r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Beleid recht en veiligheid

Delen

Inhoud

1.

Asiel- en migratiebeleid

Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. De basis van dit beleid werd gelegd in 2003, met de Dublin-verordening. Sinds 2008 is de Europese Commissie bezig om een gemeenschappelijk asielbeleid op poten te zetten, met solidariteit, coördinatie en harmonisatie als kernpunten.

2.

Consumentenrechten

In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen.

3.

Criminaliteit

4.

Defensie

De Europese Unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend Europees defensiebeleid op te stellen. Vroeger ging het bij defensie in Europa vooral om de verdediging van het eigen land tegen een aanvaller. Dit veranderde sinds het einde van de Koude Oorlog. Tegenwoordig zijn militaire operaties vaker bedoeld om vrede te bewaren, of om te helpen bij de opbouw van een land dat is verwoest door een oorlog of door interne conflicten. Door deze veranderingen is het defensiebeleid in Europa steeds in ontwikkeling.

5.

Fraudebestrijding

Het voorkomen en bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. Daarnaast coördineren lidstaten van de EU onderling de bestrijding van specifieke vormen van fraude. Het programma Hercules III, dat in mei 2014 in werking is getreden, coördineert de samenwerking tussen OLAF en de bevoegde instanties in de lidstaten.

6.

Justitie, vrijheid en veiligheid

De lidstaten van de Europese Unie werken steeds meer samen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Dit is met name van belang sinds het wegvallen van de grenscontroles tussen de lidstaten.

Deze samenwerking is er in verschillende vormen; bilateraal (tussen twee landen), regionaal (bijvoorbeeld in het kader van de Raad van Europa) en mondiaal (door internationale organisaties als de Verenigde Naties). Door de voortschrijdende Europese integratie en de globale internationalisering is het ook nodig dat een deel van het beleid over justitie, vrijheid en veiligheid, op Europees niveau wordt vastgelegd.

7.

Mensenrechten

Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. Speerpunt daarbij zijn de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden.

8.

Rechtspraak

De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. De lidstaten zijn immers nauw met elkaar verbonden. Zo is er binnen de Unie vrij verkeer van personen en goederen. Als mensen vrij door de EU kunnen reizen, moeten zij in een andere lidstaat net zo makkelijk bij de rechter terecht kunnen als in hun eigen land.

9.

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. Ook vier niet-EU-landen vallen onder de Schengenbepalingen. Dit zijn IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. 

10.

Antiterrorismebeleid

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen heeft terrorismebestrijding prioriteit gekregen in Europa. De aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015 was reden voor voorzitter van de Europese Raad Tusk om terrorismebestrijding opnieuw hoog op de agenda te zetten. Begin 2015 gaf de Europese Raad opdracht aan de Europese Commissie om meer werk te maken van een Europees Passagiersnamen Register (EU PNR). De bloedige aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 onderstreepten opnieuw het belang van een effectieve aanpak van terrorisme. 

Delen

Terug naar boven