r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Toetreding Servië tot de Europese Unie

parlementsgebouw Belgrado
Bron: Konrad Zielinski

Servisch parlementsgebouw in Belgrado

Servië onderhandelt sinds 21 januari 2014 met de EU over toetreding tot de Europese Unie. Het Balkanland, dat vanaf 2012 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie was, hoopt in 2020 tot de EU te kunnen toe treden.

Een belangrijke voorwaarde voor het Servische lidmaatschap van de Europese Unie is het voor het Joegoslavië-Tribunaal brengen van oorlogsmisdadigers. Hervormingen in het kiesstelsel, de aanpak van de georganiseerde misdaad, mensenhandel en een volledig onafhankelijke positie van de rechterlijke macht zijn overige voorwaarden. De belangrijkste stap die Servië nog moest maken op weg naar het EU-lidmaatschap was het normaliseren van de relatie met Kosovo, dat zich in 2008 van Servië afsplitste en de onafhankelijkheid uitriep.  

In april 2013 kwamen de Servische en Kosovaarse premiers onder leiding van toenmalig Hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton tot een akkoord.  Het akkoord was een belangrijke stap voor Servië op weg naar de toetreding tot de Europese Unie. Op 26 juni gaf toenmalig eurocommissaris voor Uitbreiding Stefan Füle aan dat deze stappen de weg naar toetredingsgesprekken vrij hebben gemaakt. Op 28 juni hebben de EU-leiders tijdens de Europese Raad ingestemd om de onderhandelingen met Servië in januari 2014 te openen.

Daarnaast werd in september 2013 een Stabiliteits- en Associatie-Overeenkomst tussen Servië en de EU van kracht.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Besprekingen over Europees lidmaatschap

In 1999 besloot de Europese Unie om Servië middels het Stabilisatie en Associatie-proces voor te bereiden op een lidmaatschap van de Europese Unie. Dit werd in november 2000 vormgegeven in een handelsovereenkomst, waarmee de meeste Servische producten zonder invoerheffingen in de Europese Unie konden worden ingevoerd. In juli 2001 begon de Europese Unie de politieke en economische gesprekken met Servië, waarna de Raad het land in januari 2004 een Europees Partnerschap voorstelde.

In 2005 volgden de eerste onderhandelingen van de EU over de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst met Servië. In mei 2006 blies de EU echter de onderhandelingen af vanwege de slechte medewerking van het land met het Joegoslavië-Tribunaal. Een jaar later gaf Servië aan volledig mee te willen werken aan de eisen van het Tribunaal. De EU en Servië tekenden in april 2008 een associatieovereenkomst. Deze overeenkomst trad op 1 september 2013 in werking, na ratificatie van Servië en de EU-lidstaten.

In december 2009 diende het land een officieel verzoek tot lidmaatschap in. De volgende belangrijke stap op weg naar het kandidaat-lidmaatschap werd gezet in maart 2010, toen het Servische parlement de massamoord op Bosnische moslims in Srebrenica in 1995 erkende. De Europese Raad besliste in maart 2012 dat Servië officieel kandidaat-lidstaat mocht worden. De Raad besloot in december 2013 dat in januari 2014 de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Servië konden beginnen.

Voortgang

De Europese Commissie publiceert jaarlijks een voortgangsrapport over de Servische toetreding tot de Unie. Al in 2003 werd duidelijk dat het land vooral op politiek gebied veel aanpassingen nodig zou hebben om tot de EU te kunnen behoren. Zo moest het land het leger hervormen, de corruptie harder aanpakken en moest Servië meer doen om de schending van mensenrechten tegen te gaan. De invloed van de regering op het gerechtelijk apparaat en de staatsmedia werden als zorgwekkend gezien.

Ook uit het voortgangsrapport van 2014 blijkt dat Servië met name op politiek vlak nog veel werk te verzetten heeft. Zo dient de rechterlijke macht versterkt te worden, onder meer door betere bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Servië heeft stappen ondernomen om het openbaar bestuur te verbeteren en om de media onafhankelijk van de staat te maken. Ten aanzien van de bescherming van minderheden zijn er enige vorderingen gemaakt. Het land moet echter nog een aanzienlijk aantal hervormingen doorvoeren. De rol van onafhankelijke regulerende organen moet bijvoorbeeld beter erkend worden. 

Op economisch terrein heeft Servië een aantal hervormingen doorgevoerd op het gebied van werkgelegenheid, salarissen en pensioenen. Het onderwijs systeem kan echter efficiënter, en ook op het gebied van overheidsuitgaven, privatisering en staatshulp zijn verdere hervormingen noodzakelijk. De Commissie benadrukt in het rapport van 2014 dat Servië moet blijven werken aan een goede relatie met Kosovo.

Joegoslavië-Tribunaal

Een belangrijke hindernis in het toetredingsproces tot de EU was tot mei 2011 de samenwerking van Servië met het Joegoslavië-Tribunaal. Met de arrestatie en uitlevering van Ratko Mladic voldeed Servië aan die voorwaarde. De uitlevering in juli 2011 van Goran Hadzic, de laatste voortvluchtige Servische leider, maakte duidelijk dat de Servische regering ook na de arrestatie van Mladic samenwerking met het Tribunaal serieus blijft nemen.

Normalisatie relatie Servië-Kosovo

Als Servië wil toetreden tot de Europese Unie moet het aan een belangrijke voorwaarde voldoen: Kosovo erkennen als zelfstandige staat. Het Internationaal gerechtshof oordeelde op 22 juli 2010 dat de afsplitsing van Kosovo internationaalrechtelijk gezien gerechtvaardigd is. Deze uitspraak verstevigde de Kosovaarse claim op onafhankelijkheid, hoewel de uitspraak niet dwingend is. De EU gaf daarna aan dat, volgens haar visie, de toekomst van zowel Servië als Kosovo in de Europese Unie ligt. Daarom is in 2010 besloten om de dialoog tussen beide landen te faciliteren.

Begin mei 2012 werd Tomislav Nikolic de nieuwe president van Servië. Hij was fel tegen de erkenning van Kosovo als onafhankelijke staat. In september 2012 gaf toenmalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, nogmaals aan dat Servië de Kosovaarse onafhankelijkheid moet erkennen als het wil toetreden tot de EU.

Op 19 april 2013 kwamen de premiers van Servië en Kosovo tot een akkoord onder leiding van toenmalig Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton. Het akkoord maakt de weg voor Servië vrij om toe te treden tot de Europese Unie. Het akkoord betekende volgens de Kosovaarse premier Hashim Thaçi een juridische erkenning van Kosovo’s zelfstandigheid.

Het akkoord bestond uit 15 punten. Over 13 punten was al eerder overeenstemming bereikt. De laatste twee punten hadden betrekking op de Kosovaarse politie in Servische gemeenschappen en Kosovo's lidmaatschap van internationale organisaties. Door het akkoord mogen Servische gemeenten in Kosovo regionale politieagenten aanstellen. Daarnaast mogen vier, grotendeels door Serviërs bewoonde, gemeentes in Kosovo een lokale politiecommandant kiezen. Daar tegenover staat dat Servië niet langer het VN-lidmaatschap van Kosovo blokkeert. Eind oktober 2013 zal Noord-Kosovo een eigen volksvertegenwoordiging kiezen.

Om de normalisatie van de relatie tussen Servië en Kosovo te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een speciaal pre-toetredingssteunprogramma opgezet. In dit speciale steunprogramma stelt de EU fondsen beschikbaar om het akkoord uit te voeren, waarbij het zich vooral richt op de Servische minderheid in Kosovo. 

Gebieden met veel Serviërs moeten met de fondsen worden gesteund om onder meer de infrastructuur en het openbaar bestuur te verbeteren. De hoogte van deze fondsen ligt rond de 65 miljoen euro per jaar. In oktober 2013 besloot de Europese Commissie daarnaast dit bedrag eenmalig met 15 miljoen euro te verhogen.

In augustus 2015 bereikten Kosovo en Servië een nieuw akkoord. Hierin werden de rechten van de Servische gemeenschap in Kosovo vastgelegd en werden er knopen doorgehakt over bijvoorbeeld telecommunicatie en infrastructuur. Premier Aleksandar Vucic noemde het akkoord een doorbraak en liet weten dat het Europese pad open ligt. Hoge Vertegenwoordiger Mogherini noemde het akkoord een mijlpaal.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement sprak na het kandidaat-lidmaatschap van Servië in maart 2012 de wens uit dat de toetredingshandelingen zo snel mogelijk zouden beginnen, op voorwaarde dat Servië doorgaat met de hervormingen op het gebied van democratie en wetgeving. De discriminatie van minderheden en de gelijke kansen op de arbeidsmarkt vormen belangrijke eisen van het Parlement.

Visumverplichting

De verbeterde relatie tussen de Europese Unie en Servië komt onder meer tot uiting door de afschaffing van de visumverplichting voor Servische burgers. Vanaf 1 januari 2008 was het voor Servische studenten, academici, journalisten en toeristen al gemakkelijk om een visum te krijgen. Sinds december 2009, toen Servië officieel het kandidaat-lidmaatschap aanvroeg, is het aanvragen van een visum helemaal niet meer nodig voor Serviërs die naar de EU afreizen.

2.

Nederland en Servië

Nederland stond kritisch tegenover een EU-lidmaatschap van Servië omdat het land lang niet voldoende meewerkte aan de arrestatie en uitlevering van oorlogsmisdadigers aan het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. In mei 2010 verzekerde de Servische premier Mirko Cvetkovic echter dat zijn land er alles aan wil doen om Mladic op te sporen. Een jaar later werd de voormalige generaal door Servië gearresteerd en uitgeleverd, zodat hij berecht kan worden. 

Met de aanhouding van de voortvluchtige Goran Hadzic valt het bezwaar van slechte samenwerking met het Tribunaal weg. Nederland blijft echter bezorgd om de corruptie in Servië en de relatief slechte mensenrechtensituatie.

3.

Besluitvorming

Het Europees Parlement gaf eerder aan dat de Servische toetredingsonderhandelingen voor juni 2013 begonnen moeten zijn. De regeringsleiders hebben tijdens de Europese Raad in juni 2013 besloten dat Servië met de EU mag gaan onderhandelen over toetreding in januari 2014, mits de tussenrapportage van de Commissie van december 2013 positief zou zijn. 

Premier Rutte benadrukte dat het land nog niet klaar is voor toetreding, maar onderhandelingen duren vaak jaren. Na de positieve tussenrapportage is besloten de gesprekken definitief op 21 januari 2014 te beginnen.

De Europese lidstaten stemmen uiteindelijk in de Raad of en wanneer Servië mag toetreden tot de EU. Het Europees Parlement moet een besluit goedkeuren. Omdat bij toetreding van een nieuwe lidstaat de verdragen moeten worden aangepast, moet elke lidstaat afzonderlijk de toetreding goedkeuren. Elke lidstaat volgt hierin de eigen gangbare procedure. In Nederland beslist het parlement.

4.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven