Douanebeleid

Een Brits paspoort oude stijl

Op 1 januari 1993 schaften de lidstaten van de Europese Unie alle douaneformaliteiten aan de binnengrenzen af. De EU werd één enkel grondgebied zonder grenscontroles. Binnen de Europese Unie mogen personen zich vrij verplaatsen. En ook goederen, diensten en kapitaal mogen vrij van het ene naar het andere land worden verplaatst.

De afwezigheid van douaneformaliteiten is een belangrijk onderdeel van de interne markt. Er bestaan overigens nog wel incidentele controles ter bestrijding van bijvoorbeeld drugssmokkel. De lidstaten werken nauw samen om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

Voor goederen die worden geïmporteerd naar de Unie, bestaan nog wel invoerrechten: het gemeenschappelijk buitentarief. De douanetarieven op import uit het buitenland zijn één van de belangrijkste directe inkomstenbronnen van de Europese Unie. Deze tarieven worden mede bewaakt in het kader van het Europese buitenlandse handelsbeleid. De lidstaten dragen de opbrengsten van deze tariefheffingen volledig over aan de Europese Unie.

Op 1 december 2008 zijn nieuwe regels in werking getreden voor de belasting- en rechtenvrije invoer vanuit landen buiten de Europese Unie. Reizigers betalen minder bij invoer van goederen die zich in hun persoonlijke bagage bevinden.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

Achtergrond en doelstellingen van het beleid

In 1968 richtten de zes lidstaten van de Europese Gemeenschap een tariefunie op. Alle douanerechten en handelsbeperkingen tussen de landen werden opgeheven. Bovendien werd een gemeenschappelijk buitentarief ingevoerd. De tariefunie was een succes; terwijl de handel tussen 1958 en 1972 verdriedubbelde, groeide de handel tussen de lidstaten met een factor 9.

In 1988 werd een belangrijke stap genomen in het vereenvoudigen van de douane-formaliteiten. Het "Enig Document" (ED) werd ingevoerd, waardoor 150 andere documenten overbodig werden gemaakt. Tegelijkertijd werd andere wetgeving aangenomen, waardoor de tariefunie een douane-unie werd.

Op 1 januari 1993 schaften de lidstaten van de Europese Unie alle douaneformaliteiten af. Er bestaan overigens nog wel incidentele controles ter bestrijding van bijvoorbeeld drugssmokkel. De EU werd één enkel grondgebied zonder binnengrenzen. Voor de handel tussen lidstaten, en daarmee gepaard de economische integratie, was dit een mijlpaal, omdat het passeren van de binnengrenzen geen administratieve lasten meer met zich meebracht. In 1994 is alle douanewetgeving samengebracht in één wetboek, dat voor de gehele Unie geldt.

Slimmere controles

Jaarlijks zijn er honderden miljoenen mensen die de buitengrens van de EU oversteken. De Europese Commissie presenteerde op 28 februari 2013 een plan om de controles aan de grenzen van de Europese Unie te moderniseren, een pakket voor 'Smart Borders'. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën moet de wachttijd worden teruggebracht. Tegelijkertijd moet een nieuw systeem het gemakkelijker maken bij te houden hoe lang iemand in de EU verblijft, om zo illegaal verblijf te bestrijden. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten de plannen nog beoordelen.

Toegang van personen tot de Europese Unie is ook nauw verbonden met het visumbeleid.

Economische integratie en buitenlandse handel

Voor goederen die worden geïmporteerd naar de Unie, bestaan nog wel invoerrechten: het gemeenschappelijk buitentarief. Deze tarieven worden mede bewaakt in het kader van het Europese buitenlandse handelsbeleid. De lidstaten dragen de opbrengsten van deze tariefheffingen volledig over aan de Europese Unie. De douaneheffingen vormen dan ook een van de belangrijkste inkomstenbronnen op de begroting van de Unie.

De hoogte van het gemeenschappelijk douanetarief kan per product verschillen. Het uitgangspunt is altijd dat producten van Europese bodem moeten kunnen concurreren met producten van buitenaf. Vervolgens bepaalt de economische gevoeligheid van het product hoe hoog de douanerechten zullen zijn. Zo zullen grondstoffen en halffabrikaten niet zwaar worden belast, omdat deze meestal niet worden geproduceerd binnen de EU. Zo kan de industrie binnen de EU beschikken over net zo goedkope grondstoffen als de industrie in het land van herkomst.

Sinds het ontstaan van de interne markt van de EU is de handel tussen de lidstaten en met onze internationale partners sterk gegroeid. De EU is zelfs het grootste handelsblok ter wereld geworden. De Unie gaat handelsovereenkomsten aan in het kader van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), maar onderhandelt ook met afzonderlijke landen en groepen van landen.

Bestrijding van smokkel en grensoverschrijdende criminaliteit

Het wegvallen van de binnengrenzen stimuleert niet alleen de handel tussen lidstaten, maar verlaagt tevens de drempels voor grensoverschrijdende criminaliteit binnen de Unie. De Europese lidstaten stemmen het gezamenlijke douanebeleid dan ook nauw af met het beleid inzake Justitie en Binnenlandse Zaken.

In 1997 kwam er Europese regelgeving ter voorkoming, opsporing en bestraffing van smokkel in belastbare goederen (bijvoorbeeld alcohol en tabak). Ook zijn toen maatregelen afgekondigd die grensoverschrijdende achtervolging mogelijk maken wanneer politiediensten handel in onder meer gevaarlijke en giftige afvalstoffen, cultuurgoederen, drugs en wapens op het spoor komen.

Verschillende Europese programma's zijn verzorgd om douaneambtenaren uit de Unie te trainen op de bestrijding van deze criminaliteit.

Versterking van de buitengrenzen

De Europese Unie is op 1 mei 2004 uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten. De oostgrenzen van de Unie zijn verschoven van Duitsland en Oostenrijk naar onder meer de Baltische staten, Polen, Slowakije en Hongarije. Voor de Europese Unie als geheel was het bijzonder belangrijk dat de douanediensten van deze nieuwe lidstaten voldoende uitgerust zouden zijn om het hoofd te bieden aan mogelijke smokkel.

Sinds 2005 werkt het Europese agentschap Frontex aan de versterking van de Europese buitengrenzen.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Portaal Douane

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie  en de Raad van Ministers  een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden  i.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming over algemene tarieven verloopt volgens de procedure zonder deelname Europees Parlement. Overige maatregelen worden de Commissie vastgesteld.

De raadsformatie die beslist over het douanebeleid is de Raad Concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Vertegenwoordiger voor Nederland in de Raad is:

Overeenstemming in de Raad van de Europese Unie sluit de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Video Europese Commissie

Overig

Delen

enveloppe

Terug naar boven