r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 20 augustus 2015.

Markttoegang wegtransport

Vrachtwagen op snelweg
Bron: euobserver.com

Het vrije verkeer van personen, kapitaal en goederen is in de Europese Unie (EU) een belangrijke verworvenheid. De sociale aspecten hiervan, bijvoorbeeld het vrije verkeer van arbeid, waren op sommige punten nog niet goed uitgewerkt. In de transportsector hebben vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven nog te vaak te maken met oneerlijke concurrentie en social dumping, omdat buitenlandse chauffeurs of werkgevers de EU-regels op het gebied van transport niet nakomen.

De EU heeft een aantal regels ingevoerd om ongewenste neveneffecten van het vrije verkeer van personen, kapitaal en goederen tegen te gaan in de sector wegtransport en eventuele verschillen tussen de lidstaten te harmoniseren. Zo zijn er Europese regels voor de rij- en rusttijden van chauffeurs en het aantal ritten dat zij binnen de grenzen van een ander land uit mogen voeren. Ook heeft de EU regels ingevoerd voor het systeem dat de chauffeurs controleert: het zogenaamde tachograafsysteem. De nieuwe generatie van dit systeem zorgt ervoor dat het steeds gemakkelijker wordt om de rij- en rusttijden op afstand te controleren.

Delen

Inhoud

1.

Cabotageregels in de EU

Het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land wordt cabotage genoemd. Cabotage heeft betrekking op alle vormen van transport; scheep-, lucht-, spoor- en wegvervoer.

De eerste wetgeving over cabotage stamde uit 1962. Deze werd in 2008 herzien, omdat er in de tussentijd veel veranderingen waren geweest, zoals de liberalisering van de interne markt. De herziende verordening is op 4 december 2009 in werking getreden. De drie belangrijkste herzieningen waren:

  • Een Europees geldende definitie voor cabotagevervoer. Deze luidt: nationaal vervoer voor rekening van derden, dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst. Deze vorm van transport is beperkt tot maximaal drie opeenvolgende vervoersopdrachten binnen zeven dagen.
  • Vereenvoudigde gestandaardiseerde Europese vervoersvergunningen. Op deze manier werden de controleprocedures versoepeld, met een enorme besparing in kosten en tijd voor zowel de EU-lidstaten als de transportondernemingen tot gevolg.
  • Meer mogelijkheden voor het opleggen van sancties op inbreuken en overtredingen die zijn gepleegd in andere EU-lidstaten dan de lidstaat van vestiging.

2.

Werktijden in de EU

Sinds 2010 mogen chauffeurs binnen de EU maximaal twaalf dagen achter elkaar werken. Hierbij geldt dat het om één reis moet gaan, de dagelijkse rusttijden gerespecteerd worden en na twaalf dagen een langere rustperiode moet worden genomen.

Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2014 dat er tijdens nachtdiensten tussen 22.00 en 06.00 uur meerdere chauffeurs aan boord van touringcars aanwezig moeten zijn.

Bij een overtreding krijgen de chauffeurs en de bedrijven waarvoor ze werken boetes van de lidstaat waarin zij de overtreding begaan. Volgens sommigen leidt dit boetesysteem tot een ondermijning van de interne markt, omdat overtreders uit de ene lidstaat de boetes niet tot nauwelijks betalen en andere lidstaten zich wel aan de regels houden. Verschillende belangengroepen uit de transportsector pleiten voor betere handhaving door de lidstaten om oneerlijke concurrentie in de transportsector tegen te gaan.

3.

Tachograaf-regels in de EU

Om te controleren of chauffeurs de Europese regels voor rij- en rusttijden naleven, zijn tachografen van cruciaal belang. Binnen de EU geldt sinds 1985 een verordening over het gebruik, de typegoedkeuring, de installatie en de controle van tachografen.

In juli 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de huidige wetgeving rondom tachografen aan te passen. De hervorming van de verordening werd op 4 februari 2014 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement. De EU-lidstaten hadden tot 2 maart 2016 om de nieuwe regelgeving te implementeren.

4.

Positie van Nederland

Een rapportage van de Europese Commissie uit 2014 waarin een pleidooi staat voor het verruimen van de cabotagevrijheid van vrachtwagens riep weerstand op bij Nederlandse politici. Nederland kent van oudsher een bijzonder concurrerende transportsector, en beschouwt voorstellen voor een versoepeling van regels dan ook als schadelijk voor zijn economie. Minister Schultz van Haegen (VVD) wees die plannen dan ook af. Verdere liberalisering zou tot verslechtering van de arbeidsomstandigheden en zelfs tot faillissementen van transportbedrijven kunnen leiden .

5.

Argumenten in de discussie

Hieronder staan een aantal veel gehoorde argumenten in de discussie over de markttoegang van het wegtransport, waarbij bijna altijd wel kanttekeningen te maken zijn. Dat maakt de discussie boeiend, maar een oordeel niet eenvoudiger. Europa is wikken en wegen. Door op de links te klikken krijgt u meer informatie én nuancering.

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven