r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Coördinatie socialezekerheidsstelsels

Spaarpot met eurobiljetten

Met het vrije verkeer van personen wordt het voor EU -burgers steeds makkelijker om ergens anders te gaan wonen, werken en/of om te gaan reizen. Deze mobiliteit maakt het noodzakelijk dat er voor mensen overal in de EU dezelfde regels gelden voor wat betreft de sociale zekerheid. De oorspronkelijke verordening over het socialezekerheidsstelsel van de EU dateerde uit 1971. Op 1 mei 2010 werd een nieuwe EU-verordening van kracht waarmee het voor werknemers, werkzoekenden en gepensioneerden makkelijker wordt zich elders in de EU te vestigen zonder dat socialezekerheidsrechten verloren gaan.

Delen

Inhoud

1.

EU-verordening

De nationale systemen zijn niet vervangen door één centraal stelsel maar moeten wel beter op elkaar aansluiten. Daarom moeten bestaande regels eenvoudiger worden gemaakt en gemoderniseerd worden. De verschillende organisaties die zich met de sociale zekerheid bezig houden moeten gaan samenwerken. Ook de uitwisseling van gegevens tussen socialezekerheidsinstellingen wordt verbeterd. Met deze maatregelen zullen de rechten en plichten van alle betrokken partijen duidelijker zijn.

Het belangrijkste doel van de verordening is dat burgers die verhuizen naar een andere lidstaat, hun rechten op verschillende vormen van sociale zekerheid behouden. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan pensioenopbouw. Wanneer een werknemer zijn loopbaan begint in Nederland en naar Frankrijk verhuist om daar verder te werken, krijgt deze nu de garantie dat het opgebouwde pensioen niet verloren gaat, maar van kracht blijft. Overigens wordt ook voorkomen dat een EU-onderdaan dubbel premieplichtig wordt bij vestiging in een ander land.

De procedures die betrekking hebben op diverse onderdelen van het socialezekerheidsstelsel, bijvoorbeeld voor de pensioenen en voor de uitkeringen, worden zo veel mogelijk gelijk getrokken. Daarnaast zijn er ook algemene bepalingen die gelden voor alle lidstaten. Hierbij moet gedacht worden aan eenduidige wetgeving en gelijke behandeling. De lidstaten richten met in achtneming van deze bepalingen verder zelfstandig de nationale socialezekerheidsstelsels in, zoals de organisatie en de financiering.

2.

De rol van het Europees Parlement

Het Europese Parlement heeft bij de behandeling van het oorspronkelijke voorstel op de privacy gehamerd. Daarom mogen de persoonsgegevens alleen uitgewisseld worden met toestemming van de belanghebbende, en mogen deze gegevens ook alleen worden gebruikt voor doelen die te maken hebben met de sociale zekerheid.

3.

Argumenten in de discussie

Hieronder staan een aantal veel gehoorde argumenten in de discussie over coördinatie socialezekerheidsstelsels, waarbij bijna altijd wel kanttekeningen te maken zijn. Dat maakt de discussie boeiend, maar een oordeel niet eenvoudiger. De argumenten gaan over de rol die de EU in de discussie zou moeten spelen. Door op de links te klikken krijgt u meer informatie én nuancering.

  • Er moet voorzichtig worden omgesprongen met privégegevens.

    Door het voorstel van de Commissie moet het niet gemakkelijker worden om de uitwisseling van gegevens van burgers voor andere doeleinden te gebruiken. Er moeten in het voorstel dus garanties en instrumenten worden opgenomen die dit voorkomen en persoonsgegevens beschermen.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven