r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europese Unie: afdrachten en subsidies Nederland

Euromunten
Bron: euobserver.com

Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen.

Nederland droeg in 2014 ruim 4,7 miljard euro af aan de EU. In hetzelfde jaar ontvingen we 2,2 miljard aan Europese steun. Per saldo betaalde Nederland dus zo'n 2,5 miljard euro. Deze positie als netto-betaler bestaat voor Nederland sinds 1991. Nederland was in de periode 1981-1990 een netto-ontvanger. In de jaren daarvoor wisselde de positie regelmatig. 

Sinds 2007 krijgt Nederland een jaarlijkse korting van 1 miljard euro per jaar op zijn afdrachten.

Veel EU-landen zijn nog ontevreden over hoe de Europese Unie haar uitgaven bijhoudt. De Europese Unie kan vaak niet goed verantwoorden waar het geld aan is besteed. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Europese Rekenkamer. Nederland geeft als een van de weinige landen ieder jaar een verklaring af aan de Europese Unie. Die verklaring moet de EU helpen om te verantwoorden waar het geld aan is uitgegeven.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

De opbouw van de afdrachten

Hoeveel een land moet afdragen aan de Europese Unie hangt in de eerste plaats af van de totale uitgaven die de Europese Unie in een jaar begroot heeft. Deze uitgaven mogen maximaal 1,23% van het totale inkomen van de lidstaten van de Europese Unie bedragen. De gezamenlijk afdrachten van de lidstaten zullen dus nooit hoger zijn dan dat maximum.

De afdracht van een lidstaat aan de EU bestaat uit drie delen:

  • traditionele eigen middelen: dit zijn voornamelijk landbouwheffingen (75% van de door de lidstaten geïnde heffingen op de invoer van suiker) en douanerechten
  • BTW-middelen: er wordt een vastgesteld percentage van de BTW afgedragen
  • een percentage van het nationaal inkomen: het overgrote deel van de Europese begroting

Daarnaast ondervinden veel lidstaten de gevolgen van:

  • een correctie voor het Verenigd Koninkrijk: dit land heeft in de jaren '80 een korting bedongen voor zijn afdrachten. In die periode was de afdracht van het land te hoog in vergelijking met de welvaart die er toen in het land heerste. De korting wordt verrekend met de afdrachten van de andere lidstaten waardoor die iets meer moeten betalen.

Tabel: afdracht van Nederland aan de EU in 2014 (miljoenen euro's)

traditionele eigen middelen

1.807

BTW-middelen

260

afdracht van Bruto Nationaal Inkomen

5074

korting voor het Verenigd Koninkrijk

60.5

correcties/kortingen

  • 650.6

Totaal 2014

4744

Na correcties zijn de totale EU-afdrachten van Nederland €4,744 miljard

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven