r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Subsidies voor Nederland

De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2015 wordt zo'n 40% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 49% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. In 2013, het laatste jaar van de vorige begrotingscyclus, ontving Nederland in totaal 2,12 miljard euro aan Europese subsidies. De grootste bijdragen van de Europese Unie aan Nederland kwamen uit landbouwsubsidies en fondsen voor regionale ontwikkeling.

Delen

Inhoud

1.

Subsidies voor Nederland in 2014 (per beleidsterrein)

Landbouwsubsidies

Met de landbouwsubsidies streeft de Europese Unie naar:

  • het verhogen van de productiviteit van landbouwbedrijven
  • het verzekeren van het inkomen van agrariërs
  • het verzekeren van de voedselvoorziening van de Gemeenschap
  • het bevorderen van redelijke consumentenprijzen

In 2014 ontving Nederland ruim 954.1 miljoen euro subsidie voor de landbouwsector.

Subsidies uit het structuurbeleid

Tot 2007 hadden deze subsidies betrekking op de beleidsterreinen landbouw en plattelandsontwikkeling, regionaal beleid, werkgelegenheid en visserij. Met ingang van 2007 vallen de beleidsterreinen landbouw en visserij hierbuiten. Bovendien valt deze categorie subsidies sinds 2007 onder de noemer 'Duurzame groei'.

De bijdragen van de Europese Unie zijn bedoeld om de onderlinge verschillen binnen Europa te verkleinen en de sociale en economische structuur van verschillende gebieden te versterken. In 2014 ontving Nederland 394.1 miljoen euro subsidie voor structuurbeleid.

De middelen die Nederland ontvangt in het kader van het structuurbeleid vloeien voort uit het regionale beleid voor 2014-2020. Uitgaven aan dit beleid zijn voornamelijk bedoeld voor het geven van een impuls aan plattelandsgebieden in Nederland, zoals Flevoland, en Oost- en Noord-Nederland. De impuls moet ervoor zorgen dat deze gebieden achterstand inlopen in termen van economische activiteiten, werkgelegenheid en sociale cohesie.

Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling

Om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren is in 2014 het subsidieprogramma Horizon 2020 van start gegaan, als opvolger van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek. Ook programma's als COSME (mkb) en Connecting Europe (internationale netwerken) gingen in 2014 van start. Nederland besteedt ongeveer 29% van zijn EU-gelden aan onderzoek en ontwikkeling; dat is fors meer dan het EU-gemiddelde van 8%.

In 2014 ontving Nederland 659.9 miljoen euro aan subsidies voor onderzoek en ontwikkeling.  

2.

Overzicht subsidies voor Nederland in eerdere jaren 

De steun die een lidstaat ontvangt uit de EU kan worden opgedeeld in een aantal gebieden. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de Nederlandse subsidie-inkomsten.

Totaaloverzicht van door Nederland ontvangen subsidies in de begrotingsperiode 2007-2013 in miljoenen euro's

Inkomstenpost

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Natuurlijke hulpbronnen

1211.3

963.6

1013.0

1119.9

940.4

1045.8

954.1

Duurzame groei

590.7

1171.3

688.5

791.4

885.8

825.6

1054.0

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht

36.8

49.1

61.8

147.4

149

145.5

163.5

Administratie

77.7

83.0

86.2

87.4

89.1

95.7

92.5

Totaal ontvangsten

1916.4

2267.0

1849.5

2146.1

2064.3

2123.6

2264.1

Netto afdracht (totale ontvangsten - totale afdrachten)

4386.4

4401.7

1487.5

3467.5

3804.6

3956.6

4288.0

Bron: website EU-verantwoording.nl van de Algemene Rekenkamer.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven