r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Dr. J. (Hans) Linthorst Homan

foto Dr. J. (Hans) Linthorst Homanvergrootglas

Telg uit een bekend Drents regentengeslacht, die in 1937 Commissaris van de Koningin in Groningen werd. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat en later burgemeester van Vledder. Werd vooral bekend als lid van het Driemanschap dat in 1940 leiding gaf aan de Nederlandse Unie. Aanhanger van 'vernieuwing' van de Nederlandse samenleving via het doorbreken van de bestaande verzuiling. Goede bedoelingen leidden echter al spoedig tot te grote toegeeflijkheid jegens de Duitse bezetter. Na de opheffing van de Unie in 1941 in de jaren 1942-1944 gijzelaar in Sint-Michielsgestel. Keerde na de oorlog niet terug als Commissaris, maar kreeg later wel ambtelijke en diplomatieke functies.

in de periode 1937-1967: lid Hoge Autoriteit EGKS, Commissaris van de Koning(in)

Delen

Inhoud

1.

voornaam (roepnaam)

Johannes (Hans)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 17 februari 1903

overlijdensplaats en -datum
Rome, 6 november 1986

3.

partij/stroming

partij(en)
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat (geassocieeerd met zijn broer H.P. Linthorst Homan) te Assen, van 1926 tot 1932
 • burgemeester van Vledder, van 1 februari 1932 tot 1 juni 1937
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 2 juli 1935 tot 1 juni 1937
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 1 juni 1937 tot 9 augustus 1941 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1937; in 1941 ontslagen door de bezetter en eervol ontslag bij K.B. van 13 oktober 1947, met terugwerkende kracht tot 15 april 1945)
 • lid Driemanschap Nederlandsche Unie, van 24 juli 1940 tot december 1941 (met prof.dr. J.E. de Quay en mr. L. Einthoven)
 • ambteloos, van 1947 tot 1952
 • directeur Europese integratie, directoraat-generaal Buitenlandse Economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1952 tot januari 1958
 • Permanent Vertegenwoordiger bij de EEG en de EGKS, van januari 1958 tot 15 december 1962
 • lid Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), van 15 december 1962 tot 1 juli 1967
 • vertegenwoordiger van de EEG (Europese Economische Gemeenschappen) te Londen, van 1 september 1968 tot 1 september 1971

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, vanaf 13 juli 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel

5.

partijpolitieke functies

 • lid dagelijks bestuur Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"

6.

nevenfuncties

 • secretaris Motorclub "Assen en Omstreken"
 • voorzitter Nederlandsch Trekpaardenstamboek, afdeling Drenthe, van 1928 tot 1931
 • lid hoofdbestuur Nederlandsch Trekpaardenstamboek, van 1928 tot 1931
 • secretaris Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe
 • lid Drentsche Praehistorische Vereeniging
 • secretaris Provinciale Drentsche Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer, vanaf 1929
 • lid organisatiecomité TT van Assen (jaren '30)
 • lid bestuur KNAC (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club), van 1931 tot 1934
 • lid bestuur LUF (Leidsch Universiteitsfonds)
 • secretaris Asser Concours-Hippique Vereeniging, omstreeks 1932
 • lid bestuur Noordelijke Vereeniging van Concourstuigpaarden-houders, omstreeks 1932
 • vertegenwoordiger KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jacht-Vereeniging), omstreeks 1932
 • voorzitter Provinciale Drentse VVV
 • secretaris Provinciaal Museum voor Drenthe
 • hoofdredacteur "Nieuwe Drentse Volksalmanak"
 • lid en secretaris Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij
 • voorzitter KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club), van 1934 tot 1937
 • lid bestuur Vereniging voor Nationale Veiligheid, van 1936 tot 1940 (De Quay was hiervan voorzitter)
 • lid bestuur "Het Nederlandsch Wegencongres", vanaf december 1936
 • voorzitter bestuur Provinciaal Opbouwwerk in Groningen, omstreeks 1939
 • voorzitter Groninger Gemeenschap, vanaf 1939
 • voorzitter Nationaal Comité
 • voorzitter Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, van 1946 tot 1952
 • voorzitter Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, van 1 oktober 1947 tot 1952
 • lid commissie inzake exportbevordering, 1951
 • voorzitter NOC (Nederlands Olympisch Comité), van 19 december 1951 tot 24 januari 1959

