r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ)

 
Logo CVRIA

Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle landen hetzelfde worden uitgevoerd, zodat het niet uitmaakt of je in Nederland of in Polen woont. Het Hof van Justitie kijkt daarom bijvoorbeeld ook of rechters in Nederland de Europese wetten wel goed toepassen.

Het Hof oordeelt over overtredingen van Europese regels, en over het niet nakomen door lidstaten van gemaakte afspraken en verplichtingen die uit de Verdragen voortvloeien. In de loop der jaren heeft het Hof ook steeds meer zaken in behandeling gekregen die specifieke terreinen betroffen, met name op het terrein van mededinging en zaken waar de Europese instellingen als werkgever tegenover hun ambtenaren stonden.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Organisatie

Om de stroom zaken beter te kunnen verwerken en de rechtsbescherming van de burgers te verbeteren, zijn naast het Hof van Justitie nieuwe rechtsprekende instanties in het leven geroepen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie omvat twee rechtsprekende instanties:

  • Het Hof van Justitie (opgericht 1952)

    Het Hof ziet toe op de de eerbiediging en de toepassing van de regelgeving en de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. Het Hof doet uitspraak in geschillen tussen lidstaten, EU-instellingen, bedrijven en individuen waarbij EU-wetgeving aan de orde is. Belanghebbenden kunnen zich tot het Hof wenden als Europese regels worden overtreden.

  • Het Gerecht (opgericht in 1988)

    Het Gerecht is één van de rechtsprekende instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De functie van het Gerecht is onder andere de behandeling van beroepszaken tegen instellingen, organen en instanties. Dit kan gedaan worden door natuurlijke en rechtspersonen en lidstaten. Toezicht op de uitleg van de verdragen en toepassing van het gemeenschapsrecht vallen onder het Hof van Justitie.

Het Gerecht voor ambtenarenzaken (opgeheven op 1 september 2016)

Het Gerecht voor ambtenarenzaken was een van de rechtsprekende instanties van de Europese Unie. In dit gerecht werden conflicten tussen personeelsleden van de EU en de Unie zelf behandeld. Op 1 september 2016 zijn de rechters en zaken van dit ambtenarengerecht overgeheveld naar Het Gerecht.

Rechters van het Hof

In het Hof van Justitie zit een Nederlands lid. In de eerste helft van 2016 worden er 12 nieuwe rechters toegevoegd aan Het Gerecht. Uiteindelijk wordt Het Gerecht uitgebreid tot het in september 2019 uit 56 rechters bestaat. Elke lidstaat krijgt dan twee rechters.

2.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

 

Delen

Terug naar boven