Fiscaal beleid

Eurobiljetten

De Europese Unie streeft naar afstemming van de belastingwetgeving tussen de lidstaten. Dit is van belang voor een optimale werking van de Europese markt en om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren.

Het fiscaal beleid van de Europese Unie beoogt ten eerste het wegnemen van belemmeringen voor betalingsverkeer tussen de lidstaten. Ten tweede is het bedoeld om belastingregels in te perken die het voor EU-burgers moeilijker maken om in een andere lidstaat te werken.

De Europese Unie oefent vooral invloed uit op belastingen als btw en invoerrechten. Elk land is zelf verantwoordelijk voor de inkomstenbelasting.

De Europese Unie heft zelf geen belastingen. Er zijn wel plannen om de EU zelf belasting te laten heffen, maar daar bestaat geen overeenstemming over. 

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

De EU heeft zich altijd ten doel gesteld de werkgelegenheid binnen de totale gemeenschap te bevorderen en de vrije handel te stimuleren. In de Europese Unie bestaat een interne markt, waarin vrije uitwisseling van goederen en diensten mogelijk is.

Nationale overheden kunnen echter de eigen markt beschermen door bepaalde bedrijven belastingvoordelen te gunnen. Verder verstoren verschillende btw-tarieven de interne markt; zij kunnen namelijk leiden tot prijsverschillen tussen goederen.

De EU streeft er daarom naar om de belastingregels tussen lidstaten zoveel mogelijk te coördineren. Daarnaast bestaat er een Europees beleid voor sommige belastingen die vallen onder de directe inkomsten van de Unie. Zo bepaalt de Europese Unie wat voor heffingen buitenlandse bedrijven moeten betalen voor het importeren van diensten in de EU. Ook in landbouwheffingen heeft de EU een grote stem.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij besluitvorming op dit terrein spelen de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en douane:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

Voor de harmonisatie van wetgeving geldt dat de Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité.

Voor het toestaan van tijdelijke compenserende maatregelen van een lidstaat geldt dat de Raad deze goed moet keuren met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen

De raadsformatie die beslist over de Economische Zaken is de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Vertegenwoordiger voor Nederland in deze Raad is:

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Interne Markt en Consumentenbescherming de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs lid:

 

Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Overeenstemming in de Raad van de Europese Unie sluit de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

Relatie met andere beleidsterreinen

Op enkele specifieke beleidsterreinen, waaronder het milieubeleid, is de Europese Unie gerechtigd om besluiten van 'overwegend fiscale aard' te nemen. De procedures die daarvoor gelden staan bij het betreffende beleidsterrein vermeld.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek

Delen

enveloppe

Terug naar boven