r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Akkoord van Schengen

Het Akkoord van Schengen is op 14 juni 1985 in het Luxemburgse plaatsje Schengen ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Het doel van dit akkoord is geleidelijke afschaffing van controles aan de gemeenschappelijke grenzen (grenzen tussen Schengenlanden) en de instelling van een regeling voor vrij verkeer van alle burgers uit de deelnemende staten, de overige staten van de Europese Gemeenschap (EG) en een aantal derde landen.

Het akkoord en alle aanverwante overeenkomsten vormen samen het zogeheten 'Schengen-acquis'. De besluitvorming over zaken die met Schengen te maken hebben verloopt sinds het verdrag van Lissabon volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De juridische integratie van Schengen in de Unie heeft inmiddels geleid tot integratie van de verschillende Europese instellingen. Zo is het Uitvoerend Comité van Schengen opgegaan in de Raad van de Europese Unie en heeft het Secretariaat-Generaal van de Raad de taken van het secretariaat van Schengen overgenomen. Sinds 1997 bepaalt het Verdrag van Amsterdam ook dat het Schengen-acquis in zijn geheel door de kandidaat-lidstaten van de EU moet worden overgenomen voordat zij mogen toetreden.

Het Schengengebied is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en omvat nu 26 landen.

Voor drie landen geldt een speciale regeling:

  • Ierland en het Verenigd Koninkrijk maken formeel gezien geen deel uit van het Schengengebied, maar zij hebben de mogelijkheid om desgewenst wel deel te nemen aan alle bepalingen van het Schengen-acquis of een gedeelte daarvan.
  • Denemarken mag, hoewel zij het Akkoord van Schengen reeds in 1996 heeft ondertekend, in het kader van de Europese Unie zelf kiezen of het eventuele nieuwe besluiten die op basis van Schengen zijn genomen wel of niet toepast.

In vier EU-landen is het Schengen-verdrag nog niet in werking getreden: Roemenië, Bulgarije, Cyprus en Kroatië maken zodoende nog geen deel uit van de Schengenzone. Tegelijkertijd maken vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie, wel deel uit van het Schengengebied: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Herinvoering grenscontroles

Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd.

Meer informatie

Niveau

Delen

Terug naar boven