r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Richtlijn

Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. Daarbij kunnen ze rekening houden met de specifieke situatie in hun eigen land.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Richtlijn in detail

Toepassingsgebied

Richtlijnen zijn niet direct toepasbaar omdat ze eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving. De richtlijn is bedoeld om de brug te slaan tussen het streven naar de noodzakelijke eenheid van Europese regelgeving enerzijds en rekening houden met nationale systemen en tradities anderzijds. Het doel van de richtlijn is niet eenmaking van wetgeving in de hele Europese Unie, maar het nader tot elkaar brengen ervan.

Richtlijnen zijn er op gericht om algemeen beleid te maken, op vrijwel alle terreinen waar de EU de bevoegdheid heeft om regels op te mogen stellen.

Om er voor te zorgen dat de doelen van een richtlijn wel gehaald worden, moeten lidstaten richtlijnen op tijd omzetten in nationale wetgeving. Een lidstaat kan voor het Europees Hof van Justitie worden gedaagd als hij dat niet op tijd heeft gedaan, of als de nationale wetgeving niet bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen in de richtlijn.

Sommige richtlijnen bestrijken een heel breed beleidsgebied, of stellen vrij algemene kaders op binnen een beleidsterrein. In dat soort gevallen wordt vaak gesproken van kaderrichtlijnen.

Een Europese richtlijn geldt niet rechtstreeks voor burgers. Wanneer een nationale overheid te laat is met het implementeren van een richtlijn, mogen particulieren zich wel op de bepalingen uit een richtlijn beroepen tegenover elk nationaal voorschrift dat niet met de richtlijn in overeenstemming is, volgens het principe van rechtstreekse werking. Een voorwaarde is wel dat de bepalingen van de richtlijn voldoende nauwkeurig zijn.

Vaststellen richtlijn

Een richtlijn kan door meerdere besluitvormingsprocedures van de EU worden vastgesteld. Mogelijk kan een richtlijn bepalen dat er nog nadere uitvoerende maatregelen nodig zijn waarin de details van de wetgeving worden uitgewerkt.

2.

Meer informatie

 

3.

richtlijnen in onderhandeling

Er zijn momenteel 105 richtlijnen in onderhandeling:
Datum Titel
28.01.2016  Regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden.
Richtlijn com(2016)26
 
28.01.2016  Wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied.
Richtlijn com(2016)25
 
25.01.2016  Machtiging van Frankrijk overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingniveau toe te passen op benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof.
Richtlijn com(2016)20
 
19.01.2016  Wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen, het Europees Strafregister Informatiesysteem ...
Richtlijn com(2016)7
 
 

4.

richtlijnen ter invoering

Er zijn momenteel 901 richtlijnen goedgekeurd die geimplementeerd en binnenkort rechtsgeldig zullen worden:
Datum Titel
10.12.2015  Machtiging van Letland af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn
Richtlijn COM(2015)546
 
10.12.2015  Machtiging van Litouwen een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van de btw-richtlijn
Richtlijn COM(2015)558
 
10.12.2015  Machtiging van Letland een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van de btw-richtlijn
Richtlijn COM(2015)560
 
08.12.2015  Wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
Richtlijn COM(2015)135
 
 

5.

Rechtsgeldige richtlijnen waarover de besluitvorming is afgerond

Datum Titel
11.12.2010  Wijziging van richtlijn 2006/112/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van btw wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte ...
Richtlijn COM(2010)331
 
16.02.2009  Tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de EG (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers ...
Richtlijn COM(2008)422
 
19.11.2008  Veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur
Richtlijn COM(2006)569
 
19.11.2008  Wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in ...
Richtlijn COM(2006)818
 
 

6.

richtlijnen

Datum Titel
28.01.2016  Regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden.
Richtlijn com(2016)26
 
28.01.2016  Wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied.
Richtlijn com(2016)25
 
25.01.2016  Machtiging van Frankrijk overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingniveau toe te passen op benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof.
Richtlijn com(2016)20
 
19.01.2016  Wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen, het Europees Strafregister Informatiesysteem ...
Richtlijn com(2016)7
 
 

Delen

enveloppe

Terug naar boven