r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Asiel- en migratiebeleid

 
Immigranten komen aan in Valletta
Bron: AFM

Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. De basis van dit beleid werd gelegd in 2003, met de Dublin-verordening. Sinds 2008 is de Europese Commissie bezig om een gemeenschappelijk asielbeleid op poten te zetten, met solidariteit, coördinatie en harmonisatie als kernpunten.

Na jaren van onderhandelen ging medio 2013 het Europees Parlement (EP) akkoord met de EU-voorstellen rondom regels over tijdelijke herinvoering van binnengrenscontroles en met richtlijnen en verordeningen in het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid (GEAS). De meeste EU-lidstaten hebben de afgesproken maatregelen nog niet geïmplementeerd in nationale wetgeving. De voorspelling dat Europa tegen het einde van 201  een Europees asielstelsel heeft, is dan ook niet waargemaakt. 

In mei 2015 stelde de Europese Commissie voor om via een noodprocedure een herverdeling op basis van quota van de massale stroom vluchtelingen over heel Europa mogelijk te maken. Eind mei 2015 ging de Europese Commissie akkoord met het eerste pakket van maatregelen voor het nieuwe immigratiebeleid. Na veel kritiek van EU-lidstaten werd er uiteindelijk in juli 2015 besloten om hier een vrijwillig systeem van te maken. 

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Ontwikkeling van beleid

Voor EU-burgers heeft de EU het Verdrag van Schengen ondertekend en voor hoogopgeleide migranten bestaat de Blue Card. Voor vluchtelingen en andere migranten heeft de EU ook een eigen beleid gecreëerd en ontwikkeld. De vroegste vorm van dit beleid dateert uit 2003, toen in Dublin door de lidstaten een verdrag over de opvang van immigranten werd ondertekend. Dit verdrag is de geschiedenis ingegaan als de Dublin-verordening. De verordening is sindsdien vervangen door Dublin II; en diens opvolger Dublin III. 

In 2007 verzond de Europese Commissie een groenboek met een aantal beleidsvoorstellen om het Europese migratiebeleid meer en beter af te stemmen. Dit groenboek kwam tot stand na een openbare raadpleging onder de lidstaten. Dit groenboek had drie speerpunten: het institutionele deel, de harmonisatie en de solidariteit.

Op basis van deze speerpunten deed de Commissie in juni 2008 een voorstel dat een concrete bijdrage leverde aan het gemeenschappelijk asielbeleid. Zowel de Europese Raad als het Europees Parlement benadrukten het belang van solidariteit. Deze solidariteit kwam tot uiting in onder andere een voorstel om hervestiging van vluchtelingen te bevorderen.

In juni 2008 is ook overeengekomen dat alle EU-landen opgepakte illegalen actief zullen terugsturen naar het land van herkomst of doorreis. Voorheen stuurde het ene EU-land wel illegalen terug en het andere niet.

Een punt van zorg is de toestroom van migranten uit Noord-Afrika en Turkije naar Zuid-Europese landen. Hierdoor zijn de opvangfaciliteiten in die landen overbelast. Sinds 2010 wordt gepoogd dit probleem het hoofd te bieden door een Europees grensinterventieteam. De solidariteit tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten is hierbij van groot belang. In 2011 lanceerde de Commissie nieuwe plannen om deze solidariteit te verbeteren. Verbeterde financiële steun, betere EU-wetgeving en een nauwere samenwerking waren de hoofdonderdelen van deze voorstellen. De scheepsramp voor de kust van Lampedusa in oktober 2013 en de groeiende problematiek rond bootvluchtelingen op de Middellandse Zee vestigden opnieuw de aandacht op dit probleem.

In juni 2013 nam het Europees Parlement de Richtlijn Asielprocedures aan. Hierin zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden voor opvang van asielzoekers, gemeenschappelijke procedures over behandeling van asielaanvragen en de basisrechten van asielzoekers wanneer zij aankomen in de EU. Er is bijvoorbeeld een tijdslimiet ingesteld voor de afhandeling van aanvragen. Ook is besloten dat opvang in detentiecentra alleen toegestaan is in uitzonderlijke gevallen en dat rechtshandhavingsinstellingen toegang krijgen tot een database met vingerafdrukken van asielzoekers (EURODAC) bij terrorisme of ernstige criminaliteit. EU-lidstaten moeten deze regels nu omzetten in nationale wetgeving.

In december 2014 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin staat dat de EU meer moet doen om te voorkomen dat mensen sterven wanneer zij de Middellandse Zee oversteken. Verder moet de EU veilige en legale toegang verstrekken tot het Europese asielsysteem. Ook moet de EU meer gaan samenwerken met landen die niet tot de Europese Unie behoren. Volgens leden van het Europees Parlement heeft de EU de verplichting asielzoekers te helpen. 

De roep om een goed en gezamenlijk Europees asielbeleid wordt met de jaren steeds urgenter. In maart 2015 bleek uit cijfers van Eurostat dat het aantal asielzoekers in de EU in 2014 sterk is gegroeid. Vergeleken met 2013 was er een toename van 44 procent. 

Met een aantal landen heeft de EU mobiliteitspartnerschappen gesloten. Deze partnerschappen zijn bedoeld om het verkeer van personen effectiever te maken door bijvoorbeeld het vergemakkelijken van visa afgiften. Hiermee wordt geprobeerd om illegale migratie tegen te gaan en legale migratie te bevorderen. De landen met wie de EU mobiliteitspartnerschappen heeft zijn Moldavië (2008), Kaapverdië (2008), Georgië (2009), Armenië (2011), Marokko (2013), Azerbeidzjan (2013) en Tunesië (2014). 

In mei 2015 introduceerde de Europese Commissie een noodsysteem voor de opvang van de massale stroom vluchtelingen in Europa. Dit hield in dat de vluchtelingen verdeeld zouden worden over heel Europa en dat er in noodsituaties een opvangsysteem zou komen met quota. Zo moesten landen als Italië en Griekenland, waar de meeste vluchtelingen aankomen, worden ontlast. Uiteindelijk werd in juli besloten dat dit een vrijwillig systeem wordt, en zullen de Europese landen 32.256 vluchtelingen onderling verdelen. Ook zijn de lidstaten ermee akkoord dat 22.504 vluchtelingen die in opvangkampen buiten Europa verblijven opgenomen zullen worden, en hieraan doen zelfs niet-EU-landen (zoals Zwitserland en Noorwegen) mee.

De Europese Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken heeft zich in oktober 2015 vooral gericht op de vervolgstappen. Oplossingen en voorstellen werden voorgelegd voor een grootschalig terugkeerbeleid van asielzoekers naar hun thuisland.

De Europese Commissie presenteerde in december 2015 een voorstel tot de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Deze Europese grens- en kustwacht krijgt de bevoegdheid om om in te grijpen als een land zijn grenscontroles zelf niet op orde krijgt. Verder worden de lidstaten verplicht om een groep experts bijeen te brengen, die binnen enkele dagen 1500 grenswachten te leveren als er direct actie nodig is. Het voorstel wordt gesteund door Frankrijk en Duitsland, maar moet nog goedgekeurd worden door de andere lidstaten.

Programma's binnen het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid

In 1999 besloten de Europese lidstaten in het Verdrag van Amsterdam om toe te werken naar een gezamenlijk Europees asielbeleid, het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid (GEAS). Op dit moment is het vierde programma van kracht. Hieronder volgt een kort overzicht van de programma's en de doelstellingen:

  • Het Tampere Programma (2000-2004) had als doel om een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te creëren.
  • Het Haagse Programma (2004-2009) zorgde voor de voltooiing van de basisprincipes van het CEAS. Bij de afronding van het Haagse programma waren onder andere de minimumrechten van migranten erkend en de gemeenschappelijke criteria en instrumenten voor een goed asielbeleid vastgesteld.
  • Het Stockholm Programma (2010-2014) streeft naar drie zaken: een verdere harmonisatie, coördinatie en onderlinge solidariteit van het Europese asielbeleid.
  • Het programma "Naar een open en veilig Europa" (2015-2019) bouwt voort op de vooruitgang die is geboekt na het Stockholmprogramma. Het programma streeft naar een praktischer werking van het gemeenschappelijk asielbeleid.

Kritiek 

Het Europese asielbeleid lokt veel kritiek uit. Terwijl Zuid-Europese landen (Malta, Italië en Griekenland) ontevreden zijn over de oneerlijke verdeling van vluchtelingen, heeft ook de Raad van Europa zich tegen het beleid uitgesproken.

Naar aanleiding van een rechtszaak verwoordde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haar zorgen: Zuid-Europese landen (zoals Griekenland), waar de situatie voor asielzoekers slecht is, krijgen te maken met (terug)gestuurde vluchtelingen. De situatie wordt hierdoor nog slechter, met mensonterende omstandigheden tot gevolg. De kwaliteit van de huisvesting is laag, de gezondheidszorg is vrijwel onbereikbaar en daarnaast steekt ook in Griekenland racisme steeds meer de kop op.

Het Europees Parlement pleitte in maart 2015 voor het opnemen van bindende mensenrechtenclausules in internationale overeenkomsten. Deze clausules moeten de mensenrechten van binnenkomende asielzoekers garanderen. 

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap (grensbewaking, Europol, asielbeleid, Schengen- en visabeleid, bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit):

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure.

De raadsformatie die beslist over het asiel- en migratiebeleid is de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Nederland wordt in deze Raad, afhankelijk van het onderwerp, vertegenwoordigd door:

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken  de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid: 

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Nederland

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Informatie voor (im)migranten

Verenigde Naties

Delen

enveloppe

Terug naar boven