r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Detacheringsrichtlijn

Als er sprake is van een grensoverschrijdende dienstverrichting waarbij tevens werknemers met de dienstverrichter tijdelijk over de grens meekomen om arbeid te verrichten, is de Detacheringsrichtlijn van toepassing. In de Detacheringsrichtlijn is vastgesteld dat bepaalde voorschriften van het land op het grondgebied waarvan de werknemer ter beschikking is gesteld, van toepassing zijn. Werknemers die onder de werkingssfeer van de Detacheringsrichtlijn vallen kunnen aanspraak maken op de harde kern van arbeidsvoorwaarden van die Lidstaat. De detacheringsrichtlijn gaat uit van een beperkt werklandbeginsel, wat inhoudt dat op een aantal terreinen minimaal de dwingendrechtelijke wettelijk en in verbindend verklaarde CAOs vastgelegde arbeidsvoorwaarden van het werkland gelden. Voor de overige arbeidsvoorwaarden staat het partijen vrij om het gekozen recht te hanteren.

Delen

Terug naar boven