7.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Gymnasium te Assen

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 21 september 1921 tot 1 juli 1926

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 30 november 1934

8.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 1939 de Groninger Gemeenschap op, die zich richtte op morele herbewapening en vergroting van de gemeenschapszin
 • Bracht op 12 juli 1940 de brochure 'Aanpakken! Een hartekreet van een jonge Nederlander' uit, waarin hij de oorlog als een 'wereldrevolutie' betitelde en zich toegevend opstelde jegens de bezetter.
 • Zette zich na de oorlog sterk in voor Europese integratie en had een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het Plan-Beyen in 1952
 • Speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van de Verdragen van Rome over Europese integratie in maart 1957

uit de privésfeer
 • Negen achtereenvolgende generaties van zijn familie waren Statenleden van Drenthe, waarna er enkele generaties Commissarissen der Koningin leverden
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Wassenaar
 • Wegens zijn activiteiten voor de Nederlandse Unie werd hij in 1945 door het Militair Gezag gestaakt. Namens het MG kwam zijn broer Harry hem dat mededelen.
 • Tijdens zijn voorzitterschap van het Nederlands Olympisch Comité werd besloten tot de boycot van de Olympische Spelen in Melbourne (1956) vanwege de Russische inval in Hongarije.

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1939

overige onderscheidingen en prijzen
Zilveren Broodmand, 1962 (uitgereikt door de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten vanwege zijn verdiensten voor de voedselvoorziening)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 • lid ANVV (Algemeene Nederlandsche Vereeniging van Vreemdelingenverkeer)

hobby's
sport

rang(en) reserve-officier
 • reserve-officier voor speciale diensten (districtscommandant voor Drenthe, Vrijwillige Landstormcorps Motordienst)

9.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Drenthe's rechtsgroei. Een beknopt overzicht van de geschiedenis van het recht in Drenthe" (1932)
 • "Het ontstaan der gemeenten in Drente" (dissertatie, 1934)
 • "Het stiefkind Drenthe" (1934)
 • "Van Kerspel tot gemeente" (1937)
 • "Geschiedenis van Drenthe" (1937)
 • "Het plaatselijk bestuur in de provincie Groningen van 1795 tot 1814", in: Gemeentebestuur, december 1938
 • "Europese Landbouwpolitiek" (1950-1951)
 • "Europese integratie. De spanning tussen economische en politieke factoren" (1955)
 • "Sociaal-psychologische vraagstukken bij de Europese integratie" (1968)
 • "Wat zijt ghij voor een vent? Levensherinneringen" (1974)

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", deel IV, tweede deel, 516-519
 • A.E. Kersten, "Linthorst Homan, Johannes (1903-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 383
 • Levensbericht in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986/87, 103-109
 • Ned. Patriciaat, 1964

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Wassenaar, 24 oktober 1928 (echtgenote overleden 28 juni 1951)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Poppi (Italië), 26 augustus 1952

echtgeno(o)t(e)/partner
Jkvr. E. Storm van 's-Gravesande, Elisabeth

2e echtgeno(o)t(e)/partner
M.V. Senni, Maria Vittoria

kinderen
1 zoon en 3 dochters (uit eerste huwelijk)

vader
Mr. J.T. Linthorst Homan, Jan Tijmen

geboorteplaats en/of -datum
Assen, 2 oktober 1873

moeder
J.M. Staal, Jeanette Madeleine

geboorteplaats en/of -datum
Leiden, 27 april 1874

broers en zusters
1 broer

familierelaties

Delen

Terug naar boven