Laatste nieuws: 

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Skyline Turkse stad

In oktober 2005 begon de Europese Unie de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Er is echter geen toetredingsdatum vastgesteld. Een eventuele toetreding is onder andere afhankelijk van vorderingen van de Turkse regering met het doorvoeren van hervormingen. Die hervormingen betreffen fundamentele facetten van de Turkse samenleving.

De EU hoopt dat Turkije een brug zal vormen tussen Europa en het Midden-Oosten. Vanwege de grote moslim-meerderheid van de Turkse bevolking wenst de Europese Unie dat Turkije de wereld kan laten zien hoe Europa verenigd wordt door diversiteit.

In februari 2014 nam het Turks parlement een wet aan die de vrijheid van meningsuiting op het internet beperkt en volgden kortstondige blokkades van YouTube en Twitter. In december 2014 waren er invallen door de Turkse politie bij media die nauw verbonden zijn aan de tegenstander van president Erdogan. In maart 2015 nam het Turkse Parlement een wet aan waardoor de Turkse politie voortaan op demonstranten mag schieten. Deze ontwikkelingen leidden tot kritische reacties vanuit de Europese Unie en voorlopig lijkt het EU-lidmaatschap van Turkije laag op de agenda te staan. 

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Turkse vlaggen
Bron: EUobserver.com

Al in 1963 werden de banden tussen Turkije en de Europese Economische Gemeenschap versterkt. In de zogenaamde Ankara-Overeenkomst  (pdf) werd het toekomstig toetreden van Turkije vastgelegd. Ook bood de overeenkomst, te scharen onder een reeks associatieverdragen die in de jaren zestig tussen de EEG en derde landen werden gesloten, niet te verwaarlozen economische voordelen die de basis vormden voor de totstandkoming van een douane-unie in 1995.

Turkije vroeg in 1987 volledig lidmaatschap van de Europese Gemeenschap aan. De Europese Raad gaf als reactie nogmaals aan dat toetreding op termijn mogelijk was. In 1999 werd Turkije officieel als kandidaat-lidstaat erkend en werd een gezamenlijke strategie ontwikkeld om het land te ondersteunen in het voldoen aan de toetredingscriteria. Turkije ontwikkelde zelf een plan om haar wetgeving aan te passen aan de Gemeenschapsregels.

Het toetredingspartnerschap tussen Turkije en de Europese Unie werd in 2003 herzien door middel van een toevoeging om Turkije voor te bereiden op het lidmaatschap. Op 17 december 2004 gaf de Europese Raad toestemming om over te gaan tot toetredingsonderhandelingen en in oktober 2005 gingen deze van start. In 2006 heeft de EU korte- en middellangetermijnprioriteiten ten aanzien van de noodzakelijke Turkse hervormingen herzien. Deze prioriteiten vormen nog altijd de grondslag voor de evaluatierapporten van de Europese Commissie.

2.

Toetredingscriteria

Sinds het einde van 2005 voldoet Turkije officieel aan de politieke drempelcriteria om te kunnen starten met de toetredingsonderhandelingen. Beide partijen zijn zich echter bewust van een langdurig toetredingsproces. Een toetredingsdatum is dan ook niet vastgesteld.

Turkije dient te voldoen aan een groot aantal toetredingscriteria. Het onderhandelingsproces dat uiteindelijk moet leiden tot toetreding, wordt bovendien geremd door verschillende tegenkrachten binnen Turkije en binnen Europese instellingen.

De Europese Commissie heeft het toetredingsproces van Turkije gebaseerd op een drietal pijlers. De eerste pijler omvat een samenwerking tussen beide partijen om hervormingen door te voeren. De tweede pijler wordt gevormd door de toetredingsonderhandelingen en de derde pijler bestaat uit een dialoog tussen de burgers van beide partijen. Hiermee hoopt de Europese Commissie beide bevolkingen nader tot elkaar te brengen.

3.

EP: Knelpunten toetreding

Het Europees Parlement heeft een aantal bezwaren die Turkse toetreding in de weg staan. Met de grondwetswijziging van 2010 heeft Turkije één van die bezwaren weggehaald, maar onderstaande kwesties blijven een grote uitdaging voor de kandidaat-lidstaat:

  • Vrouwendiscriminatie
  • Persvrijheid
  • Positie van minderheden
  • Onafhankelijkheid rechterlijke macht

Het Europees Parlement heeft haar zorgen geuit over de verslechtering van persvrijheid en wetten die de vrijheid van meningsuiting beperken. Ook de relatief hoge corruptie vormt een knelpunt in de toetredingsonderhandelingen. Bovendien heeft het Turkse leger en de Turkse politie in de ogen van de Europese Unie te veel macht. In maart 2015 heeft het Turkse parlement een omstreden wet aangenomen waarin staat dat de politie mag schieten op demonstranten die geweld gebruiken. Aan de andere kant besloot het Europees Parlement in 2006, dat de Turkse erkenning van de 'Armeense genocide' geen voorwaarde is voor Turks lidmaatschap, al gebruiken tegenstanders dit argument zo nu en dan wel.

4.

Hervormingen in Turkije

Toetreding van het land is grotendeels afhankelijk van de Turkse vorderingen in het hervormen van de wetgeving. Dit concludeerde een rapport van de Europese Commissie bij de start van de onderhandelingen in 2005.

Zo is er tussen de EU en Turkije nog altijd geen vrij verkeer van goederen en kapitaal, valt er veel te verbeteren aan de achterstandspositie van vrouwen, worden etnische en religieuze minderheden gediscrimineerd en is er een aantoonbaar gebrek aan vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Rapporten van de EC en het EP doen jaarlijks verslag van de Turkse vorderingen.

In maart 2014 besloot de Turkse regering voor korte tijd social-netwerksite Twitter aan banden te leggen. Later die maand volgde ook een tijdelijke blokkade voor het gebruik van internetsite YouTube. De verboden, een voorbeeld van de beperkte persvrijheid in het land, zijn door de Turkse rechtbank en de Europese Unie hard veroordeeld. De Europese Unie blijft hameren op de noodzaak tot hervormingen in de Turkse wetgeving.

De Europese Commissie benadrukt in het voortgangsrapport van 2014 over Turkije een aantal zaken die het land zou moeten verbeteren. De Commissie veroordeelde recente wetgeving die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnt en de beperkingen die zijn opgelegd aan de persvrijheid. Verder worden belanghebbende partijen te weinig geconsulteerd tijdens het wetgevingsproces. Ook wat betreft de implementatie van Europese wetgeving, heeft Turkije nog een lange weg te gaan. Er zijn momenteel 14 van de 33 hoofdstukken geopend voor onderhandelingen en slechts één hoofdstuk is afgerond.

5.

Hervormingen in de Europese Unie

Ook de Europese Unie moet zich aanpassen aan de eventuele toekomstige toetreding van Turkije. Omdat de zetels binnen het Europees Parlement en de stemweging in de Raad van Ministers zijn gebaseerd op de bevolkingsomvang heeft de toetreding van Turkije gevolgen voor de machtsstructuren binnen de Unie. Turkije is namelijk een zwaargewicht op demografisch gebied.

Doordat de buitengrenzen van de Europese Unie naar het politiek gevoelige Midden-Oosten worden verschoven, zal de besluitvorming binnen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid aangepast moeten worden. Het Europees Parlement pleit tevens voor een betere samenwerking met Turkije op het gebied van terrorismebestrijding.

Verder diende de Europese Unie haar begroting tot 2014 vast te leggen voordat de onderhandelingen met Turkije konden beginnen. Reden hiervoor is één van de toetredingseisen voor de Europese Unie namelijk; het vermogen om nieuwe leden op te nemen met handhaving van de dynamiek van Europese integratie. Hiermee moest worden voorkomen, dat het toetreden van Turkije een te groot deel van de EU-begroting zou opslokken.

Eurocommissaris Johannes Hahn belast met Uitbreiding en nabuurschapsbeleid gaf tijdens zijn hoorzitting door het Europees Parlement op 30 september 2014 aan dat er tijdens zijn vijfjarige mandaat geen nieuwe lidstaten zullen toetreden tot de EU; ook niet Turkije. 

Reactie lidstaten

Niet alle EU-lidstaten zijn enthousiast over een eventuele toetreding van Turkije. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil liever een geprivilegieerd partnerschap voor Turkije. Tijdens haar bezoek aan het land op 6 oktober 2006 heeft Merkel laten doorschemeren dat het volledige lidmaatschap voor Turkije nog niet vanzelfsprekend is. Ook Oostenrijk pleitte al in 2005 voor de mogelijkheid tot dit alternatief voor een volwaardig lidmaatschap van de Unie.

De Franse oud-president Sarkozy heeft voorgesteld Turkije een alternatief partnerschap aan te bieden. In juni 2007 blokkeerde Frankrijk het openen van onderhandelingen met Turkije over de euro. Sarkozy sprak daarbij uit dat Frankrijk geen plek ziet in de EU voor Turkije. Ook gaf Frankrijk aan een referendum te houden in het geval van een aanstaande toetreding van Turkije tot de EU. Onder de nieuwe regering van president François Hollande is de houding van Frankrijk tegen Turks lidmaatschap een stuk opener geworden.

