Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • een hoge ambtenaar

De staatssecretaris van Economische Zaken mag zich in het buitenland 'minister voor Landbouw' noemen.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onderwerpen die relevant zijn voor onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is. De link hieronder ontsluit de notulen van deze Raad. Tijdens de Raad bespreken de bewindspersonen openstaande punten. Als overeenstemming is bereikt, komt het punt als hamerstuk terug in de notulen van een volgende raadsvergadering, onder het kopje 'zonder debat goedgekeurde punten'.

3.

Geschiedenis

De Raad voor Landbouw en Visserij is een samenvoeging van de Landbouwraad en de Visserijraad. Tezamen met de Raad Algemene Zaken en Externe betrekkingen en de Raad Ecofin zijn dit een van de oudste formaties van de Raad Landbouw valt sinds 1960 hoofdzakelijk onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en visserij is sinds 1983 opgenomen in het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), hoewel de eerste maatregelen in deze sector uit 1970 dateren.

4.

Voorbereidende comités en werkgroepen

De besprekingen van de Raad Landbouw en Visserij worden in eerste instantie voorbereid door 12 groepen met 45 onderverdelingen per product of per gebied. Vervolgens worden de dossiers besproken door het Speciaal Comité Landbouw (SCL) of Coreper, afhankelijk van het beleidsveld.

Besluiten over de landbouwmarkten en de plattelandsontwikkeling worden voorbereid in het Speciaal Comité Landbouw. Het Coreper behandelt gewoonlijk de dossiers visserij, voedselveiligheid en de landbouwbegrotingsvraagstukken.

 

Delen

enveloppe

Terug naar boven