r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikelen bij Aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/756/EEG inzake de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
Artikel 1

Richtlijn 76/756/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 4, eerste zin, komt te luiden:

"Een lidstaat die EEG-onderdeeltypegoedkeuring heeft verleend, dient de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat hij op de hoogte wordt gesteld van een wijziging van de de in de definitie van een voertuigtype, wat betreft de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen, genoemde onderdelen of kenmerken."

2. De bijlagen worden vervangen door de bijlage van de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1. Met ingang van 1 januari 1998, of, indien de publicatie van de in artikel 3 genoemde teksten tot na 1 juli 1997 wordt uitgesteld, zes maanden na de effectieve datum van publicatie van deze teksten, mogen de lidstaten:

- voor een type motorvoertuig, noch de EG-typegoedkeuring noch de nationale goedkeuring weigeren,

noch

- de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van voertuigen verbieden,

om redenen die verband houden met de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen, indien de voertuigen aan de bepalingen van Richtlijn 76/756/EEG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn, voldoen.

2. Met ingang van 1 oktober 1998 mogen de lidstaten:

- niet langer de EG-typegoedkeuring verlenen en

- de nationale typegoedkeuring weigeren,

voor een type voertuig om redenen die verband houden met de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen indien niet aan de bepalingen van Richtlijn 76/756/EEG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn, is voldaan.

3. Met ingang van 1 oktober 2000 beschouwen de lidstaten:

- de certificaten van overeenstemming waarvan overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 70/156/EEG nieuwe voertuigen vergezeld gaan, als niet langer geldig in de zin van artikel 7, lid 1, van die richtlijn en

- mogen de lidstaten de registratie, de verkoop en het in verkeer brengen van nieuwe voertuigen die niet van een certificaat van overeenstemming overeenkomstig Richtlijn 70/156/EEG vergezeld gaan, weigeren,

om redenen die verband houden met de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen indien niet aan de bepalingen van Richtlijn 76/756/EEG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn, is voldaan.

Artikel 3

De in punt 1 van bijlage II aangegeven bepalingen en bijlagen van UN-ECE-reglement nr. 48 zullen vóór 1 juli 1997 in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden gepubliceerd.

Artikel 4

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 1998 aan deze richtlijn te voldoen; indien de publicatie van de in artikel 3 genoemde teksten echter tot na 1 juli 1997 wordt uitgesteld, voldoen de lidstaten aan deze verplichting zes maanden na de effectieve datum van publicatie van deze teksten. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

De lidstaten passen deze bepalingen toe met ingang van 1 januari 1998 of dat geschiedt, indien de publicatie van de in artikel 3 genoemde teksten tot na 1 juli 1997 wordt uitgesteld, zes maanden na de effectieve datum van publicatie van deze teksten.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.


Terug naar boven