Richtlijn

Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. Daarbij kunnen ze rekening houden met de specifieke situatie in hun eigen land.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Richtlijn in detail

Toepassingsgebied

Richtlijnen zijn niet direct toepasbaar omdat ze eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving. De richtlijn is bedoeld om de brug te slaan tussen het streven naar de noodzakelijke eenheid van Europese regelgeving enerzijds en rekening houden met nationale systemen en tradities anderzijds. Het doel van de richtlijn is niet eenmaking van wetgeving in de hele Europese Unie, maar het nader tot elkaar brengen ervan.

Richtlijnen zijn er op gericht om algemeen beleid te maken, op vrijwel alle terreinen waar de EU de bevoegdheid heeft om regels op te mogen stellen.

Om er voor te zorgen dat de doelen van een richtlijn wel gehaald worden, moeten lidstaten richtlijnen op tijd omzetten in nationale wetgeving. Een lidstaat kan voor het Europees Hof van Justitie worden gedaagd als hij dat niet op tijd heeft gedaan, of als de nationale wetgeving niet bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen in de richtlijn.

Sommige richtlijnen bestrijken een heel breed beleidsgebied, of stellen vrij algemene kaders op binnen een beleidsterrein. In dat soort gevallen wordt vaak gesproken van kaderrichtlijnen .

Een Europese richtlijn geldt niet rechtstreeks voor burgers. Wanneer een nationale overheid te laat is met het implementeren van een richtlijn, mogen particulieren zich wel op de bepalingen uit een richtlijn beroepen tegenover elk nationaal voorschrift dat niet met de richtlijn in overeenstemming is, volgens het principe van rechtstreekse werking. Een voorwaarde is wel dat de bepalingen van de richtlijn voldoende nauwkeurig zijn.

Vaststellen richtlijn

Een richtlijn kan door meerdere besluitvormingsprocedures van de EU worden vastgesteld. Mogelijk kan een richtlijn bepalen dat er nog nadere uitvoerende maatregelen nodig zijn waarin de details van de wetgeving worden uitgewerkt.

2.

Meer informatie

 

3.

richtlijnen in onderhandeling

Er zijn momenteel 146 richtlijnen in onderhandeling:
Datum Titel
09.04.2014  Besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
Richtlijn com(2014)212
 
09.04.2014  Wijziging richtlijnen voor het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en van bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance.
Richtlijn com(2014)213
 
27.03.2014  Activiteiten en supervisie van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (recast).
Richtlijn com(2014)167
 
20.03.2014  Onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten mbt voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Raadsverordening 83/417/EEG.
Richtlijn com(2014)174
 
 

4.

richtlijnen ter invoering

Er zijn momenteel 914 richtlijnen goedgekeurd die geimplementeerd en binnenkort rechtsgeldig zullen worden:
Datum Titel
26.02.2014  Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid
Richtlijn COM(2010)379
 
26.02.2014  Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
Richtlijn COM(2011)765
 
26.02.2014  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen
Richtlijn COM(2011)766
 
26.02.2014  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm
Richtlijn COM(2011)768
 
 

5.

Rechtsgeldige richtlijnen waarover de besluitvorming is afgerond

Datum Titel
03.04.2014  Europees onderzoeksbevel in strafzaken
Richtlijn JAI(2010)3;C(2010)5789
 
03.04.2014  Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de EU
Richtlijn COM(2012)85
 
03.04.2014  Wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen
Richtlijn COM(2012)381
 
03.04.2014  Harmonisatie van alle wetten en regelingen in alle lidstaten op het terrein van de productie, presentatie en verkoop van tabak en ...
Richtlijn COM(2012)788
 
 

6.

richtlijnen

Datum Titel
09.04.2014  Besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
Richtlijn com(2014)212
 
09.04.2014  Wijziging richtlijnen voor het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en van bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance.
Richtlijn com(2014)213
 
27.03.2014  Activiteiten en supervisie van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (recast).
Richtlijn com(2014)167
 
20.03.2014  Onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten mbt voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Raadsverordening 83/417/EEG.
Richtlijn com(2014)174
 
 

Delen

enveloppe

Terug naar boven