Toetreding Albanië tot de Europese Unie

Gebouwen in Tirana, Albanië
Bron: Wikipedia

De Europese Unie voert een actief beleid om Albanië op termijn het EU-lidmaatschap te kunnen verlenen. Daarvoor moet echter nog het nodige gebeuren. Er moet nog meer hervormd worden op het gebied van de rechtspraak, de bescherming van minderheden en de hoge werkloosheid in het land. Verder is krachtige aanpak van corruptie nodig.

In december 2012 is het Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst met Albanië in werking getreden.

Ieder jaar wordt er door de Europese Commissie een rapport uitgebracht over de vorderingen en aandachtspunten van het land. In het laatste rapport, gepubliceerd oktober 2013, gaf de Commissie aan dat Albanië de status kandidaat-lid zou mogen krijgen.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Begin van de onderhandelingen

Albanië zette in 1992 de eerste stap richting het lidmaatschap van de Europese Unie. Het land sloot een handels- en samenwerkingsakkoord met de EU. Zeven jaar later ging het Stabilisatie- en Associatieproces van start. Dit proces moest de Zuidoost-Europese landen op termijn voorbereiden op toetreding tot de EU. Voor het benodigde hervormingsproces ontving Albanië in de jaren die volgden zowel politieke als financiële steun vanuit de Unie.

Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst

Vier jaar na de start van het Stablisatie- en Associatieproces in 1999 gaf de Europese Commissie een positief advies over het verzoek van Albanië om onderhandelingen over een Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst te beginnen. De Commissie was tevreden over de vorderingen die het land had gemaakt in het voldoen aan de lidmaatschapscriteria.

Er werd gehoor gegeven aan het positieve advies van de Commissie en in juni 2006 werd de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst tussen de EU en Albanië een feit. In verband met handelsvoordelen voor beide partijen was eerst tussen december 2006 en april 2009 een tijdelijk akkoord van kracht, waarna de definitieve overeenkomst in 2012 in werking trad.

Om deel te mogen nemen aan het Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst heeft Albanië de EU toezeggingen gedaan op het gebied van politiek, economisch en handelsbeleid. In ruil daarvoor profiteert het land van regionale en financiële steun en in bijzondere gevallen visa voor de EU. Het Europees-Albanees raadgevend orgaan CTF (Consultation Task Force) is opgezet om de politieke en technische dialoog tussen de partijen te bevorderen en om de Europese steun bij politieke en economische hervormingen te reguleren.

Voortgang implementatie lidmaatschapscriteria

Om toe te mogen treden tot de Europese Unie moet Albanië voldoen aan de Criteria van Kopenhagen en de voorwaarden in de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomst. Ieder jaar brengt de Europese Commissie een voortgangsrapport uit over de vorderingen die het land op dit gebied heeft gemaakt.

Sinds de start van het Stabilisatie- en Associatieproces in 1999 heeft Albanië stappen in de goede richting gezet. Zo voldeden de parlementsverkiezingen in 2009 aan bijna alle internationale normen.

De verkiezingen in juni 2013 verliepen in het algemeen ook goed, alhoewel er enkele onregelmatigheden waren. Op 25 juni verklaarden Hoge Vertegenwoordiger Ashton en eurocommissaris Füle dat het belangrijk is dat de rest van het verkiezingsproces voldoet aan de EU-norm. Zij moedigden ook een snelle formatie van een nieuwe regering aan, zodat het land verder kan hervormen en Europese integratie mogelijk wordt.

Albanië heeft veel aandacht besteed aan regionale stabiliteit. Dit laatste met goede verhoudingen met de overige Balkanlanden en omliggende EU-lidstaten als resultaat.

Het land is er echter nog niet. De hervormingen van het juridische systeem gaan traag. Leden van het Europees Parlement benadrukten in juni 2013 dat het juridische systeem onafhankelijk, integer en transparant moet zijn. Ook moet het systeem vrij zijn van politieke inmenging en corruptie.

Het Europees Parlement benadrukte dat er meer gedaan moet worden om curruptie in het land tegen te gaan. Andere aandachtsgebieden zijn de bescherming van minderheidsgroepen en het tegengaan van de hoge werkloosheid in het land.

Toetreding tot de Europese Unie

Op 28 april 2009 heeft Albanië officieel het EU-lidmaatschap aangevraagd. Dit duidt echter nog niet op een snelle toetreding tot de Europese Unie.

In het rapport van 2013 blijkt dat het land op de goede weg is en dat de Europese Commissie vóór het toekennen van de officiële status van kandidaat-lidstaat is.

2.

Relatie Albanië - Europese Unie

Het belang van de Europese Unie voor Albanië

Financiële steun

Albanië heeft met name voor het versterken van het ambtelijk apparaat en instituties veel baat gehad bij de Europese financiële steun. Deze steun kwam tussen 2001 - 2007 voornamelijk voort uit het Europese programma CARDS (Community Assistance Programme for Reconstruction, Development and Stabilisation). Dit fonds voor de Westelijke Balkan stelt geld beschikbaar voor heropbouw en rehabilitatie van landen in deze regio. In totaal ontving Albanië meer dan 282 miljoen euro.

Sinds 2007 ontvangt het land geld vanuit het financiële ondersteuningsprogramma voor toetreding tot de Europese Unie. In februari 2012 maakte de EU bekend dat zij voor de 2012 en 2013 82 miljoen euro beschikbaar stelt voor steun aan Albanië.

Handel

De relatie met de Europese Unie is op handelsgebied erg waardevol voor Albanië. De EU wordt gezien als de belangrijkste handelspartner van het land. Sinds het Economisch en Commercieel Akkoord in 1992 heeft de EU al gunstige handelsvoorwaarden voor Albanese producten ingesteld. Dankzij het autonome voorkeursbeleid dat de Europese Unie in 2006 instelde, kunnen producten uit Albanië zonder invoerheffingen of andere beperkingen worden ingevoerd. Desondanks heeft het land nog niet veel voordeel gehad bij deze afspraken gezien de beperkte exportcapaciteit.

Het belang van Albanië voor de Europese Unie

De Europese Unie heeft ook belang bij de toetreding van Albanië tot de Europese Unie. Toetreding van het land zou namelijk kunnen zorgen voor stabilisatie en daarmee een afname van het aantal conflicten in de Zuidoost-Europese regio.

Naast het wegnemen van onrust in de Zuidoost-Europese regio brengt de toetreding van Albanië ook een vergroting van de interne markt met zich mee. Op termijn kan dit de economische groei in de Europese Unie stimuleren.

3.

Meer informatie   

Delen

enveloppe

Terug naar boven