Markttoegang wegtransport

Vrachtwagen op snelweg
Bron: euobserver.com

Het vrije verkeer van personen, kapitaal en goederen is in de Europese Unie (EU) een belangrijke verworvenheid. De sociale aspecten hiervan, bijvoorbeeld het vrije verkeer van arbeid, zijn op sommige punten nog niet goed uitgewerkt. In de transportsector hebben vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven nog te vaak te maken met oneerlijke concurrentie, omdat buitenlandse chauffeurs of werkgevers de EU-regels op het gebied van transport niet nakomen. 

De EU heeft bijvoorbeeld regels ingevoerd voor de rij- en rusttijden van chauffeurs en het aantal ritten dat zij binnen de grenzen van een ander land uit mogen voeren.

Ook heeft de EU regels ingevoerd voor het systeem dat de chauffeurs controleert; het zogenaamde tachograafsysteem. De nieuwe generatie van dit systeem zorgt ervoor dat het steeds gemakkelijker wordt om de rij- en rusttijden op afstand te controleren. In juli 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de huidige wetgeving rondom tachografen aan te passen. De Raad van de Europese Unie keurde dit voorstel in november 2013 goed. Het Europees Parlement moet zich er plenair nog over buigen.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Cabotageregels in de EU

Het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land wordt cabotage genoemd. Cabotage heeft betrekking op alle vormen van transport; scheep-, lucht-, spoor- en wegvervoer.

De eerste wetgeving over cabotage stamde uit 1962. Deze werd in 2008 herzien, omdat er in de tussentijd veel veranderingen waren geweest, zoals de liberalisering van de interne markt. De drie belangrijkste herzieningen waren:

  • Een Europees geldende definitie voor cabotagevervoer. Deze luidt: nationaal vervoer voor rekening van derden, dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst. Deze vorm van transport is beperkt tot maximaal drie opeenvolgende vervoersopdrachten binnen zeven dagen.
  • Vereenvoudigde gestandaardiseerde Europese vervoersvergunningen. Op deze manier werden de controleprocedures versoepeld, met een enorme besparing in kosten en tijd voor zowel de EU-lidstaten als de transportondernemingen tot gevolg.
  • Meer mogelijkheden voor het opleggen van sancties op inbreuken en overtredingen die zijn gepleegd in andere EU-lidstaten dan de lidstaat van vestiging.

2.

Werktijden in de EU

Sinds 2010 mogen chaffeurs binnen de EU maximaal twaalf dagen achter elkaar werken. Hierbij geldt dat het om één reis moet gaan, de dagelijkse rusttijden gerespecteerd worden en na twaalf dagen een langere rustperiode moet worden genomen.

Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2014 dat er tijdens nachtdiensten tussen 22.00 en 06.00 uur meerdere chauffeurs aan boord van touringcars aanwezig moeten zijn.

3.

Tachograaf-regels in de EU

Om te controleren of chauffeurs de Europese regels voor rij- en rusttijden naleven, zijn tachografen van cruciaal belang. Binnen de EU geldt sinds 1985 een verordening over het gebruik, de typegoedkeuring, de installatie en de controle van tachografen.

Sinds 2006 zijn tachografen digitaal en verplicht in nieuwe voertuigen met een gewicht van minimaal 3,5 ton en wanneer er meer dan negen personen (inclusief de chauffeur) vervoerd worden. Voor dit nieuwe type digitale tachografen is in 2009 Europese wetgeving ingevoerd. Hierdoor kunnen lidstaten gebruik maken van een gezamenlijk elektronisch databestand.

In 2011 heeft de Commissie een voorstel gedaan om de verordening uit 1985 te wijzigingen en zo het tachograafsysteem verder te verbeteren. Het voorstel is gericht op een betere handhaving van de sociale regels en een vermindering van onnodige administratieve lasten door het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals gps.

Ook moet er een kader komen om de betrouwbaarheid te vergroten van werkplaatsen die tachograafkaarten plaatsen, controleren en repareren. Door regelmatige en onaangekondigde controles van werkplaatsen worden belangenconflicten voorkomen en neemt het risico op fraude af. Het risico op fraude kan ook verminderd worden door tachograafkaarten te koppelen aan rijbewijzen. Lidstaten moeten daarnaast verplicht worden om gepaste opleidingen te bieden voor ambtenaren die tachografen controleren.

In november 2013 bereikte de Raad overeenstemming over het voorstel. Alleen het Europees Parlement moet zich nu nog plenair over het voorstel buigen.

4.

Reacties in Nederland

In de februari 2013 stelde de EC voor om de cabotagevrijheid van vrachtwagens te verruimen. Onder Nederlandse politici heerste een algemeen gevoel van weerstand tegen deze plannen. Nederland kent van oudsher een bijzonder concurrerende transportsector, en beschouwt voorstellen voor een versoepeling van regels dan ook als schadelijk voor zijn economie. Minister Schultz van Haegen (VVD) wees die plannen dan ook af. Een verdere liberalisering zou tot verslechtering van de arbeidsomstandigheden en zelfs tot faillissementen van transportbedrijven kunnen leiden.

5.

Argumenten in de discussie

Hieronder staan een aantal veel gehoorde argumenten in de discussie over de markttoegang van het wegtransport, waarbij bijna altijd wel kanttekeningen te maken zijn. Dat maakt de discussie boeiend, maar een oordeel niet eenvoudiger. Europa is wikken en wegen. Door op de links te klikken krijgt u meer informatie én nuancering.

Tip: Na het lezen van de argumenten kunt u zelf Uw reactie geven.

Uw reactie

Door op Uw reactie te klikken kunt u laten weten, wat u van de verschillende argumenten vindt. Ook kunt u natuurlijk andere argumenten aandragen. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

6.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven