecfa |

09.095 | propylheptanoaat | 7778-87-2 | 168 | 367 | | | | Jecfa |

09.096 | methylheptanoaat | 106-73-0 | 167 | 368 | | | | Jecfa |

09.097 | allylheptanoaat | 142-19-8 | 4 | 369 | | | 2 | Jecfa |

09.098 | pentylheptanoaat | 7493-82-5 | 170 | 370 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 4-7 % n-amyl-2-methylhexanoaat | | | Jecfa |

09.099 | ethyldodecanoaat | 106-33-2 | 37 | 375 | | | | Jecfa |

09.100 | butyldodecanoaat | 106-18-3 | 181 | 376 | | | | Jecfa |

09.101 | methyldodecanoaat | 111-82-0 | 180 | 377 | minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 3-6 % methyltetradecanoaat, 2-5 % methyldecanoaat, 1-2 % methylhexadecanoaat | | | Jecfa |

09.102 | p-tolyldodecanoaat | 10024-57-4 | 704 | 378 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 3-6 % p-tolyltetradecanoaat, 2-5 % p-tolyldecanoaat, 1-2 % p-tolylhexadecanoaat | | | EFSA |

09.103 | 3-methylbutyl-dodecanoaat | 6309-51-9 | 182 | 379 | | | | Jecfa |

09.104 | ethyltetradecanoaat | 124-06-1 | 38 | 385 | | | | Jecfa |

09.105 | isopropyltetradecanoaat | 110-27-0 | 311 | 386 | | | | Jecfa |

09.106 | methyltetradecanoaat | 124-10-7 | 183 | 387 | | | | Jecfa |

09.107 | ethylnonanoaat | 123-29-5 | 34 | 388 | | | | Jecfa |

09.108 | methylnonanoaat | 1731-84-6 | 179 | 389 | | | | Jecfa |

09.109 | allylnonanoaat | 7493-72-3 | 6 | 390 | | | 2 | Jecfa |

09.110 | 3-methylbutyl-nonanoaat | 7779-70-6 | 48 | 391 | | | | Jecfa |

09.111 | ethyloctanoaat | 106-32-1 | 33 | 392 | | | | Jecfa |

09.112 | pentyloctanoaat | 638-25-5 | 174 | 393 | | | | Jecfa |

09.113 | hexyloctanoaat | 1117-55-1 | 175 | 394 | | | | Jecfa |

09.114 | octyloctanoaat | 2306-88-9 | 177 | 395 | | | | Jecfa |

09.115 | nonyloctanoaat | 7786-48-3 | 178 | 396 | | | | Jecfa |

09.116 | linalyloctanoaat | 10024-64-3 | 365 | 397 | minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % linalool en 2-3 % octaanzuur | | | Jecfa |

09.117 | methyloctanoaat | 111-11-5 | 173 | 398 | | | | Jecfa |

09.118 | heptyloctanoaat | 4265-97-8 | 176 | 399 | | | | Jecfa |

09.119 | allyloctanoaat | 4230-97-1 | 5 | 400 | | | 2 | Jecfa |

09.120 | 3-methylbutyl-octanoaat | 2035-99-6 | 47 | 401 | | | | Jecfa |

09.121 | ethylpropionaat | 105-37-3 | 28 | 402 | | | | Jecfa |

09.122 | propylpropionaat | 106-36-5 | 142 | 403 | | | | Jecfa |

09.123 | isopropylpropionaat | 637-78-5 | 306 | 404 | | | | Jecfa |

09.124 | butylpropionaat | 590-01-2 | 143 | 405 | | | | Jecfa |

09.125 | isobutylpropionaat | 540-42-1 | 148 | 406 | | | | Jecfa |

09.126 | octylpropionaat | 142-60-9 | 145 | 407 | | | | Jecfa |

09.127 | decylpropionaat | 5454-19-3 | 146 | 408 | | | | Jecfa |

09.128 | geranylpropionaat | 105-90-8 | 62 | 409 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % geraniol en 1-2 % nerol | | | Jecfa |

09.129 | citronellylpropionaat | 141-14-0 | 61 | 410 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-8 % citronellol | | | Jecfa |

09.130 | linalylpropionaat | 144-39-8 | 360 | 411 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 2-5 % linalool | | | Jecfa |

09.131 | DL-isobornylpropionaat | 2756-56-1 | 842 | 412 | | | | EFSA |

09.132 | benzylpropionaat | 122-63-4 | 651 | 413 | | | | EFSA |

09.133 | cinnamylpropionaat | 103-56-0 | 651 | 414 | | | | EFSA |

09.134 | methylpropionaat | 554-12-1 | 141 | 415 | | | | Jecfa |

09.135 | pentylpropionaat | 624-54-4 | | 416 | | | | WCMV/RvE |

09.136 | 3-methylbutyl-propionaat | 105-68-0 | 44 | 417 | | | | Jecfa |

09.137 | fenethylpropionaat | 122-70-3 | 990 | 418 | | | | EFSA |

09.138 | 3-fenylpropyl-propionaat | 122-74-7 | 639 | 419 | | | | EFSA |

09.139 | hexylpropionaat | 2445-76-3 | 144 | 420 | | | | Jecfa |

09.140 | cyclohexylpropionaat | 6222-35-1 | 1097 | 421 | | | | EFSA |

09.141 | rodinylpropionaat | 105-89-5 | 64 | 422 | | | | Jecfa |

09.142 | terpinylpropionaat | 80-27-3 | 369 | 423 | | | | Jecfa |

09.143 | carvylpropionaat | 97-45-0 | 383 | 424 | | | | Jecfa |

09.144 | 1-fenethylpropionaat | 120-45-6 | 802 | 425 | | | | EFSA |

09.145 | p-anisylpropionaat | 7549-33-9 | 874 | 426 | | | | EFSA |

09.146 | allylundec-10-enoaat | 7493-76-7 | 9 | 441 | | | 2 | Jecfa |

09.147 | ethylvaleraat | 539-82-2 | 30 | 465 | | | | Jecfa |

09.148 | butylvaleraat | 591-68-4 | 160 | 466 | | | | Jecfa |

09.149 | pentylvaleraat | 2173-56-0 | | 467 | | | | WCMV/RvE |

09.150 | (E)-geranylvaleraat | 10402-47-8 | 1821 | 468 | | | | EFSA |

09.151 | citronellylvaleraat | 7540-53-6 | 69 | 469 | minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-12 % rodinol | | | Jecfa |

09.152 | benzylvaleraat | 10361-39-4 | | 470 | | | | EFSA |

09.153 | DL-bornylvaleraat | 7549-41-9 | 1392 | 471 | | | | EFSA |

09.154 | menthylvaleraat | 89-47-4 | 1852 | 472 | | | | EFSA |

09.156 | methyl-2-nonynoaat | 111-80-8 | 1356 | 479 | | | | EFSA |

09.157 | ethyl-2-nonynoaat | 10031-92-2 | 1352 | 480 | | | | EFSA |

09.158 | methyl-2-octynoaat | 111-12-6 | 1357 | 481 | | | | EFSA |

09.159 | pentylformiaat | 638-49-3 | 119 | 497 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % n-amylalcohol | | | Jecfa |

09.160 | cyclohexylformiaat | 4351-54-6 | 1095 | 498 | | | | EFSA |

09.161 | hexylformiaat | 629-33-4 | 120 | 499 | | | | Jecfa |

09.162 | 3-methylbutyl-formiaat | 110-45-2 | 42 | 500 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % isoamylalcohol | | | Jecfa |

09.163 | butylformiaat | 592-84-7 | 118 | 501 | | | | Jecfa |

09.164 | isobutylformiaat | 542-55-2 | 124 | 502 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel 4-6 % isobutylalcohol | | | Jecfa |

09.165 | isopropylformiaat | 625-55-8 | 304 | 503 | | | | Jecfa |

09.166 | heptylbutyraat | 5870-93-9 | 154 | 504 | | | | Jecfa |

09.167 | nerylbutyraat | 999-40-6 | 67 | 505 | | | | Jecfa |

09.168 | fenethylbutyraat | 103-52-6 | 991 | 506 | | | | EFSA |

09.169 | nerylpropionaat | 105-91-9 | 63 | 509 | | | | Jecfa |

09.171 | cedrylacetaat | 77-54-3 | | 527 | | | | EFSA |

09.174 | 2-methoxyfenyl-acetaat | 613-70-7 | 718 | 552 | | | | EFSA |

09.176 | DL-isobornylformiaat | 1200-67-5 | 1390 | 565 | | | | EFSA |

09.178 | 1-fenethylacetaat | 93-92-5 | 801 | 573 | | | | EFSA |

09.179 | 1-fenethylformiaat | 7775-38-4 | 800 | 574 | | | | EFSA |

09.180 | methylhexadecanoaat | 112-39-0 | | 581 | | | | EFSA |

09.181 | methylhex-2-enoaat | 2396-77-2 | | 583 | | | | EFSA |

09.182 | methylvaleraat | 624-24-8 | 159 | 588 | | | | Jecfa |

09.185 | 2-oxopropylacetaat | 592-20-1 | | 607 | | | | WCMV/RvE |

09.186 | sec-butaan-3-onylacetaat | 4906-24-5 | 406 | 608 | | | | Jecfa |

09.188 | pentyldecanoaat | 5933-87-9 | | 611 | | | | WCMV/RvE |

09.189 | 1-fenylpropyl-butyraat | 10031-86-4 | 823 | 628 | | | | EFSA |

09.191 | ethylhex-3-enoaat | 2396-83-0 | 335 | | | | | Jecfa |

09.192 | ethyloleaat | 111-62-6 | 345 | 633 | | | | Jecfa |

09.193 | ethylhexadecanoaat | 628-97-7 | 39 | 634 | | | | Jecfa |

09.194 | ethyl-(E,E)-hexa-2,4-diënoaat | 2396-84-1 | 1178 | 635 | | | | EFSA |

09.197 | hex-3(cis)-enylacetaat | 3681-71-8 | 134 | 644 | | | | Jecfa |

09.198 | isopentylvaleraat | 2050-09-1 | | 648 | | | | WCMV/RvE |

09.200 | 1-methyl-3-fenylpropyl-acetaat | 10415-88-0 | 816 | 671 | | | | EFSA |

09.201 | fenethylvaleraat | 7460-74-4 | | 673 | | | | EFSA |

09.202 | propylvaleraat | 141-06-0 | | 679 | | | | WCMV/RvE |

09.204 | ethyloctadeca-9,12-diënoaat | 544-35-4 | | 711 | | | | WCMV/RvE |

09.205 | ethyloctadeca-9,12,15-triënoaat | 1191-41-9 | | 712 | | | | WCMV/RvE |

09.208 | butyloleaat | 142-77-8 | | 741 | | | | WCMV/RvE |

09.209 | butyloctanoaat | 589-75-3 | | 742 | | | | WCMV/RvE |

09.210 | ethyloctadecanoaat | 111-61-5 | 40 | 745 | minimaal 89 %; secundair bestanddeel 6-7 % ethylpalmitaat en ethylesters van andere vetzuren | | | Jecfa |

09.211 | glyceryltributyraat | 60-01-5 | 922 | 747 | | | | EFSA |

09.212 | nerylformiaat | 2142-94-1 | 55 | 2060 | minimaal 90 %, secundaire bestanddelen 4-6 % geraniol, 1-3 % nerol en mierenzure esters van citronellol, geraniol en rodinol | | | Jecfa |

09.213 | nerylacetaat | 141-12-8 | 59 | 2061 | | | | Jecfa |

09.214 | undec-10-enylacetaat | 112-19-6 | 136 | 2062 | | | | Jecfa |

09.215 | carvylacetaat | 97-42-7 | 382 | 2063 | | | | Jecfa |

09.216 | dihydrocarvylacetaat | 20777-49-5 | 379 | 2064 | | | | Jecfa |

09.218 | DL-isobornylacetaat | 125-12-2 | 1388 | 2066 | | | | EFSA |

09.219 | 1R,2S,5R-isopulegylacetaat | 57576-09-7 | 756 | 2067 | | | 4 | EFSA |

09.220 | piperonylacetaat | 326-61-4 | 894 | 2068 | | | | EFSA |

09.225 | 1,3-nonaandiylacetaat | 1322-17-4 | 605 | 2075 | | | | Jecfa |

09.227 | 1,1-dimethyl-2-fenethyl-acetaat | 151-05-3 | 1655 | 2077 | | | | EFSA |

09.228 | o-tolylacetaat | 533-18-6 | 698 | 2078 | | | | EFSA |

09.230 | cyclohexylbutyraat | 1551-44-6 | 1094 | 2082 | | | | EFSA |

09.231 | 1-fenethylbutyraat | 3460-44-4 | 803 | 2083 | | | | EFSA |

09.232 | 1,1-dimethyl-2-fenethyl-butyraat | 10094-34-5 | 1656 | 2084 | | | | EFSA |

09.233 | allylpropionaat | 2408-20-0 | 1 | 2094 | | | | Jecfa |

09.234 | methylnon-2-enoaat | 111-79-5 | 1813 | 2099 | | | | EFSA |

09.235 | butyldec-2-enoaat | 7492-45-7 | 1348 | 2100 | | | | EFSA |

09.236 | methylundec-9-enoaat | 5760-50-9 | 342 | 2101 | | | | Jecfa |

09.237 | ethylundec-10-enoaat | 692-86-4 | 343 | 10634 | | | | Jecfa |

09.238 | butylundec-10-enoaat | 109-42-2 | 344 | 2103 | | | | Jecfa |

09.239 | methyl-2-undecynoaat | 10522-18-6 | 1358 | 2111 | | | | EFSA |

09.240 | hex-3(cis)-enylacetaat | 33467-73-1 | 123 | 2153 | | | | Jecfa |

09.244 | allylhexanoaat | 123-68-2 | 3 | 2181 | | | 2 | Jecfa |

09.246 | butyloctadecanoaat | 123-95-5 | 184 | 2189 | | | | Jecfa |

09.247 | allylcrotonaat | 20474-93-5 | | 2222 | | | 2 | EFSA |

09.248 | ethyl-trans-2-butenoaat | 623-70-1 | | 2244 | | | | EFSA |

09.249 | 1-methyl-2-fenethyl-butyraat | 68922-11-2 | 814 | 2276 | | | | EFSA |

09.250 | isobutylvaleraat | 10588-10-0 | | 2303 | | | | WCMV/RvE |

09.251 | methyldecanoaat | 110-42-9 | | 2304 | | | | WCMV/RvE |

09.253 | 2-isopropyl-5-methylfenyl-acetaat | 528-79-0 | | 2308 | | | | EFSA |

09.254 | 3-octylacetaat | 4864-61-3 | 313 | 2347 | | | | Jecfa |

09.256 | propylnonanoaat | 6513-03-7 | | 2351 | | | | WCMV/RvE |

09.258 | D-glucosepentaäcetaat | 3891-59-6 | | | | | | EFSA |

09.260 | ethyl-(E,Z)-deca-2,4-diënoaat | 3025-30-7 | 1192 | 10574 | | | | EFSA |

09.261 | 2-fenethylhexanoaat | 6290-37-5 | 995 | 10882 | | | | EFSA |

09.262 | fenethyloctanoaat | 5457-70-5 | 996 | 10884 | | | | EFSA |

09.263 | glyceryltripropionaat | 139-45-7 | 921 | 10657 | | | | EFSA |

09.264 | sec-butaan-3-onylbutyraat | 84642-61-5 | 407 | 10525 | | | | Jecfa |

09.265 | ethyloct-4-enoaat | 34495-71-1 | 338 | 10619 | | | | Jecfa |

09.266 | hexyl-(2E)-butenoaat | 19089-92-0 | 1807 | 10688 | | | | EFSA |

09.267 | methylhex-3-enoaat | 2396-78-3 | 334 | 10801 | | | | Jecfa |

09.268 | methyloct-4(cis)-enoaat | 21063-71-8 | 337 | 10834 | | | | Jecfa |

09.269 | fenchylacetaat | 13851-11-1 | 1399 | 11769 | | | | EFSA |

09.270 | hex-3-enylbutyraat | 16491-36-4 | 157 | 11859 | | | | Jecfa |

09.271 | hex-3-enylhexanoaat | 31501-11-8 | 165 | 11779 | | | | Jecfa |

09.272 | myrtenylformiaat | 72928-52-0 | 983 | 10858 | | | 2 | EFSA |

09.273 | isobutylcrotonaat | 589-66-2 | 1206 | 10706 | | | | EFSA |

09.274 | ethylundecanoaat | 627-90-7 | 36 | 10633 | | | | Jecfa |

09.275 | hept-3(trans)-enylacetaat | 1576-77-8 | 135 | 10662 | | | | Jecfa |

09.276 | oct-2-enylacetaat | 3913-80-2 | 1367 | 11906 | | | 2 | EFSA |

09.277 | oct-2(trans)-enylbutyraat | 84642-60-4 | 1368 | 11907 | | | 2 | EFSA |

09.278 | p-mentha-1,8-dieen-7-ylacetaat | 15111-96-3 | 975 | 10742 | | | 2 | EFSA |

09.280 | nonaan-1,4-diyldiacetaat | 67715-81-5 | 609 | 11927 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-8 % monoacetaat | | | Jecfa |

09.281 | oct-1-een-3-ylacetaat | 2442-10-6 | 1836 | 11716 | | | 1 | EFSA |

09.282 | oct-1-een-3-ylbutyraat | 16491-54-6 | 1837 | | | | 1 | EFSA |

09.283 | (E)-ethyldec-2-enoaat | 7367-88-6 | 1814 | 10577 | | | | EFSA |

09.284 | ethyldec-4-enoaat | 76649-16-6 | 341 | 10578 | | | | Jecfa |

09.285 | ethyloct-2(trans)-enoaat | 7367-82-0 | 1812 | 10617 | | | | EFSA |

09.286 | 2-methylbutyl-acetaat | 624-41-9 | 138 | 10762 | | | | Jecfa |

09.287 | propyldeca-2,4-diënoaat | 28316-62-3 | | 10889 | | | | EFSA |

09.288 | 4-(4-acetoxyfenyl)butaan-2-on | 3572-06-3 | 731 | | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-5 % ortho-isomeer | | | EFSA |

09.289 | α-kamfoleenacetaat | 36789-59-0 | 969 | | | | | EFSA |

09.290 | ethylocta-4,7-diënoaat | 69925-33-3 | 339 | | | | | Jecfa |

09.291 | hex-3-enylhex-3-enoaat | 61444-38-0 | 336 | | | | | Jecfa |

09.292 | hexyl-2-hexenoaat | 33855-57-1 | 1810 | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 6-8 % hexyl-trans-3-hexenoaat | | | EFSA |

09.294 | 2-methylbenzyl-acetaat | 17373-93-2 | 863 | | minimaal 98 % (som van o-, m- en p-isomeer); | | | EFSA |

09.298 | methylnon-3-enoaat | 13481-87-3 | 340 | | | | | Jecfa |

09.299 | methyloct-2(trans)-enoaat | 7367-81-9 | 1811 | 11800 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % methyloct-3(trans)-enoaat | | | EFSA |

09.300 | methyl-(E,E)-hexa-2,4-diënoaat | 689-89-4 | 1177 | | | | | EFSA |

09.301 | p-tolyloctanoaat | 59558-23-5 | 703 | | | | | EFSA |

09.302 | myrtenylacetaat | 1079-01-2 | 982 | 10887 | | | 2 | EFSA |

09.303 | hept-2-enylisovaleraat | 253596-70-2 | 1799 | 10664 | | | 2 | EFSA |

09.304 | sec-heptylisovaleraat | 238757-71-6 | | 10806 | | | | EFSA |

09.305 | β-jonylacetaat | 22030-19-9 | 1409 | 10702 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % azijnzuur en 1-2 % β-jonol | | 2 | EFSA |

09.306 | 2-methoxycinnamyl-acetaat (mengsel van isomeren) | 110823-66-0 | | 10752 | | | | EFSA |

09.307 | 2-methylbutyl-dodecanoaat | 93815-53-3 | | 10766 | | | | EFSA |

09.312 | allylhexa-2,4-diënoaat | 7493-75-6 | 8 | 2182 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.313 | benzyl-2-methylbutyraat | 56423-40-6 | | 10523 | | | | EFSA |

09.314 | benzylcrotonaat | 65416-24-2 | | | | | | EFSA |

09.315 | benzyldodecanoaat | 140-25-0 | | | | | | EFSA |

09.316 | benzylhexanoaat | 6938-45-0 | | 10521 | | | | EFSA |

09.317 | benzyllactaat | 2051-96-9 | | | | | | EFSA |

09.318 | benzyloctanoaat | 10276-85-4 | | | | | | EFSA |

09.319 | DL-bornylbutyraat | 13109-70-1 | 1412 | | | | | EFSA |

09.321 | butyl-2-methylbut-2(cis)-enoaat | 7785-64-0 | | | | | | EFSA |

09.323 | sec-butylacetaat | 105-46-4 | | 10527 | | | | EFSA |

09.324 | butylbut-(2E)-enoaat | 591-63-9 | | | | | | EFSA |

09.325 | sec-butylbutyraat | 819-97-6 | | 10528 | | | | EFSA |

09.326 | butyldeca-(2E,4Z)-diënoaat | 28369-24-6 | | 10529 | | | | EFSA |

09.327 | butyldecanoaat | 30673-36-0 | | 10530 | | | | EFSA |

09.328 | sec-butylformiaat | 589-40-2 | | 10532 | | | | EFSA |

09.329 | butylhex-2-enoaat | 13416-74-5 | | | | | | EFSA |

09.330 | butylhex-(3E)-enoaat | 118869-62-8 | | | | | | EFSA |

09.331 | butylhexadecanoaat | 111-06-8 | | | | | | EFSA |

09.332 | sec-butylhexanoaat | 820-00-8 | | 10533 | | | | EFSA |

09.333 | sec-butyllactaat | 18449-60-0 | | | | | | EFSA |

09.334 | butylnonanoaat | 50623-57-9 | | | | | | EFSA |

09.335 | butyloct-2-enoaat | 57403-32-4 | | 10536 | | | | EFSA |

09.337 | carvacrylacetaat | 6380-28-5 | | | | | | EFSA |

09.339 | cinnamyl-2-methylcrotonaat (mengsel van isomeren) | 61792-12-9 | | | | | | EFSA |

09.340 | citronellyl-2-methylbut-2-enoaat | 24717-85-9 | 1823 | | | | | EFSA |

09.341 | citronellylhexanoaat | 10580-25-3 | | | | | | EFSA |

09.342 | cyclogeranylacetaat | 69842-11-1 | | | | | | EFSA |

09.345 | diisopentylsuccinaat | 818-04-2 | | 10555 | | | | EFSA |

09.346 | dibutylmalaat | 6280-99-5 | | | | | | EFSA |

09.347 | dibutylsuccinaat | 141-03-7 | | | | | | EFSA |

09.348 | diëthyladipaat | 141-28-6 | | | | | | EFSA |

09.349 | diëthylcitraat | 32074-56-9 | | | | | | EFSA |

09.350 | diëthylfumaraat | 623-91-6 | | | | | | EFSA |

09.351 | diëthylmaleaat | 141-05-9 | | 10551 | | | | EFSA |

09.352 | diëthylnonaandioaat | 624-17-9 | | 10549 | | | | EFSA |

09.353 | diëthyloxalaat | 95-92-1 | | | | | | EFSA |

09.354 | diëthylpentaandioaat | 818-38-2 | | | | | | EFSA |

09.355 | neodihydrocarvylacetaat | 56422-50-5 | | 10859 | | | | EFSA |

09.356 | 1,1-dimethylethyl-propionaat | 20487-40-5 | | | | | | EFSA |

09.358 | 3,7-dimethyloctyl-acetaat | 20780-49-8 | | 10899 | | | | EFSA |

09.360 | ethyl-2-acetoxypropionaat | 2985-28-6 | | | | | | EFSA |

09.362 | ethyl-2-hydroxy-4-methoxybenzoaat | 60770-00-5 | | | | | | EFSA |

09.363 | ethyl-2-methoxybenzoaat | 7335-26-4 | | | | | | EFSA |

09.364 | ethyl-2-fenylpropionaat | 2510-99-8 | | | | | | EFSA |

09.365 | ethyl-3-methylcrotonaat | 638-10-8 | | 10610 | | | | EFSA |

09.367 | ethyl-4-hydroxybenzoaat | 120-47-8 | | | | | | EFSA |

09.368 | ethyl-4-methylpent-3-enoaat | 6849-18-9 | | 10615 | | | | EFSA |

09.370 | ethyldec-9-enoaat | 67233-91-4 | | 10579 | | | | EFSA |

09.371 | ethyldeca-2,4,7-triënoaat | 78417-28-4 | 1193 | 10576 | | | | EFSA |

09.372 | ethyldodec-(2E)-enoaat | 28290-90-6 | | 10584 | | | | EFSA |

09.374 | ethylhept-(2E)-enoaat | 54340-72-6 | | | | | | EFSA |

09.375 | ethylmethacrylaat | 97-63-2 | | | | | | EFSA |

09.377 | ethyloct-3-enoaat | 1117-65-3 | 1632 | 10618 | | | | EFSA |

09.379 | ethylpent-2-enoaat | 2445-93-4 | | 10623 | | | | EFSA |

09.380 | ethylpentadecanoaat | 41114-00-5 | | 10622 | | | | EFSA |

09.381 | 2-ethylhexyl-acetaat | 103-09-3 | | | | | | EFSA |

09.382 | geranyl-2-methylbutyraat | 68705-63-5 | 1820 | | | | | EFSA |

09.383 | geranyl-3-methylcrotonaat | 7785-33-3 | 1822 | 11829 | | | | EFSA |

09.385 | hept-2-enylacetaat | 16939-73-4 | 1798 | 10661 | | | 2 | EFSA |

09.386 | sec-hept-4(cis)-enylacetaat | 94088-33-2 | | | | | | EFSA |

09.387 | heptyl-2-methylbutyraat | 50862-12-9 | | 10668 | | | | EFSA |

09.388 | sec-heptylacetaat | 5921-82-4 | | 10802 | | | | EFSA |

09.390 | heptylhexanoaat | 6976-72-3 | | 10666 | | | | EFSA |

09.391 | sec-heptylhexanoaat | 6624-58-4 | | 10805 | | | | EFSA |

09.392 | heptylisovaleraat | 56423-43-9 | | 10667 | | | | EFSA |

09.394 | (E)-hex-2-enylacetaat | 2497-18-9 | 1355 | 643 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % (Z)-hex-2-enylacetaat | | 2 | EFSA |

09.395 | (E)-hex-2-enylpropionaat | 53398-80-4 | 1378 | 11830 | | | 2 | EFSA |

09.396 | hex-2-enylbutyraat | 53398-83-7 | 1375 | | | | 2 | EFSA |

09.397 | hex-2-enylformiaat | 53398-78-0 | 1376 | 11858 | | | 2 | EFSA |

09.398 | hex-(2E)-enylhexanoaat | 53398-86-0 | 1381 | | minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % hexaanzuur en 2-3 % hex-2-een-1-ol | | 2 | EFSA |

09.399 | (2E)-hexenylisovaleraat | 68698-59-9 | 1377 | | | | 2 | EFSA |

09.400 | hex-2-enyl-fenylacetaat | 68133-78-8 | | | | | 2 | EFSA |

09.401 | isopentylacetoacetaat | 2308-18-1 | 598 | 227 | | | | Jecfa |

09.402 | ethylacetoacetaat | 141-97-9 | 595 | 240 | | | | Jecfa |

09.403 | butylacetoacetaat | 591-60-6 | 596 | 241 | | | | Jecfa |

09.404 | isobutylacetoacetaat | 7779-75-1 | 597 | 242 | | | | Jecfa |

09.405 | geranylacetoacetaat | 10032-00-5 | 599 | 243 | | | | Jecfa |

09.406 | benzyl-3-oxobutyraat | 5396-89-4 | 848 | 244 | | | | EFSA |

09.407 | 2-fenethyl-3-methylcrotonaat | 42078-65-9 | 998 | 246 | | | | EFSA |

09.408 | isobutyl-2-methylbut-2(cis)-enoaat | 7779-81-9 | 1213 | 247 | | | | EFSA |

09.409 | ethyl-2-methylbutyraat | 7452-79-1 | 206 | 265 | | | | Jecfa |

09.410 | allyl-2-ethylbutyraat | 7493-69-8 | 11 | 281 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.411 | allyl-cyclohexaanbutyraat | 7493-65-4 | 14 | 283 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.412 | methylisobutyraat | 547-63-7 | 185 | 287 | | | | Jecfa |

09.413 | ethylisobutyraat | 97-62-1 | 186 | 288 | | | | Jecfa |

09.414 | propylisobutyraat | 644-49-5 | 187 | 289 | | | | Jecfa |

09.415 | isopropylbutyraat | 617-50-5 | 309 | 290 | | | | Jecfa |

09.416 | butylisobutyraat | 97-87-0 | 188 | 291 | | | | Jecfa |

09.417 | isobutylisobutyraat | 97-85-8 | 194 | 292 | | | | Jecfa |

09.418 | pentylisobutyraat | 2445-72-9 | | 293 | | | | EFSA |

09.419 | isopentylisobutyraat | 2050-01-3 | 49 | 294 | | | | Jecfa |

09.420 | heptylisobutyraat | 2349-13-5 | 190 | 295 | | | | Jecfa |

09.421 | citronellylisobutyraat | 97-89-2 | 71 | 296 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-5 % citronellol | | | Jecfa |

09.423 | linalylisobutyraat | 78-35-3 | 362 | 298 | | | | Jecfa |

09.424 | nerylisobutyraat | 2345-24-6 | 73 | 299 | minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % nerol en 1-2 % geraniol | | | Jecfa |

09.425 | terpinyl-2-methylpropionaat | 7774-65-4 | 371 | 300 | | | | Jecfa |

09.426 | benzylisobutyraat | 103-28-6 | 844 | 301 | | | | EFSA |

09.427 | fenethylisobutyraat | 103-48-0 | 992 | 302 | | | | EFSA |

09.428 | 3-fenylpropyl-isobutyraat | 103-58-2 | 640 | 303 | | | | EFSA |

09.429 | p-tolylisobutyraat | 103-93-5 | 701 | 304 | | | | EFSA |

09.430 | piperonylisobutyraat | 5461-08-5 | 895 | 305 | | | | EFSA |

09.431 | geranylisobutyraat | 2345-26-8 | 72 | 306 | | | | Jecfa |

09.432 | methyl-4-methylvaleraat | 2412-80-8 | 216 | 322 | | | | Jecfa |

09.433 | ethyllactaat | 97-64-3 | 931 | 371 | | | | EFSA |

09.434 | butyllactaat | 138-22-7 | 932 | 372 | | | | EFSA |

09.435 | ethyl-4-oxovaleraat | 539-88-8 | 607 | 373 | | | | Jecfa |

09.436 | butyl-4-oxovaleraat | 2052-15-5 | 608 | 374 | | | | Jecfa |

09.439 | diëthylmalaat | 7554-12-3 | 620 | 382 | | | | Jecfa |

09.441 | butyl-ethyl-malonaat | 17373-84-1 | 615 | 384 | | | | Jecfa |

09.442 | ethylpyruvaat | 617-35-6 | 938 | 430 | | | | EFSA |

09.443 | isopentylpyruvaat | 7779-72-8 | 939 | 431 | | | | EFSA |

09.444 | diëthylsuccinaat | 123-25-1 | 617 | 438 | | | | Jecfa |

09.445 | dimethylsuccinaat | 106-65-0 | 616 | 439 | | | | Jecfa |

09.446 | diëthyltartraat | 87-91-2 | 622 | 440 | | | | Jecfa |

09.447 | ethylisovaleraat | 108-64-5 | 196 | 442 | | | | Jecfa |

09.448 | propylisovaleraat | 557-00-6 | 197 | 443 | | | | Jecfa |

09.449 | butylisovaleraat | 109-19-3 | 198 | 444 | | | | Jecfa |

09.450 | isopropylisovaleraat | 32665-23-9 | 310 | 445 | | | | Jecfa |

09.451 | octylisovaleraat | 7786-58-5 | 200 | 446 | | | | Jecfa |

09.452 | nonylisovaleraat | 7786-47-2 | 201 | 447 | | | | Jecfa |

09.453 | geranylisovaleraat | 109-20-6 | 75 | 448 | | | | Jecfa |

09.454 | linalylisovaleraat | 1118-27-0 | 363 | 449 | | | | Jecfa |

09.455 | menthylisovaleraat | 16409-46-4 | 432 | 450 | | | | Jecfa |

09.456 | DL-bornylisovaleraat | 76-50-6 | 1393 | 451 | | | | EFSA |

09.457 | DL-isobornylisovaleraat | 7779-73-9 | 1394 | 452 | | | | EFSA |

09.458 | benzylisovaleraat | 103-38-8 | 845 | 453 | | | | EFSA |

09.459 | cinnamylisovaleraat | 140-27-2 | 654 | 454 | | | | EFSA |

09.460 | citronellylisovaleraat | 68922-10-1 | | 455 | | | | WCMV/RvE |

09.461 | terpinylisovaleraat | 1142-85-4 | 372 | 456 | | | | Jecfa |

09.462 | methylisovaleraat | 556-24-1 | 195 | 457 | | | | Jecfa |

09.463 | 3-methylbutyl-3-methylbutyraat | 659-70-1 | 50 | 458 | | | | Jecfa |

09.464 | cyclohexylisovaleraat | 7774-44-9 | 1096 | 459 | | | | EFSA |

09.465 | rodinylisovaleraat | 7778-96-3 | 77 | 460 | | | | Jecfa |

09.466 | fenethylisovaleraat | 140-26-1 | 994 | 461 | | | | EFSA |

09.467 | 3-fenylpropyl-isovaleraat | 5452-07-3 | 641 | 462 | | | | EFSA |

09.468 | α-pentylcinnamyl-isovaleraat | 7493-80-3 | 678 | 463 | | | | EFSA |

09.469 | allyl-cyclohexaanvaleraat | 7493-68-7 | 15 | 474 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.470 | cinnamylisobutyraat | 103-59-3 | 653 | 496 | | | | EFSA |

09.471 | nerylisovaleraat | 3915-83-1 | 76 | 508 | | | | Jecfa |

09.472 | isobutylisovaleraat | 589-59-3 | 203 | 568 | | | | Jecfa |

09.473 | octylisobutyraat | 109-15-9 | 192 | 593 | | | | Jecfa |

09.474 | dibutylsebacaat | 109-43-3 | 625 | 622 | minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-4 % butylesters van C14-, C16- en C18-vetzuren | | | Jecfa |

09.475 | diëthylsebacaat | 110-40-7 | 624 | 623 | | | | Jecfa |

09.476 | ethyl-3-fenyl-3-oxopropionaat | 94-02-0 | 834 | 627 | minimaal 88 %; secundair bestanddeel 7-9 % ethylbenzoaat | | | EFSA |

09.478 | hexylisobutyraat | 2349-07-7 | 189 | 646 | | | | Jecfa |

09.480 | o-tolylisobutyraat | 36438-54-7 | 700 | 681 | | | | EFSA |

09.481 | diëthylcarbonaat | 105-58-8 | | 710 | | | | WCMV/RvE |

09.482 | allyl-cyclohexaanacetaat | 4728-82-9 | 12 | 2070 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.483 | methyl-2-methylbutyraat | 868-57-5 | 205 | 2085 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-7 % methylisovaleraat | | | Jecfa |

09.484 | 1,1-dimethyl-3-fenylpropyl-isobutyraat | 10031-71-7 | 1461 | 2086 | | | | EFSA |

09.485 | 2-fenylpropyl-isobutyraat | 65813-53-8 | 1470 | 2087 | | | | EFSA |

09.486 | 1-fenethylisobutyraat | 7775-39-5 | 804 | 2088 | | | | EFSA |

09.487 | 2-fenoxyethyl-isobutyraat | 103-60-6 | 1028 | 2089 | | | | EFSA |

09.488 | ethyl-cyclohexaanpropionaat | 10094-36-7 | 966 | 2095 | | | | EFSA |

09.489 | allylisovaleraat | 2835-39-4 | 7 | 2098 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.490 | diëthylmalonaat | 105-53-3 | 614 | 2106 | | | | Jecfa |

09.491 | butyl-O-butyryllactaat | 7492-70-8 | 935 | 2107 | | | | EFSA |

09.492 | allyl-cyclohexaanhexanoaat | 7493-66-5 | 16 | 2180 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.493 | allyl-2-methylcrotonaat | 7493-71-2 | 10 | 2183 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.494 | benzyl-2-methylcrotonaat | 37526-88-8 | 846 | 2184 | | | | EFSA |

09.495 | ethyl-2-methylcrotonaat | 5837-78-5 | 1824 | 2185 | | | | EFSA |

09.496 | fenethyl-2-methylcrotonaat | 55719-85-2 | 997 | 2186 | | | | EFSA |

09.498 | allyl-cyclohexaanpropionaat | 2705-87-5 | 13 | 2223 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.499 | pentylisovaleraat | 25415-62-7 | | 2224 | | | | EFSA |

09.501 | ethyl-2-acetyl-3-fenylpropionaat | 620-79-1 | 835 | 2241 | | | | EFSA |

09.502 | ethyl-butyryllactaat | 71662-27-6 | | 2242 | | | | EFSA |

09.505 | hex-3-enylisovaleraat | 10032-11-8 | 202 | 2344 | | | | Jecfa |

09.506 | hex-3-enyl-2-methylbutyraat | 10094-41-4 | 211 | 2345 | | | | Jecfa |

09.507 | hexyl-2-methylbutyraat | 10032-15-2 | 208 | 4132 | | | | Jecfa |

09.508 | benzyl-2,3-dimethylcrotonaat | 7492-69-5 | 847 | 11868 | | | | EFSA |

09.509 | 1-methyl-1-fenethyl-isobutyraat | 7774-60-9 | 1657 | 11828 | | | | EFSA |

09.510 | ethylaconitaat | 1321-30-8 | 628 | 11845 | | | | Jecfa |

09.511 | tributyl-acetylcitraat | 77-90-7 | 630 | | | | | Jecfa |

09.512 | triëthylcitraat | 77-93-0 | 629 | 11762 | | | | Jecfa |

09.513 | isopropyl-2-methylcrotonaat | 1733-25-1 | 312 | 10733 | | | | Jecfa |

09.514 | ethyl-2,4-dioxohexanoaat | 13246-52-1 | 603 | 11903 | | | | Jecfa |

09.515 | geranyl-2-ethylbutyraat | 73019-14-4 | 78 | 11667 | | | | Jecfa |

09.516 | 2-methylbutyl-2-methylbutyraat | 2445-78-5 | 212 | 10773 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-7 % 2-methylbutyl-3-methylbutyraat | | | Jecfa |

09.517 | methylcitronellaat | 2270-60-2 | 354 | 10781 | | | | Jecfa |

09.518 | 4-methylfenyl-isovaleraat | 55066-56-3 | 702 | 10545 | | | | EFSA |

09.519 | butyl-2-methylbutyraat | 15706-73-7 | 207 | 10534 | | | | Jecfa |

09.520 | methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetaat | 24851-98-7 | | 10785 | | | | EFSA |

09.521 | methyl-3-oxo-2-pent-2-enyl-1-cyclopentylacetaat | 39924-52-2 | 1400 | 10821 | mengsel van isomeren: trans,trans-isomeer: 2-8 % trans,cis-isomeer: 84-92 % cis,cis-isomeer: 3-8 %. Som van de drie voornaamste pieken: 98-100 % | | | EFSA |

09.522 | ethyl-3-hydroxybutyraat | 5405-41-4 | 594 | 10596 | | | | Jecfa |

09.523 | dodecylisobutyraat | 6624-71-1 | 193 | 10563 | | | | Jecfa |

09.524 | ethyl-2-methylpent-3-enoaat | 1617-23-8 | 350 | 10612 | | | | Jecfa |

09.525 | maltylisobutyraat | 65416-14-0 | 1482 | 10739 | | | 2 | EFSA |

09.526 | ethyl-2-methylvaleraat | 39255-32-8 | 214 | 10616 | | | | Jecfa |

09.527 | ethyl-2-methylpent-4-enoaat | 53399-81-8 | 351 | 10613 | | | | Jecfa |

09.528 | trans-3-heptenylisobutyraat | | 191 | 10663 | | | | Jecfa |

09.529 | hexylisovaleraat | 10032-13-0 | 199 | 10692 | | | | Jecfa |

09.530 | isopentyl-2-methylbutyraat | 27625-35-0 | 51 | 10721 | | | | Jecfa |

09.531 | 2-methylbutyl-isovaleraat | 2445-77-4 | 204 | 10772 | | | | Jecfa |

09.532 | methyl-3-hydroxyhexanoaat | 21188-58-9 | 600 | 10812 | | | | Jecfa |

09.533 | ethylbrassylaat | 105-95-3 | 626 | 10571 | | | | Jecfa |

09.534 | ethyl-cyclohexaancarboxylaat | 3289-28-9 | 963 | 11916 | | | | EFSA |

09.535 | ethyl-3-hydroxyhexanoaat | 2305-25-1 | 601 | 11764 | | | | Jecfa |

09.536 | methyl-cyclohexaancarboxylaat | 4630-82-4 | 962 | 11920 | | | | EFSA |

09.537 | octyl-2-methylbutyraat | 29811-50-5 | 209 | 10866 | | | | Jecfa |

09.538 | fenethyl-2-methylbutyraat | 24817-51-4 | 993 | 10883 | | | | EFSA |

09.539 | oct-3-yl-2-methylcrotonaat | 94133-92-3 | 448 | | | | | Jecfa |

09.540 | ethyl-2-methylpenta-3,4-diënoaat | 60523-21-9 | 353 | | | | | EFSA |

09.541 | ethyl-3-methylvaleraat | 5870-68-8 | 215 | | | | | Jecfa |

09.542 | ethyl-3-oxohexanoaat | 3249-68-1 | 602 | | | | | Jecfa |

09.543 | glyceryl-5-hydroxydecanoaat | 26446-31-1 | 923 | 10648 | mengsel van 9-11 % glycerol, 24-30 % δ-decalactone, 25-34 % monoglyceride, 13-21 % diglyceride en 6-11 % triglyceride | | | EFSA |

09.544 | glyceryl-5-hydroxydodecanoaat | 26446-32-2 | 924 | 10649 | mengsel van 5-8 % glycerol, 37-47 % δ-dodecalactone, 16-28 % monoglyceride, 11-19 % diglyceride en 3-7 % triglyceride | | | EFSA |

09.545 | hex-(3Z)-enyllactaat | 61931-81-5 | 934 | 10681 | | | | EFSA |

09.546 | hexyl-2-methylpent-(3 en 4)-enoaat | 58625-95-9 | 352 | | | | | Jecfa |

09.547 | isopropyl-2-methylbutyraat | 66576-71-4 | 210 | | | | | Jecfa |

09.548 | methyl-2-hydroxy-4-methylvaleraat | 40348-72-9 | 590 | | | | | Jecfa |

09.549 | methyl-2-methylvaleraat | 2177-77-7 | 213 | | | | | Jecfa |

09.550 | methyl-2-oxo-3-methylvaleraat | 3682-42-6 | 591 | | | | | Jecfa |

09.551 | 1-menthyllactaat | 59259-38-0 | 433 | | | | | Jecfa |

09.552 | 3-oxodecaanzuurglyceride | 91052-69-6 | 914 | 10650 | | | | EFSA |

09.553 | 3-oxododecaanzuurglyceride | 91052-70-9 | 915 | 10651 | | | | EFSA |

09.554 | 3-oxohexadecaanzuurglyceride | 91052-71-0 | 917 | 10652 | | | | EFSA |

09.555 | 3-oxohexaanzuurglyceride | 91052-72-1 | 910 | 10653 | | | | EFSA |

09.556 | 3-oxoöctaanzuurglyceride | 91052-68-5 | 911 | 10654 | | | | EFSA |

09.557 | 3-oxotetradecaanzuurglyceride | 91052-73-2 | 916 | 10655 | | | | EFSA |

09.558 | dimethylmalonaat | 108-59-8 | | 11754 | | | | EFSA |

09.559 | hex-3(cis)-enyl-2-methylcrotonaat | 67883-79-8 | 1277 | | | | | EFSA |

09.560 | hex-3(cis)-enylanisaat | 121432-33-5 | | | | | | EFSA |

09.561 | hex-3(cis)-enylantranilaat | 65405-76-7 | 1538 | 10676 | | | | EFSA |

09.562 | trans-3-hexenylformiaat | 56922-80-6 | | | | | 1 | EFSA |

09.563 | hex-3(cis)-enylisobutyraat | 41519-23-7 | 1275 | 11783 | | | | EFSA |

09.564 | hex-3(cis)-enylpropionaat | 33467-74-2 | 1274 | 10683 | | | | EFSA |

09.565 | (3Z)-hexenyl-2-oxopropionaat | 68133-76-6 | 1846 | 10684 | | | | EFSA |

09.566 | (3Z)-hexenyl-(E)-but-2-enoaat | 65405-80-3 | 1276 | | | | | EFSA |

09.567 | hex-(3Z)-enyldecanoaat | 85554-69-4 | | | | | | EFSA |

09.568 | (3Z)-hexenyl-(E)-hexenoaat | 53398-87-1 | 1279 | | minimaal 86 %; secundaire bestanddelen 6-7 % 3-hexenyl-3-hexenoaat en 4-5 % 1-hexenyl-2-hexenoaat | | | EFSA |

09.569 | hex-(3Z)-enyloctanoaat | 61444-41-5 | | | | | | EFSA |

09.570 | (Z)-hex-3-enylsalicylaat | 65405-77-8 | | 10685 | | | | EFSA |

09.571 | (3Z)-hexenylvaleraat | 35852-46-1 | 1278 | 10686 | | | | EFSA |

09.572 | hex-(4Z)-enylacetaat | 42125-17-7 | | | | | | EFSA |

09.573 | hexa-2,4-diënylacetaat | 1516-17-2 | 1780 | 10675 | | | 2 | EFSA |

09.574 | hexadecaan-1-ylacetaat | 629-70-9 | | | | | | EFSA |

09.575 | (3Z)-hexenylheptanoaat | 61444-39-1 | | | | | | EFSA |

09.578 | hexylcrotonaat | 1617-25-0 | | 10688 | | | | EFSA |

09.579 | hexyldodecanoaat | 34316-64-8 | | | | | | EFSA |

09.580 | hexyllactaat | 20279-51-0 | | | | | | EFSA |

09.581 | hexylsalicylaat | 6259-76-3 | | 10695 | | | | EFSA |

09.582 | hexyltetradecanoaat | 42231-99-2 | | | | | | EFSA |

09.583 | hexylvaleraat | 1117-59-5 | | 10696 | | | | EFSA |

09.584 | isobornylisobutyraat | 85586-67-0 | 1863 | | | | | EFSA |

09.585 | isobutyl-2-methylbutyraat | 2445-67-2 | | 10710 | | | | EFSA |

09.586 | isobutyl-2-methylprop-2-enoaat | 97-86-9 | | | | | | EFSA |

09.587 | isobutyldecanoaat | 30673-38-2 | | 10707 | | | | EFSA |

09.588 | isobutyldodecanoaat | 37811-72-6 | | 10708 | | | | EFSA |

09.589 | isobutylhexadecanoaat | 110-34-9 | | 10715 | | | | EFSA |

09.590 | isobutyllactaat | 585-24-0 | | 10709 | | | | EFSA |

09.592 | isobutyloctadecanoaat | 646-13-9 | | | | | | EFSA |

09.593 | isobutyloctanoaat | 5461-06-3 | | 10714 | | | | EFSA |

09.594 | isobutyltetradecanoaat | 25263-97-2 | | 10712 | | | | EFSA |

09.596 | (Z)-but-2-enoaat | 10482-55-0 | | | | | | EFSA |

09.598 | isopentyldecanoaat | 2306-91-4 | | | | | | EFSA |

09.599 | isopentylheptanoaat | 109-25-1 | | 10719 | | | | EFSA |

09.600 | isopentylhexadecanoaat | 81974-61-0 | | 10723 | | | | EFSA |

09.601 | isopentyllactaat | 19329-89-6 | | 10720 | | | | EFSA |

09.602 | isopentyltetradecanoaat | 62488-24-8 | | 10722 | | | | EFSA |

09.603 | isopropylcrotonaat | 6284-46-4 | | 10729 | | | | EFSA |

09.604 | isopropyldecanoaat | 2311-59-3 | | 10730 | | | | EFSA |

09.605 | isopropyldodecanoaat | 10233-13-3 | | | | | | EFSA |

09.606 | isopropylhexadecanoaat | 142-91-6 | | 10732 | | | | EFSA |

09.608 | isopropyloctanoaat | 5458-59-3 | | 10731 | | | | EFSA |

09.609 | isopropylvaleraat | 18362-97-5 | | | | | | EFSA |

09.611 | 4-isopropylbenzylacetaat | 59230-57-8 | | | | | | EFSA |

09.612 | lavandulylacetaat | 25905-14-0 | | | | | | EFSA |

09.614 | linalylvaleraat | 10471-96-2 | | 10738 | | | | EFSA |

09.615 | p-menth-1-een-9-ylacetaat | 28839-13-6 | 972 | 10748 | | | | EFSA |

09.616 | monomenth-3-ylsuccinaat | 77341-67-4 | 447 | | | | | Jecfa |

09.617 | p-menthaan-8-ylacetaat | 58985-18-5 | | | | | | EFSA |

09.618 | menthylformiaat | 2230-90-2 | | 10751 | | | | EFSA |

09.619 | (1R,2S,5R)-menthylhexanoaat | 6070-16-2 | | | | | | EFSA |

09.620 | menthyl-fenylacetaat | 1154-92-3 | | | | | | EFSA |

09.621 | (1R,2S,5R)-menthylsalicylaat | 89-46-3 | | | | | | EFSA |

09.623 | methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoaat | 4707-47-5 | | | | | | EFSA |

09.624 | methyl-2-methylcrotonaat | 6622-76-0 | | | | | | EFSA |

09.625 | methyl-2-methylpent-3(E)-enoaat | 33603-30-4 | | | | | | EFSA |

09.626 | methyl-2-oxopropionaat | 600-22-6 | | 10848 | | | | EFSA |

09.629 | methyl-3-acetoxyhexanoaat | 21188-60-3 | | 10755 | | | | EFSA |

09.631 | methyl-4-methylbenzoaat | 99-75-2 | | | | | | EFSA |

09.632 | methyl-5-acetoxyhexanoaat | 35234-22-1 | 1719 | 10756 | | | | EFSA |

09.633 | methyl-5-hydroxydecanoaat | 101853-47-8 | | | | | | EFSA |

09.634 | methylacetoacetaat | 105-45-3 | | | | | | EFSA |

09.636 | methylcrotonaat | 623-43-8 | | | | | | EFSA |

09.637 | methyldec-2-enoaat | 2482-39-5 | | 11799 | | | | EFSA |

09.638 | methyldec-(4Z)-enoaat | 7367-83-1 | | 10784 | | | | EFSA |

09.639 | methyl-(E,Z)-deca-2,4-diënoaat | 4493-42-9 | 1191 | | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-5 % (E,E)-methyldeca-2,4-diënoaat | | | EFSA |

09.640 | methyldeca-4,8-diënoaat | 1191-03-3 | | 10782 | | | | EFSA |

09.641 | methyldodec-(2E)-enoaat | 6208-91-9 | | 10792 | | | | EFSA |

09.642 | methylformiaat | 107-31-3 | | 10795 | | | | EFSA |

09.643 | methylgeranaat | 1189-09-9 | | 10797 | | | | EFSA |

09.644 | (S)-methyllactaat | 27871-49-4 | | | | | | EFSA |

09.645 | mengsel van methyllinoleaat en methyllinolenaat | | 346 | 713, 714 | 44-46 % methyllinolenaat, 18-20 % methyllinoleaat, 22-25 % methylstearaat en methyloleaat, 7-8 % methylpalmitaat | | | WCMV/RvE/Jecfa |

09.647 | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 1834 | | | | | EFSA |

09.648 | methyl-N,N-dimethylantranilaat | 10072-05-6 | 1551 | | | | | EFSA |

09.649 | methyl-N-acetylantranilaat | 2719-08-6 | 1550 | | | | | EFSA |

09.650 | methyl-N-formylantranilaat | 41270-80-8 | 1549 | | | | | EFSA |

09.651 | methyloctadecanoaat | 112-61-8 | | 10849 | | | | EFSA |

09.652 | methyloleaat | 112-62-9 | | 10836 | | | | EFSA |

09.655 | 3-methylbut-3-enyl-acetaat | 5205-07-2 | 1269 | | | | | EFSA |

09.656 | 3-methylbut-3-enyl-benzoaat | 5205-12-9 | | | | | | EFSA |

09.657 | 1-methylbutyl-acetaat | 626-38-0 | 1146 | 10761 | | | | EFSA |

09.658 | 1-methylbutyl-butyraat | 60415-61-4 | 1142 | 10763 | | | | EFSA |

09.659 | 2-methylbutyl-butyraat | 51115-64-1 | | | | | | EFSA |

09.660 | 2-methylbutyl-decanoaat | 68067-33-4 | | 10765 | | | | EFSA |

09.661 | 2-methylbutyl-formiaat | 35073-27-9 | | | | | | EFSA |

09.662 | 2-methylbutyl-hexanoaat | 2601-13-0 | | 10768 | | | | EFSA |

09.663 | 2-methylbutyl-isobutyraat | 2445-69-4 | | 10770 | | | | EFSA |

09.664 | 2-methylbutyl-octanoaat | 67121-39-5 | | 10776 | | | | EFSA |

09.665 | 2-methylbutyl-propionaat | 2438-20-2 | | 10778 | | | | EFSA |

09.666 | 2-methylbutyl-tetradecanoaat | 93805-23-3 | | 10774 | | | | EFSA |

09.670 | myrtanylacetaat | 29021-36-1 | | | | | | EFSA |

09.671 | (3S,6Z)-nerolidylacetaat | 56001-43-5 | | 10862 | | | | EFSA |

09.672 | non-(3Z)-enylacetaat | 13049-88-2 | | | | | | EFSA |

09.673 | non-(6Z)-enylacetaat | 76238-22-7 | | | | | | EFSA |

09.674 | (E,Z)-3,6-nonadieen-1-ylacetaat | 211323-05-6 | 1285 | | | | | EFSA |

09.676 | sec-octylacetaat | 2051-50-5 | | 10799 | | | | EFSA |

09.677 | octylhexanoaat | 4887-30-3 | | 10865 | | | | EFSA |

09.678 | pent-2-enylhexanoaat | 74298-89-8 | 1795 | | | | 2 | EFSA |

09.679 | pentyl-2-methylbutyraat | 68039-26-9 | | 10875 | | | | EFSA |

09.680 | pentyl-2-methylisocrotonaat | 7785-63-9 | | | | | | EFSA |

09.681 | pentyldodecanoaat | 5350-03-8 | | | | | | EFSA |

09.682 | pentylhexadecanoaat | 31148-31-9 | | | | | | EFSA |

09.683 | pentyllactaat | 6382-06-5 | | | | | | EFSA |

09.684 | (E)-2-fenylethyl-2-butenoaat | 68141-20-8 | | 10880 | | | | EFSA |

09.685 | 2-fenethyldecanoaat | 61810-55-7 | | 10881 | | | | EFSA |

09.686 | fenethyllactaat | 155449-46-0 | | | | | | EFSA |

09.687 | 2-fenoxyethyl-butyraat | 23511-70-8 | | | | | | EFSA |

09.688 | fenylacetaat | 122-79-2 | 734 | 10878 | | | | EFSA |

09.689 | fenylsalicylaat | 118-55-8 | 736 | 11814 | | | | EFSA |

09.690 | 3-fenylpropyl-butyraat | 7402-29-1 | | | | | | EFSA |

09.691 | fytylacetaat | 10236-16-5 | 1833 | | | | | EFSA |

09.692 | prenylacetaat | 1191-16-8 | 1827 | 11796 | | | | EFSA |

09.693 | prenylbenzoaat | 5205-11-8 | | | | | | EFSA |

09.694 | prenylformiaat | 68480-28-4 | 1826 | | | | | EFSA |

09.695 | prenylisobutyraat | 76649-23-5 | 1828 | | | | | EFSA |

09.696 | prenylsalicylaat | 68555-58-8 | | | | | | EFSA |

09.698 | propyl-2-methylbutyraat | 37064-20-3 | | 10891 | | | | EFSA |

09.699 | propylcrotonaat | 10352-87-1 | | | | | | EFSA |

09.700 | propyldecanoaat | 30673-60-0 | | | | | | EFSA |

09.701 | allyl-fenoxyacetaat | 7493-74-5 | 18 | 228 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.702 | propyl-fenylacetaat | 4606-15-9 | 1010 | 229 | | | | EFSA |

09.703 | octyl-fenylacetaat | 122-45-2 | 1017 | 230 | | | | EFSA |

09.704 | (2E)-geranyl-fenylacetaat | 102-22-7 | 1020 | 231 | | | | EFSA |

09.705 | benzyl-fenylacetaat | 102-16-9 | 849 | 232 | | | | EFSA |

09.706 | anisyl-fenylacetaat | 102-17-0 | 876 | 233 | | | | EFSA |

09.707 | fenethyl-fenylacetaat | 102-20-5 | 999 | 234 | | | | EFSA |

09.708 | cinnamyl-fenylacetaat | 7492-65-1 | 655 | 235 | | | | EFSA |

09.709 | p-tolyl-fenylacetaat | 101-94-0 | 705 | 236 | | | | EFSA |

09.710 | isoeugenyl-fenylacetaat | 120-24-1 | 1263 | 237 | | | | EFSA |

09.711 | guajacyl-fenylacetaat | 4112-89-4 | 719 | 238 | | | | EFSA |

09.712 | santalyl-fenylacetaat | 1323-75-7 | 1022 | 239 | | | 2 | EFSA |

09.713 | methyl-4-methoxybenzoaat | 121-98-2 | 884 | 248 | | | | EFSA |

09.714 | ethyl-4-methoxybenzoaat | 94-30-4 | 885 | 249 | | | | EFSA |

09.715 | methylantranilaat | 134-20-3 | 1534 | 250 | | | | EFSA |

09.716 | ethylantranilaat | 87-25-2 | 1535 | 251 | | | | EFSA |

09.717 | butylantranilaat | 7756-96-9 | 1536 | 252 | | | | EFSA |

09.718 | isobutylantranilaat | 7779-77-3 | 1537 | 253 | | | | EFSA |

09.719 | allylantranilaat | 7493-63-2 | 20 | 254 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.721 | linalylantranilaat | 7149-26-0 | 1540 | 256 | | | | EFSA |

09.722 | cyclohexylantranilaat | 7779-16-0 | 1541 | 257 | | | | EFSA |

09.723 | fenethylantranilaat | 133-18-6 | 1543 | 258 | | | | EFSA |

09.724 | α-terpinylantranilaat | 14481-52-8 | 1542 | 259 | | | | EFSA |

09.725 | methylbenzoaat | 93-58-3 | 851 | 260 | | | | EFSA |

09.726 | ethylbenzoaat | 93-89-0 | 852 | 261 | | | | EFSA |

09.727 | benzylbenzoaat | 120-51-4 | 24 | 262 | | | | EFSA |

09.728 | ethyl-4-fenylbutyraat | 10031-93-3 | 1458 | 307 | | | | EFSA |

09.729 | methyl-4-fenylbutyraat | 2046-17-5 | 1464 | 308 | | | | EFSA |

09.730 | ethylcinnamaat | 103-36-6 | 659 | 323 | | | | EFSA |

09.731 | propylcinnamaat | 7778-83-8 | 660 | 324 | | | | EFSA |

09.732 | isopropylcinnamaat | 7780-06-5 | 661 | 325 | | | | EFSA |

09.733 | butylcinnamaat | 538-65-8 | 663 | 326 | | | | EFSA |

09.734 | isobutylcinnamaat | 122-67-8 | 664 | 327 | | | | EFSA |

09.735 | pentylcinnamaat (mengsel van isomeren) | 3487-99-8 | | 328 | | | | EFSA |

09.736 | linalylcinnamaat | 78-37-5 | 668 | 329 | | | | EFSA |

09.737 | (S)-terpinylcinnamaat | 10024-56-3 | 669 | 330 | | | | EFSA |

09.738 | benzylcinnamaat | 103-41-3 | 670 | 331 | | | | EFSA |

09.739 | cinnamylcinnamaat | 122-69-0 | 673 | 332 | | | | EFSA |

09.740 | methylcinnamaat | 103-26-4 | 658 | 333 | | | | EFSA |

09.741 | allylcinnamaat | 1866-31-5 | 19 | 334 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.742 | isopentylcinnamaat | 7779-65-9 | 665 | 335 | | | | EFSA |

09.743 | fenethylcinnamaat | 103-53-7 | 671 | 336 | | | | EFSA |

09.744 | cyclohexylcinnamaat | 7779-17-1 | 667 | 337 | | | | EFSA |

09.745 | 3-fenylpropyl-cinnamaat | 122-68-9 | 672 | 338 | | | | EFSA |

09.746 | methyl-3-fenylpropionaat | 103-25-3 | 643 | 427 | | | | EFSA |

09.747 | ethyl-3-fenylpropionaat | 2021-28-5 | 644 | 429 | | | | EFSA |

09.748 | ethylsalicylaat | 118-61-6 | 900 | 432 | | | | EFSA |

09.749 | methylsalicylaat | 119-36-8 | 899 | 433 | | | | EFSA |

09.750 | isobutylsalicylaat | 87-19-4 | 902 | 434 | | | | EFSA |

09.751 | isopentylsalicylaat | 87-20-7 | 903 | 435 | | | | EFSA |

09.752 | benzylsalicylaat | 118-58-1 | 904 | 436 | | | | EFSA |

09.753 | fenethylsalicylaat | 87-22-9 | 905 | 437 | | | | EFSA |

09.755 | isopentylbenzoaat | 94-46-2 | 857 | 562 | 65-68 % 3-methylbutylbenzoaat, 30-35 % 2-methylbutylbenzoaat, 1-5 % n-pentylbenzoaat | | | EFSA |

09.756 | isobornyl-fenylacetaat | 94022-06-7 | | 566 | | | | EFSA |

09.757 | isobutylbenzoaat | 120-50-3 | 856 | 567 | | | | EFSA |

09.758 | methyl-p-tert-butylfenylacetaat | 3549-23-3 | 1025 | 577 | | | | EFSA |

09.761 | pentyl-fenylacetaat | 5137-52-0 | | 612 | | | | EFSA |

09.762 | pentylsalicylaat | 2050-08-0 | | 613 | | | | EFSA |

09.763 | butylsalicylaat | 2052-14-4 | 901 | 614 | | | | EFSA |

09.764 | ethyl-N-ethylantranilaat | 38446-21-8 | 1547 | 629 | | | | EFSA |

09.765 | ethyl-N-methylantranilaat | 35472-56-1 | 1546 | 632 | | | | EFSA |

09.766 | eugenylbenzoaat | 531-26-0 | 1533 | 636 | | | | EFSA |

09.767 | geranylbenzoaat | 94-48-4 | 860 | 639 | | | | EFSA |

09.768 | hexylbenzoaat | 6789-88-4 | 854 | 645 | | | | EFSA |

09.769 | isobutyl-N-methylantranilaat | 65505-24-0 | 1548 | 649 | | | | EFSA |

09.770 | isopropylbenzoaat | 939-48-0 | 855 | 652 | | | | EFSA |

09.771 | linalylbenzoaat | 126-64-7 | 859 | 654 | | | | EFSA |

09.772 | linalyl-fenylacetaat | 7143-69-3 | 1019 | 655 | | | | EFSA |

09.774 | fenethylbenzoaat | 94-47-3 | | 667 | | | | EFSA |

09.776 | propylbenzoaat | 2315-68-6 | 853 | 677 | | | | EFSA |

09.779 | butylbenzoaat | 136-60-7 | | 740 | | | | EFSA |

09.780 | cinnamylbenzoaat | 5320-75-2 | 760 | 743 | | | | EFSA |

09.781 | methyl-N-methylantranilaat | 85-91-6 | 1545 | 756 | | | | EFSA |

09.782 | heptylcinnamaat | 10032-08-3 | 666 | 2104 | | | | EFSA |

09.783 | methyl-fenylacetaat | 101-41-7 | 1008 | 2155 | | | | EFSA |

09.784 | ethyl-fenylacetaat | 101-97-3 | 1009 | 2156 | | | | EFSA |

09.785 | citronellyl-fenylacetaat | 139-70-8 | 1021 | 2157 | | | | EFSA |

09.786 | isopropyl-fenylacetaat | 4861-85-2 | 1011 | 2158 | | | | EFSA |

09.787 | butyl-fenylacetaat | 122-43-0 | 1012 | 2159 | | | | EFSA |

09.788 | isobutyl-fenylacetaat | 102-13-6 | 1013 | 2160 | | | | EFSA |

09.789 | 3-methylbutyl-fenylacetaat | 102-19-2 | 1014 | 2161 | 62-64 % n-amyl-, 33-36 % isoamyl- | | | EFSA |

09.790 | allyl-fenylacetaat | 1797-74-6 | 17 | 2162 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.791 | (3S)-rodinyl-fenylacetaat | 10486-14-3 | 1018 | 2163 | | | | EFSA |

09.796 | methyl-2-methoxybenzoaat | 606-45-1 | 880 | 2192 | | | | EFSA |

09.797 | ethyl-(p-tolyloxy)acetaat | 67028-40-4 | 1027 | 2243 | | | | EFSA |

09.798 | ethylvanillaat | 617-05-0 | | 2302 | | | | EFSA |

09.799 | methylvanillaat | 3943-74-6 | | 2305 | | | | EFSA |

09.801 | 2-naftylantranilaat | 63449-68-3 | 1544 | 11862 | | | | EFSA |

09.802 | ethyl-2-ethyl-3-fenylpropionaat | 2983-36-0 | 1475 | 10587 | | | | EFSA |

09.803 | propyleenglycoldibenzoaat | 19224-26-1 | 862 | 10890 | | | | EFSA |

09.804 | hexyl-fenylacetaat | 5421-17-0 | 1015 | 10694 | | | | EFSA |

09.805 | hex-3-enyl-fenylacetaat | 42436-07-7 | 1016 | 10682 | | | | EFSA |

09.806 | (Z)-hex-3-enylbenzoaat | 25152-85-6 | 858 | 11778 | 93-97 % cis-hexenylbenzoaat, 1-2 % trans-hex-3-enylbenzoaat | | | EFSA |

09.807 | o-tolylsalicylaat | 617-01-6 | 907 | | | | | EFSA |

09.808 | guajylacetaat | 134-28-1 | | 10659 | | | | EFSA |

09.809 | p-mentha-1,8(10)-dieen-9-ylacetaat | 15111-97-4 | | 10743 | | | 2 | EFSA |

09.811 | vanilline-isobutyraat | 20665-85-4 | 891 | | | | | EFSA |

09.812 | glyceryltribenzoaat | 614-33-5 | 861 | 10656 | | | | EFSA |

09.813 | propyldodecanoaat | 3681-78-5 | | | | | | EFSA |

09.814 | propylhexadecanoaat | 2239-78-3 | | 10893 | | | | EFSA |

09.815 | propyllactaat | 616-09-1 | | | | | | EFSA |

09.816 | propyloctanoaat | 624-13-5 | | 10892 | | | | EFSA |

09.818 | 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-triënylacetaat | 29548-30-9 | 1831 | | | | | EFSA |

09.819 | 3,5,5-trimethylhexylacetaat | 58430-94-7 | | | | | | EFSA |

09.820 | undecylacetaat | 1731-81-3 | | 10906 | | | | EFSA |

09.821 | vetiverylacetaat | 117-98-6 | 1867 | 11887 | | | 2 | EFSA |

09.822 | isopropenylacetaat | 108-22-5 | 1835 | | | | | EFSA |

09.824 | ethyl-2-acetylbutyraat | 607-97-6 | | | | | | EFSA |

09.825 | pentylbenzoaat | 2049-96-9 | | 2307 | | | | EFSA |

09.829 | ethyl-cyclohexylacetaat | 5452-75-5 | | 218 | | | | EFSA |

09.830 | terpineol, acetaat | 8007-35-0 | 368 | 205 | | | | Jecfa |

09.831 | ethyl-3,7-dimethyl-2,6-octadiënoaat | 13058-12-3 | | | | | | EFSA |

09.832 | ethyl-3-acetohexanoaat | 21188-61-4 | | 10566 | | | | EFSA |

09.833 | isopropyl-4-oxopentanoaat | 21884-26-4 | | | | | | EFSA |

09.835 | benzyldecanoaat | 42175-41-7 | | | | | | EFSA |

09.836 | 3-fenylpropyl-benzoaat | 60045-26-3 | | | | | | EFSA |

09.837 | 3-fenylpropyl-3-fenylpropionaat | 60045-27-4 | | | | | | EFSA |

09.838 | (3Z)-hexenyl-methyl-carbonaat | 67633-96-9 | | | | | | EFSA |

09.839 | decyl-3-methylbutyraat | 72928-48-4 | | | | | | EFSA |

09.840 | propyl-2,4-decadiënoaat | 84788-08-9 | 1194 | 10889 | | | | EFSA |

09.841 | 2-hexenyloctanoaat | 85554-72-9 | 1796 | | | | 2 | EFSA |

09.842 | 1-menthol-ethyleenglycol-carbonaat | 156324-78-6 | 443 | | | | | Jecfa |

09.843 | menthol-(1 en 2)-propyleenglycol-carbonaat | 30304-82-6 | | | | | 1 | EFSA |

09.846 | 3-hexenylformiaat | 2315-09-5 | 1272 | 2153 | | | | EFSA |

09.848 | (-)-bornylacetaat | 5655-61-8 | 1864 | | | | | EFSA |

09.850 | ethyl-trans-2-hexenoaat | 27829-72-7 | 1808 | 631 | | | | EFSA |

09.852 | 2-methylbutyl-2-hydroxybenzoaat | 51115-63-0 | | | | | | EFSA |

09.854 | cis-3-hexenyl-2-methylbutanoaat | 53398-85-9 | | | | | 1 | EFSA |

09.855 | (3E)-hexenylhexanoaat | 56922-82-8 | | | | | | EFSA |

09.858 | fenylmethyl-2-methyl-2-butenoaat | 67674-41-3 | | | | | 1 | EFSA |

09.862 | ethyl-3-acetoxyoctanoaat | 85554-66-1 | | | | | | EFSA |

09.865 | hexyl-(9Z)-octadecenoaat | 20290-84-0 | | | | | | EFSA |

09.866 | allylvaleraat | 6321-45-5 | | | | | 2 | EFSA |

09.870 | carvyl-3-methylbutyraat | 94386-39-7 | | | | | | EFSA |

09.871 | citronellyldecanoaat | 72934-06-6 | | | | | | EFSA |

09.872 | citronellyldodecanoaat | 72934-07-7 | | | | | | EFSA |

09.874 | bis(2-methylbutyl)malaat | 253596-99-5 | | | | | | EFSA |

09.878 | eugenylisovaleraat | 61114-24-7 | 1532 | | | | | EFSA |

09.880 | hept-4-enyl-2-butyraat | 233666-01-8 | | | | | | EFSA |

09.884 | hex-3-enyl-2-ethylbutyraat | 233666-04-1 | | | | | | EFSA |

09.885 | hex-3-enylhexadecanoaat | 233666-03-0 | | | | | | EFSA |

09.888 | isobornyl-2-methylbutyraat | 94200-10-9 | 1869 | | | | | EFSA |

09.893 | 2-isopropyl-5-methylfenyl-formiaat | 406700-80-9 | | | | | | EFSA |

09.894 | 2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenyl-3-methylbutyraat | 61114-23-6 | | | | | | EFSA |

09.895 | 4-methoxybenzyl-2-methylpropionaat | 71172-26-4 | | | | | | EFSA |

09.897 | 3-methylbut-3-een-1-ylbutyraat | 54702-13-5 | | | | | | EFSA |

09.898 | 3-methylbut-3-een-1-ylhexanoaat | 53655-22-4 | | | | | | EFSA |

09.899 | myrtenyl-2-methylbutyraat | 138530-44-6 | | | | | 2 | EFSA |

09.900 | myrtenyl-3-methylbutyraat | 33900-84-4 | | | | | 2 | EFSA |

09.916 | ethyl-3-hydroxyoctanoaat | 7367-90-0 | | 10603 | | | | EFSA |

09.917 | 4-pentenylacetaat | 1576-85-8 | 1270 | | | | | EFSA |

09.918 | cis-4-decenylacetaat | 67452-27-1 | 1288 | | | | | EFSA |

09.919 | ethyl-3-acetoxy-2-methylbutyraat | 139564-43-5 | 1718 | | | | | EFSA |

09.921 | ethyl-5-hexenoaat | 54653-25-7 | 1273 | | | | | EFSA |

09.922 | (4Z)-ethylheptenoaat | 39924-27-1 | 1281 | | | | | EFSA |

09.923 | hept-2-ylbutyraat | 39026-94-3 | 1144 | | | | | EFSA |

09.924 | 3-heptylacetaat (mengsel van R- en S-) | 5921-83-5 | 1143 | | | | | EFSA |

09.925 | nonaan-3-ylacetaat | 60826-15-5 | 1145 | | | | | EFSA |

09.926 | octaan-3-ylformiaat | 84434-65-1 | | | | | | EFSA |

09.927 | rodinylbutyraat | 141-15-1 | 68 | | minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-13 % rodinol | | | Jecfa |

09.928 | (3E)-hexenylacetaat | 3681-82-1 | | | | | | EFSA |

09.929 | L-monomenthylglutaraat | 220621-22-7 | | | | | | EFSA |

09.930 | cyclohexyl, 2-methyleen-5-(1-methylethenyl)-, acetaat | 71660-03-2 | 1098 | | | | | EFSA |

09.931 | 2,6-dimethyl-2,5,7-octatrieen-1-ylacetaat | 999999-91-4 | 1226 | | | | 2 | EFSA |

09.932 | (5Z)-octenylpropionaat | 196109-18-9 | 1282 | | minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % (E)-oct-5-enylpropionaat en 0,5-1 % (Z)-oct-5-enol | | | EFSA |

09.933 | ethylvanilline-isobutyraat | 188417-26-7 | 953 | | | | | EFSA |

09.934 | methyl-(5Z)-octenoaat | 41654-15-3 | 1630 | | | | | EFSA |

09.935 | dimenthylglutaraat | 406179-71-3 | | | | | | EFSA |

09.936 | 4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-ylacetaat | 91418-25-6 | 1847 | | | | 1 | EFSA |

09.937 | methyl-(3Z)-hexenoaat | 13894-62-7 | 1624 | | | | | EFSA |

09.938 | 6-methyl-5-hepteen-2-ylacetaat | 19162-00-6 | 1838 | | | | | EFSA |

09.939 | ethyl-(3Z)-hexenoaat | 64187-83-3 | 1626 | | | | | EFSA |

09.940 | rodinylisobutyraat | 138-23-8 | 74 | 592 | | | | Jecfa |

09.942 | 2-methylbutyl-3-methyl-2-butenoaat | 97890-13-6 | | | | | | EFSA |

09.943 | guajacylpropionaat | 7598-60-9 | | | | | | EFSA |

09.944 | guajacylbutyraat | 4112-92-9 | | | | | | EFSA |

09.945 | guajacylisobutyraat | 723759-62-4 | | | | | | EFSA |

09.946 | dihydrogalangal-acetaat | 129319-15-9 | | | | | | EFSA |

09.947 | (E,Z)-2,6-nonadiënylacetaat | 68555-65-7 | 1188 | | | | 2 | Jecfa/EFSA |

09.948 | (2E)-2-nonenylacetaat | 30418-89-4 | | | | | 2 | EFSA |

09.949 | L-menthyl-(S)-3-hydroxybutyraat | 115869-76-6 | | | | | | EFSA |

09.950 | Z-5-octenylacetaat | 71978-00-2 | | | | | | EFSA |

09.951 | bis(2-ethylhexyl)adipaat (dioctyladipaat) | 123-79-5 | 1968 | | | | | EFSA |

10.001 | nonano-1,4-lacton | 104-61-0 | 229 | 178 | | | | Jecfa |

10.002 | undecano-1,4-lacton | 104-67-6 | 233 | 179 | | | | Jecfa |

10.003 | hexadec-6-eno-1,16-lacton | 7779-50-2 | 240 | 180 | | | | Jecfa |

10.004 | pentadecano-1,15-lacton | 106-02-5 | 239 | 181 | | | | Jecfa |

10.005 | 3-propylideenftalide | 17369-59-4 | 1168 | 494 | | | | EFSA |

10.006 | butyro-1,4-lacton | 96-48-0 | 219 | 615 | | | | Jecfa |

10.007 | decano-1,5-lacton | 705-86-2 | 232 | 621 | | | | Jecfa |

10.008 | dodecano-1,5-lacton | 713-95-1 | 236 | 624 | | | | Jecfa |

10.009 | dodec-6-eno-1,4-lacton | 18679-18-0 | 249 | 625 | | | | Jecfa |

10.010 | hexano-1,5-lacton | 823-22-3 | 224 | 641 | | | | Jecfa |

10.011 | undecano-1,5-lacton | 710-04-3 | 234 | 688 | | | | Jecfa |

10.012 | 5-methylfuran-2(3H)-on | 591-12-8 | 221 | 731 | | | | Jecfa |

10.013 | pentano-1,4-lacton | 108-29-2 | 220 | 757 | | | | Jecfa |

10.014 | nonano-1,5-lacton | 3301-94-8 | 230 | 2194 | | | | Jecfa |

10.015 | octano-1,5-lacton | 698-76-0 | 228 | 2195 | | | | Jecfa |

10.016 | tetradecano-1,5-lacton | 2721-22-4 | 238 | 2196 | | | | Jecfa |

10.017 | decano-1,4-lacton | 706-14-9 | 231 | 2230 | | | | Jecfa |

10.018 | 4-butyloctano-1,4-lacton | 7774-47-2 | 227 | 2231 | | | | Jecfa |

10.019 | dodecano-1,4-lacton | 2305-05-7 | 235 | 2240 | | | | Jecfa |

10.020 | heptano-1,4-lacton | 105-21-5 | 225 | 2253 | | | | Jecfa |

10.021 | hexano-1,4-lacton | 695-06-7 | 223 | 2254 | | | | Jecfa |

10.022 | octano-1,4-lacton | 104-50-7 | 226 | 2274 | | | | Jecfa |

10.023 | 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-on | 698-10-2 | 222 | 2300 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

10.024 | 3-butylideenftalide | 551-08-6 | 1170 | 10083 | | | | EFSA |

10.025 | 3-butylftalide | 6066-49-5 | 1169 | 10084 | | | | EFSA |

10.026 | 3-heptyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanon | 40923-64-6 | 244 | 10953 | | | | Jecfa |

10.027 | 3,7-dimethyloctano-1,6-lacton | 499-54-7 | 237 | 11833 | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % 6-hydroxy-3,7-dimethyloct-2-eenzuur-lacton | | | Jecfa |

10.028 | dodecano-1,6-lacton | 16429-21-3 | 242 | | | | | Jecfa |

10.029 | decano-1,6-lacton | 5579-78-2 | 241 | | | | | Jecfa |

10.030 | 3-hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-on | 28664-35-9 | 243 | 11834 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

10.031 | 6-pentyl-2H-pyran-2-on | 27593-23-3 | 245 | 10967 | | | | EFSA |

10.033 | dec-7-eno-1,5-lacton | 34686-71-0 | 247 | | | | | Jecfa |

10.034 | 5,6-dihydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-on | 80417-97-6 | 1163 | | | | 2 | EFSA |

10.035 | undec-8-eno-1,5-lacton | 68959-28-4 | 248 | | | | | Jecfa |

10.036 | 5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-on | 13341-72-5 | 1162 | | | | 2 | EFSA |

10.037 | 5-hydroxy-2-deceenzuur-δ-lacton | 54814-64-1 | 246 | | | | | EFSA |

10.038 | dec-7-eno-1,4-lacton | 67114-38-9 | | | | | | EFSA |

10.039 | cis-dec-7-eno-1,4-lacton | 63095-33-0 | | | | | | EFSA |

10.040 | dec-8-eno-1,5-lacton | 32764-98-0 | | | | | | EFSA |

10.042 | 3,4-dimethyl-5-pentylideenfuran-2(5H)-on | 774-64-1 | | 11873 | minimaal 93 %; secundair bestanddeel 1-2 % 3,4-dimethyl-5-ketobutaanzuur-γ-lacton | | 2 | EFSA |

10.043 | 2,7-dimethylocta-5(trans),7-diëno-1,4-lacton | 78548-56-8 | | | | | 2 | EFSA |

10.044 | dodec-2-eno-1,5-lacton | 16400-72-9 | 438 | | minimaal 88 % 6-heptyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-on; secundaire bestanddelen 3-5 % (E)-6-(hept-3-enyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-on en 1-2 % 6-heptyl-3,6-dihydro-2H-pyran-2-on | | | EFSA |

10.045 | heptano-1,5-lacton | 3301-90-4 | | 10660 | | | | EFSA |

10.046 | hex-2-eno-1,4-lacton | 2407-43-4 | | | | | 2 | EFSA |

10.047 | hexadecano-1,16-lacton | 109-29-5 | | | | | | EFSA |

10.048 | hexadecano-1,4-lacton | 730-46-1 | | 10673 | | | | EFSA |

10.049 | hexadecano-1,5-lacton | 7370-44-7 | | 10674 | | | | EFSA |

10.050 | hexahydro-3,6-dimethyl-2(3H)-benzofuranon | 92015-65-1 | 1161 | | | | | EFSA |

10.051 | 5-hexyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-on | 7011-83-8 | 250 | | | | | Jecfa |

10.052 | 3-methylnonano-1,4-lacton | 33673-62-0 | | | | | | EFSA |

10.053 | 3-methyloctano-1,4-lacton | 39212-23-2 | 437 | 10535 | | | | Jecfa |

10.054 | non-2-eno-1,4-lacton | 21963-26-8 | | | | | 2 | EFSA |

10.055 | pentano-1,5-lacton | 542-28-9 | | 10907 | | | | EFSA |

10.056 | ftalide | 87-41-2 | | | | | | EFSA |

10.057 | 3a,4,5,7a-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(3H)-on | 57743-63-2 | | | | | 2 | EFSA |

10.058 | tridecano-1,5-lacton | 7370-92-5 | | 10902 | | | | EFSA |

10.059 | hexadec-7-eno-1,16-lacton | 123-69-3 | | | | | | EFSA |

10.060 | 2-deceno-1,4-lacton | 2518-53-8 | | | | | 2 | EFSA |

10.061 | cis-5-hexenyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-on | 70851-61-5 | 1159 | | | | | EFSA |

10.063 | hexadec-9-eno-1,16-lacton | 28645-51-4 | 1991 | | | | | EFSA |

10.066 | furan-2(5H)-on | | | | | | 2 | EFSA |

10.068 | pentadecano-1,14-lacton | 32539-85-8 | | | | | | EFSA |

10.069 | 3-methyl-γ-decalacton | 67663-01-8 | 1158 | | minimaal 94 % (som van cis- en trans-isomeer); secundair bestanddeel 1-2 % heptaan-1-ol | | | EFSA |

10.070 | 4-methyl-5-hexeen-1,4-olide | 1073-11-6 | 1157 | | | | | EFSA |

10.072 | dimethyl-3,6-benzo-2(3H)-furanon | 65817-24-5 | 1167 | | | | | EFSA |

10.168 | 5,6-dimethyltetrahydropyran-2-on | 10413-18-0 | | | | | | EFSA |

10.169 | 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-2(4H)-benzofuranon | 15356-74-8 | 1164 | | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 3-5 % 2,9-dimethyl-3,8-decaandion, 3-5 % 4-hydroxy-5,6-oxo-β-jonon | | | EFSA |

10.170 | 5-pentyl-3H-furan-2-on | 51352-68-2 | 1989 | | mengsel van 3H- en 5H-isomeer (2:1) | | 2 | EFSA |

11.001 | 3-methylbutylamine | 107-85-7 | 1587 | 512 | | | | EFSA |

11.002 | isobutylamine | 78-81-9 | 1583 | 513 | | | | EFSA |

11.003 | butylamine | 109-73-9 | 1582 | 524 | | | | EFSA |

11.004 | propylamine | 107-10-8 | 1580 | 601 | | | | EFSA |

11.005 | sec-butylamine | 13952-84-6 | 1584 | 707 | | | | EFSA |

11.006 | fenethylamine | 64-04-0 | 1589 | 708 | | | | EFSA |

11.007 | 2-(4-hydroxyfenyl)ethylamine | 51-67-2 | 1590 | 709 | | | | EFSA |

11.008 | 2-aminoacetofenon | 551-93-9 | | 2041 | | | 4 | EFSA |

11.009 | trimethylamine | 75-50-3 | 1610 | 10497 | | | | EFSA |

11.015 | ethylamine | 75-04-7 | 1579 | 10477 | | | | EFSA |

11.016 | hexylamine | 111-26-2 | 1588 | 10478 | | | | EFSA |

11.017 | N-isopentylideenisopentylamine | 35448-31-8 | 1606 | | | | | EFSA |

11.018 | isopropylamine | 75-31-0 | 1581 | 10480 | | | | EFSA |

11.020 | 2-methylbutylamine | 96-15-1 | 1586 | 10484 | | | | EFSA |

11.021 | pentylamine | 110-58-7 | 1585 | 11734 | | | | EFSA |

11.023 | triëthylamine | 121-44-8 | 1611 | 10496 | | | | EFSA |

11.025 | trimethylamineoxide | 1184-78-7 | 1614 | 10494 | | | | EFSA |

11.026 | tripropylamine | 102-69-2 | 1612 | 10495 | | | | EFSA |

12.001 | 3-(methylthio)propionaldehyde | 3268-49-3 | 466 | 125 | | | | Jecfa |

12.002 | methyl-3-(methylthio)propionaat | 13532-18-8 | 472 | 428 | | | | Jecfa |

12.003 | methaanthiol | 74-93-1 | 508 | 475 | | | | Jecfa |

12.004 | allylthiol | 870-23-5 | 521 | 476 | minimaal 75 %; secundaire bestanddelen 20-25 % allyldisulfide en 5-7 % allylsulfide | | | Jecfa |

12.005 | fenylmethaanthiol | 100-53-8 | 526 | 477 | | | | Jecfa |

12.006 | dimethylsulfide | 75-18-3 | 452 | 483 | | | | Jecfa |

12.007 | dibutylsulfide | 544-40-1 | 455 | 484 | | | | Jecfa |

12.008 | diallyldisulfide | 2179-57-9 | 572 | 485 | minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 10-15 % allylsulfide en 5-7 % allylthiol | | | Jecfa |

12.009 | diallyltrisulfide | 2050-87-5 | 587 | 486 | minimaal 65 %; secundaire bestanddelen 20-25 % allyldisulfide, 5-7 % allylsulfide en 5-7 % allyltetrasulfide | | 4 | Jecfa |

12.010 | butaan-1-thiol | 109-79-5 | 511 | 526 | | | | Jecfa |

12.012 | diëthyldisulfide | 110-81-6 | 1699 | 533 | | | | EFSA |

12.013 | dimethyltrisulfide | 3658-80-8 | 582 | 539 | | | 4 | Jecfa |

12.014 | dipropyldisulfide | 629-19-6 | 566 | 540 | | | | Jecfa |

12.015 | dipropylsulfide | 111-47-7 | | 541 | | | | WCMV/RvE |

12.016 | diisopropylsulfide | 625-80-9 | | 542 | | | | WCMV/RvE |

12.017 | ethaanthiol | 75-08-1 | 1659 | 546 | | | | EFSA |

12.018 | S-ethyl-acetothioaat | 625-60-5 | 483 | 11665 | | | | Jecfa |

12.019 | methylpropyldisulfide | 2179-60-4 | 565 | 585 | | | | Jecfa |

12.020 | methylpropyltrisulfide | 17619-36-2 | 584 | 586 | minimaal 45 %; secundaire bestanddelen 25 % dipropyltrisulfide, 12 % dipropyldisulfide, 14 % dimethyldisulfide en 3 % methylpropylsulfide | | 4 | Jecfa |

12.021 | allylpropyldisulfide | 2179-59-1 | 1700 | 600 | | | | EFSA |

12.022 | butaan-2,3-dithiol | 4532-64-3 | 539 | 725 | | | | Jecfa |

12.023 | dipropyltrisulfide | 6028-61-1 | 585 | 726 | | | 4 | Jecfa |

12.024 | 3-mercaptobutaan-2-ol | 37887-04-0 | 546 | 760 | | | | Jecfa |

12.025 | allylisothiocyanaat | 57-06-7 | 1560 | 2110 | | | | EFSA |

12.026 | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 564 | 2175 | | | | Jecfa |

12.027 | 2-methylbenzeen-1-thiol | 137-06-4 | 528 | 2272 | | | | Jecfa |

12.028 | dicyclohexyldisulfide | 2550-40-5 | 575 | 2320 | | | | Jecfa |

12.029 | cyclopentaanthiol | 1679-07-8 | 516 | 2321 | | | | Jecfa |

12.030 | 3-(methylthio)propylisothiocyanaat | 505-79-3 | 1564 | 2326 | | | | EFSA |

12.031 | 3-mercaptopentaan-2-on | 67633-97-0 | 560 | 2327 | | | | Jecfa |

12.032 | S-methyl-butaanthioaat | 2432-51-1 | 484 | 2328 | | | | Jecfa |

12.033 | naftaleen-2-thiol | 91-60-1 | 531 | 2330 | | | | Jecfa |

12.034 | octaan-1,8-dithiol | 1191-62-4 | 541 | 2331 | | | | Jecfa |

12.035 | 2-, 3- en 10-mercaptopinaan | | 520 | 2332 | mengsel van isomeren (ongeveer 54 % 10-isomeer, ongeveer 31 % 2-isomeer en ongeveer 10 % 3-isomeer) | | | Jecfa |

12.036 | 3-[(2-mercapto-1-methylpropyl)thio]butaan-2-ol | 54957-02-7 | 547 | 2353 | | | | Jecfa |

12.037 | allylmethyldisulfide | 2179-58-0 | 568 | 11866 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 3-5 % dimethylsulfide en 3-5 % diallylsulfide | | | Jecfa |

12.038 | 8-mercapto-p-menthaan-3-on | 38462-22-5 | 561 | 11789 | | | 2 | Jecfa/EFSA |

12.039 | 2-mercaptopropionzuur | 79-42-5 | 551 | 11790 | | | | Jecfa |

12.040 | 2-methylthioaceetaldehyde | 23328-62-3 | 465 | 11686 | | | | Jecfa |

12.041 | 1-(methylthio)butaan-2-on | 13678-58-5 | 496 | 11543 | | | | Jecfa |

12.042 | 2-(methylthio)fenol | 1073-29-6 | 503 | 11553 | | | | Jecfa |

12.043 | difenyldisulfide | 882-33-7 | 578 | 11757 | | | | Jecfa |

12.044 | prop-1-enylpropyldisulfide | 5905-46-4 | 570 | 11699 | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-6 % dipropyldisulfide | | | Jecfa |

12.045 | allylmethyltrisulfide | 34135-85-8 | 586 | 11867 | minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 10-12 % dimethyltrisulfide en 6-8 % allyltrisulfide | | 4 | Jecfa |

12.046 | ethyl-2-mercaptopropionaat | 19788-49-9 | 552 | 11469 | | | | Jecfa |

12.047 | 3-mercaptobutaan-2-on | 40789-98-8 | 558 | 11497 | | | | Jecfa |

12.048 | 2-methylbutaan-1-thiol | 1878-18-8 | 515 | 11509 | | | | Jecfa |

12.049 | 3-methylbutaan-2-thiol | 2084-18-6 | 517 | 11510 | | | | Jecfa |

12.052 | bis(3-oxobutyl)sulfide | 40790-04-3 | 502 | 11441 | | | | Jecfa |

12.053 | ethyl-3-(methylthio)propionaat | 13327-56-5 | 476 | 11476 | | | | Jecfa |

12.054 | 2-(ethylthio)fenol | 4500-58-7 | 529 | 11666 | | | | Jecfa |

12.055 | 4-mercaptobutaan-2-on | 34619-12-0 | 559 | 11498 | | | | Jecfa |

12.056 | 3-(methylthio)butanal | 16630-52-7 | 467 | 11687 | | | | Jecfa |

12.057 | 4-(methylthio)butaan-2-on | 34047-39-7 | 497 | 11688 | | | | Jecfa |

12.058 | 4-(methylthio)-4-methylpentaan-2-on | 23550-40-5 | 500 | 11551 | | | | Jecfa |

12.059 | propylthioacetaat | 2307-10-0 | 485 | 11576 | | | | Jecfa |

12.060 | methyl-4-(methylthio)butyraat | 53053-51-3 | 474 | 11526 | | | | Jecfa |

12.061 | 4-(methylthio)butanal | 42919-64-2 | 468 | 11542 | | | | Jecfa |

12.062 | 3-(methylthio)propaan-1-ol | 505-10-2 | 461 | 11554 | | | | Jecfa |

12.063 | 3-(methylthio)hexaan-1-ol | 51755-66-9 | 463 | 11548 | | | | Jecfa |

12.064 | thiogeraniol | 39067-80-6 | 524 | 11583 | | | | Jecfa |

12.065 | 2,8-dithianon-4-een-4-carbaldehyde | 59902-01-1 | 471 | 11904 | | | 1 | EFSA |

12.066 | ethaan-1,2-dithiol | 540-63-6 | 532 | 11467 | | | | Jecfa |

12.067 | hexaan-1,6-dithiol | 1191-43-1 | 540 | 11486 | | | | Jecfa |

12.068 | benzylmethyldisulfide | 699-10-5 | 577 | 11508 | | | | Jecfa |

12.069 | nonaan-1,9-dithiol | 3489-28-9 | 542 | 11558 | | | | Jecfa |

12.070 | propaan-1,2-dithiol | 814-67-5 | 536 | 11564 | | | | Jecfa |

12.071 | 1-propaan-1-thiol | 107-03-9 | 509 | 11816 | | | | Jecfa |

12.072 | butaan-1,2-dithiol | 16128-68-0 | 537 | 11909 | | | | Jecfa |

12.073 | butaan-1,3-dithiol | 24330-52-7 | 538 | 11910 | | | | Jecfa |

12.074 | diallylpolysulfiden | 72869-75-1 | 588 | 11912 | | | 4 | Jecfa |

12.075 | methylprop-1-enyldisulfide | 5905-47-5 | 569 | 11712 | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 4-5 % dipropyldisulfide en 2-4 % propenyldisulfide | | | Jecfa |

12.076 | propaan-1,3-dithiol | 109-80-8 | 535 | 11929 | | | | Jecfa |

12.077 | benzylmethylsulfide | 766-92-7 | 460 | | | | | EFSA |

12.078 | 4-(methylthio)butaan-1-ol | 20582-85-8 | 462 | | | | | Jecfa |

12.079 | 2-(methylthiomethyl)but-2-enal | 40878-72-6 | 470 | 11549 | | | 1 | EFSA |

12.080 | thiofenol | 108-98-5 | 525 | 11585 | | | | Jecfa |

12.081 | dibenzyldisulfide | 150-60-7 | 579 | | | | | Jecfa |

12.082 | 2,6-(dimethyl)thiofenol | 118-72-9 | 530 | | | | | Jecfa |

12.083 | ethyl-3-mercaptopropionaat | 5466-06-8 | 553 | | | | | Jecfa |

12.084 | ethyl-4-(methylthio)butyraat | 22014-48-8 | 477 | | | | | Jecfa |

12.085 | p-menth-1-een-8-thiol | 71159-90-5 | 523 | | | | 2 | EFSA |

12.086 | methyl-2-(methylthio)butyraat | 51534-66-8 | 486 | | | | | Jecfa |

12.087 | 2-(methylthiomethyl)-3-fenylpropenal | 65887-08-3 | 505 | | | | | Jecfa |

12.088 | diallylsulfide | 592-88-1 | 458 | 11846 | | | | EFSA |

12.089 | ethyl-3-(methylthio)butyraat | | 480 | 11475 | | | | Jecfa |

12.096 | allylmethylsulfide | 10152-76-8 | | 11429 | | | | EFSA |

12.098 | allylprop-1-enyldisulfide | 33368-82-0 | | 11433 | | | | EFSA |

12.099 | allylpropylsulfide | 27817-67-0 | | 11434 | | | | EFSA |

12.101 | allylthiopropionaat | 41820-22-8 | 490 | 11436 | minimaal 83 %; secundair bestanddeel 15-18 % diallylsulfide | | | Jecfa |

12.102 | benzylisothiocyanaat | 622-78-6 | 1562 | 11863 | | | | EFSA |

12.103 | butaan-1,4-dithiol | 1191-08-8 | | | | | | EFSA |

12.104 | butaan-2-thiol | 513-53-1 | | | | | | EFSA |

12.106 | S-2-butyl-3-methylbutaanthioaat | 2432-91-9 | | | | | | EFSA |

12.107 | butylisothiocyanaat | 592-82-5 | 1561 | 11488 | | | | EFSA |

12.108 | diisopentyl-thiomalate | 68084-03-7 | 1672 | 11454 | | | | EFSA |

12.109 | diisopropyldisulfide | 4253-89-8 | 567 | 11455 | | | | Jecfa |

12.111 | dibutyldisulfide | 629-45-8 | | | | | | EFSA |

12.113 | diëthylsulfide | 352-93-2 | 454 | 11450 | | | | Jecfa |

12.114 | diëthyltrisulfide | 3600-24-6 | 1701 | 11451 | | | 4 | EFSA |

12.117 | dipentylsulfide | 872-10-6 | | | | | | EFSA |

12.118 | 2,4-dithiapentaan | 1618-26-4 | 533 | | | | | Jecfa |

12.120 | 2,8-epithio-p-menthaan | 68398-18-5 | 1685 | | | | 4 | EFSA |

12.121 | ethyl-2-(methyldithio)propionaat | 23747-43-5 | 581 | 11471 | | | | Jecfa |

12.122 | ethyl-2-(methylthio)acetaat | 4455-13-4 | 475 | | | | | Jecfa |

12.124 | butylethylsulfide | 638-46-0 | | | | | | EFSA |

12.125 | ethylpropaanthioaat | 2432-42-0 | | | | | | EFSA |

12.126 | ethylpropyldisulfide | 30453-31-7 | 1694 | 11478 | | | | EFSA |

12.127 | ethylpropylsulfide | 4110-50-3 | | 11479 | | | | EFSA |

12.128 | 2-ethylhexaan-1-thiol | 7341-17-5 | 519 | | | | | Jecfa |

12.129 | 3-(ethylthio)propaan-1-ol | 18721-61-4 | | | | | | EFSA |

12.130 | heptaan-1-thiol | 1639-09-4 | 1663 | 11485 | | | | EFSA |

12.132 | hexaan-1-thiol | 111-31-9 | 518 | 11487 | | | | Jecfa |

12.134 | S-isopropyl-3-methylbut-2-eenthioaat | 34365-79-2 | 1679 | | | | | EFSA |

12.135 | 3-mercapto-2-methylpropionzuur | 26473-47-2 | | | | | | EFSA |

12.136 | 3-mercapto-2-oxopropionzuur | 2464-23-5 | | | | | | EFSA |

12.137 | 3-mercapto-3-methylbutaan-1-ol | 34300-94-2 | 544 | | | | 2 | EFSA |

12.138 | 3-mercapto-3-methylbutyl-formiaat | 50746-10-6 | 549 | | | | 2 | EFSA |

12.139 | 2-mercaptoanisool | 7217-59-6 | 1666 | 11880 | | | | EFSA |

12.143 | 1-mercaptopropaan-2-on | 24653-75-6 | 557 | | | | | Jecfa |

12.145 | 4-methoxy-2-methylbutaan-2-thiol | 94087-83-9 | 548 | | | | 2 | EFSA |

12.146 | methyl-(methylthio)acetaat | 16630-66-3 | 1691 | 11525 | | | | EFSA |

12.148 | S-methyl-4-methylpentaanthioaat | 61122-71-2 | 488 | | | | | Jecfa |

12.149 | S-methyl-acetothioaat | 1534-08-3 | 482 | | | | | Jecfa |

12.150 | S-methyl-benzothioaat | 5925-68-8 | 504 | 11505 | | | | Jecfa |

12.151 | butylmethyldisulfide | 60779-24-0 | | | | | | EFSA |

12.152 | butylmethylsulfide | 628-29-5 | | | | | | EFSA |

12.153 | ethylmethyldisulfide | 20333-39-5 | 1693 | 11470 | minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 7-8 % diëthylsulfide en 8-10 % dimethylsulfide | | | EFSA |

12.154 | ethylmethylsulfide | 624-89-5 | 453 | 11474 | | | | Jecfa |

12.155 | ethylmethyltrisulfide | 31499-71-5 | 583 | | | | 4 | Jecfa |

12.156 | S-methyl-hexaanthioaat | 20756-86-9 | 489 | 11515 | | | | Jecfa |

12.157 | S-methyl-isopentaanthioaat | 23747-45-7 | 487 | 11506 | | | | Jecfa |

12.158 | methyl-3-methyl-2-butenylsulfide | 5897-45-0 | | | | | | EFSA |

12.159 | methyl-methaanthiosulfonaat | 2949-92-0 | | 11520 | | | 3 | EFSA |

12.161 | fenylmethyldisulfide | 14173-25-2 | 576 | 11532 | | | | Jecfa |

12.162 | fenylmethylsulfide | 100-68-5 | 459 | 11533 | | | | EFSA |

12.163 | methylprop-1-enylsulfide | 10152-77-9 | | 11538 | | | | EFSA |

12.165 | S-methyl-propaanthioaat | 5925-75-7 | 1678 | | | | | EFSA |

12.166 | methylpropylsulfide | 3877-15-4 | | 11541 | | | | EFSA |

12.168 | 2-methyl-2-(methyldithio)propanal | 67952-60-7 | 580 | | | | | Jecfa |

12.169 | 2-methyl-4-oxopentaan-2-thiol | 19872-52-7 | 1293 | 11500 | 48 % 2-methyl-4-oxopentaan-2-thiol en 48-50 % 4-methylpent-3-een-2-on | | 2 | EFSA |

12.170 | 3-methylbut-2-een-1-thiol | 5287-45-6 | 522 | 11511 | | | | Jecfa |

12.171 | 3-methylbutaan-1-thiol | 541-31-1 | 513 | | | | | Jecfa |

12.173 | 2-methylpropaan-1-thiol | 513-44-0 | 512 | 11536 | | | | Jecfa |

12.175 | methylsulfinylmethaan | 67-68-5 | 507 | | | | | Jecfa |

12.176 | 4-(methylthio)-2-oxoboterzuur | 583-92-6 | 501 | | | | | Jecfa |

12.177 | 8-(methylthio)-p-menthaan-3-on | 32637-94-8 | | | | | | EFSA |

12.178 | 3-(methylthio)boterzuur | 16630-65-2 | | | | | | EFSA |

12.179 | 2-(methylthio)ethaan-1-ol | 5271-38-5 | 1297 | 11545 | | | | EFSA |

12.180 | 1-(methylthio)ethaan-1-thiol | 31331-53-0 | | | | | | EFSA |

12.181 | 1-(methylthio)pentaan-3-on | 66735-69-1 | | | | | | EFSA |

12.182 | 2-(methylthio)propionzuur | 58809-73-7 | | | | | | EFSA |

12.183 | 3-(methylthio)propionzuur | 646-01-5 | | | | | | EFSA |

12.187 | methylthiomethyl-butyraat | 74758-93-3 | 473 | | | | | Jecfa |

12.188 | methylthiomethyl-hexanoaat | 74758-91-1 | 479 | | | | | Jecfa |

12.189 | S-(methylthiomethyl)-2-methylpropaanthioaat | 77974-85-7 | | | | | | EFSA |

12.191 | pentaan-1-thiol | 110-66-7 | 1662 | | | | | EFSA |

12.192 | pentaan-2-thiol | 2084-19-7 | 514 | | | | | Jecfa |

12.193 | fenethylisothiocyanaat | 2257-09-2 | 1563 | 11495 | | | | EFSA |

12.194 | 2-fenylethaan-1-thiol | 4410-99-5 | 527 | 11561 | | | | Jecfa |

12.195 | S-prenylthioacetaat | 33049-93-3 | 491 | | | | | Jecfa |

12.196 | S-prenylthioïsobutyraat | 53626-94-1 | | | | | | EFSA |

12.197 | propaan-2-thiol | 75-33-2 | 510 | 11565 | | | | Jecfa |

12.198 | 2,3,5-trithiahexaan | 42474-44-2 | 1299 | | | | | EFSA |

12.200 | 1,1-bis(ethylthio)ethaan | 14252-42-7 | | | | | | EFSA |

12.201 | 8-acetylthio-p-menthaan-3-on | 94293-57-9 | 506 | | | | | Jecfa |

12.203 | methylthio-2-(acetyloxy)propionaat | 74586-09-7 | 492 | | | | | Jecfa |

12.205 | mercaptoaceetaldehyde | 4124-63-4 | | | | | | EFSA |

12.211 | but-1-enylmethylsulfide | | 457 | | | | | Jecfa |

12.212 | ethyl-5-(methylthio)valeraat | 233665-98-0 | 1298 | | | | | EFSA |

12.214 | isobutyl-3-(methylthio)butyraat | 127931-21-9 | 1677 | | | | | EFSA |

12.217 | 3-mercaptohexaan-1-ol | | 545 | | | | | Jecfa |

12.218 | methyl-3-methylbut-1-enyldisulfide | | 571 | | | | | Jecfa |

12.221 | S-prenylthioïsopentanoaat | 75631-91-3 | | | | | | EFSA |

12.227 | methylthio-2-(propionyloxy)propionaat | | 493 | | | | | Jecfa |

12.234 | 3-mercaptohexylacetaat | 136954-20-6 | 554 | | minimaal 82 %; secundaire bestanddelen 8 % 3-mercaptohexanol en 10 % 3-acetylmercaptohexylacetaat | | | Jecfa |

12.235 | 3-mercaptohexylbutyraat | 136954-21-7 | 555 | | minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % 3-mercaptohexanol | | | Jecfa |

12.236 | 3-(methylthio)hexylacetaat | 51755-85-2 | 481 | | | | | Jecfa |

12.237 | 3-(methylthio)propylacetaat | 16630-55-0 | 478 | | | | | Jecfa |

12.238 | 3-mercapto-2-methylpentaan-1-ol | 227456-27-1 | 1291 | | | | | EFSA |

12.239 | 3-mercapto-2-methylpentanal | 227456-28-2 | 1292 | | | | | EFSA |

12.240 | 2,4,6-trithiaheptaan | 6540-86-9 | 1684 | | | | | EFSA |

12.241 | 2-mercapto-2-methylpentaan-1-ol | 258823-39-1 | 1290 | | | | 2 | EFSA |

12.242 | methylthiomethaanthiol | 29414-47-9 | 1675 | | | | | EFSA |

12.243 | methaandithiol | 6725-64-0 | 1661 | | | | | EFSA |

12.244 | 1-methylthiopropaan-2-on | 14109-72-9 | 495 | | | | | Jecfa |

12.250 | 3-mercaptohexanal | 51755-72-7 | | | | | | EFSA |

12.251 | 3-mercaptohexylhexanoaat | 136954-22-8 | 556 | | | | | Jecfa |

12.252 | 4-mercapto-4-methylpentaan-2-ol | 31539-84-1 | 1669 | | | | 2 | EFSA |

12.253 | amylmethyldisulfide | 72437-68-4 | 1697 | | | | | EFSA |

12.254 | butylethyldisulfide | 63986-03-8 | 1698 | | minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 2-3 % diëthyldisulfide en 5-6 % dibutyldisulfide | | | EFSA |

12.255 | ethyl-3-mercaptobutyraat | 156472-94-5 | 1294 | | | | | EFSA |

12.256 | ethylpropyltrisulfide | 31499-70-4 | 1695 | | | | 4 | EFSA |

12.257 | ethyl-4-(acetylthio)butyraat | 104228-51-5 | 1295 | | | | | EFSA |

12.259 | 1-mercapto-p-menthaan-3-on | 29725-66-4 | 1673 | | minimaal 89 %, secundaire bestanddelen 8-9 % piperiton en 1-2 % α-terpineol | | 2 | EFSA |

12.264 | 4-mercaptopentaan-2-on | 92585-08-5 | 1670 | | | | | EFSA |

12.265 | (E)-2-methyl-1-methylthiobut-2-een | 89534-74-7 | 1683 | | | | | EFSA |

12.266 | methyl-2-mercaptopropionaat | 53907-46-3 | | | | | | EFSA |

12.267 | propyl-2-mercaptopropionaat | 19788-50-2 | 1667 | | | | | EFSA |

12.272 | propyl-propaanthiosulfonaat | 1113-13-9 | 1702 | | | | 3 | EFSA |

12.273 | 3-(methylthio)heptanal | 51755-70-5 | 1692 | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 2-(E)-heptenal | | | EFSA |

12.274 | 3,6-diëthyl-1,2,4,5-tetrathiaan en 3,5-diëthyl-1,2,4-trithiolaan, mengsel in triglyceriden uit plantaardige oliën | 54644-28-9, 54717-12-3 | 1687 | | 0,18 % 3,6-diëthyl-1,2,4,5-tetrathiaan isomeer I + II, 0,05 % 3,5-diëthyl-1,2,4-trithiolaan isomeer I, 0,1 % 3,5-diëthyl-1,2,4-trithiolaan isomeer II, 99 % triglyceriden uit plantaardige oliën | | | EFSA |

12.275 | allyl-thiohexanoaat | 156420-69-8 | 1681 | | | | | EFSA |

12.276 | (S)-1-methoxyheptaan-3-thiol | 400052-49-5 | 1671 | | | | | EFSA |

12.277 | 3-(methylthio)propylbutyraat | 16630-60-7 | | | | | | EFSA |

12.278 | 3-(acetylthio)hexylacetaat | 136954-25-1 | | | | | | EFSA |

12.279 | 3-methylthiohexanal | 38433-74-8 | 469 | | | | | Jecfa |

12.280 | diisopropyltrisulfide | 5943-34-0 | 1300 | | | | 4 | EFSA |

12.282 | (S)-methyloctaanthioaat | 2432-83-9 | | | | | | EFSA |

12.283 | but-3-enylisothiocyanaat | 3386-97-8 | 1889 | | | | | EFSA |

12.284 | bis(1-mercaptopropyl)sulfide | 53897-60-2 | 1709 | | | | | EFSA |

12.285 | 3-methylthiobutaan-2-on | 53475-15-3 | 1688 | | | | | EFSA |

12.286 | 4-methylthiopentaan-2-on | 143764-28-7 | 1689 | | | | | EFSA |

12.287 | methyl-3-(methylthio)butanoaat | 207983-28-6 | 1690 | | | | | EFSA |

12.288 | heptaan-2-thiol | 628-00-2 | 1664 | | | | | EFSA |

12.289 | 1-fenylethaanthiol | 6263-65-6 | 1665 | | | | | EFSA |

12.290 | methyl-3-mercaptobutanoaat | 54051-19-3 | 1674 | | | | | EFSA |

12.291 | 3-mercapto-2-methylbutaan-1-ol | 227456-33-9 | 1289 | | | | | EFSA |

12.292 | hexyl-3-mercaptobutanoaat | 796857-79-9 | 1704 | | | | | EFSA |

12.293 | ethaan-1,1-dithiol | 69382-62-3 | 1660 | | 1 %-oplossing van ethaan-1,1-dithiol, oplosmiddel ethanol 95 % | | | EFSA |

12.294 | isopentylmethyldisulfide | 72437-56-0 | 1696 | | | | | EFSA |

12.297 | 3-mercaptoheptylacetaat | 548774-80-7 | 1708 | | | | | EFSA |

12.298 | bis(prop-1-enyl)sulfide (mengsel) | 65819-74-1, 37981-37-6, 37981-36-5 | | | | | | EFSA |

12.299 | 3-(methylthio)propyl-hexanoaat | 906079-63-8 | | | | | | EFSA |

12.300 | propaan-1,1-dithiol | 88497-17-0 | | | | | | EFSA |

12.301 | methyl-2-oxopropyldisulfide | 122861-78-3 | | | minimaal 90 %, secundaire bestanddelen 1-mercaptopropaan-2-on (minder dan 8 %), 1,1-disulfaandiyldipropaan-2-on (minder dan 5 %) en 1,3-dimethyltrisulfaan (minder dan 3 %) | | | EFSA |

12.302 | 4-mercapto-3-methylbutaan-2-ol | 33959-27-2 | | | | | | EFSA |

12.303 | pentaan-3-thiol | 616-31-9 | | | | | | EFSA |

12.304 | ethyl-2-mercapto-2-methylpropanoaat | 33441-50-8 | | | | | 1 | EFSA |

12.305 | 2-mercaptoheptaan-4-ol | 1006684-20-3 | | | | | | EFSA |

12.306 | 3-(methylthio)decanal | 1256932-15-6 | | | | | | EFSA |

13.001 | 5-methylfurfural | 620-02-0 | 745 | 119 | | | | EFSA |

13.002 | methyl-2-furoaat | 611-13-2 | 746 | 358 | | | | EFSA |

13.003 | propyl-2-furoaat | 615-10-1 | 747 | 359 | | | | EFSA |

13.004 | allyl-2-furoaat | 4208-49-5 | 21 | 360 | | | 2 | EFSA |

13.005 | hexyl-2-furoaat | 39251-86-0 | 749 | 361 | | | | EFSA |

13.006 | fenethyl-2-furoaat | 7149-32-8 | 1517 | 362 | | | | EFSA |

13.007 | 2-(3-fenylpropyl)tetrahydrofuran | 3208-40-0 | 1441 | 489 | | | | EFSA |

13.009 | 3,4-dihydrocumarine | 119-84-6 | 1171 | 535 | | | | EFSA |

13.010 | 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on | 3658-77-3 | 1446 | 536 | | | 1 | EFSA |

13.011 | (E)-ethylfurfuracrylaat | 623-20-1 | | 545 | | | | EFSA |

13.012 | 6-methylcumarine | 92-48-8 | 1172 | 579 | | | | EFSA |

13.015 | bis(2,5-dimethyl-3-furyl)disulfide | 28588-73-0 | 1067 | 722 | | | | EFSA |

13.016 | bis(2-methyl-3-furyl)disulfide | 28588-75-2 | 1066 | 723 | | | | EFSA |

13.017 | bis(2-methyl-3-furyl)tetrasulfide | 28588-76-3 | 1068 | 724 | | | | EFSA |

13.018 | furfural | 98-01-1 | 450 | 2014 | | | | EFSA |

13.019 | furfurylalcohol | 98-00-0 | 451 | 2023 | | | | EFSA |

13.020 | tetrahydrofurfurylalcohol | 97-99-4 | 1443 | 2029 | | | | EFSA |

13.021 | isopentyl-4-(2-furan)butyraat | 7779-66-0 | 1516 | 2080 | | | | EFSA |

13.022 | ethyl-3-(2-furyl)propionaat | 10031-90-0 | 1513 | 2091 | | | | EFSA |

13.023 | isopentyl-3-(2-furan)propionaat | 7779-67-1 | 1515 | 2092 | | | | EFSA |

13.024 | isobutyl-3-(2-furyl)propionaat | 105-01-1 | 1514 | 2093 | | | | EFSA |

13.025 | pentyl-2-furoaat | 1334-82-3 | 748 | 2109 | | | | EFSA |

13.026 | 2-furanmethaanthiol | 98-02-2 | 1072 | 2202 | | | | EFSA |

13.027 | 2-pentyl-(5 of 6)-keto-1,4-dioxaan | 65504-96-3 | 1485 | 2205 | | | | EFSA |

13.028 | 2-butyl-(5 of 6)-keto-1,4-dioxaan | 65504-45-2 | 1484 | 2206 | | | | EFSA |

13.029 | 2,5-dimethylfuran | 625-86-5 | 1488 | 2208 | | | 3 | EFSA |

13.030 | 2-methylfuran | 534-22-5 | 1487 | 2209 | | | 3 | EFSA |

13.031 | 2-benzofurancarbaldehyde | 4265-16-1 | 751 | 2247 | | | | EFSA |

13.032 | furfurylisopropylsulfide | 1883-78-9 | 1077 | 2248 | | | | EFSA |

13.033 | S-furfuryl-acetothioaat | 13678-68-7 | 1074 | 2250 | | | | EFSA |

13.034 | 3-(2-furyl)acrylaldehyde | 623-30-3 | 1497 | | | | 1 | EFSA |

13.037 | 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran | 16409-43-1 | 1237 | 2269 | | | | EFSA |

13.038 | ethyl-2-fenyl-3-furoaat | 50626-02-3 | 752 | 2309 | | | | EFSA |

13.039 | 2,4,5-trimethyl-δ-3-oxazoline | 22694-96-8 | 1559 | 2319 | | | | EFSA |

13.040 | (S)-2,5-dimethyl-3-thiofuroylfuran | 65505-16-0 | 1071 | 2323 | | | | EFSA |

13.041 | 2,5-dimethyl-3-(isopentylthio)furan | 55764-28-8 | 1070 | 2324 | | | | EFSA |

13.042 | 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on | 3188-00-9 | 1448 | 2338 | | | | EFSA |

13.043 | furfurylideen-2-butanal | 770-27-4 | 1501 | 11885 | | | 1 | EFSA |

13.044 | 4-(2-furyl)but-3-een-2-on | 623-15-4 | 1511 | 11838 | | | 1 | EFSA |

13.045 | 1-(2-furyl)-propaan-2-on | 6975-60-6 | 1508 | 11837 | | | 4 | EFSA |

13.046 | 3-(2-furyl)-2-methylprop-2-enal | 874-66-8 | 1498 | 11878 | | | 1 | EFSA |

13.047 | propyl-3-(2-furyl)acrylaat | 623-22-3 | 1518 | 11842 | | | | EFSA |

13.048 | tetrahydrofurfurylbutyraat | 2217-33-6 | 1444 | 11841 | | | | EFSA |

13.049 | tetrahydrofurfurylpropionaat | 637-65-0 | 1445 | 11843 | | | | EFSA |

13.050 | difurfuryldisulfide | 4437-20-1 | 1081 | 11480 | | | | EFSA |

13.051 | S-furfurylthioformiaat | 59020-90-5 | 1073 | 11770 | | | | EFSA |

13.052 | furfurylmethylether | 13679-46-4 | 1520 | 10944 | | | 4 | EFSA |

13.053 | furfurylmethylsulfide | 1438-91-1 | 1076 | 11482 | | | | EFSA |

13.054 | 2-acetylfuran | 1192-62-7 | 1503 | | | | 4 | EFSA |

13.055 | 2-methylfuran-3-thiol | 28588-74-1 | 1060 | 11678 | | | | EFSA |

13.056 | difurfurylsulfide | 13678-67-6 | 1080 | 11438 | | | 4 | EFSA |

13.057 | furfurylisovaleraat | 13678-60-9 | 743 | 10642 | | | | EFSA |

13.058 | 3-(5-methyl-2-furyl)butanal | 31704-80-0 | 1500 | 10355 | | | 4 | EFSA |

13.059 | 2-pentylfuran | 3777-69-3 | 1491 | 10966 | | | 3 | EFSA |

13.060 | tetrahydrofurfurylcinnamaat | 65505-25-1 | 1447 | 11821 | | | | EFSA |

13.061 | difurfurylether | 4437-22-3 | 1522 | 10930 | | | 4 | EFSA |

13.062 | furfurylpropionaat | 623-19-8 | 740 | 10646 | | | | EFSA |

13.063 | S-furfurylpropaanthioaat | 59020-85-8 | 1075 | 11484 | | | | EFSA |

13.064 | furfurylmethyldisulfide | 57500-00-2 | 1078 | 11513 | | | | EFSA |

13.065 | 2-methyl-5-(methylthio)furan | 13678-59-6 | 1062 | 11550 | | | | EFSA |

13.066 | 3-acetyl-2,5-dimethylfuran | 10599-70-9 | 1506 | 10921 | | | 4 | EFSA |

13.067 | furfuryloctanoaat | 39252-03-4 | 742 | 10645 | | | | EFSA |

13.068 | furfurylvaleraat | 36701-01-6 | 741 | 10647 | | | | EFSA |

13.069 | 2-heptylfuran | 3777-71-7 | 1492 | 10952 | | | 3 | EFSA |

13.070 | 2-hexanoylfuran | 14360-50-0 | 1512 | 11180 | | | 4 | EFSA |

13.071 | 2,5-dimethylfuran-3-thiol | 55764-23-3 | 1063 | 11457 | | | | EFSA |

13.072 | 1,5,5,9-tetramethyl-13-oxatricyclo [8.3.0.0(4.9)]tridecaan | 3738-00-9 | 1240 | 10514 | | | | EFSA |

13.073 | octyl-2-furoaat | 39251-88-2 | 750 | 10864 | | | | EFSA |

13.074 | 2,3-dimethylbenzofuran | 3782-00-1 | 1495 | 11913 | | | | EFSA |

13.075 | 2,6-dimethyl-3-[(2-methyl-3-furyl)thio]heptaan-4-on | 61295-51-0 | 1086 | 11915 | minimaal 94 %; secundair bestanddeel minimaal 1 % 2,6-dimethyl-2-[(2-methyl-3-furyl)thio]heptaan-4-on | | | EFSA |

13.076 | 6-hydroxydihydrotheaspiraan | 65620-50-0 | 1648 | 11917 | | | 2 | EFSA |

13.077 | 3-[(2-methyl-3-furyl)thio]heptaan-4-on | 61295-41-8 | 1085 | 11922 | | | | EFSA |

13.078 | 4-[(2-methyl-3-furyl)thio]nonaan-5-on | 61295-50-9 | 1087 | 11923 | | | | EFSA |

13.079 | methyl-2-methyl-3-furyldisulfide | 65505-17-1 | 1064 | 11924 | | | | EFSA |

13.082 | 2-methyl-3-furyl-propyldisulfide | 61197-09-9 | 1065 | | | | | EFSA |

13.083 | 2-acetyl-5-methylfuran | 1193-79-9 | 1504 | 11038 | | | 4 | EFSA |

13.084 | 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon | 27538-09-6 | 1449 | | | | 1 | EFSA |

13.085 | 4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-on | 19322-27-1 | 1450 | 11785 | | | 1 | EFSA |

13.086 | 4,5-dihydro-2-methyl-3-thioacetoxyfuran | 26486-14-6 | 1089 | | | | | EFSA |

13.087 | 6-acetoxydihydrotheaspiraan | 57893-27-3 | 1647 | | | | 2 | EFSA |

13.088 | 3,6-dihydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-een-1-yl)-2H-pyran | 1786-08-9 | 1235 | | | | | EFSA |

13.089 | 2,5-dimethyl-4-methoxyfuran-3(2H)-on | 4077-47-8 | 1451 | | | | 2 | EFSA |

13.090 | 2,2-dimethyl-5-(1-methylprop-1-enyl)tetrahydrofuran | 7416-35-5 | 1452 | 10937 | | | | EFSA |

13.091 | 4,5-dimethyl-2-ethyloxazool | 53833-30-0 | 1555 | | | | | EFSA |

13.092 | 2-ethylfuran | 3208-16-0 | 1489 | 11706 | | | 3 | EFSA |

13.093 | ethyl-3-(2-furfurylthio)propionaat | 94278-27-0 | 1088 | | | | | EFSA |

13.094 | 2,6,6-trimethyl-2-vinyltetrahydropyran | 7392-19-0 | 1236 | 10976 | | | | EFSA |

13.095 | 2,5-diëthyltetrahydrofuran | 41239-48-9 | 1453 | 11882 | | | | EFSA |

13.097 | anhydrolinalooloxide(5) | 13679-86-2 | 1455 | 11944 | | | 2 | EFSA |

13.098 | theaspiraan | 36431-72-8 | 1238 | 10515 | | | | EFSA |

13.099 | 4-acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on | 4166-20-5 | 1456 | | | | 1 | EFSA |

13.101 | 2-acetyl-3,5-dimethylfuran | 22940-86-9 | 1505 | | | | 4 | EFSA |

13.102 | butyl-2-furoaat | 583-33-5 | | | | | | EFSA |

13.103 | 2-butylfuran | 4466-24-4 | 1490 | 10927 | | | 3 | EFSA |

13.105 | 2-butyrylfuran | 4208-57-5 | 1507 | | | | 4 | EFSA |

13.106 | 2-decylfuran | 83469-85-6 | 1493 | | | | 3 | EFSA |

13.108 | 4,5-dihydro-3-mercapto-2-methylfuran | 26486-13-5 | | | | | | EFSA |

13.112 | 4,5-dimethyl-2-propyloxazool | 53833-32-2 | 1569 | 11379 | | | | EFSA |

13.113 | 2,5-dimethyl-3-(methyldithio)furan | 61197-06-6 | | | | | | EFSA |

13.114 | 2,5-dimethyl-3-(methylthio)furan | 63359-63-7 | | | | | | EFSA |

13.115 | 2,4-dimethyl-3-oxazoline | 77311-02-5 | 1558 | | | | | EFSA |

13.116 | 2,5-dimethyl-3-thioacetoxyfuran | 55764-22-2 | 1523 | | | | | EFSA |

13.117 | 2,5-dimethyl-4-ethoxyfuran-3(2H)-on | 65330-49-6 | | | | | 2 | EFSA |

13.118 | 2,5-dimethyl-4-ethyloxazool | 30408-61-8 | 1554 | | | | | EFSA |

13.119 | 2,5-dimethylfuran-3(2H)-on | 14400-67-0 | | 11066 | | | 2 | EFSA |

13.120 | 2,5-dimethyltetrahydrofuran | 1003-38-9 | | | | | | EFSA |

13.122 | ethyl-2-furoaat | 614-99-3 | | 10588 | | | | EFSA |

13.123 | ethylfurfurylether | 6270-56-0 | 1521 | 10940 | | | 4 | EFSA |

13.124 | ethylfurfurylsulfide | 2024-70-6 | | | | | | EFSA |

13.125 | 2-ethyl-5-methylfuran | 1703-52-2 | | 10942 | | | 3 | EFSA |

13.127 | furfuryl-2-methylbutyraat | 13678-61-0 | | 10643 | | | | EFSA |

13.128 | furfurylacetaat | 623-17-6 | 739 | 2065 | | | | EFSA |

13.129 | furfurylbut-2(E)-enoaat | 59020-84-7 | | | | | | EFSA |

13.130 | furfurylbutyraat | 623-21-2 | 759 | 638 | | | | EFSA |

13.132 | furfurylhexanoaat | 39252-02-3 | | | | | | EFSA |

13.133 | furfurylisobutyraat | 6270-55-9 | | 10641 | | | | EFSA |

13.134 | 1-furfurylpyrrool | 1438-94-4 | 1310 | 2317 | | | 4 | EFSA |

13.135 | 1-(2-furfurylthio)propanon | 58066-86-7 | | | | | | EFSA |

13.136 | 2-furoëzuur | 88-14-2 | | 10098 | | | | EFSA |

13.137 | 3-(2-furyl)-2-fenylprop-2-enal | 65545-81-5 | 1502 | 11928 | | | 1 | EFSA |

13.138 | 1-(2-furyl)butaan-3-on | 699-17-2 | 1510 | 11084 | | | 4 | EFSA |

13.139 | 5-hydroxymethylfurfuraldehyde | 67-47-0 | | 11112 | | | | EFSA |

13.140 | linalooloxide (5-ring) | 1365-19-1 | 1454 | 11876 | | | | EFSA |

13.141 | methyl-(2-furfurylthio)acetaat | 108499-33-8 | | | | | | EFSA |

13.142 | S-methyl-2-furanthiocarboxylaat | 13679-61-3 | 1083 | 11547 | | | | EFSA |

13.143 | methyl-3-(furfurylthio)propionaat | 94278-26-9 | | | | | | EFSA |

13.144 | methyl-5-methylfurfuryldisulfide | 78818-78-7 | | | | | | EFSA |

13.145 | methyl-5-methylfurfurylsulfide | 13679-60-2 | | 11522 | | | | EFSA |

13.146 | furfurylmethyltrisulfide | 66169-00-4 | | | | | | EFSA |

13.148 | 3-methyl-2-(3-methylbut-2-enyl)furan | 15186-51-3 | 1494 | | | | 3 | EFSA |

13.149 | 5-methyl-2-furanmethaanthiol | 59303-05-8 | | | | | | EFSA |

13.150 | 3-(5-methyl-2-furyl)prop-2-enal | 5555-90-8 | 1499 | | | | 1 | EFSA |

13.151 | 2-methyl-(3, 5 en 6)-(furfurylthio)pyrazine | 65530-53-2 | 1082 | 2287 | mengsel van isomeren: 70 % 2,3-, 29 % 2,6-, spoor 2,5- | | | EFSA |

13.152 | 2-methyl-3-(methylthio)furan | 63012-97-5 | 1061 | | | | | EFSA |

13.153 | 2-methyl-3-furyl-thioacetaat | 55764-25-5 | 1069 | | minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-7 % cis- en trans-2-methyl-3-tetrahydrofuranthiolacetaat | | | EFSA |

13.154 | 2-methyl-4,5-benzoxazool | 95-21-6 | 1557 | | | | | EFSA |

13.160 | 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol | 57124-87-5 | 1090 | | | | 4 | EFSA |

13.161 | octahydrocumarine | 4430-31-3 | 1166 | | | | | EFSA |

13.162 | 2-octylfuran | 4179-38-8 | | 10965 | | | 3 | EFSA |

13.163 | 2-pentanoylfuran | 3194-17-0 | 1509 | | | | 4 | EFSA |

13.165 | 6,7,8,8a-tetrahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-5H-1-benzopyran | 5552-30-7 | 1239 | | | | | EFSA |

13.166 | tetrahydrofurfurylacetaat | 637-64-9 | 1442 | 2069 | | | | EFSA |

13.167 | (tetrahydrofuryl)methyl-fenylacetaat | 5421-00-1 | | | | | | EFSA |

13.169 | trimethyloxazool | 20662-84-4 | 1553 | 11424 | | | | EFSA |

13.170 | 2S-cis-tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran | 3033-23-6 | | | | | 1 | EFSA |

13.175 | 4-acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on | | | | | | 2 | EFSA |

13.176 | furaneylbutyraat | 114099-96-6 | 1519 | | | | 1 | EFSA |

13.178 | 3-[(2-furfuryl)dithio]-2-methylfuran | 109537-55-5 | 1524 | | | | | EFSA |

13.185 | 3-[(2-furfuryl)dithio]butaan-2-on | 159113-17-4 | | | | | | EFSA |

13.189 | linalooloxide(5)acetaat | 56469-39-7 | | | | | | EFSA |

13.190 | 3-[(2-methyl-3-furyl)thio]butaan-2-on | 61296-44-1 | 1525 | | | | | EFSA |

13.193 | 2,5-dimethyltetrahydro-3-furanthiol | 26486-21-5 | 1091 | | | | 4 | EFSA |

13.194 | 2,5-dimethyltetrahydro-3-furylthioacetaat | 252736-39-3 | 1092 | | | | 4 | EFSA |

13.195 | 2-isobutyl-4,5-dimethyloxazool | 26131-91-9 | 1556 | | | | | EFSA |

13.196 | [(2-furanylmethyl)thio]pentaan-2-on | 180031-78-1 | 1084 | | | | | EFSA |

13.197 | furfurylpropyldisulfide | 252736-36-0 | 1079 | | | | | EFSA |

13.198 | 3,6-dimethyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofuran | 70786-44-6 | | | | | | EFSA |

13.199 | 3-[(2-methyl-3-furyl)thio]butanal | 915971-43-6 | | | | | | EFSA |

13.200 | 5-isopropyl-2,6-diëthyl-2-methyltetrahydro-2H-pyran | 1120363-98-5 | | | | | | EFSA |

14.001 | isochinoline | 119-65-3 | 1303 | 487 | | | 4 | EFSA |

14.003 | piperine | 94-62-2 | 1600 | 492 | | | 4 | Jecfa/EFSA |

14.004 | 3-methylindool | 83-34-1 | 1304 | 493 | | | | EFSA |

14.005 | 2,3-diëthylpyrazine | 15707-24-1 | 771 | 534 | | | | EFSA |

14.006 | 2-ethyl-3-methylpyrazine | 15707-23-0 | 768 | 548 | | | | EFSA |

14.007 | indool | 120-72-9 | 1301 | 560 | | | | EFSA |

14.010 | piperidine | 110-89-4 | 1607 | 675 | | | | EFSA |

14.011 | kininehydrochloride | 130-89-2 | | 715 | | in de categorieën 14.1 en 14.2: maximaal 100 mg/kg; in gedistilleerde dranken als omschreven in Verordening (EG) nr. 110/2008: maximaal 250 mg/kg; afzonderlijk of in combinatie met FL 14.152 en/of FL 14.155, uitgedrukt als kininebase | | EFSA |

14.014 | 5,7-dihydro-2-methylthiëno[3,4-d]pyrimidine | 36267-71-7 | 1566 | 720 | | | | EFSA |

14.015 | 5,6,7,8-tetrahydrochinoxaline | 34413-35-9 | 952 | 721 | | | | EFSA |

14.017 | 2-ethyl-5-methylpyrazine | 13360-64-0 | 770 | 728 | | | | EFSA |

14.018 | 2,3,5,6-tetramethylpyrazine | 1124-11-4 | 780 | 734 | | | | EFSA |

14.019 | 2,3,5-trimethylpyrazine | 14667-55-1 | 774 | 735 | | | | EFSA |

14.020 | 2,5-dimethylpyrazine | 123-32-0 | 766 | 2210 | | | | EFSA |

14.021 | 2,6-dimethylpyrazine | 108-50-9 | 767 | 2211 | | | | EFSA |

14.022 | ethylpyrazine | 13925-00-3 | 762 | 2213 | | | | EFSA |

14.024 | 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine | 13925-07-0 | 776 | 2245 | | | | EFSA |

14.025 | 2-, 5- of 6-methoxy-3-methylpyrazine | 2847-30-5, 2822-22-6, 2882-21-5 | 788 | 2266 | | | | EFSA |

14.026 | 2-isopropyl-5-methylpyrazine | 13925-05-8 | 772 | 2268 | | | | EFSA |

14.027 | 2-methylpyrazine | 109-08-0 | 761 | 2270 | | | | EFSA |

14.028 | 5-methylchinoxaline | 13708-12-8 | 798 | 2271 | | | | EFSA |

14.029 | 1-fenyl-(3 of 5)-propylpyrazool | 65504-93-0 | 1568 | 2277 | | | | EFSA |

14.030 | 2-pyridinemethaanthiol | 2044-73-7 | 1308 | 2279 | | | | EFSA |

14.031 | 2-pyrazinylethaanthiol | 35250-53-4 | 795 | 2285 | | | | EFSA |

14.032 | acetylpyrazine | 22047-25-2 | 784 | 2286 | | | | EFSA |

14.034 | methyl-pyrazinylsulfide | 21948-70-9 | 796 | 2288 | | | | EFSA |

14.035 | 2-methyl-(3, 5 of 6)-methylthiopyrazine | 67952-65-2 | 797 | 2290 | 70-90 % 2-methylthio-3-methylpyrazine en 10-30 % 2-methylthio-(5 of 6)-methylpyrazine | | | EFSA |

14.037 | 6,7-dihydro-5-methyl-5H-cyclopentapyrazine | 23747-48-0 | 781 | 2314 | | | | EFSA |

14.038 | 2-acetylpyridine | 1122-62-9 | 1309 | 2315 | | | | EFSA |

14.039 | 3-acetylpyridine | 350-03-8 | 1316 | 2316 | | | | EFSA |

14.041 | pyrrool | 109-97-7 | 1314 | 2318 | | | 4 | Jecfa/EFSA |

14.042 | 6-methylchinoline | 91-62-3 | 1302 | 2339 | | | 4 | EFSA |

14.043 | 2-isobutyl-3-methoxypyrazine | 24683-00-9 | 792 | 11338 | | | | EFSA |

14.044 | 2-isobutyl-3-methylpyrazine | 13925-06-9 | 773 | | | | | EFSA |

14.045 | 2-acetyl-1-ethylpyrrool | 39741-41-8 | 1305 | 11371 | | | 2 | EFSA |

14.046 | 2-acetyl-1-methylpyrrool | 932-16-1 | 1306 | 11373 | | | 2 | EFSA |

14.047 | 2-acetylpyrrool | 1072-83-9 | 1307 | 11721 | | | 2 | EFSA |

14.049 | 2-acetyl-3-ethylpyrazine | 32974-92-8 | 785 | 11293 | | | | EFSA |

14.050 | 2,3-dimethylpyrazine | 5910-89-4 | 765 | 11323 | | | | EFSA |

14.053 | mercaptomethylpyrazine | 59021-02-2 | 794 | 11502 | | | | EFSA |

14.054 | methoxypyrazine | 3149-28-8 | 787 | 11347 | | | | EFSA |

14.055 | 2-acetyl-3,5-dimethylpyrazine | 54300-08-2 | 786 | 11294 | | | | EFSA |

14.056 | 2,3-diëthyl-5-methylpyrazine | 18138-04-0 | 777 | 11303 | | | | EFSA |

14.057 | 2-isopropyl-3-methoxypyrazine | 25773-40-4 | | | | | | EFSA |

14.058 | 2-isobutylpyridine | 6304-24-1 | 1311 | 11395 | | | | EFSA |

14.059 | 3-isobutylpyridine | 14159-61-6 | 1312 | 11396 | | | | EFSA |

14.060 | 2-pentylpyridine | 2294-76-0 | 1313 | 11412 | | | | EFSA |

14.061 | 3-ethylpyridine | 536-78-7 | 1315 | 11386 | | | | EFSA |

14.062 | 2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine | 24168-70-5 | 791 | 11300 | | | | EFSA |

14.064 | pyrrolidine | 123-75-1 | 1609 | 10491 | | | | EFSA |

14.065 | 2,6-dimethylpyridine | 108-48-5 | 1317 | 11381 | | | | EFSA |

14.066 | 5-ethyl-2-methylpyridine | 104-90-5 | 1318 | 11385 | | | | EFSA |

14.067 | 3-ethoxy-2-methylpyrazine | 32737-14-7 | 793 | 11921 | 82 % 3-ethoxy-2-methylpyrazine en 15 % (5 of 6)-ethoxy-2-methylpyrazine | | | EFSA |

14.068 | 2-propionylpyrrool | 1073-26-3 | 1319 | 11942 | | | 2 | EFSA |

14.069 | cyclohexylmethylpyrazine | 28217-92-7 | 783 | | | | | EFSA |

14.070 | 4-acetyl-2-methylpyrimidine | 67860-38-2 | 1565 | | | | | EFSA |

14.071 | methylnicotinaat | 93-60-7 | 1320 | | | | | EFSA |

14.072 | 2-(3-fenylpropyl)pyridine | 2110-18-1 | 1321 | | | | | EFSA |

14.077 | 2-ethyl-(3, 5 of 6)-methoxypyrazine (85 %) en 2-methyl-(3, 5 of 6)-methoxypyrazine (13 %) | 2-Et-3-MeO: 25680-58-4, 2-Et-5-MeO: 68039-50-9, 2-Et-6-MeO: 67845-38-9, 2-Me-3-MeO: 2847-30-5, 2-Me-5-MeO: 2882-22-6, 2-Me-6-MeO: 2882-21-5 | 789 | 11329 | | | | EFSA |

14.079 | 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine | 27300-27-2 | | | | | 2 | EFSA |

14.080 | 2-acetyl-1-pyrroline | 99583-29-6 | 1604 | | | | | EFSA |

14.081 | 5-acetyl-2,3-dimethylpyrazine | 54300-10-6 | | | | | | EFSA |

14.082 | 2-acetyl-3-methylpyrazine | 23787-80-6 | 950 | 11296 | | | | EFSA |

14.083 | 2-acetyl-5-ethylpyrazine | 43108-58-3 | | | | | | EFSA |

14.084 | 2-acetyl-5-methylpyrazine | 22047-27-4 | | 11297 | | | | EFSA |

14.085 | 2-acetyl-5-methylpyrrool | 6982-72-5 | | | | | 2 | EFSA |

14.086 | 2-acetyl-6-ethylpyrazine | 34413-34-8 | | 11295 | | | | EFSA |

14.087 | 2-acetyl-6-methylpyrazine | 22047-26-3 | | 11298 | | | | EFSA |

14.088 | 1-acetylindool | 576-15-8 | | | | | | EFSA |

14.089 | 4-acetylpyridine | 1122-54-9 | | | | | | EFSA |

14.091 | 2-butyl-3-methylpyrazine | 15987-00-5 | | | | | | EFSA |

14.092 | 2-butylpyridine | 5058-19-5 | | | | | | EFSA |

14.093 | 3-butylpyridine | 539-32-2 | | | | | | EFSA |

14.095 | 3,5-diëthyl-2-methylpyrazine | 18138-05-1 | 779 | 11305 | | | | EFSA |

14.096 | 2,5-diëthyl-3-methylpyrazine | 32736-91-7 | 778 | 11304 | | | | EFSA |

14.097 | 2,5-diëthylpyrazine | 13238-84-1 | | 11306 | | | | EFSA |

14.098 | 6,7-dihydro-2,3-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | 38917-63-4 | 782 | 11309 | | | | EFSA |

14.099 | 6,7-dihydro-5,7-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | 41330-21-6 | | | | | | EFSA |

14.100 | 2-ethyl-3,(5 of 6)-dimethylpyrazine | 55031-15-7 | 775 | 727 | ongeveer 50 % 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine, ongeveer 50 % 2-ethyl-3,6-dimethylpyrazine | | | EFSA |

14.101 | 3-isopropyl-2,5-dimethylpyrazine | 40790-20-3 | | 11318 | | | | EFSA |

14.102 | 2,5-dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine | 38917-61-2, 38917-62-3 | | | mengsel van 2,5-dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine (60-100 %) en 3,5-dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine (maximaal 40 %) | | | EFSA |

14.103 | 2,3-dimethylpyridine | 583-61-9 | | | | | | EFSA |

14.104 | 2,4-dimethylpyridine | 108-47-4 | | | | | | EFSA |

14.105 | 3,4-dimethylpyridine | 583-58-4 | | | | | | EFSA |

14.106 | 3,5-dimethylpyridine | 591-22-0 | | 11382 | | | | EFSA |

14.108 | 2,3-dimethylchinoxaline | 2379-55-7 | | | | | | EFSA |

14.109 | 2-ethoxy-3-methylpyrazine | 32737-14-7 | | | | | | EFSA |

14.110 | ethylnicotinaat | 614-18-6 | | | | | | EFSA |

14.111 | 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine | 13360-65-1 | | | | | | EFSA |

14.112 | 2-ethyl-3-methoxypyrazine | 25680-58-4 | | | | | | EFSA |

14.113 | 5-ethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine | 52517-53-0 | | | | | | EFSA |

14.114 | 2-ethyl-6-methylpyrazine | 13925-03-6 | 769 | 11331 | 95 % (som van 2,5- en 2,6-isomeer); 60-63 % 2,5-isomeer en 30-35 % 2,6-isomeer | | | EFSA |

14.115 | 2-ethylpyridine | 100-71-0 | | 11767 | | | | EFSA |

14.116 | 4-ethylpyridine | 536-75-4 | | 11387 | | | | EFSA |

14.117 | 2-hexylpyridine | 1129-69-7 | | | | | | EFSA |

14.118 | 2-hydroxypyridine | 142-08-5 | | | | | | EFSA |

14.120 | isopropylnicotinaat | 553-60-6 | | | | | | EFSA |

14.121 | 2-isopropyl-(3, 5 of 6)-methoxypyrazine | 93905-03-4 | 790 | 11344 | | | | EFSA |

14.122 | 2-isopropyl-3-methylthiopyrazine | 67952-59-4 | | 11342 | | | | EFSA |

14.123 | isopropylpyrazine | 29460-90-0 | 764 | 11343 | | | | EFSA |

14.124 | 2-isopropylpyridine | 644-98-4 | | 11400 | | | | EFSA |

14.125 | 4-isopropylpyridine | 696-30-0 | | | | | | EFSA |

14.126 | 2-methoxy-3-methylpyrazine | 2847-30-5 | | | | | | EFSA |

14.127 | 2-methoxy-3-propylpyrazine | 25680-57-3 | | | | | | EFSA |

14.128 | 2-methyl-3-(methylthio)pyrazine | 2882-20-4 | | | | | | EFSA |

14.129 | 2-methyl-3-propylpyrazine | 15986-80-8 | | | | | | EFSA |

14.131 | 2-methylindool | 95-20-5 | | | | | | EFSA |

14.133 | 2-methylpiperidine | 109-05-7 | 1608 | | | | | EFSA |

14.134 | 2-methylpyridine | 109-06-8 | | 11415 | | | | EFSA |

14.135 | 3-methylpyridine | 108-99-6 | | 11801 | | | | EFSA |

14.136 | 4-methylpyridine | 108-89-4 | | 11416 | | | | EFSA |

14.137 | 1-methylpyrrolidine | 120-94-5 | | | | | | EFSA |

14.140 | 3-pentylpyridine | 1802-20-6 | | | | | | EFSA |

14.141 | piperazine | 110-85-0 | 1615 | | | | | EFSA |

14.142 | propylpyrazine | 18138-03-9 | 763 | 11362 | | | | EFSA |

14.143 | 3-propylpyridine | 4673-31-8 | | 11419 | | | | EFSA |

14.144 | pyrazine | 290-37-9 | 951 | 11363 | | | | EFSA |

14.145 | pyrrool-2-carbaldehyde | 1003-29-8 | | 11393 | | | 4 | EFSA |

14.148 | 5,6,7,8-tetrahydro-5-methylchinoxaline | 52517-54-1 | | | | | | EFSA |

14.150 | 2,4,6-trimethylpyridine | 108-75-8 | | | | | | EFSA |

14.152 | kininesulfaat | 804-63-7 | | | | in de categorieën 14.1 en 14.2: maximaal 100 mg/kg; in gedistilleerde dranken als omschreven in Verordening (EG) nr. 110/2008: maximaal 250 mg/kg; afzonderlijk of in combinatie met FL 14.011 en/of FL 14.155, uitgedrukt als kininebase | | EFSA |

14.155 | kininemonohydrochloride-dihydraat | 6119-47-7 | | | | in de categorieën 14.1 en 14.2: maximaal 100 mg/kg; in gedistilleerde dranken als omschreven in Verordening (EG) nr. 110/2008: maximaal 250 mg/kg; afzonderlijk of in combinatie met FL 14.011 en/of FL 14.152, uitgedrukt als kininebase | | EFSA |

14.161 | 6,7-dihydro-2,5-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | 38917-61-2 | | 11310 | | | | EFSA |

14.163 | 1-methylpyrrool-2-carbaldehyde | 1192-58-1 | | | | | 4 | EFSA |

14.164 | 2-propylpyridine | 622-39-9 | 1322 | | | | | EFSA |

14.167 | 1-pyrroline | 5724-81-2 | 1603 | | | | | EFSA |

14.168 | 2-propionylpyrroline 1 % in triglyceriden uit plantaardige oliën | 133447-37-7 | 1605 | | | | 2 | EFSA |

14.169 | 1-ethyl-2-pyrroolcarbaldehyde | 2167-14-8 | | | | | 4 | EFSA |

14.170 | 5-ethyl-2,3-dimethylpyrazine | 15707-34-3 | | | | | | EFSA |

15.001 | 2-mercaptothiofeen | 7774-74-5 | 1052 | 478 | | | | EFSA |

15.002 | 5-methoxy-2-methylthiazool | 38205-64-0 | 1057 | 736 | | | | EFSA |

15.004 | 5-methyl-2-thiofeencarbaldehyde | 13679-70-4 | 1050 | 2203 | | | 2 | EFSA |

15.005 | 2,4-dimethyl-5-vinylthiazool | 65505-18-2 | 1039 | 2237 | | | 2 | EFSA |

15.006 | 2,5-dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiaan | 55704-78-4 | 562 | 2322 | | | | Jecfa |

15.007 | spiro[2,4-dithia-1-methyl-8-oxabicyclo[3.3.0]octaan-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)cyclopentaan] en spiro[2,4-dithia-6-methyl-7-oxabicyclo[3.3.0]octaan-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)cyclopentaan] | 38325-25-6 | 1296 | 2325 | | | 1 | RvE/Jecfa/EFSA |

15.008 | 2-thiënyldisulfide | 6911-51-9 | 1053 | 2333 | | | | EFSA |

15.009 | trithioaceton | 828-26-2 | 543 | 2334 | | | | Jecfa |

15.010 | 2-acetyl-2-thiazoline | 29926-41-8 | 1759 | 2335 | | | 2 | EFSA |

15.011 | 5-acetyl-2,4-dimethylthiazool | 38205-60-6 | 1055 | 2336 | | | | EFSA |

15.012 | 4,5-dihydrothiofeen-3(2H)-on | 1003-04-9 | 498 | 2337 | | | | Jecfa |

15.013 | 2-isobutylthiazool | 18640-74-9 | 1034 | 11618 | | | | EFSA |

15.014 | 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazool | 137-00-8 | 1031 | 11621 | | | | EFSA |

15.015 | 5-(2-acetoxyethyl)-4-methylthiazool | 656-53-1 | 1054 | 11620 | | | | EFSA |

15.016 | benzothiazool | 95-16-9 | 1040 | 11594 | | | | EFSA |

15.017 | 4,5-dimethylthiazool | 3581-91-7 | 1035 | 11606 | | | | EFSA |

15.018 | 4-methyl-5-vinylthiazool | 1759-28-0 | 1038 | 11633 | | | 2 | EFSA |

15.019 | 2,4,5-trimethylthiazool | 13623-11-5 | 1036 | 11650 | | | | EFSA |

15.020 | 2-acetylthiazool | 24295-03-2 | 1041 | 11726 | | | | EFSA |

15.021 | 2-ethoxythiazool | 15679-19-3 | 1056 | 11611 | | | | EFSA |

15.022 | 2-(sec-butyl)thiazool | 18277-27-5 | 1033 | 11598 | | | | EFSA |

15.023 | 4,5-dihydro-2-methylthiofeen-3(2H)-on | 13679-85-1 | 499 | 11601 | | | | Jecfa |

15.024 | 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen | 2530-10-1 | 1051 | 11603 | | | 2 | EFSA |

15.025 | 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolaan | 23654-92-4 | 573 | 11883 | | | | Jecfa |

15.026 | 2-isopropyl-4-methylthiazool | 15679-13-7 | 1037 | | | | | EFSA |

15.027 | 2-propionylthiazool | 43039-98-1 | 1042 | | | | | EFSA |

15.029 | 2-(sec-butyl)-4,5-dimethyl-3-thiazoline | 65894-82-8 | 1059 | | | | 2 | EFSA |

15.030 | 2-ethyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline | 76788-46-0 | 1058 | | | | 2 | EFSA |

15.032 | 2-isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline | 65894-83-9 | 1045 | | | | 2 | EFSA |

15.033 | 2-ethyl-4-methylthiazool | 15679-12-6 | 1044 | 11612 | | | | EFSA |

15.034 | 2-methyl-1,3-dithiolaan | 5616-51-3 | 534 | | | | | Jecfa |

15.035 | 4-methylthiazool | 693-95-8 | 1043 | 11627 | | | | EFSA |

15.036 | 3-methyl-1,2,4-trithiaan | 43040-01-3 | 574 | | | | | Jecfa |

15.038 | 2-acetyl-4-methylthiazool | 7533-07-5 | | 11589 | | | | EFSA |

15.039 | 2-acetyl-5-methylthiazool | 59303-17-2 | | | | | | EFSA |

15.040 | 2-acetylthiofeen | 88-15-3 | | 11728 | | | 2 | EFSA |

15.044 | 2-butylthiazool | 37645-61-7 | | 11597 | | | | EFSA |

15.045 | 2-butylthiofeen | 1455-20-5 | | | | | 4 | EFSA |

15.047 | 3,5-diisobutyl-1,2,4-trithiolaan | 92900-67-9 | | | | | | EFSA |

15.048 | 3,5-diisopropyl-1,2,4-trithiolaan | 54934-99-5 | | | | | | EFSA |

15.049 | 3,5-diëthyl-1,2,4-trithiolaan | 54644-28-9 | 1686 | | | | | EFSA |

15.050 | 2,5-diëthyl-4-methylthiazool | 41981-71-9 | | | | | | EFSA |

15.051 | 2,5-diëthyl-4-propylthiazool | 4276-68-0 | | | | | | EFSA |

15.052 | 2,5-diëthylthiazool | 15729-76-7 | | | | | | EFSA |

15.054 | dihydro-2,4,6-triëthyl-1,3,5(4H)-dithiazine | 54717-17-8 | | | | | 3 | EFSA |

15.055 | 2,4-dimethyl-(4H)-pyrrolidino[1,2-e]-1,3,5-dithiazine | 116505-60-3 | 1763 | | | | 3 | EFSA |

15.056 | 3,6-dimethyl-1,2,4,5-tetrathiaan | 67411-27-2 | | | | | | EFSA |

15.057 | 4,6-dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine | 104691-40-9 | | | minimaal 44 % isopropyl-4,6-dimethyl- en 27 % 4-isopropyl-2,6-dimethyl-; secundaire bestanddelen minimaal 24 % 2,4,6-trimethyldihydro-1,3,5-dithiazine, 2,4-diisopropyl-6-methyl-1,3,5-dithiazine, 2,6-diisopropyl-4-methyl-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-triisopropyldihydro-1,3,5-dithiazine | | 3 | EFSA |

15.058 | 2-ethyl-4,5-dimethylthiazool | 873-64-3 | | | | | | EFSA |

15.060 | 2,4-dimethyl-3-thiazoline | 60755-05-7 | | | | | 2 | EFSA |

15.061 | 4-ethyl-2,5-dimethylthiazool | 32272-57-4 | | | | | | EFSA |

15.062 | 2,4-dimethylthiazool | 541-58-2 | | 11605 | | | | EFSA |

15.063 | 2,5-dimethylthiazool | 4175-66-0 | 1758 | | | | | EFSA |

15.064 | 2,5-dimethylthiofeen | 638-02-8 | | | | | 4 | EFSA |

15.066 | 1,4-dithiaan | 505-29-3 | 456 | | | | | Jecfa |

15.067 | 4-ethyl-2-methylthiazool | 32272-48-3 | | | | | | EFSA |

15.068 | 5-ethyl-2-methylthiazool | 19961-52-5 | | | | | | EFSA |

15.069 | 4-ethyl-5-methylthiazool | 52414-91-2 | | | | | | EFSA |

15.071 | 2-ethylthiazool | 15679-09-1 | | | | | | EFSA |

15.072 | 2-ethylthiofeen | 872-55-9 | | 11614 | | | 4 | EFSA |

15.074 | 5-ethylthiofeen-2-carbaldehyde | 36880-33-8 | | | | | 2 | EFSA |

15.076 | 2-hexylthiofeen | 18794-77-9 | 1764 | 11616 | | | 4 | Jecfa/EFSA |

15.078 | 2-isobutyl-4,5-dimethylthiazool | 53498-32-1 | | 11617 | | | | EFSA |

15.079 | 2-isobutyldihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazine | 101517-87-7 | | | minimaal 64 % 2-isobutyl-4,6-dimethyl- en 18 % 4-isobutyl-2,6-dimethyl-; secundaire bestanddelen minimaal 13 % 2,4,6-trimethyl-1,3,5-dithiazine, 2,4-diisobutyl-6-methyl-1,3,5-dithiazine, 4-butyl-2,6-dimethyldihydro-1,3,5-dithiazine, gesubstitueerde 1,3,5-thiadiazine | | 3 | EFSA |

15.080 | 2-isopropyl-4,5-dimethylthiazool | 53498-30-9 | | | | | | EFSA |

15.081 | lenthionine | 292-46-6 | | 11619 | | | | EFSA |

15.082 | 3-mercaptothiofeen | 7774-73-4 | | | | | | EFSA |

15.083 | 3-methyl-1,2,4-trithiolaan | 51647-38-2 | | | | | | EFSA |

15.084 | 5-methyl-2-pentylthiazool | 86290-21-3 | | | | | | EFSA |

15.085 | 4-methyl-2-propionylthiazool | 13679-83-9 | | 11622 | | | | EFSA |

15.086 | 2-methyl-2-thiazoline | 2346-00-1 | | | | | 2 | EFSA |

15.087 | 3-mercapto-2-methylthiofeen | 2527-76-6 | | | | | | EFSA |

15.089 | 2-methylthiazool | 3581-87-1 | | 11626 | | | | EFSA |

15.091 | 2-methylthiofeen | 554-14-3 | | 11631 | | | 4 | EFSA |

15.092 | 3-methylthiofeen | 616-44-4 | | 11632 | | | 4 | EFSA |

15.093 | 2-octylthiofeen | 880-36-4 | | | | | 4 | EFSA |

15.096 | 2-pentylthiofeen | 4861-58-9 | | 11634 | | | 4 | EFSA |

15.097 | 2-propionylthiofeen | 13679-75-9 | | 11635 | | | 2 | EFSA |

15.098 | 2-propylthiazool | 17626-75-4 | | | | | | EFSA |

15.103 | 1,2,4,5-tetrathiaan | 291-22-5 | | | | | | EFSA |

15.108 | 2-thiofeenmethaanthiol | 6258-63-5 | | | | | | EFSA |

15.109 | 2,4,6-trimethyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazine | 638-17-5 | 1049 | 11649 | | | 3 | EFSA |

15.110 | 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trithiaan | 2765-04-0 | | | | | | EFSA |

15.111 | 1,2,4-trithiolaan | 289-16-7 | | | | | | EFSA |

15.113 | 5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)-4H-1,3,5-dithiazine | 74595-94-1 | 1048 | | | | 3 | EFSA |

15.115 | 2-isobutyl-4-methylthiazool | 61323-24-8 | | | | | | EFSA |

15.116 | 2-acetyl-4-ethylthiazool | 233665-91-3 | | | | | | EFSA |

15.118 | 4-butylthiazool | 53833-33-3 | | | | | | EFSA |

15.119 | 2-isobutyl-3-thiazoline | 39800-92-5 | | | | | 2 | EFSA |

15.126 | 3-(methylthio)methylthiofeen | 61675-72-7 | 1765 | | | | | EFSA |

15.128 | 2-propionyl-2-thiazoline | 29926-42-9 | 1760 | | | | 2 | EFSA |

15.130 | 5-ethyl-4-methyl-2-(2-methylpropyl)thiazoline | 83418-53-5 | 1761 | | | | 2 | EFSA |

15.131 | 5-ethyl-4-methyl-2-(2-butyl)thiazoline | 83418-54-6 | 1762 | | | | 2 | EFSA |

15.134 | 2,5-dihydroxy-1,4-dithiaan | 40018-26-6 | 550 | | | | 1 | EFSA |

15.135 | ethylthialdine | 54717-14-5 | | | minimaal 90 %, secundaire bestanddelen minder dan 5 % 3,5-diëthyl-1,2,4-trithiolaan, minder dan 2 % thialdine, minder dan 3 % andere verontreinigingen | | 3 | EFSA |

16.001 | ammoniumisovaleraat | 7563-33-9 | 1203 | 464 | | | | EFSA |

16.002 | diammoniumsulfide | 12135-76-1 | | 482 | | | | EFSA |

16.006 | N-nonanoyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylamide | 2444-46-4 | 1599 | 590 | | | | EFSA |

16.007 | waterstofsulfide | 7783-06-4 | 1658 | 647 | | | | EFSA |

16.009 | ammoniak | 7664-41-7 | | 739 | | | | EFSA |

16.012 | glycyrrizinezuur | 1405-86-3 | | 2221 | | in de categorieën 1 en 3: maximaal 375 mg/kg; in categorie 5: maximaal 1500 mg/kg; in categorie 5.3: maximaal 5000 mg/kg; in categorie 7: maximaal 200 mg/kg; in categorie 8: maximaal 25 mg/kg; in categorie 9: maximaal 20 mg/kg; in categorie 14.1: maximaal 50 mg/kg; in categorie 14.2: maximaal 550 mg/kg | | EFSA |

16.013 | N-ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexaancarboxamide | 39711-79-0 | 1601 | 2298 | | | | EFSA |

16.015 | ethyl-methylfenylglycidaat | 77-83-8 | 1577 | 6002 | | | | EFSA |

16.016 | cafeïne | 58-08-2 | | 11741 | | beperkingen aan het gebruik als aromastof: in categorie 1: maximaal 70 mg/kg;in categorie 3: maximaal 70 mg/kg;in categorie 5: maximaal 100 mg/kg;in categorie 14.1: maximaal 150 mg/kg | 1 | EFSA |

16.018 | ethyl-2,3-epoxy-3-fenylpropionaat | 121-39-1 | 1576 | 11844 | | | | EFSA |

16.027 | thiaminehydrochloride | 67-03-8 | 1030 | 10493 | | | | EFSA |

16.030 | 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiaan | 67715-80-4 | 464 | 11540 | | | | Jecfa |

16.032 | theobromine | 83-67-0 | | | | beperkingen aan het gebruik als aromastof: in categorie 1: maximaal 70 mg/kg;in categorie 14.1: maximaal 100 mg/kg | 1 | EFSA |

16.039 | kalium-2-(1'-ethoxy)ethoxypropanoaat | | 933 | | | | | EFSA |

16.040 | ethyl-2,3-epoxy-3-methyl-3-p-tolylpropionaat | 74367-97-8 | 1578 | 11707 | | | | EFSA |

16.041 | natrium-2-(4-methoxyfenoxy)propionaat | 13794-15-5 | 1029 | | | | | EFSA |

16.043 | β-caryofylleenepoxide | 1139-30-6 | 1575 | 10500 | | | 2 | EFSA |

16.048 | ammoniumchloride | 12125-02-9 | | | | in de categorieën 1, 8, 9 en 15: maximaal 3 g/kg; in categorie 5: quantum satis; in categorie 12: maximaal 3 g/kg, voor zoutvervangers echter maximaal 40 g/kg in categorie 14.2: maximaal 25 g/l | | EFSA |

16.052 | 1,6-hexanolactam | 105-60-2 | 1594 | | | | | EFSA |

16.053 | 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutaanamide | 51115-67-4 | 1595 | 10459 | | | | EFSA |

16.055 | (R)-(+)-sclareolide | 564-20-5 | 1165 | | | | | EFSA |

16.056 | taurine | 107-35-7 | 1435 | | | | | EFSA |

16.058 | naringine | 10236-47-2 | | 10286 | | | | EFSA |

16.059 | ammoniumwaterstofsulfide | 12124-99-1 | | 482 | | | | EFSA |

16.060 | ammoniumglycyrrizinaat | 53956-04-0 | | 2221 | | in categorie 1: maximaal 40 mg/kg; in categorie 3: maximaal 90 mg/kg; in categorie 5: maximaal 1500 mg/kg; in categorie 5.3: maximaal 5000 mg/kg; in categorie 6: maximaal 45 mg/kg; in de categorieën 7 en 13: maximaal 60 mg/kg; in categorie 9: maximaal 300 mg/kg; in categorie 11: maximaal 100 mg/kg; in categorie 12: maximaal 50 mg/kg; in de categorieën 14.1 en 14.2: maximaal 200 mg/kg; in categorie 15: maximaal 150 mg/kg | | EFSA |

16.061 | neohesperidine-dihydrochalcon | 20702-77-6 | | | | beperkingen aan het gebruik als aromastof: in de categorieën 1, 3, 4.2, 6, 8, 9, 10, 12 en 14: maximaal 3 mg/kg;in de categorieën 2, 5 en 7: maximaal 4 mg/kg;in categorie 15: maximaal 5 mg/kg | | EFSA |

16.062 | trans-2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiaan | 59324-17-3 | | | | | | EFSA |

16.071 | 4,5-epoxydec-2(trans)-enal | 188590-62-7 | 1570 | | minimaal 87 %; secundair bestanddeel 8-9 % 4,5-epoxydec-2(cis)-enal | | 1 | EFSA |

16.073 | natriumdiacetaat | 126-96-5 | | | | | | EFSA |

16.075 | ethylvanilline-β-D-glucopyranoside | 122397-96-0 | 892 | | | | | EFSA |

16.080 | looizuur | 72401-53-7 | | 746 | | | | WCMV/RvE |

16.081 | sacharoseoctaäcetaat | 126-14-7 | | 11819 | | | | EFSA |

16.083 | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2,3-dihydro-4H-chromeen-4-on, natriumzout | 462631-45-4 | | | | | | EFSA |

16.087 | diantramide B | 579-93-1 | 1552 | | | | | EFSA |

16.088 | l-menthylmethylether | 1565-76-0 | 1415 | | | | | EFSA |

16.089 | ammoniumijzer(III)citraat | 1185-57-5 | | | | | | EFSA |

16.090 | 3-(3,4-dimethoxyfenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyfenyl)ethyl]acrylamide | 69444-90-2 | 1777 | | | | 3 | EFSA |

16.091 | deca-(2E,4E)-dieenzuur-isobutylamide | 18836-52-7 | 1598 | | | | 4 | EFSA |

16.092 | (1R,2S,5R)-N,N-dimethylmenthylsuccinamide | 544714-08-1 | 1602 | | | | | EFSA |

16.094 | N-ethyl-(2E,6Z)-nonadieenamide | 608514-56-3 | 1596 | | | | 4 | EFSA |

16.095 | cyclopropaancarboxamide, N-[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadieen-1-yl]- | 744251-93-2 | 1779 | | | | 1 | EFSA |

16.096 | ijzer(II)lactaat | 5905-52-2 | | | | | | EFSA |

16.097 | hesperetine | 520-33-2 | | | | | | EFSA |

16.098 | N-(1-propylbutyl)-1,3-benzodioxool-5-carboxamide | 745047-51-2 | 1767 | | | | | EFSA |

16.099 | N-(2,4-dimethoxybenzyl)-N'-(2-pyridine-2-ylethyl)oxamide | 745047-53-4 | 1768 | | | | | EFSA |

16.100 | N1-(2-methoxy-4-methylbenzyl)-N2-[2-(5-methylpyridine-2-yl)ethyl]oxamide | 745047-94-3 | 1769 | | | | | EFSA |

16.101 | N1-(2-methoxy-4-methylbenzyl)-N2-[2-(pyridine-2-yl)ethyl]oxamide | 745047-97-6 | 1770 | | | | | EFSA |

16.102 | 2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-(2-hydroxyethyl)hexaanamide | 686298-93-1 | 1772 | | | | | EFSA |

16.103 | propaanamide, 2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)- | 5422-34-4 | 1774 | | | | | EFSA |

16.104 | 2-[(2-hydroxypropanoyl)amino]ethyl-diwaterstoffosfaat | 782498-03-7 | 1775 | | | | | EFSA |

16.105 | (2R,3S,4S,5R)-2-[(2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl)amino]ethyl-diwaterstoffosfaat | 791807-20-0 | 1773 | | | | | EFSA |

16.107 | 2-hydroxy-N-[2-(4-hydroxyfenyl)ethyl]propionamide | 781674-18-8 | | | | | | EFSA |

16.109 | 3-(4-hydroxyfenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyfenyl)propaan-1-on | 60-82-2 | | | | | | EFSA |

16.110 | naringine-dihydrochalcon | 18916-17-1 | | | | | | EFSA |

16.111 | glycine, N-[[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, ethylester | 68489-14-5 | 1776 | | | | 1 | EFSA |

16.112 | trilobatine | 4192-90-9 | | | | | | EFSA |

16.113 | rebaudioside A | 58543-16-1 | | | | beperkingen aan het gebruik als aromastof: in de categorieën 1, 3, 4.2, 5, 6, 12, 14.1 en 14.2: maximaal 10 mg/kg | | EFSA |

16.114 | 2-pentyl-4-propyl-1,3-oxathiaan | 59323-81-8 | | | | | | EFSA |

16.115 | cyclopropaancarbonzuur-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)amide | 958660-02-1 | 2006 | | | | 4 | EFSA |

16.116 | 4-amino-5,6-dimethylthiëno[2,3-d]pyrimidine-2(1H)-on | 121746-18-7 | | | | | | EFSA |

16.117 | N-p-benzeenacetonitril-menthaancarboxamide | 852379-28-3 | 2009 | | | | 1 | EFSA |

16.118 | N-[2-(pyridine-2-yl)ethyl]-3-p-menthaancarboxamide | 847565-09-7 | 2008 | | | | 3 | EFSA |

16.119 | N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamide | 1003050-32-5 | | | | | 4 | EFSA |

16.120 | 4-amino-5,6-dimethylthiëno[2,3-d]pyrimidine-2(1H)-on-hydrochloride | 1033366-59-4 | | | | | | EFSA |

16.121 | spilanthol | 25394-57-4 | | | mengsel van isomeren van (2E,6Z,8E)-N-(2-methylpropyl)-2,6,8-decatrieenamide: 74 % (2E,6Z,8E)-, 17 % (2E,6E,8E)-, 6 % (2E,6E,8Z)-, 1 % (2Z,6Z,8E)-, 0,5 % (2E,6E,8E)-, 1 % (2Z,6Z,8Z)-isomeer, 1,5 % andere isomeren | | 3 | EFSA |

16.122 | 4-methyl-2-propyl-1,3-oxathiaan | 1064678-08-5 | | | | | | EFSA |

16.123 | (1R,2S,5R)-N-(4-methoxyfenyl)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexaancarboxamide | 68489-09-8 | | | | | 1 | EFSA |

16.124 | (1R,2S,5R)-N-cyclopropyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexaancarboxamide | 73435-61-7 | | | | | 1 | EFSA |

16.125 | (2S,5R)-N-[4-(2-amino-2-oxoëthyl)fenyl]-5-methyl-2-(propaan-2-yl)cyclohexaancarboxamide | 1119711-29-3 | | | | | 1 | EFSA |

16.126 | 3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazine-5-yl)oxy]-2,2-dimethyl-N-propylpropaanamide | 1093200-92-0 | | | | | 1 | EFSA |

17.001 | β-alanine | 107-95-9 | 1418 | | | | | EFSA |

17.002 | L-alanine | 56-41-7 | | 11729 | | | | EFSA |

17.003 | L-arginine | 74-79-3 | 1438 | 11890 | | | | EFSA |

17.005 | asparaginezuur | 56-84-8 | 1429 | 10078 | | | | EFSA |

17.006 | L-cystine | 56-89-3 | | 11747 | | | | EFSA |

17.007 | glutamine | 56-85-9 | 1430 | | | | | EFSA |

17.008 | L-histidine | 71-00-1 | 1431 | | | | | EFSA |

17.010 | D,L-isoleucine | 443-79-8 | 1422 | 10127 | | | | EFSA |

17.012 | L-leucine | 61-90-5 | 1423 | 10482 | | | | EFSA |

17.013 | D,L-lysine | 70-54-2 | | 11947 | | | | EFSA |

17.014 | D,L-methionine | 59-51-8 | 1424 | 569 | | | | EFSA |

17.015 | S-methylmethioninesulfoniumchloride | 1115-84-0 | 1427 | 761 | | | | EFSA |

17.017 | D,L-fenylalanine | 150-30-1 | 1432 | 10488 | | | | EFSA |

17.018 | L-fenylalanine | 63-91-2 | 1428 | 10488 | | | | EFSA |

17.019 | L-proline | 147-85-3 | 1425 | 10490 | | | | EFSA |

17.020 | D,L-serine | 302-84-1 | | | | | | EFSA |

17.021 | D,L-threonine | 80-68-2 | | | | | | EFSA |

17.022 | L-tyrosine | 60-18-4 | 1434 | | | | | EFSA |

17.023 | D,L-valine | 516-06-3 | 1426 | | | | | EFSA |

17.024 | D,L-alanine | 302-72-7 | 1437 | 11729 | | | | EFSA |

17.026 | L-lysine | 56-87-1 | 1439 | 11947 | | | | EFSA |

17.027 | L-methionine | 63-68-3 | | | | | | EFSA |

17.028 | L-valine | 72-18-4 | | | | | | EFSA |

17.031 | L-(+)-lysinemonohydrochloride | 657-27-2 | | 11947 | | | | EFSA |

17.032 | L-cysteïnehydrochloride | 52-89-1 | | 11746 | | | | EFSA |

17.033 | L-cysteïne | 52-90-4 | 1419 | 10464 | | | | EFSA |

17.034 | glycine | 56-40-6 | 1421 | 11771 | | | | EFSA |

17.035 | 4-aminoboterzuur | 56-12-2 | 1771 | | | | | EFSA |

17.036 | S-allyl-L-cysteïne | 21593-77-1 | 1710 | | | | | EFSA |

17.037 | L-methionylglycine | 14486-03-4 | | | | | 1 | EFSA |

DEEL B

Aromatiserende preparaten

DEEL C

Via een thermisch procédé verkregen aroma's

DEEL D

Aromaprecursoren

DEEL E

Overige aroma's

DEEL F

Uitgangsmaterialen

[1] PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21.

[2] PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51;

--------------------------------------------------

Delen

Terug naar boven