Laatste nieuws: 

Beleid buitenland

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Asiel- en migratiebeleid

Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart werd Europa een steeds aantrekkelijkere bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. De basis van dit beleid werd gelegd in 2003, met de Dublin-verordening. Sinds 2008 is de Europese Commissie bezig om een gemeenschappelijk asielbeleid op poten te zetten, met solidariteit, coördinatie en harmonisatie als kernpunten.

2.

Buitenlands beleid

Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. Daarvoor vinden regelmatig bijeenkomsten plaats tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Europese lidstaten.

3.

Buurlanden

Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid (European Neighbourhood Policy of ENP). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. Bij dit beleid staan steun aan het democratiseringsproces en het bevorderen van de economische ontwikkeling in buurlanden centraal, evenals versterking van het Oostelijk Partnerschap en van het Partnerschap voor Democratie en Gedeelde Welvaart. Belangrijke speerpunten hierin zijn samenwerking met overheden en maatschappelijke groeperingen op het gebied van democratie, klimaat en energie, soepelere arbeidsmigratie en betere handelsbetrekkingen.

4.

Defensie

De Europese Unie is al enkele decennia bezig om een samenhangend Europees defensiebeleid op te stellen. Vroeger ging het bij defensie in Europa vooral om de verdediging van het eigen land tegen een aanvaller. Dit veranderde sinds het einde van de Koude Oorlog. Tegenwoordig zijn militaire operaties vaker bedoeld om vrede te bewaren, of om te helpen bij de opbouw van een land dat is verwoest door een oorlog of door interne conflicten. Door deze veranderingen is het defensiebeleid in Europa steeds in ontwikkeling.

5.

Douane

Op 1 januari 1993 schaften de lidstaten van de Europese Unie alle douaneformaliteiten aan de binnengrenzen af. De EU werd één enkel grondgebied zonder grenscontroles. Binnen de Europese Unie mogen personen zich vrij verplaatsen. En ook goederen, diensten en kapitaal mogen vrij van het ene naar het andere land worden verplaatst.

6.

Humanitaire hulp

Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd.

7.

Mensenrechten

Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. Speerpunt daarbij zijn de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden.

8.

Ontwikkelingshulp

De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. In 2013 gaven zij gezamenlijk 56,6 miljard aan ontwikkelingslanden in hun strijd tegen armoede. De Europese Unie wil tussen 2014 en 2020 51,4 miljard euro uittrekken voor ontwikkelingshulp. Het grootste deel van dat bedrag is bestemd voor het Europees Ontwikkelingsfonds.

9.

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. Ook vier niet-EU-landen vallen onder de Schengenbepalingen. Dit zijn IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. 

10.

Terrorismebestrijding

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen heeft terrorismebestrijding prioriteit gekregen in Europa. De aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015 is reden voor voorzitter van de Europese Raad Tusk om terrorismebestrijding opnieuw hoog op de agenda van de eerstvolgende Europese Raad te zetten. Wel is er al voorgesteld na een overleg op 11 januari 2015 tussen een Amerikaanse en tien Europese ministers een database op te zetten waarin vliegtuigpassagiers worden geregistreerd. 

Al sinds het einde van de 20ste eeuw werken de politie- en inlichtingendiensten van verschillende landen samen om aanslagen op burgers en instellingen te voorkomen. Sinds Europa met verschillende terroristische aanslagen werd geconfronteerd, is deze samenwerking verder uitgebreid. Voor alle grote samenwerkingsverbanden in Europa (Europese Unie, Raad van Europa, OVSE en NAVO) is terrorismebestrijding een prioriteit.

11.

Uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie is het de bedoeling om geleidelijk aan meer landen tot de Unie toe te laten. Landen kunnen echter niet zomaar toetreden tot de Europese Unie; zij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: de zogenaamde Kopenhagen criteria. Deze criteria zijn opgesteld door de regeringsleiders van de EU-lidstaten tijdens een belangrijke vergadering in Kopenhagen in juni 1993. Een toekomstig lid moet bijvoorbeeld een democratische regering hebben, waar goed wordt omgegaan met mensenrechten. Ook moeten minderheden worden beschermd en moet de economie goed functioneren. Tot slot moeten nieuwe lidstaten de Europese regels overnemen.

Delen

enveloppe

Terug naar boven