Financiële steun vanuit de Europese Unie

Turkije ontvangt steun van de Europese Unie op basis van het 'Instrument for 'Pre-accession Assistance' (IPA), het voorbereidingsprogramma voor (potentiële) kandidaat-lidstaten. Het IPA bestaat uit vijf onderdelen:

  • politieke transitie en het opbouwen van instituties
  • samenwerking met de EU over de grenzen heen
  • regionale ontwikkeling
  • aanpassing aan het sociaal beleid van de EU
  • plattelandsontwikkeling

De bijdrage die Turkije ontvangt in het kader van het IPA is gegroeid van ongeveer 500 miljoen euro in 2007 tot 780 miljoen in 2011. In 2012 heeft de EU voor de vijf onderdelen samen 900 miljoen euro uitgegeven. In 2013 was dit 902,9 miljoen euro.

In de periode 1996-2006 was Turkije opgenomen in het MEDA-programma, een Euro-Mediterraan Partnerschap dat technische en financiële steun bood om sociaaleconomische hervormingen te bevorderen. Vanaf 2001 kreeg Turkije financiële steun van de Unie om het hervormingsprogramma te financieren.

6.

Belang Turkije voor de Europese Unie

Een democratisch en modern Turkije kan een belangrijke rol spelen bij verschillende grensoverschrijdende vraagstukken inzake energie, vervoer, grensbeheer en terrorismebestrijding.

Ook op economisch vlak kan Turkije van belang zijn voor de Europese Unie. De snelgroeiende bevolking vormt een enorme afzetmarkt voor de lidstaten van de Unie. Bovendien kent Turkije sinds 2002 een sterke economische groei.

De nieuwe oliepijplijn vanuit Bakoe in Azerbeidzjan naar Ceyhan in Turkije vindt de Europese Unie een belangrijke strategische ontwikkeling. Olie werd tot nu toe voornamelijk aangevoerd vanuit Rusland en Iran; de nieuwe pijplijn zorgt voor een grotere verspreiding van de aanvoer van olie naar de EU.

Tevens hoopt de Europese Unie dat Turkije een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van democratische seculiere staten in het Midden-Oosten. Deze staten zouden een tegenwicht kunnen bieden aan de ontwikkeling van islamitisch fanatisme in de regio.

Daarnaast hoopt de Unie dat de toetreding van Turkije een positieve weerslag heeft op het buitenlands beleid van de EU met name als het gaat om instabiele regio's als het Middellandse Zeegebied, het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal-Azië.

7.

Nederlandse insteek

Tweede Kamer plenaire zaal

In Nederland zijn de meningen over de toetreding van Turkije verdeeld. In de Tweede Kamer werd er vlak voor de start van de toetredingsonderhandelingen gedebatteerd over een eventuele toetreding. Er werden door verschillende partijen vragen gesteld en moties ingediend die de twijfel omtrent het starten van de onderhandelingen aangaven.

In september 2005 nam de Tweede Kamer een motie van verschillende partijen aan over de relatie tussen Turkije en Cyprus. Hierin werd uitgesproken dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije meteen opgeschort moeten worden als Turkije Cyprus anders behandelt dan ander EU-landen, bijvoorbeeld door het weigeren van schepen of vliegtuigen uit Cyprus. Turkije kan geen lid worden van de EU zolang het Cyprus niet volkenrechtelijk erkent, aldus de motie.

In navolging van toegezegde referenda in bijvoorbeeld Polen, Frankrijk en Oostenrijk, diende Geert Wilders in 2006 een initiatief voor een Nederlands referendum over de toetreding van Turkije in. Hij kreeg weinig steun uit de Kamer. De meeste fracties vonden het voorstel mosterd na de maaltijd, aangezien de toetredingsonderhandelingen al waren begonnen. De CDA-fractie wees op de mogelijkheid van een referendum rond 2015-2020, wanneer een beslissing over de toetreding veel dichterbij zou zijn.

Op 25 juni 2013 heeft ook de Tweede Kamer haar steun gegeven aan het voorstel om de onderhandelingen met Turkije over de toetreding in het najaar onder voorwaarden te hervatten. Ondanks het recente hardhandige politieoptreden in Istanbul is de Nederlandse regering van mening dat Europa moet proberen de ontwikkeling van Turkije in de goede richting te duwen. Dit staat los van de vraag of Turkije uiteindelijk wel of niet zal toetreden tot de EU.

Op 8 april 2014 werd een motie van het lid Segers (ChristenUnie) aangenomen waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken of de Raad van ministers zijn steun aan de toetredingsonderhandelingen moet heroverwegen. Ook wordt de regering verzocht steun te zoeken bij andere lidstaten om de pre-accessiegelden stop te zetten of op te schorten. Deze motie werd ingediend tegen de achtergrond van Twitter- en YouTube-blokkades door de Turkse regering en werd gesteund door VVD, SP, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50PLUS, Bontes en van Vliet.

In september 2014 is de Nederlandse Europarlementariër Kati Piri benoemd als rapporteur Turkije namens het Europees Parlement. Eerder was Ria Oomen de Turkije-rapporteur.

8.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven