r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Ziekte en gezondheid in de Europese Unie

zakken met bloed bestemd voor bloedtransfusies

Binnen de Europese Unie zijn voorzieningen bij ziekte voor een groot deel op elkaar afgestemd. Mensen die hier voordeel van hebben, zijn bijvoorbeeld de miljoenen toeristen die ieder jaar met vakantie naar het buitenland gaan, en buitenlandse werknemers en hun gezinnen.

Buitenlandse instanties moeten rekening houden met lopende zaken die betrekking hebben op verzekering, arbeid of huisvesting in het land van herkomst. Dat betekent dat u verzekerd blijft als u tijdelijk in een ander land van de EU gaat werken.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Uitkeringen bij ziekte

Door middel van deze uitkeringen worden de arbeidsinkomsten die u misloopt als u ziek bent, vergoed. Daarbij komen ook de kosten die u maakt als u hulpbehoevend bent. Mocht u bijvoorbeeld zelf niet in staat zijn om boodschappen te doen en daardoor hulp in moeten schakelen, dan worden de kosten van die hulp ook vergoed.

De regel is dat uitkeringen bij ziekte worden uitbetaald volgens de regels van het land waar de verzekering loopt. Als u bijvoorbeeld als Nederlander tijdelijk in Duitsland aan het werk bent, maar nog wel in Nederland verzekerd bent, dan verloopt de uitbetaling van ziekte-uitkeringen dus volgens de regels die in Nederland gelden. Daaruit volgt ook dat het bedrag dat uitgekeerd wordt afhankelijk is van het land waar de verzekering is afgesloten. In principe betaalt de instantie waar u verzekerd bent de uitkeringen uit.

2.

Verstrekkingen bij ziekte

Onder verstrekkingen vallen de voorzieningen medische en tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, ziekenhuisopnamen en de rechtstreekse terugbetaling van de kosten die hierbij gemaakt worden.

In tegenstelling tot de uitkeringen bij ziekte, worden verstrekkingen in de meeste gevallen uitbetaald volgens de regels van het land waar u verblijft. Als u bijvoorbeeld als Nederlander tijdelijk in Frankrijk verblijft en u krijgt een aandoening waardoor u naar het ziekenhuis moet, dan wordt het ziekenhuisverblijf vergoed volgens de regels van Frankrijk. Dit kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken ten opzichte van de Nederlandse situatie. De verstrekkingen worden uitgekeerd door de bevoegde instantie in uw woonplaats in het buitenland, op dezelfde wijze als wanneer u daar verzekerd zou zijn.

Mocht u niet verzekerd zijn in het land waar u tijdelijk verblijft, dan heeft u toch recht op alle noodzakelijke verstrekkingen. De status van uw verblijf is daarbij niet van belang. Het maakt dus niet uit of u toerist, gepensioneerde, gedetacheerd werknemer, werkzoekende of student bent.

3.

Medische zorg over de grens

Begin 2011 is een richtlijn aangenomen die het voor EU-burgers gemakkelijker maakt om medische zorg te ontvangen in een ander EU-land. Patiënten kunnen, onder voorwaarden, een behandeling ondergaan in het buitenland. Aan de vergoeding van medische kosten is een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient de eigen verzekeringsmaatschappij van tevoren om toestemming te worden gevraagd. Daarnaast mogen de kosten niet veel hoger liggen dan wat een soortgelijke behandeling in het eigen land zou kosten.

Ook bestaat sinds 1 juni 2004 een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), ook wel bekend als EHIC (European Health Insurance Card). Met deze kaart kunnen alle inwoners van de EU, Noorwegen, Liechtenstein, Macedonië, IJsland en Zwitserland in deze landen een beroep doen op noodzakelijke medische zorg. Ook is de kaart geldig in Australië.

4.

E-gezondheidszorg (e-Health)

Het begrip eHealth staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg. De Europese Unie wil één 'Europese eHealth-ruimte' creëren waarin informatie en gegevens over gezondheidszorg en patiënten makkelijker tussen onder andere zorgverleners en ziekenhuizen kunnen worden uitgewisseld. Dit betekent bijvoorbeeld het verbeteren van het elektronische patiëntendossier, zodat een arts in een andere EU-lidstaat eenvoudig inzicht krijgt in de gezondheidstoestand van een patiënt, maar ook het coördineren van kennis en onderzoek op het gebied van gezondheidszorg tussen lidstaten. De EU richt zich hierbij vooral op praktische zaken: ICT moet het werk ondersteunen en vergemakkelijken. Een aantal voorbeelden van zaken waarbij eHealth gebruikt kan worden:

  • een arts die de taal van de patiënt niet spreekt kan toch worden ingelicht over de gezondheidstoestand van die patiënt
  • een arts zonder veel kennis van de patiënt kan een diagnose stellen dankzij de beschikbare informatie
  • patiënten kunnen informatie over medicijngebruik makkelijk meenemen naar andere EU-lidstaten, zodat een patiënt overal de juiste geneesmiddelen voorgeschreven krijgt, en kan essentiële geneesmiddelen snel aan laten vullen als hij of zij deze kwijtraakt in het buitenland
  • patiënten kunnen vanuit huis medische gegevens naar de arts sturen, die zo de gezondheid op afstand in de gaten kan houden

De eHealth-werkgroep van de Europese Commissie houdt zich bezig met het ondersteunen van de uitvoering van het eHealth-plan.

eHealth netwerk

Op 22 december 2011 nam de Europese Commissie een besluit aan ter oprichting van een eHealth Netwerk. Zo wordt er gewerkt aan de standaardisatie van de opmaak van elektronische medische dossiers om de uitwisseling van beproefde methoden te bevorderen. Ook worden gezondheidsinformatienetwerken tot stand gebracht tussen zorgverstrekkers om de aanpak van gezondheidsrisico's te coördineren, en worden online gezondheidsdiensten ingesteld om bijvoorbeeld informatie te verstrekken over gezonde leefgewoonten en de voorkoming van ziekten. Verder gaat de aandacht uit naar teleconsultatie en het elektronisch voorschrijven en vergoeden van geneesmiddelen.

Een nieuw EU-netwerk, beheerd door INSPIRE (International Network Supporting Procurement of Innovation via Resources and Education) zal deskundigen en aanbesteders geïnteresseerd in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve aanbestedingen in de eHealth, Active Aging en Independent Living gebieden bij elkaar brengen. De EU steunt het netwerk met 499 duizend euro. Het project loopt van oktober 2013 tot oktober 2015.

Actieplan eHealth 2012-2020

In december 2012 werd het actieplan eHealth 2012-2020 gepubliceerd.

Meer informatie

5.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven